Metodologia organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar

In M. Of. nr. 174 din 19 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3462/2012 privind aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Metodologia organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.

ART. 3
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management resurse umane si retea scolara, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. METODOLOGIA organizarii si desfasurarii activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar

CAPITOLUL I
Obiectivele generale ale educatiei fizice si sportului in invatamantul preuniversitar

ART. 1
In invatamantul preuniversitar, educatia fizica si sportul figureaza atat ca activitati curriculare, cat si ca activitati extracurriculare.

ART. 2
Ca activitati curriculare, pe langa trunchiul comun, activitatile de educatie fizica si sport pot fi incluse in curriculum la decizia scolii, ca discipline optionale.

ART. 3
Obiectivele generale ale educatiei fizice si sportului sunt urmatoarele:
a) mentinerea starii optime de sanatate;
b) favorizarea proceselor de crestere si de dezvoltare fizica armonioasa;
c) dezvoltarea capacitatii de miscare, prin formarea deprinderilor motrice si prin optimizarea calitatilor motrice;
d) dezvoltarea echilibrata a laturilor personalitatii: cognitiva, afectiva si volitiva;
e) formarea obisnuintei de practicare sistematica a exercitiilor fizice;
f) formarea capacitatii de integrare si actionare in grup;
g) insusirea cunostintelor de baza proprii domeniului educatiei fizice si sportului.

CAPITOLUL II
Formele de organizare a activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar

ART. 4
Formele de organizare curriculara a activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar sunt urmatoarele:
a) in invatamantul prescolar
(i) activitatea de educatie fizica si sport cu grupa;
b) in invatamantul primar si gimnazial
(i) lectia de educatie fizica si sport;
(ii) lectia de pregatire sportiva practica, la clasele vocationale cu program sportiv;
c) in invatamantul liceal
(i) lectia de educatie fizica si sport;
(ii) lectia de pregatire sportiva teoretica, la clasele vocationale cu program sportiv;
(iii) lectia de pregatire sportiva practica, la clasele vocationale cu program sportiv;
(iv) lectia de atac si aparare, la clasele de la profil militar;
d) in invatamantul sportiv suplimentar
(i) lectia de pregatire sportiva practica sau de antrenament sportiv.

ART. 5
In vederea organizarii curriculare a activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar trebuie respectate urmatoarele cerinte:
a) predarea acestor forme de organizare a activitatilor de educatie fizica si sport se realizeaza:
(i) in invatamantul prescolar, de catre profesorul pentru invatamantul prescolar;
(ii) in invatamantul primar, gimnazial si liceal, de catre profesorul de educatie fizica si sport;
(iii) in invatamantul cu program sportiv suplimentar, de catre profesorul de educatie fizica si sport sau de catre antrenor;
b) activitatile si lectiile de educatie fizica si sport mentionate la art. 4, incluse in trunchiul comun, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile programelor scolare elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
c) activitatile si lectiile de educatie fizica si sport mentionate la art. 4, incluse in curriculumul la decizia scolii, se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu programele optionale ofertate la nivel national sau la nivelul unitatii de invatamant;
d) in cazul optionalelor de la nivelul unitatii de invatamant, catedrele metodice de educatie fizica si sport sau profesorii de educatie fizica si sport au obligatia de a elabora programele si de a le supune avizarii inspectorului scolar de educatie fizica si sport.

ART. 6
Formele de organizare extracurriculara a activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar sunt urmatoarele:
a) in invatamantul prescolar
(i) gimnastica de inviorare, organizata zilnic;
(ii) momentul de inviorare;
(iii) intreceri sportive si jocuri intre grupe, organizate saptamanal;
(iv) activitati turistice, minimum una pe semestru;
(v) “Kalokagathia”, program national de stimulare a interesului pentru educatie fizica si sport la prescolari si la scolarii mici;
(vi) serbari sportiv-culturale, proprii unitatii de invatamant sau organizate in cadrul Olimpiadei nationale a sportului scolar;
(vii) serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar, precum si cu alte ocazii;
b) in invatamantul primar
(i) gimnastica de inviorare, organizata zilnic;
(ii) momentul de inviorare;
(iii) intreceri sportive intre clase, organizate saptamanal;
(iv) activitati turistice, minimum una pe semestru;
(v) “Kalokagathia”, program national de stimulare a interesului pentru educatie fizica si sport la prescolari si scolarii mici;
(vi) serbari sportiv-culturale, proprii unitatii de invatamant sau organizate in cadrul Olimpiadei nationale a sportului scolar, prin asociatia sportiva scolara;
(vii) concursuri sau competitii proprii unitatii de invatamant sau organizate in cadrul Olimpiadei nationale a sportului scolar, prin asociatia sportiva scolara;
(viii) ansamblu sportiv;
(ix) lectia de pregatire a formatiilor sportive reprezentative ale unitatii de invatamant;
(x) cantonamente, semicantonamente si tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul sportiv integrat, in vederea participarii la concursurile sau la competitiile prevazute in calendarul competitional oficial;
(xi) serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar, precum si cu alte ocazii;
c) in invatamantul gimnazial si liceal
(i) ansamblu sportiv;
(ii) lectia de pregatire a formatiilor sportive reprezentative ale unitatii de invatamant;
(iii) activitati turistice sau de orientare turistica, minimum una pe semestru;
(iv) concursuri, competitii ori campionate proprii unitatii de invatamant sau organizate in cadrul Olimpiadei nationale a sportului scolar, prin asociatia sportiva scolara;
(v) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul sportiv integrat, in vederea participarii la concursurile ori competitiile prevazute in calendarul competitional oficial;
(vi) serbari sportive organizate la finalul fiecarui an scolar, precum si cu alte ocazii;
d) in invatamantul sportiv suplimentar
(i) activitati de selectie, cel putin doua activitati pe an scolar;
(ii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregatire sportiva pentru elevii din invatamantul cu program sportiv suplimentar, in vederea participarii la concursurile ori competitiile prevazute in calendarul competitional oficial;
e) in palate si cluburi ale elevilor sau ale copiilor
(i) activitati in cadrul cercurilor sportive;
f) in centrele nationale de excelenta organizate pentru disciplinele sportive:
(i) lectia de pregatire sportiva practica sau de antrenament sportiv;
(ii) activitati de selectie;
(iii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregatire sportiva pentru elevii din centrele nationale de excelenta, in vederea participarii la concursurile ori competitiile prevazute in calendarul competitional oficial.

ART. 7
In vederea organizarii extracurriculare a activitatilor de educatie fizica si sport in invatamantul preuniversitar trebuie respectate urmatoarele cerinte:
a) activitatile extracurriculare mentionate la art. 6 se vor organiza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si se realizeaza:
(i) in invatamantul prescolar, de catre profesorul pentru invatamantul prescolar;
(ii) in invatamantul primar, gimnazial si liceal, de catre profesorul de educatie fizica si sport;
(iii) in invatamantul cu program sportiv suplimentar, de catre profesorul de educatie fizica si sport sau de catre antrenor;
b) activitatile de educatie fizica si sport, organizate in regim extracurricular, trebuie sa aiba un caracter diversificat si continuu si sa cuprinda majoritatea copiilor sau elevilor din unitatile de invatamant;
c) conducerile unitatilor de invatamant au obligatia de a sprijini catedrele, comisiile metodice de educatie fizica si sport sau profesorii de educatie fizica si sport, in vederea infiintarii asociatiilor sportive scolare;
d) conducerile unitatilor de invatamant au obligatia de a sprijini infiintarea “Cercurilor olimpice”, structuri ale filialelor judetene ale Academiei Olimpice Romane;
e) catedrele, comisiile metodice de educatie fizica si sport sau profesorii de educatie fizica si sport, impreuna cu factorii responsabili ai asociatiei sportive scolare si, dupa caz, ai Cercului olimpic, vor elabora, anual si semestrial, calendarul activitatilor sportive extracurriculare, pe care il vor supune aprobarii conducerii unitatii de invatamant. Calendarul activitatilor sportive extracurriculare va fi afisat, pentru elevi, la loc vizibil, de regula la avizierul catedrei sau comisiei metodice de educatie fizica si sport;
f) toate cadrele didactice care predau disciplina educatie fizica si sport au obligatia de a sprijini actiunile de selectie initiate de unitatile de invatamant cu program sportiv integrat si de unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar si de a recomanda sau semnala acestora elevii cu disponibilitati de practicare a sportului de performanta;
g) catedrele, comisiile metodice de educatie fizica si sport ori profesorii de educatie fizica si sport vor afisa periodic, la loc vizibil, de regula la avizierul catedrei sau comisiei metodice de educatie fizica si sport, rezultatele obtinute de elevii unitatii de invatamant in cadrul concursurilor ori competitiilor la care au participat.

CAPITOLUL III
Participarea elevilor la activitatile de educatie fizica si sport in functie de starea lor de sanatate

ART. 8
Functia principala a educatiei fizice si sportului este de a optimiza sanatatea elevilor, folosind mijloace, metode si tehnologii diferentiate, astfel incat de efectele acestor activitati sa beneficieze toti elevii, indiferent de nivelul aptitudinilor sau al capacitatilor de miscare.

ART. 9
Participarea elevilor la activitatile de educatie fizica si sport este conditionata de prezentarea avizului medical “apt pentru efort fizic” sau “clinic sanatos”.

ART. 10
Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si baremul medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, sunt obligatorii pentru toate unitatile de invatamant.

ART. 11
Scutirile medicale de la orele/lectiile de educatie fizica si sport se elibereaza de catre medicul unitatii de invatamant, iar in lipsa acestuia de catre medicul de familie al elevului si se consemneaza pe adeverinta medicala, al carei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.

ART. 12
(1) Scutirile medicale de la orele/lectiile de educatie fizica si sport pot fi:
a) anuale: totale sau partiale;
b) semestriale: totale sau partiale;
c) temporare, pe durate mai mici decat un semestru: totale sau partiale.
(2) Scutirile anuale si semestriale se acorda:
a) elevilor inapti total pentru orele sau lectiile de educatie fizica si sport, care nu primesc nota la aceasta disciplina; la recomandarea medicului, consemnata pe verso-ul adeverintei medicale, elevii in cauza pot efectua in cadrul orelor sau lectiilor de educatie fizica si sport unele elemente usoare de dezvoltare fizica;
b) elevilor inapti total pentru orele sau lectiile de educatie fizica si sport, care nu primesc nota la aceasta disciplina, dar au recomandarea, consemnata pe adeverinta medicala, de a efectua exercitii de recuperare medicala in cabinete medicale ori in unitati sanitare de specialitate; acesti elevi vor prezenta profesorului de educatie fizica si sport, la sfarsitul fiecarei luni, o dovada privind efectuarea programului de recuperare eliberata de unitatea sanitara in care au efectuat recuperarea; pentru elevii care invata in localitati fara posibilitati de recuperare medicala, medicii specialisti care ii dispensarizeaza vor consemna in adeverinta medicala de scutire programul de exercitii pe care elevul il va efectua in orele sau lectiile de educatie fizica si sport sub supravegherea profesorului de educatie fizica si sport;
c) elevilor inapti partial, numai pentru unele dintre activitatile incluse in orele sau lectiile de educatie fizica si sport, elevi care primesc nota la aceasta disciplina de invatamant; tipurile de exercitii fizice contraindicate medical vor fi consemnate pe verso-ul adeverintei medicale.
(3) Scutirile temporare se acorda:
a) elevilor inapti total pentru orele sau lectiile de educatie fizica si sport, care nu sunt notati in perioada pentru care s-a eliberat scutirea;
b) elevilor inapti partial, pentru unele dintre activitatile incluse in orele sau lectiile de educatie fizica si sport, care sunt notati in perioada pentru care s-a eliberat scutirea, la celelalte activitati incluse in orele ori lectiile de educatie fizica si sport.
ART. 13
Scutirile medicale de la orele sau lectiile de educatie fizica si sport nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordarii lor, cu exceptia situatiei in care elevul, din cauza de boala, a absentat la toate disciplinele de invatamant.
ART. 14
Participarea elevilor la activitatile de educatie fizica si sport, in functie de starea lor de sanatate, se face astfel:
a) copiii, elevii sau parintii acestora au obligatia de a prezenta cadrului didactic care preda disciplina educatie fizica si sport, la inceputul fiecarui an scolar, avizul medical cu specificatia “apt pentru efort fizic in anul scolar …..”; acest aviz poate fi eliberat de catre medicul de familie, de medicul de circumscriptie, de unitatea sanitara, purtand obligatoriu semnatura, parafa medicului si stampila unitatii sau a cabinetului;
b) copiii sau elevii care nu prezinta avizul medicului ca fiind apti pentru efort fizic vor fi primiti la lectii, vor fi obligati sa ocupe un loc pe banca, pe scaun ori pe saltea si nu vor depune niciun efort fizic; ei se afla sub supravegherea cadrului didactic si nu vor fi consemnati ca absenti. Aceasta procedura va fi continuata pana la prezentarea avizului, iar daca situatia se prelungeste de-a lungul intregului semestru, elevul va ramane cu situatia scolara neincheiata. Cadrele didactice care predau educatie fizica si sport au obligatia de a informa din timp, dupa caz, profesorii pentru invatamant prescolar, profesorii pentru invatamant primar si dirigintii asupra unor asemenea cazuri;
c) pentru elevii scutiti medical semestrial sau anual, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza in catalog, la rubrica respectiva, “scutit medical in semestrul ….” sau “scutit medical in anul scolar ….” specificandu-se documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia;
d) adeverintele medicale pentru scutirea de la orele sau lectiile de educatie fizica si sport se pastreaza, pe tot parcursul anului scolar, de catre personalul didactic de predare a disciplinei;
e) elevii inapti total, scutiti medical de la orele sau lectiile de educatie fizica si sport, au obligatia de a fi prezenti la acestea in tinuta vestimentara pe care o doresc, avand incaltaminte adecvata lectiilor desfasurate in sala; absentele lor de la aceste ore se consemneaza in catalog si genereaza efectele prevazute de legislatia in vigoare;
f) in timpul orei sau lectiei de educatie fizica si sport, cadrul didactic poate atribui elevilor scutiti medical sarcini organizatorice, pentru o fireasca integrare in colectiv: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului, distribuirea si recuperarea de material didactic, montarea si demontarea instalatiilor sportive usoare etc.;
g) in cazul in care un elev scutit temporar, total sau partial, a primit minimum doua note ori calificative pe semestru in perioada cat a fost apt, acestuia i se va incheia media semestriala la disciplina educatie fizica si sport;
h) daca un elev este scutit medical, fiind inapt total pe un semestru, media anuala este media sau calificativul obtinut in semestrul in care a fost apt;
i) in clasele, scolile generale sau liceele cu program sportiv integrat, elevii cu scutiri medicale, declarati inapti total pe intregul an scolar, vor fi declarati inapti pentru acest profil si indrumati spre alte profiluri ori tipuri de scoli, cu exceptia elevilor din clasele terminale;
j) la fiecare lectie sau activitate de educatie fizica si sport, cadrul didactic se va informa, in etapa de organizare a colectivului, asupra starii momentane de sanatate a elevilor, luand masurile care se impun, in cazul unui elev ori unor elevi care reclama un disconfort fizic; in acest caz elevii respectivi vor fi retinuti de la efort, trimisi la cabinetul medical etc.;
k) in procesul-verbal de protectia muncii care va fi prelucrat de cadrul didactic si semnat de elevi la inceputul anului scolar va exista cerinta ca elevii care simt deteriorari ale starii de sanatate pe parcursul lectiei, de tipul: ameteli, senzatii de voma, dureri acute, sufocari etc., sa anunte imediat profesorul.

CAPITOLUL IV
Organizarea si desfasurarea activitatii de selectie si initiere a elevilor cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanta in cadrul unitatilor de invatamant cu program sportiv

ART. 15
(1) Selectia reprezinta activitatea desfasurata permanent de specialistii domeniului in vederea depistarii elevilor cu aptitudini deosebite pentru practicarea sporturilor.
(2) Selectia se realizeaza pe baza criteriilor, testelor si probelor adecvate fiecarei discipline sportive. Criteriile sunt de natura biologica, motrica, psihologica si sociala. In cadrul acestora se stabilesc teste, probe si norme metodologice.
(3) Activitatea de selectie si initiere cuprinde fazele initiala si intermediara.

ART. 16
(1) In vederea organizarii si desfasurarii activitatii de selectie si initiere a elevilor cu aptitudini pentru practicarea sportului de performanta trebuie respectate urmatoarele cerinte:
a) copiii sau elevii sa fie intr-o stare optima de sanatate;
b) selectia sa se realizeze in etapa de varsta optima;
c) sa fie utilizate teste, probe si baremuri elaborate stiintific, pentru fiecare disciplina sportiva;
d) personalul didactic implicat in activitati de selectie si initiere sa evite verdictele radicale privind perspectivele de evolutie in plan sportiv si atitudinal;
e) sa fie valorificata traditia sportiva din unitatea de invatamant;
f) personalul didactic implicat in activitati de selectie si initiere sa colaboreze permanent cu profesorii de educatie fizica si sport care au obligatia profesionala de a semnala existenta unor elevi talentati.
(2) Personalul didactic implicat in activitati de selectie si initiere va folosi urmatoarele cai de depistare sau selectie:
a) asistente la lectiile de educatie fizica si sport;
b) analiza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor de evaluare aplicate de profesorul clasei;
c) convorbiri cu invatatorii, profesorii, dirigintii si familiile copiilor;
d) organizarea de concursuri intre clase la disciplinele sportive/probele pentru care se intentioneaza sa se selectioneze elevii;
e) organizarea unor concursuri de selectie la care sa poata participa elevii dintr-o anumita zona sau dintr-un anumit cartier;
f) desfasurarea unor antrenamente cu grupele selectionate, in scoala de care apartin elevii sau pe o baza sportiva apropiata.
(3) Dupa selectionare se vor organiza grupe incluse in stadiul I, antrenamentul de baza orientat, programandu-se un numar de lectii adecvat nivelului de pregatire al elevilor, de regula o lectie la 2 – 3 zile, in functie de cerintele fiecarei discipline sportive.
(4) Potrivit reglementarilor in vigoare, activitatea sportiva de performanta se desfasoara in cadrul unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar sau integrat, fiecare dintre acestea organizandu-si activitatea potrivit unor regulamente proprii.
(5) La invatamantul sportiv integrat selectia se realizeaza pe baza de concurs, prin sustinerea unor probe de aptitudini potrivit cu specificul disciplinelor pentru care se organizeaza clasa respectiva. Selectia trebuie sa fie realizata la niveluri de exigenta superioare, intrucat elevii, odata admisi in cadrul unui nivel de invatamant, vor fi cuprinsi in grupe a caror stabilitate va asigura programarea stiintifica a pregatirii.

CAPITOLUL V
Masuri pentru prevenirea si evitarea accidentelor in timpul activitatilor de educatie fizica si sport

ART. 17
Prevenirea si evitarea accidentelor in timpul activitatilor de educatie fizica si sport implica masuri diferentiate, in functie de etapa de desfasurare: inaintea inceperii, pe parcursul desfasurarii si in incheiere. Masurile preventive intra in atributia conducerii unitatii de invatamant, a cadrelor didactice care conduc activitatile de educatie fizica si sport, a elevilor si a parintilor acestora.

ART. 18
Conducerea unitatii de invatamant si personalul administrativ au urmatoarele atributii:
a) asigurarea spatiilor necesare pentru organizarea activitatilor de educatie fizica si sport atat in aer liber, cat si in interior;
b) amenajarea corespunzatoare a spatiilor de lucru, prin asigurarea unor suprafete ale terenurilor care sa nu favorizeze alunecarea, derapajele sau impiedicarea actiunilor motrice;
c) dotarea spatiilor de lucru cu instalatii functionale si asigurate corespunzator;
d) amenajarea si asigurarea spatiilor pentru sarituri si aterizari;
e) asigurarea spatiilor sau a vestiarelor necesare echiparii elevilor, separat pentru fete si baieti, precum si a instalatiilor sanitare necesare, cu functionalitate permanenta;
f) asigurarea corpurilor de iluminat, bine protejate;
g) asigurarea instalatiilor de aerisire a spatiilor de desfasurare a activitatilor;
h) igienizarea sistematica, de doua ori pe zi sau de cate ori este necesara, a spatiilor destinate activitatilor de educatie fizica si sport;
i) protejarea ferestrelor cu grilaje de protectie bine fixate;
j) protejarea tablourilor electrice si a altor instalatii din interior;
k) protejarea corespunzatoare a intrerupatoarelor si prizelor;
l) dotarea catedrei de educatie fizica si sport cu un dulap sanitar care sa contina materiale si produse medicale necesare acordarii primului ajutor.

ART. 19
Atributiile personalului didactic sunt urmatoarele:
a) la inceputul fiecarui semestru:
(i) planificarea si realizarea primei lectii de educatie fizica si sport ca lectie teoretica, in care se vor prezenta normele de sanatate si securitate a muncii, elevii semnand un proces-verbal in acest sens in care se consemneaza ca au luat cunostinta de prevederile privind protectia in timpul activitatilor de educatie fizica si sport;
b) inaintea inceperii activitatii:
(i) verificarea permanenta a respectarii normelor de sanatate si securitate a muncii in activitatile cu elevii;
(ii) verificarea functionalitatii instalatiilor si aparatelor ce urmeaza a fi folosite, eliminandu-se orice cauza de producere a unor accidente;
(iii) verificarea echipamentului sportiv corespunzator al elevilor, potrivit conditiilor materiale si climatice in care se organizeaza activitatea;
(iv) asigurarea conditiilor pentru aplicarea operativa a mijloacelor de prim ajutor, in cazul producerii unor accidente;
(v) dispunerea adecvata, in spatiul de lucru, a materialelor didactice necesare lectiei, astfel incat acestea sa nu poata fi utilizate, necontrolat, de elevi;
c) pe parcursul desfasurarii lectiei:
(i) verificarea starii de sanatate a elevilor, trecandu-i in repaus pe cei cu simptome nefavorabile desfasurarii activitatii;
(ii) asigurarea permanenta a disciplinei, prevenind iesirile necontrolate;
(iii) acordarea, dupa caz, a asistentei, sprijinului sau ajutorului, potrivit continuturilor si nivelului de instruire;
(iv) evitarea programarii unor eforturi solicitante in conditii climatice nefavorabile;
(v) supravegherea atenta a situatiilor in care se supraaglomereaza spatiul de desfasurare a activitatii cu obiecte, materiale si instalatii sportive;
(vi) asigurarea desfasurarii activitatii didactice numai in spatii care pot fi permanent supravegheate;
d) la incheierea lectiei:
(i) supravegherea parasirii spatiului de desfasurare a activitatii de catre elevi.
ART. 20
Elevii care participa la activitatile de educatie fizica si sport au urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte la inceputul fiecarui an scolar avizul medical cu specificatia “apt pentru efort fizic in anul scolar …..”;
b) sa respecte prevederile referitoare la statutul de “scutit medical”, atunci cand este cazul;
c) sa respecte integral normele de sanatate si securitate a muncii pentru care au semnat procesul-verbal;
d) sa fie prezenti la timp si sa nu paraseasca locul unde se desfasoara lectiile fara acordul cadrului didactic;
e) sa efectueze numai exercitiile indicate de cadrul didactic;
f) sa solicite, dupa caz, explicatii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru executiile cu grad ridicat de dificultate;
g) sa semnaleze cadrului didactic problemele aparute in functionarea aparatelor si instalatiilor sportive;
h) sa respecte regulile stabilite pentru participarea in concursuri si intreceri;
i) sa intrerupa exercitiile si sa anunte imediat cadrul didactic, daca manifesta tulburari privind starea de sanatate;
j) sa utilizeze echipamentul sportiv adecvat in lectii;
k) sa nu intre in spatiul de desfasurare a lectiei fara acordul cadrului didactic.
ART. 21
In activitatea sportiva de performanta, la inceputul fiecarui semestru, prima lectie de antrenament/pregatire sportiva practica va fi lectie teoretica, in care se vor prezenta normele de sanatate si securitate a muncii, elevii semnand un proces-verbal in acest sens, in care se consemneaza ca au luat cunostinta de prevederile privind protectia activitatilor de educatie fizica si sport.

ART. 22
Masurile privind prevenirea si evitarea accidentarii elevilor cuprinsi in activitatea sportiva de performanta sunt urmatoarele:
a) asigurarea masurilor de prim ajutor si/sau a asistentei medicale, in timpul antrenamentelor si competitiilor sportive;
b) cunoasterea de catre elevii sportivi a masurilor de autoprotectie;
c) verificarea functionalitatii si utilizarea, in antrenamente, a instalatiilor si aparatelor ce urmeaza a fi folosite, eliminandu-se orice cauza de producere a unor accidente;
d) informarea asupra starii de sanatate a elevilor sportivi, inaintea inceperii lectiei de antrenament;
e) acordarea, dupa caz, a asistentei, sprijinului sau ajutorului, potrivit continuturilor si nivelului de instruire;
f) asigurarea echipamentului de protectie specific disciplinelor sportive.

CAPITOLUL VI
Amenajarea, dotarea si intretinerea bazelor sportive scolare

ART. 23
(1) Fiecare unitate de invatamant are obligatia sa amenajeze, cu sprijinul organelor administratiei locale, al unor sponsori si din propriile fonduri, sa dezvolte baza sportiva proprie si sa asigure functionalitatea necesara acesteia atat pentru activitatea organizata in aer liber, cat si pentru cea din interior, asigurand astfel conditiile optime pentru realizarea obiectivelor inscrise in programele scolare si activitatile sportive extracurriculare.
(2) Structura bazei sportive amenajate in aer liber se adapteaza disponibilitatilor spatiului existent, inclusiv cel din curtile interioare. In functie de aceste conditii se vor amenaja:
a) pista pentru alergari, cu 2 – 3 culoare, pe distante de 25 – 30 m sau 50 – 60 m;
b) groapa cu nisip pentru sarituri;
c) spatii marcate pentru saritura in lungime de pe loc;
d) spatii pentru aruncarea mingii de oina, cu marcaje transversale la 15 – 20 – 25 – 30 – 40 m, si, dupa caz, un spatiu pentru aruncarea greutatii, plasat separat, in extremitatea bazei sportive, ferit de circulatia elevilor;
e) pista pentru un traseu specific alergarii de rezistenta, cu marcaje vizibile pe: obiecte, pomi, pereti etc.;
f) doua terenuri separate pentru jocurile sportive cu marcaje suprapuse: handbal – fotbal, baschet – volei sau separate, potrivit spatiilor avute la dispozitie; acestea vor fi delimitate ori ingradite, evitand circulatia elevilor care nu participa la lectii.
(3) In interior, in lipsa spatiilor cu destinatii specifice, adica sali de sport, conducerea unitatii de invatamant va asigura un alt spatiu, minimum o sala de clasa, care se va amenaja, dota si utiliza in exclusivitate pentru lectiile de educatie fizica si sport.

ART. 24
(1) In cazul dotarii bazelor sportive scolare trebuie avute in vedere urmatoarele:
a) in aer liber, pe langa instalatiile sportive specifice fiecarui tip de activitate, precum jocuri sportive sau atletism, se recomanda si instalarea unor bare de tractiune, dar si dotarea cu blocstarturi, cronometre, rulete;
b) in interior, sali de gimnastica sau sali de sport, dotarea se realizeaza cu aparate, instalatii, obiecte si alte mijloace de invatamant care sa permita exersarea frontala, cum ar fi: bastoane de gimnastica, corzi de sarituri, jaloane, cercuri etc.
(2) Principalele instalatii si aparate sunt prevazute in normativele de dotare minimala, aprobate prin reglementarile in vigoare.
(3) In situatia cand se organizeaza doua lectii concomitent, conduse de 2 profesori, in activitatea de dotare trebuie sa se aiba in vedere posibilitatea de utilizare simultana a unor aparate si obiecte.
(4) Pentru predarea jocurilor sportive este necesar ca fiecare cadru didactic sa dispuna de un numar mare de mingi, de preferinta una la 2 elevi, in scopul obtinerii unei densitati motrice optime a lectiei.

ART. 25
Pentru intretinerea bazelor sportive scolare trebuie avute in vedere urmatoarele:
a) baza sportiva pe care se desfasoara activitatea trebuie verificata zilnic de fiecare cadru didactic; acesta trebuie sa solicite, dupa caz, personalului de ingrijire si de intretinere asigurarea curateniei, completarea nisipului din groapa de sarituri, remedierea unor eventuale defectiuni aparute la nivelul instalatiilor si aparatelor din dotare;
b) fiecare cadru didactic are datoria de a folosi si intretine, in buna stare, materialele utilizate in comun cu colegii de specialitate;
c) fiecare cadru didactic trebuie sa acorde o atentie sporita modului de utilizare a materialelor sportive de catre elevi, in scopul propus si in conditii de asigurare a integritatii corporale, evitand producerea de accidente.

CAPITOLUL VII
Baza sportiva si dotarea materiala pentru invatamantul sportiv integrat si suplimentar

ART. 26
Alaturi de selectie, existenta si calitatea bazelor sportive, dotate corespunzator realizarii obiectivelor sportive propuse, constituie principalele parghii de obtinere a unor rezultate de un nivel ridicat.

ART. 27
Baza sportiva trebuie sa fie disponibila la ore potrivite si situata la distante care sa permita elevilor sportivi participarea eficienta la procesul de instruire.

ART. 28
Bazele sportive utilizate de unitatile de invatamant cu program sportiv integrat si suplimentar pot fi:
a) baze sportive proprii, cu dotari speciale;
b) baze sportive apartinand unitatilor de invatamant fara profil sportiv, folosite de acestea in comun cu anumite sectii din invatamantul sportiv suplimentar, pentru sectii care nu necesita dotari deosebite, cum este cazul jocurilor sportive;
c) baze sportive apartinand altor cluburi sau institutii, utilizate pe baza unor protocoale de colaborare ori prin inchiriere.

ART. 29
Pentru realizarea obiectivelor unitatilor sportive scolare, cu deosebire a celor din invatamantul sportiv suplimentar, se impun urmatoarele masuri:
a) punerea la dispozitia sectiilor sportive din unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar, in mod gratuit, a bazelor sportive disponibile, in special sali de sport, care apartin celorlalte unitati de invatamant;
b) continuarea realizarii unor baze sportive proprii la cluburile sportive scolare, cu deosebire pentru disciplinele sportive care impun dotari speciale;
c) optimizarea structurii sectiilor din invatamantul sportiv suplimentar, in concordanta cu posibilitatile reale de a asigura stabilitatea: numar de cadre didactice, numar de posturi specifice, numar de grupe de pregatire etc.

CAPITOLUL VIII
Cerinte deontologice privind activitatea personalului didactic de predare

ART. 30
Personalul didactic de predare trebuie sa cunoasca drepturile si obligatiile legale in vigoare ce ii revin in unitatea de invatamant in care functioneaza.

ART. 31
(1) In relatiile cu clasa/grupa de elevi, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa aiba o tinuta morala demna, concordanta cu valorile educationale transmise elevilor;
b) sa aiba un comportament responsabil, concretizat prin respect si consideratie fata de elevi;
c) sa aiba echipament sportiv adecvat si decent, impecabil sub aspect igienic;
d) sa aiba aspect fizic ingrijit;
e) sa aiba o stare psihica caracterizata de buna dispozitie si optimism, stimulativa pentru activitatea elevilor;
f) sa manifeste disponibilitate totala pentru sustinerea fiecarui elev, corespunzator caracteristicilor sale, in dobandirea cunostintelor, priceperilor si deprinderilor.
(2) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, personalului didactic de predare ii sunt interzise:
a) afectarea imaginii publice, viata intima, privata si familiala a elevului;
b) aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea verbala sau fizica a elevilor;
c) conditionarea prestatiei didactice la clasa sau a evaluarii elevilor de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi ori de la parintii acestora;
d) orice alta actiune care ar putea leza statutul de cadru didactic sau ar dauna prestigiului unitatii de invatamant.
(3) Pentru buna desfasurare a procesului de invatamant personalul didactic de predare trebuie sa realizeze urmatoarele activitati:
a) prezentarea la fiecare clasa a sistemului de evaluare, inclusiv cu exemplificari practice, a esalonarii sustinerii probelor de evaluare si a scalelor de notare, a posibilelor optiuni in alegerea instrumentelor de evaluare; se vor prezenta si categoriile de continuturi care vor face obiectul notarii curente;
b) constientizarea elevilor asupra necesitatii obtinerii si prezentarii avizului medical si consecintele lipsei acestuia;
c) prelucrarea cu elevii fiecarei clase a prevederilor regulamentare privind frecventa la lectii, precizand numarul de absente nemotivate care conduc la scaderea notei la purtare, la emiterea preavizului de exmatriculare sau la exmatriculare;
d) inregistrarea, la fiecare lectie, a absentelor in caietul personal si in catalog;
e) realizarea evaluarii in fata intregului colectiv al clasei, facand publica nota sau calificativul acordat;
f) actionarea in conformitate cu prevederile legale, in situatiile de deteriorare a instalatiilor, aparatelor, materialelor didactice specifice, a mobilierului si a instalatiilor electrice sau sanitare, ca urmare a unui comportament necorespunzator al elevilor.

ART. 32
In relatiile cu profesorii pentru invatamant primar sau dirigintii claselor, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa exercite activ calitatea de membru al consiliului clasei, exprimandu-si opinia motivata asupra situatiei scolare sau disciplinare a elevilor;
b) sa informeze prompt profesorii pentru invatamant primar sau dirigintii claselor asupra comportamentelor atipice ale unor elevi;
c) sa participe, dupa caz, la sedintele cu parintii;
d) sa informeze sau sa solicite sprijinul profesorului pentru invatamant primar ori al dirigintelui in organizarea unor activitati sportiv-turistice.

ART. 33
In relatia cu responsabilul catedrei sau al comisiei metodice, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini:
a) prezentarea documentelor de planificare si de proiectare didactica, pentru clasele la care este normat, in termenele stabilite, sefului de catedra;
b) propunerea actiunilor sau activitatilor specifice care urmeaza a fi cuprinse in programul de activitate al catedrei;
c) indeplinirea cu responsabilitate a sarcinilor specifice care ii revin din planul de activitate al catedrei;
d) prezentarea rapoartelor scrise asupra rezultatelor obtinute in plan didactic, educativ si competitional, cu clasele la care este normat;
e) informarea curenta a seful catedrei asupra oricarui eveniment, pozitiv sau negativ, intervenit in activitatea sa;
f) informarea conducerii unitatii de invatamant, in timp optim, asupra oricarei indisponibilitati de a fi prezent la lectii;
g) respectarea dreptului de indrumare si control al sefului de catedra.

ART. 34
In relatia cu colegii de catedra, din punct de vedere comportamental, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) disponibilitate de colaborare;
b) respect reciproc;
c) solidaritate;
d) onestitate si corectitudine.

ART. 35
In relatia cu conducerea unitatii de invatamant, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) participarea sistematica si activa la sedintele consiliului profesoral;
b) aplicarea hotararilor consiliului profesoral sau ale consiliului de administratie;
c) indeplinirea cu responsabilitate a atributiilor primite ca membru in comisiile constituite in unitatea de invatamant;
d) respectarea dreptului de indrumare si control al directorului unitatii de invatamant.

ART. 36
In relatiile cu organismele de specialitate constituite la nivel de sector, localitate sau judet, personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) respectarea dreptului de indrumare si control al inspectorului scolar de specialitate si al profesorilor metodisti numiti de acesta;
b) participarea activa si sistematica la actiunile cercurilor pedagogice teritoriale, angajandu-se in sustinerea de lectii demonstrative, referate si comunicari stiintifice, prezentari de documente de planificare, de proiectare didactica sau de evaluare;
c) participarea activa la sedintele comisiei pe disciplina sportiva care organizeaza fazele locale ale competitiilor sportive scolare;
d) exprimarea disponibilitatii de a participa la activitatile de evaluare externa organizate de inspectoratele scolare, atat in calitate de evaluator la disciplina educatie fizica si sport sau de asistent la probele sustinute la alte discipline, cat si in calitate de secretar ori vicepresedinte al comisiilor de examen sau concurs;
e) studierea ofertelor de perfectionare profesionala ale casei corpului didactic si participarea la forme de perfectionare.

CAPITOLUL IX
Activitatea catedrei, respectiv a comisiei metodice

ART. 37
Catedrele sau comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, care predau aceeasi disciplina de studiu. In situatiile in care disciplina educatie fizica si sport este predata de mai putin de 4 cadre didactice, catedra sau comisia metodica se constituie din cadrele didactice care predau discipline inrudite ori predau discipline din alte arii curriculare.

ART. 38
In invatamantul prescolar si primar, catedrele ori comisiile metodice se pot constitui pe grupe sau ani de studiu de acelasi nivel, pe grupe ori clase de niveluri apropiate sau pe intreg ciclul de invatamant, in functie de numarul de cadre didactice.
ART. 39
(1) In unitatile de invatamant sportiv, cu program integrat sau cu program suplimentar, ca unitati independente, catedrele ori comisiile metodice se vor constitui astfel:
a) din minimum 3 profesori sau antrenori care predau aceeasi disciplina sportiva;
b) din minimum 3 profesori sau antrenori care predau discipline inrudite, precum catedra de jocuri sportive ori de sporturi individuale etc.
(2) In cazul in care nu sunt intrunite conditiile privind minimul de membri care pot constitui o catedra sau comisie metodica, aceasta se constituie din toate cadrele didactice ori antrenorii, indiferent de disciplina sportiva predata.

ART. 40
In unitatile de invatamant in care functioneaza clase cu program sportiv integrat si sectii de club sportiv scolar, cadrele didactice sau antrenorii care predau la aceste clase/sectii se constituie in catedre ori comisii metodice astfel:
a) daca exista minimum 3 profesori ori antrenori care predau aceeasi disciplina sportiva sau alte discipline sportive, se va constitui o catedra;
b) daca exista cel mult 2 profesori sau antrenori, acestia vor fi integrati in catedra ori comisia metodica de educatie fizica a unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea.

ART. 41
Atributiile catedrei/comisiei metodice sunt urmatoarele:
a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant, cuprinzand:
(i) obiectivele si strategia predarii disciplinei, in conditiile concrete existente in unitatea de invatamant; se vor face referiri concrete privind disciplinele sportive care vor fi predate cu caracter obligatoriu, prevazute de programe, optional sau alternativ;
(ii) formele si continuturile activitatii didactice propuse pentru curriculumul la decizia scolii;
(iii) dupa caz, formele si continuturile activitatii didactice propuse pentru curriculumul diferentiat;
(iv) numarul si continuturile orelor de ansamblu sportiv;
(v) disciplinele sportive si numarul de ore necesare pentru pregatirea formatiilor sportive reprezentative, obiectivele de performanta ale acestora;
(vi) structura si esalonarea activitatilor sportiv-turistice pe parcursul anului scolar;
b) elaboreaza programele de activitati semestriale, cu termene si responsabilitati, nominalizand componentele prevazute in oferta educationala, la care se adauga:
(i) cresterea eficientei activitatii didactice prin lectii deschise, dezbateri tematice etc.;
(ii) perfectionarea continua si periodica a cadrelor didactice prin documentare si prezentare de referate metodice, interasistente si schimburi de experienta, organizare si participare la sesiuni de comunicari, referate stiintifice, sustinerea examenelor de definitivat si grade didactice, participarea la cursuri de perfectionare;
(iii) optimizarea planificarii si proiectarii didactice prin prezentarea si dezbaterea documentelor de planificare si proiectare specifice, respectiv: esalonarea anuala a unitatilor de invatare, planul calendaristic semestrial, proiectarea unitatii de invatare si proiectul didactic;
(iv) prezentarea si dezbaterea sistemelor de evaluare pe clase, respectiv instrumentele de evaluare, caracterul obligatoriu sau alternativ al acestora, esalonarea pe semestre si criteriile de stabilire a scalelor de evaluare;
(v) solutiile de evaluare pentru elevii aflati in situatii speciale, precum cele morfologice, motrice si de sanatate;
(vi) actiunile sportive cu caracter de masa inscrise in calendarul competitional anual;
(vii) actiunile sportive oficiale cuprinse in calendarul olimpiadelor nationale ale sportului scolar la care au fost inscrise formatiile sportive reprezentative ale unitatii de invatamant;
(viii) activitatile turistice si serbarile sportive;
(ix) informarea curenta si periodica a elevilor si a celorlalte cadre didactice prin avizierul catedrei;
(x) programarea, dupa caz, a activitatilor de pregatire speciala a elevilor pentru probele de aptitudini solicitate de admiterea in cicluri de invatamant superioare sau de finalizare a studiilor.

ART. 42
Catedrele sau comisiile metodice sunt conduse de un sef de catedra ori comisie metodica, numit de directorul unitatii de invatamant, pe baza propunerilor primite din partea catedrei sau comisiei metodice.

ART. 43
Atributiile sefului de catedra sau comisie metodica sunt urmatoarele:
a) stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei sau comisiei metodice;
b) evalueaza activitatea si propune consiliului de administratie calificativul anual pentru fiecare membru al catedrei sau comisiei metodice;
c) efectueaza asistente la lectii, cu precadere la cadrele didactice stagiare si la cele nou-venite in unitatea de invatamant;
d) stabileste si monitorizeaza implementarea standardelor de calitate specifice disciplinei;
e) elaboreaza informari asupra activitatii catedrei sau comisiei metodice, semestrial si la cererea directorului, pe care le prezinta in consiliul profesoral;
f) stabileste graficul desfasurarii lunare a sedintelor catedrei sau comisiei metodice si elaboreaza tematica acestora;
g) cultiva si intretine un climat de activitate favorabil performantei didactice si metodice;
h) mediaza eventualele situatii conflictuale;
i) solicita sprijinul directorului unitatii de invatamant pentru respectarea de catre echipa de intocmire a orarului a cerintelor motivate ale catedrei sau comisiei metodice, respectiv de utilizare judicioasa a spatiilor de lucru, a materialelor didactice si a conditiilor de activitate a elevilor;
j) colaboreaza cu personalul tehnic si de ingrijire repartizat pentru intretinerea bazei sportive;
k) intocmeste referatele de necesitate si le inainteaza conducerii unitatii de invatamant.

CAPITOLUL X
Activitatea asociatiei sportive scolare

ART. 44
Activitatea sportiva din unitatile de invatamant se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive scolare. Participarea la sistemul competitional pentru elevii din unitatile de invatamant se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare si a avizului medical la zi.

ART. 45
In cadrul fiecarei unitati de invatamant se constituie “Asociatia sportiva scolara”. Constituirea asociatiei sportive scolare, structura sportiva fara personalitate juridica, da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatiile judetene/municipale, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale. Afilierea la asociatiile judetene/municipale, pe ramura de sport corespunzatoare, confera asociatiilor sportive scolare drepturile si obligatiile prevazute in statutele si regulamentele acestora.

ART. 46
Activitatea asociatiilor sportive scolare este coordonata de Federatia Sportului Scolar si Universitar. Unitatile de invatamant au obligatia sa respecte in activitatea asociatiilor sportive scolare constituite in cadrul lor reglementarile metodologice ale Federatiei Sportului Scolar si Universitar.

ART. 47
Activitatea asociatiei sportive se organizeaza pe sectii sportive sau forme de activitate cu caracter recreativ, la care pot participa inclusiv cadrele didactice din unitatea de invatamant respectiva si familiile elevilor cuprinsi in unitatea de invatamant, respectiv in asociatia sportiva scolara.

ART. 48
Catedra de educatie fizica si sport se implica in constituirea, conform prevederilor legale in vigoare, a asociatiilor sportive scolare si acorda consultanta de specialitate necesara desfasurarii activitatii acestora.

ART. 49
In cadrul asociatiei sportive scolare, fiecare clasa isi pregateste echipele care participa la activitatile sportive organizate la nivelul unitatii de invatamant.

ART. 50
Sursele de finantare ale asociatiilor sportive scolare, structuri sportive fara personalitate juridica, se asigura prin:
a) aportul membrilor;
b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al unitatilor de invatamant in cadrul carora s-au constituit;
c) alte surse.

ART. 51
In aprecierea anuala a activitatii profesorilor de educatie fizica si sport se va avea in vedere si contributia acestora la organizarea timpului liber al elevilor, prin variate actiuni cu specific sportiv, agreate de elevi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close