Comisia pentru determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961 a fost constituita

In M. Of. nr. 172 din 16 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 73/2012 privind constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor a Comisiei pentru determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

Din cuprins:

ART. 1
(1) La nivelul Ministerului Administratiei si Internelor se constituie Comisia pentru determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.
(2) Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea Comisiei pentru determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT privind organizarea, atributiile si functionarea Comisiei pentru determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileste organizarea, atributiile si functionarea Comisiei pentru determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare Comisia, in vederea aplicarii art. 9 din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

CAPITOLUL II. Organizarea Comisiei

ART. 2
(1) Comisia, cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1A, sectorul 1, are urmatoarea componenta:
a) presedinte – secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor;
b) membri – cate un reprezentant titular si un supleant din cadrul Directiei generale management resurse umane, Directiei generale financiare, Directiei generale management operational, Secretariatului general si Directiei medicale;
c) secretar – un reprezentant din cadrul Secretariatului general.
(2) La sedintele Comisiei pot participa, in calitate de invitati, si cate un reprezentant al Asociatiei Veteranilor de Razboi si al Uniunii Fostilor Ofiteri Activi Oprimati Politic, cu rol consultativ si fara drept de vot.
(3) Nominalizarea membrilor Comisiei se face prin dispozitie/ordin de zi pe unitate a/al sefilor structurilor prevazute la alin. (1) lit. b), in termen de doua zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, si se comunica Secretariatului tehnic.
(4) Orice modificare a componentei Comisiei se comunica Secretariatului tehnic, in scris, de catre structurile prevazute la alin. (1) lit. b).
ART. 3
Secretariatul tehnic al Comisiei se asigura de catre Secretariatul general al Ministerului Administratiei si Internelor.

CAPITOLUL III. Atributiile Comisiei si ale Secretariatului tehnic

ART. 4
Presedintele Comisiei are urmatoarele atributii:
a) convoaca membrii Comisiei;
b) conduce sedintele Comisiei;
c) semneaza hotararile privind determinarea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.
ART. 5
In urma primirii dosarelor de la secretar, Comisia desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (3), respectiv la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 226/2011.
ART. 6
Secretarul Comisiei are urmatoarele atributii:
a) primeste de la Secretariatul tehnic cererile fostelor cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, precum si documentele de lucru, pe care le inainteaza Comisiei;
b) intocmeste si inainteaza spre aprobare ordinea de zi presedintelui Comisiei;
c) inainteaza Secretariatului tehnic ordinea de zi aprobata;
d) redacteaza procesul-verbal al sedintei;
e) intocmeste proiectul hotararilor adoptate;
f) comunica hotararile Comisiei solicitantilor;
g) inainteaza hotararile privind stabilirea calitatii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, ordonatorului principal de credite, pentru a dispune plata indemnizatiei cuvenite, si, dupa caz, Directiei generale management resurse umane, in cazul prevazut la art. 9 alin. (4).
ART. 7
Secretariatul tehnic are urmatoarele atributii:
a) primeste si inregistreaza cererile si dosarele depuse direct la Comisie sau transmise fie de catre centrele militare, fie, prin corespondenta cu confirmare de primire, de catre fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961;
b) inainteaza cererile impreuna cu documentele depuse secretarului Comisiei;
c) comunica, in scris, ordinea de zi, locul, data si ora de desfasurare a sedintelor ordinare/extraordinare structurilor din care fac parte membrii Comisiei;
d) gestioneaza si arhiveaza documentatia rezultata in urma desfasurarii activitatii Comisiei.

CAPITOLUL IV. Activitatea si hotararile Comisiei

ART. 8
(1) Comisia se intalneste in sedinte ordinare, de regula, lunar.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul depunerii unui numar mai mare de cereri, Comisia se poate intalni si in sedinte extraordinare.
(3) Ordinea de zi, locul, data si ora de desfasurare a sedintelor ordinare/extraordinare se comunica in scris de catre Secretariatul tehnic structurilor din care fac parte membrii Comisiei, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea desfasurarii sedintei.
ART. 9
(1) Comisia este legal constituita si emite hotarari in prezenta tuturor membrilor titulari sau a membrilor supleanti.
(2) Daca nu sunt intrunite conditiile de cvorum prevazute la alin. (1), sedinta Comisiei se amana pentru ziua lucratoare urmatoare.
(3) Cu privire la cererile analizate, Comisia adopta, cu votul a jumatate plus unu din numarul total al membrilor, una dintre urmatoarele hotarari prin care:
a) constata calitatea de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961;
b) solicita completarea documentatiei depuse;
c) respinge cererea.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), Comisia propune, dupa caz, inaintarea in gradul urmator, cu respectarea prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In situatia in care, din motive intemeiate, un membru nu poate participa la sedintele Comisiei, structura din care face parte va asigura prezenta membrului supleant.
ART. 10
Dezbaterile ce au loc in cadrul sedintei Comisiei se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre secretarul Comisiei in termen de maximum doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei si semnat de presedinte si de membrii Comisiei.

CAPITOLUL V. Dispozitii finale

ART. 11
Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin, potrivit specificului activitatii, Comisia poate colabora si cu alte structuri din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
ART. 12
Asigurarea spatiului, aparaturii, consumabilelor si a altor materiale necesare desfasurarii activitatii Comisiei si Secretariatului tehnic se face prin grija Directiei generale logistice si a Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei din Ministerul Administratiei si Internelor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close