Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

In M. Of. nr. 175 din 19 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 68/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publica

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Institutul de Studii pentru Ordine Publica, denumit in continuare Institut, face parte din sistemul national de invatamant si este infiintat in baza Hotararii Guvernului nr. 1.678/2008 privind infiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile ulterioare.
(2) Institutul este structura specializata de invatamant, subordonata Ministerului Administratiei si Internelor, denumit in continuare MAI, si aflata in coordonarea secretarului general al MAI.
(3) Institutul desfasoara activitati de pregatire continua, formare, specializare si perfectionare profesionala a personalului MAI, denumite in continuare activitati de formare profesionala continua, precum si activitati de cercetare stiintifica.

ART. 2
(1) Structura organizatorica a Institutului este aprobata prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Organigrama Institutului este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Institutul coopereaza cu unitatile centrale ale MAI, inspectoratele generale (similare), structurile si institutiile aflate in subordinea/coordonarea MAI, institutiile de invatamant militare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si civile, nationale si internationale, in scopul indeplinirii obiectivelor, conform diagramei de relatii prezentate in anexa nr. 2.

ART. 3
Sistemul cursurilor, structura, dinamica, durata activitatilor de formare profesionala continua, modalitatea de finalizare a cursurilor si, dupa caz, selectia cursantilor se stabilesc de catre MAI, prin Directia generala management resurse umane, denumita in continuare DGMRU, in baza propunerilor structurilor interesate.

ART. 4
(1) Institutul are personalitate juridica, directorul avand calitatea de ordonator tertiar de credite, in finantarea directa a ordonatorului principal de credite.
(2) Pentru indeplinirea obiectivelor generale si atributiilor specifice, Institutul incheie, in conditiile legii, acorduri, protocoale si parteneriate cu institutii si organizatii, in vederea organizarii, desfasurarii si implementarii unor programe si activitati de formare profesionala continua, elaborarii unor studii de specialitate, proiecte de cercetare stiintifica, editarii de publicatii si organizarii de evenimente profesionale, stiintifice, culturale si sportive.

ART. 5
(1) Formarea profesionala se organizeaza si se desfasoara in cadrul Institutului, conform Graficului anual al programelor de formare profesionala continua pentru personalul MAI, aprobat de secretarul general al MAI.
(2) Proiectul graficului prevazut la alin. (1) este intocmit de catre Institut, potrivit precizarilor DGMRU si solicitarilor structurilor beneficiare, dupa identificarea si analiza nevoilor de pregatire ale personalului MAI.
(3) Activitatile de formare profesionala continua organizate si desfasurate de Institut sunt adresate personalului MAI, precum si altor categorii de personal din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si institutii interesate.

ART. 6
Formarea profesionala organizata si desfasurata in Institut se finalizeaza cu certificarea cunostintelor si competentelor dobandite, conform ordinelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor, dupa cum urmeaza:
a) certificat de absolvire – pentru absolventii cursurilor cu durata de cel putin doua saptamani, cu recunoastere numai in cadrul MAI;
b) certificat de absolvire – pentru absolventii programelor de formare profesionala continua, autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita in continuare ANC, cu recunoastere nationala, indiferent de durata;
c) adeverinte de participare – pentru participantii la activitatile/cursurile de formare profesionala continua cu durata de pana la doua saptamani.

CAPITOLUL II
Organizarea Institutului

ART. 7
Institutul are urmatoarea structura organizatorica:
1. conducerea;
2. compartimentul juridic;
3. catedra formare profesionala continua,
4. catedra management si legislatie;
5. catedra limbi straine si pregatire misiuni internationale;
6. biroul metodica si proiectare didactica;
7. compartimentul cercetare stiintifica, dezvoltare institutionala, elaborare si implementare programe;
8. biroul resurse umane, planificare reactii pentru situatii de urgenta si securitate sediu;
9. compartimentul financiar-contabilitate;
10. biroul secretariat, evidenta si biblioteci;
11. compartimentul achizitii;
12. biroul administrare patrimoniu imobiliar;
13. biroul intendenta;
14. compartimentul tehnic;
15. structura de securitate.

ART. 8
Atributiile si responsabilitatile care ii revin personalului din cadrul structurilor Institutului sunt detaliate in fisele posturilor, documente elaborate in conformitate cu prevederile legale.

ART. 9
Relatiile dintre structurile Institutului sunt:
a) relatii de autoritate ierarhice, bazate pe transmiterea deciziei pe cale ierarhica intre conducere si structurile organizatorice ale Institutului;
b) relatii de autoritate functionale, bazate pe transmiterea de indicatii metodologice in cadrul comisiilor/colectivelor/grupurilor de lucru;
c) relatii de cooperare intre posturi si structuri pentru derularea unor actiuni complexe;
d) relatii de coordonare intre personalul de conducere si cel subordonat;
e) relatii de control intre comisiile/personalul cu atributii de control si audit si structurile din Institut.

ART. 10
Pentru atingerea obiectivelor stabilite, conducerea Institutului coordoneaza deciziile si actiunilor structurilor organizatorice avand la baza un proces activ de consultare a sefilor structurilor organizatorice din Institut si personalului de executie prin sedinte de informare/raportare, intalniri si grupuri de lucru.

ART. 11
(1) Informatiile utilizate in cadrul institutului privesc buna functionare si executare a actiunilor/activitatilor desfasurate, respectiv dezvoltarea Institutului in mediul in care actioneaza.
(2) Informatiile de functionare, precum si cele de evolutie, provenite din mediul intern si extern, se produc, se colecteaza, se prelucreaza, se difuzeaza, se utilizeaza si se exploateaza in cadrul Institutului, dupa care se claseaza si se arhiveaza in Institut sau, dupa caz, se transmit institutiilor interesate din cadrul MAI si tertilor, conform reglementarilor legale si procedurilor aprobate la nivelul MAI si al Institutului.

CAPITOLUL III
Atributiile Institutului

ART. 12
(1) Institutul este structura specializata de invatamant din cadrul MAI, face parte din sistemul national de invatamant si asigura formarea profesionala a personalului MAI, prin activitati de formare profesionala continua, pregatirea manageriala a personalului de conducere, precum si dezvoltarea cercetarii stiintifice, pentru a sprijini indeplinirea atributiilor si misiunilor MAI.
(2) Formarea profesionala continua este orientata pe dezvoltarea competentelor-cheie si a competentelor specifice domeniilor de activitate ale MAI.

ART. 13
Institutul are ca obiective generale:
a) asigurarea calitatii formarii profesionale continue prin cursurile/programele livrate personalului MAI;
b) dezvoltarea capacitatii de planificare strategica si operationala a personalului de decizie din MAI prin organizarea si desfasurarea programelor de formare manageriala in cadrul Institutului;
c) dezvoltarea cercetarii stiintifice in scopul cautarii si producerii cunoasterii si cunostintelor stiintifice relevante pentru activitatea MAI;
d) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii sistemelor de management implementate la nivelul propriu, respectiv Sistemul de control intern/managerial, denumit in continuare SCIM, si Sistemul de management al calitatii, denumit in continuare SMC.

ART. 14
Institutul indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza si desfasoara activitati de formare profesionala destinate personalului MAI, conform legislatiei nationale privind formarea profesionala a adultilor, ordinelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor ce vizeaza pregatirea continua si regulile de evolutie in cariera profesionala, stabilite pentru categoriile de personal din MAI;
b) organizeaza si desfasoara activitati de formare profesionala continua in domeniul managementului strategic si operational, pentru personalul de decizie din cadrul MAI;
c) organizeaza si desfasoara activitati de cercetare stiintifica in cadrul unor echipe interdisciplinare si interinstitutionale;
d) initiaza si deruleaza parteneriate, programe si proiecte, organizeaza, desfasoara si participa la conferinte, simpozioane, seminare, intruniri, mese rotunde cu caracter profesional, stiintific si cultural, workshopuri, convocari, dezbateri si schimburi de experienta profesionala cu caracter formativ si practic-aplicativ, in colaborare cu institutii similare nationale si internationale;
e) adopta politici si strategii si desfasoara actiuni/activitati necesare functionarii, imbunatatirii continue si dezvoltarii sistemelor de management implementate in cadrul acestuia, conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Conducerea Institutului

ART. 15
(1) Institutul este condus de un director si 2 directori adjuncti.
(2) Pentru indeplinirea obiectivelor Institutului si a atributiilor specifice, conducerea aplica principiile responsabilitatii manageriale pentru utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate.

ART. 16
(1) Directorul Institutului este sef direct al intregului personal.
(2) Directorul Institutului se subordoneaza, pe linie ierarhica nemijlocit secretarului general adjunct al MAI si direct secretarului general al MAI.
(3) Directorii adjuncti se subordoneaza pe linie ierarhica nemijlocit directorului.
(4) Ierarhizarea functiilor din Institut este prevazuta in statul de organizare.
(5) Conducerea structurilor organizatorice ale Institutului se exercita de catre sefii nominalizati in statul de organizare, iar in lipsa acestora, de catre inlocuitorii desemnati prin dispozitie a directorului.

ART. 17
(1) Directorul Institutului indeplineste atributiile din fisa postului prevazuta in anexa nr. 3.
(2) In exercitarea actului de conducere, directorul Institutului:
a) asigura proiectarea si implementarea sistemelor de management in conformitate cu reglementarile legale si standardele in vigoare;
b) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la nivelul Institutului;
c) coordoneaza elaborarea proiectului de dezvoltare institutionala stabilind obiectivele si directiile de actiune ale Institutului;
d) propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat si raportul de executie bugetara;
e) angajeaza si utilizeaza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Institutului si cu respectarea dispozitiilor legale;
f) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fondurile publice alocate;
g) organizeaza si conduce contabilitatea Institutului;
h) organizeaza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor in cadrul Compartimentului financiar-contabilitate;
i) raspunde de selectia, incadrarea, promovarea, evaluarea, formarea si incetarea raporturilor de munca/serviciu ale personalului;
j) reprezinta Institutul in relatiile cu alte structuri ale MAI, cu terte persoane fizice si juridice, din tara si strainatate, potrivit competentelor;
k) emite dispozitii cu caracter obligatoriu pentru intreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
l) analizeaza necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor, in conformitate cu bugetul aprobat;
m) are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca;
n) aproba documentele de planificare a actiunilor/activitatilor desfasurate de Institut;
o) raspunde de dezvoltarea SCIM al Institutului.
(3) Atributiile directorului Institutului pot fi preluate, pe linia de competenta, de inlocuitorii de drept sau persoanele imputernicite in acest scop, cu respectarea prevederile legale in vigoare.

ART. 18
(1) Directorul adjunct pentru invatamant indeplineste atributiile din fisa postului prevazuta in anexa nr. 4.
(2) Directorul adjunct pentru logistica indeplineste atributiile din fisa postului prevazuta in anexa nr. 5.

ART. 19
La nivelul conducerii sunt organizate urmatoarele structuri cu atributii de conducere:
a) Consiliul de conducere;
b) Consiliul de invatamant;
c) Consiliul stiintific.

ART. 20
Consiliul de conducere este format din personalul cu functii de conducere si are rol deliberativ si decizional in procesul managerial.

ART. 21
Atributiile principale ale Consiliului de conducere sunt urmatoarele:
a) asigura respectarea prevederilor legale in vigoare;
b) aproba proiectul de dezvoltare institutionala, dupa dezbaterea si avizarea sa in Consiliul de invatamant, precum si alte documente proiective;
c) hotaraste politica de gestionare a resurselor alocate Institutului, conform prevederilor legale in vigoare;
d) aproba regulamentul intern, dupa ce a fost dezbatut si avizat in Consiliul de invatamant;
e) valideaza raportul de evaluare interna privind calitatea educatiei si formarii profesionale in Institut;
f) isi asuma raspunderea pentru performantele Institutului, alaturi de director.

ART. 22
(1) Presedintele Consiliului de conducere este directorul Institutului.
(2) Presedintele Consiliului de conducere numeste, prin dispozitie zilnica, secretarul Consiliului de conducere, care are atributia de a redacta procesele-verbale ale sedintelor.
(3) Cu acordul membrilor, sedintele pot fi inregistrate audiovideo.
(4) Consiliul de conducere se intruneste lunar, precum si ori de cate ori este necesar, la solicitarea directorului sau a unei treimi din membrii acestuia, si este legal constituit in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(5) Hotararile Consiliului de conducere se iau prin vot, cu jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.
(6) La sedintele Consiliului de conducere pot participa, cu statut de invitati, persoana desemnata de sindicatul reprezentativ la nivelul Institutului si reprezentantul Corpului National al Politistilor.

ART. 23
(1) Consiliul de invatamant este alcatuit din instructorii de politie si ofiterii Biroului metodica si proiectare didactica si are rol deliberativ si decizional in procesul formarii profesionale continue.
(2) Presedintele Consiliului de invatamant este directorul adjunct pentru invatamant, iar secretar este seful Biroului metodica si proiectare didactica.
(3) Directorul Institutului are statut de invitat permanent al Consiliului de invatamant.
(4) Personalul nedidactic si didactic auxiliar participa la sedintele Consiliului de invatamant atunci cand se discuta probleme referitoare la activitatea acestuia, la invitatia secretarului.

ART. 24
Consiliul de invatamant are urmatoarele atributii:
a) gestioneaza si asigura calitatea educatiei si formarii profesionale;
b) dezbate, avizeaza si propune spre aprobare proiectul de dezvoltare institutionala al Institutului;
c) dezbate si avizeaza regulamentul intern al Institutului in sedinta la care participa cel putin doua treimi din personalul angajat;
d) analizeaza si dezbate raportul de evaluare interna privind asigurarea calitatii educatiei si formarii profesionale in Institut;
e) dezbate, avizeaza si propune spre aprobare documentele de proiectare, organizare, planificare si desfasurare a procesului de invatamant;
f) desemneaza instructorii de politie in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii;
g) dezbate si stabileste principalele masuri pentru modernizarea invatamantului si cresterea eficientei procesului instructiv-educativ;
h) analizeaza modul in care se realizeaza pregatirea de specialitate si psihopedagogica a instructorilor de politie si stabileste masuri de perfectionare a acestei activitati;
i) analizeaza rezultatele obtinute de cursanti in procesul de formare;
j) analizeaza situatia cursantilor care urmeaza a fi eliminati de la cursuri;
k) analizeaza rezultatele chestionarelor de feedback aplicate participantilor la cursurile/programele de formare si stabileste masurilor ce se impun pentru cresterea calitatii actului didactic si inlaturarea eventualelor aspecte negative sesizate.

ART. 25
(1) Componenta Consiliului de invatamant se stabileste la inceputul fiecarui an, se inscrie in dispozitia de invatamant a directorului Institutului si se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in randul instructorilor de politie, respectiv al ofiterilor Biroului metodica si proiectare didactica.
(2) Consiliul de invatamant se intruneste in sedinte ordinare, trimestriale sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori directorul si/sau directorul adjunct pentru invatamant considera necesar.
(3) Lucrarile Consiliului de invatamant se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor prezenti.
(4) Hotararile se iau prin vot deschis sau secret, in functie de optiunea membrilor participanti, cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al acestora, si sunt obligatorii pentru intregul personal.
(5) Secretarul are atributia de a redacta procesele-verbale ale sedintelor.
(6) Cu acordul membrilor, sedintele pot fi inregistrate audiovideo.
(7) La sedintele Consiliului de invatamant pot fi invitati, in functie de tematica dezbatuta, reprezentanti ai beneficiarilor directi si indirecti ai serviciilor de formare profesionala livrate de Institut, precum si parteneri sociali.

ART. 26
(1) Consiliul stiintific isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu regulamentul privind organizarea si desfasurarea cercetarii stiintifice in Institut si cu regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului stiintific al Institutului.
(2) Consiliul stiintific are rolul de a orienta si monitoriza activitatea de cercetare stiintifica desfasurata in Institut.

ART. 27
Consiliul stiintific indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategia de cercetare stiintifica a Institutului si proiectele proprii de cercetare-dezvoltare si ia masuri pentru realizarea acestora;
b) stabileste criteriile de performanta in cercetarea stiintifica din Institut, pe baza propunerilor primite de la catedre;
c) monitorizeaza impactul la nivel national si international al activitatii de cercetare stiintifica din Institut;
d) analizeaza, dezbate si avizeaza planul anual de cercetare stiintifica;
e) sprijina organizarea manifestarilor stiintifice proprii, cu participare nationala si internationala;
f) avizeaza planul editorial al Institutului;
g) avizeaza introducerea in biblioteca a lucrarilor de specialitate;
h) avizeaza propunerile de proiecte de cercetare stiintifica;
i) evalueaza anual activitatea de cercetare stiintifica a Institutului.

ART. 28
(1) Consiliul stiintific se intruneste trimestrial si ori de cate ori problematica cercetarii stiintifice o impune.
(2) Cvorumul de lucru al Consiliului stiintific este de cel putin doua treimi din numarul total al membrilor, iar deciziile se iau prin vot deschis, cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor prezenti.
(3) La lucrarile Consiliului stiintific pot participa, in calitate de invitati, cadre didactice, cercetatori, specialisti in domenii de interes cu performante deosebite, membri din institutiile partenere din tara si strainatate.

ART. 29
In cadrul Institutului, activitatile de interes general pentru intregul personal se inscriu in dispozitiile zilnice ale directorului Institutului, elaborate pe baza proiectelor de referate intocmite de persoanele/structurile care gestioneaza domeniul de interes, conform reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL V
Atributiile structurilor organizatorice

ART. 30
(1) Compartimentul juridic se subordoneaza direct si nemijlocit directorului Institutului si are ca obiectiv specific asigurarea asistentei juridice in Institut conform Instructiunilor ministrului administratiei si internelor nr. 1.111/2005 privind activitatea de asistenta juridica in MAI*).
(2) Compartimentul juridic indeplineste atributiile prevazute la art. 7 din Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 1.111/2005.
————
*) Instructiunile ministrului administratiei si internelor nr. 1.111/2005 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

ART. 31
Catedra formare profesionala continua se subordoneaza direct directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective specifice:
a) formarea si dezvoltarea de competente necesare desfasurarii activitatilor profesionale, potrivit cerintelor posturilor/functiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesionala continua, in domeniile ordine publica, prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare, prevenirea si combaterea torturii si relelor tratamente, criminalistica, circulatie rutiera, pregatire fizica si arte martiale, instructia tragerii cu armamentul din dotare;
b) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM si SMC.

ART. 32
Catedra formare profesionala continua indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza si desfasoara programele de formare profesionala initiala si continua, conform competentelor specifice catedrei;
b) elaboreaza continuturile didactice, respectiv suporturi de curs si aplicatii practice, necesare desfasurarii procesului de invatamant si le dezvolta in functie de evolutia situatiei operative si/sau a domeniului de activitate, precum si in functie de cerintele beneficiarilor serviciilor de formare profesionala continua;
c) implementeaza elementele curriculare ale Colegiului European de Politie (CEPOL), conform competentelor catedrei;
d) participa la elaborarea si derularea proiectelor de cercetare stiintifica in domeniile de competenta, in colaborare cu structura de specialitate din Institut;
e) realizeaza pregatirea continua a personalului catedrei prin desfasurarea activitatilor de practica documentara, participarea la cursuri/programe de formare si manifestari stiintifice, respectiv simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, conferinte etc.

ART. 33
Catedra management si legislatie se subordoneaza direct directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective specifice:
a) formarea si dezvoltarea de competente pentru personalul cu functii de decizie din MAI, necesare indeplinirii actului managerial, prin furnizarea programelor de formare manageriala la nivel atat operational, cat si strategic;
b) actualizarea cunostintelor de legislatie aplicabila domeniilor de activitate ale MAI, prin furnizarea cursurilor/programelor de formare profesionala continua personalului MAI;
c) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM si SMC.

ART. 34
Catedra management si legislatie indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza si desfasoara programele de formare profesionala continua, conform competentelor specifice catedrei, in domeniile management si legislatie;
b) elaboreaza continuturile didactice, respectiv suporturi de curs si aplicatii practice, necesare desfasurarii procesului de invatamant si le dezvolta in functie de evolutia situatiei operative si/sau a domeniului de activitate, precum si in functie de cerintele beneficiarilor serviciilor de formare profesionala continua;
c) implementeaza elementele curriculare CEPOL, conform competentelor catedrei;
d) participa la elaborarea si derularea proiectelor de cercetare stiintifica in domeniile de competenta, in colaborare cu structura de specialitate din Institut;
e) realizeaza pregatirea continua a personalului catedrei prin desfasurarea activitatilor de practica documentara, participa la cursuri/programe de formare si manifestari stiintifice, respectiv simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, conferinte etc.

ART. 35
Catedra limbi straine si pregatire misiuni internationale se subordoneaza direct directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective specifice:
a) dezvoltarea de competente necesare desfasurarii activitatilor profesionale, potrivit cerintelor posturilor/functiilor specifice MAI, prin furnizarea programelor de formare profesionala continua in domeniul limbilor straine si al misiunilor internationale;
b) eficientizarea procesului de evaluare a competentelor lingvistice ale personalului MAI selectionat pentru misiuni internationale;
c) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul catedrei, respectiv SCIM si SMC.

ART. 36
Catedra limbi straine si pregatire misiuni internationale indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza si desfasoara programe de formare profesionala continua specifice, pe niveluri de competenta, in domeniul limbilor straine si al misiunilor internationale;
b) elaboreaza continuturile didactice, respectiv suporturi de curs si aplicatii practice, necesare desfasurarii procesului de invatamant si le dezvolta in functie de evolutia situatiei operative si/sau a domeniului de activitate, precum si in functie de cerintele beneficiarilor serviciilor de formare profesionala continua;
c) actualizeaza permanent instrumentele de evaluare proprii in vederea asigurarii conformitatii cu Cadrul european comun de referinta pentru limbi straine;
d) implementeaza elementele curriculare CEPOL, conform competentelor catedrei;
e) colaboreaza cu DGMRU in vederea organizarii si derularii programelor de formare profesionala in domeniul de competenta;
f) participa la elaborarea si derularea proiectelor de cercetare stiintifica in domeniile de competenta, in colaborare cu structura de specialitate din Institut;
g) realizeaza pregatirea continua a personalului catedrei prin desfasurarea activitatilor de practica documentara, participarea la cursuri/programe de formare si manifestari stiintifice, respectiv simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru, conferinte etc.

ART. 37
Biroul metodica si proiectare didactica se subordoneaza direct directorului institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru invatamant si are ca obiective specifice:
a) asigurarea calitatii procesului de formare profesionala continua desfasurat in Institut din perspectiva activitatilor de predare-invatare-evaluare;
b) dezvoltarea proiectarii didactice a programelor de formare profesionala continua, prin adaptarea obiectivelor, continuturilor, metodelor si mijloacelor de invatare, precum si a instrumentelor de evaluare, in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare personalului MAI;
c) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 38
Biroul metodica si proiectare didactica indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) elaboreaza proiectul Graficului de formare profesionala continua a personalului MAI, in colaborare cu beneficiarii si sub coordonarea DGMRU;
b) intocmeste proiectele planurilor de invatamant pentru cursurile/programele de lunga durata si planificarile tematice pentru cele de scurta durata, in colaborare cu beneficiarii si sefii de catedra, pe care le supune avizarii si aprobarii;
c) elaboreaza planificarea orara saptamanala a activitatilor de formare profesionala continua din perspectiva procesului de predare-invatare-evaluare si monitorizeaza implementarea acesteia;
d) gestioneaza organizarea si desfasurarea cursurilor/programelor si mentine legatura cu beneficiarii;
e) gestioneaza mapele cursurilor/programelor de formare profesionala continua organizate si tine evidenta acestora;
f) elaboreaza proiectul dispozitiei de invatamant, la inceputul fiecarui an, proiectele dispozitiilor de admitere si examene de absolvire si opereaza modificarile/completarile ulterioare;
g) realizeaza activitatile de secretariat cu prilejul examenelor de admitere/absolvire ale cursurilor/programelor de formare profesionala continua si intocmeste documentatia aferenta;
h) asigura multiplicarea materialelor didactice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la informatiile clasificate;
i) realizeaza distribuirea documentelor de invatamant catre structurile cu atributii in procesul de formare profesionala continua;
j) asigura secretariatul Consiliului de invatamant.

ART. 39
Compartimentul cercetare stiintifica, dezvoltarea institutionala, elaborare si implementare programe se subordoneaza directorului Institutului si are ca obiective specifice urmatoarele:
a) armonizarea programelor de cercetare stiintifica in stransa legatura cu activitatea didactica si dezvoltarea institutionala;
b) cresterea nivelului de calitate a serviciilor educationale oferite de Institut, prin realizarea si implementarea de proiecte pe directii specifice de cercetare si dezvoltare;
c) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 40
Compartimentul cercetare stiintifica, dezvoltarea institutionala, elaborare si implementare programe indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) planifica, organizeaza si coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica in cadrul Institutului;
b) realizeaza parteneriate cu institutii de cercetare/invatamant, organizatii de cercetare sau intreprinderi, pe directii de cercetare specifice domeniilor de competenta;
c) identifica surse de finantare necesare dezvoltarii institutionale;
d) elaboreaza si monitorizeaza implementarea proiectelor finantate din surse nationale si/sau internationale si informeaza, la solicitare, directia de specialitate din cadrul MAI;
e) coordoneaza organizarea si participarea specialistilor Institutului la manifestarile stiintifice, respectiv conferinte, simpozioane, mese rotunde, grupuri de lucru etc.;
f) coordoneaza diseminarea rezultatelor cercetarii stiintifice obtinute de Institut in publicatii nationale si internationale;
g) monitorizeaza si raporteaza, in cadrul sedintelor Consiliului de invatamant si/sau ale Consiliului de conducere, stadiul indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti prin strategiile Institutului si planurile de actiune aferente.

ART. 41
Biroul resurse umane, planificare reactii pentru situatii de urgenta si securitate sediu se subordoneaza directorului Institutului si are ca obiective specifice:
a) aplicarea politicii de resurse umane a MAI pentru gestionarea in conditii de eficienta si eficacitate a activitatilor de recrutare, selectie, incadrare si evaluare a personalului si a activitatilor de prevenire si protectie a lucratorilor la locul de munca;
b) coordonarea generala a activitatilor de pregatire continua pentru personalul Institutului;
c) asigurarea cresterii capacitatii operationale a Institutului prin planificarea si desfasurarea activitatilor de organizare-mobilizare si situatii de urgenta la nivelul Institutului;
d) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 42
Biroul resurse umane, planificare reactii pentru situatii de urgenta si securitate sediu indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) asigura, impreuna cu personalul de conducere din Institut, recrutarea, selectia, incadrarea, evaluarea si promovarea personalului;
b) elaboreaza documentele necesare pentru desfasurarea activitatilor de resurse umane in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;
c) gestioneaza evidenta nominala a personalului, pastreaza dosarele personalului din competenta directorului Institutului si opereaza schimbarile survenite;
d) intocmeste, analizeaza si centralizeaza situatii statistice privind dinamica efectivelor si regimul disciplinar al personalului;
e) elibereaza si tine evidenta legitimatiilor pentru personalul Institutului;
f) coordoneaza activitatea de pregatire continua a personalului Institutului si organizeaza activitatea de evaluare a acestuia;
g) verifica sesizarile si reclamatiile referitoare la personalul Institutului;
h) elaboreaza, completeaza si actualizeaza documentele de conducere si operative ale Institutului;
i) elaboreaza proiectul statului de organizare;
j) elaboreaza proiectul dispozitiei de efectuare a modificarilor organizatorice in statul de organizare din competenta;
k) propune modificari in statul de organizare;
l) opereaza modificarile organizatorice aprobate in statul de organizare;
m) formuleaza propuneri de efectuare a analizelor pentru stabilirea necesarului de posturi pe tipuri de activitate si categorii de personal, precum si a tipurilor de functii si a structurilor la care acestea pot fi prevazute;
n) organizeaza serviciul de permanenta si monitorizeaza modul de executare;
o) elaboreaza planurile de masuri pentru situatii deosebite si tine evidenta evenimentelor deosebite;
p) organizeaza si desfasoara activitatea de control al accesului si asigura pregatirea pentru serviciu a agentilor de la punctele de control al accesului si monitorizare sisteme de supraveghere;
q) identifica pericolele si evalueaza riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca, si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
r) elaboreaza planul de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul Institutului; s) elaboreaza si actualizeaza instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca;
t) elaboreaza programul de instruire-testare a personalului Institutului in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
u) elaboreaza documentele necesare pentru autorizarea Institutului din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca;
v) executa controale la locurile de munca din Institut pe linia securitatii si sanatatii in munca.

ART. 43
Compartimentul financiar-contabilitate se subordoneaza directorului Institutului si are ca obiective specifice:
a) asigurarea finantarii actiunilor logistice, de invatamant, precum si a drepturilor banesti cuvenite personalului Institutului, conform bugetului anual de venituri si cheltuieli aprobat Institutului de catre ordonatorul principal de credite, in vederea bunei desfasurari a activitatilor de formare profesionala pentru personalul MAI;
b) asigurarea reflectarii unei imagini fidele a politicii financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de catre Institut cu privire la patrimoniu, rezultatele si situatiile financiare trimestriale si anuale, atat pentru cerintele interne, cat si pentru relatiile cu ordonatorul principal de credite, cu organismele fiscale si de control, precum si cu alti utilizatori.
c) vizarea pentru control financiar preventiv propriu a documentelor care se supun vizei, conform legislatiei in vigoare;
d) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 44
Compartimentul financiar-contabilitate indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea specifica pe linie de financiar-contabilitate in cadrul Institutului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
b) organizeaza si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;
c) intocmeste statele de plata a drepturilor banesti cuvenite cadrelor Institutului, calculeaza si tine evidenta contributiilor aferente bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale si inregistrarea in evidenta contabila a platii acestora;
d) inregistreaza in evidenta contabila a Institutului, cronologic si sistematic, toate documentele contabile legate de intrarile si iesirile de bunuri materiale din patrimoniul Institutului, pe gestiuni si surse de finantare, precum si datoriile si creantele;
e) organizeaza activitatea de inventariere a patrimoniului Institutului in conformitate cu legislatia in vigoare;
f) intocmeste, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, situatiile financiare trimestriale si anuale, raportarile financiare lunare, precum si celelalte situatii financiar-contabile solicitate de Directia generala financiara din cadrul MAI;
g) analizeaza proiectele de operatiuni in vederea acordarii vizei de control financiar preventiv propriu, conform legislatiei in vigoare;
h) organizeaza controlul intern/managerial asupra activitatii financiar-contabile, in conformitate cu legislatia in vigoare.

ART. 45
Biroul secretariat, evidenta si biblioteci se subordoneaza directorului Institutului si are ca obiective specifice:
a) asigurarea si dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare interna si externa al Institutului prin indeplinirea atributiilor specifice de secretariat;
b) eficientizarea activitatilor de relatii cu publicul in scopul valorificarii dreptului de petitionare, dreptului la viata intima, familiala si privata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si accesului la informatiile de interes public;
c) gestionarea eficienta a evidentei participantilor si a documentelor de studii pentru absolventii cursurilor/programelor de formare profesionala continua organizate si desfasurate in Institut;
d) asigurarea accesului cursantilor si personalului propriu la fondul bibliotecilor din Institut;
e) administrarea eficienta a fondului arhivistic neclasificat si neoperativ al Institutului;
f) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 46
Biroul secretariat, evidenta si biblioteci indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza primirea si evidenta petitiilor, audientelor si desfasoara activitati de indrumare, consiliere si analiza in domeniu;
b) monitorizeaza solutionarea petitiilor si scrisorilor cu termen adresate Institutului prin orice forma, in conformitate cu prevederile legale;
c) asigura punerea in aplicare a legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public, in colaborare cu structurile/persoanele desemnate din Institut;
d) organizeaza si gestioneaza, manual si electronic, evidenta participantilor la cursurile/programele de formare profesionala desfasurate in Institut, pe categorii de cursuri, respectiv cursurile/activitatile de pregatire/formare profesionala continua a personalului MAI si programele de formare profesionala autorizate de ANC;
e) organizeaza si desfasoara activitati de intocmire a documentelor de studii eliberate de Institut absolventilor cursurilor/programelor de formare profesionala continua;
f) organizeaza si desfasoara activitatile specifice in cadrul celor doua biblioteci specializate ale Institutului;
g) asigura elaborarea dispozitiilor zilnice ale directorului Institutului si dispozitiilor tematice specifice, conform prevederilor legale, si aducerea la cunostinta persoanelor interesate;
h) asigura secretariatul sedintelor Consiliului de conducere;
i) asigura organizarea si desfasurarea activitatilor de asistenta manageriala si protocol pentru conducerea Institutului;
j) asigura controlul documentelor si inregistrarilor Institutului prin desfasurarea activitatilor specifice de registratura;
k) asigura evidenta, pastrarea si utilizarea stampilelor si sigiliilor in Institut, conform prevederilor legale;
l) tine evidenta prezentei lunare la programul de lucru si a raspandirilor zilnice pentru personalul Institutului;
m) asigura elaborarea proiectului nomenclatorului arhivistic al Institutului si relationarea cu Arhivele Nationale;
n) organizeaza si desfasoara activitatea de arhiva a documentelor create si detinute de Institut, conform prevederilor legale;
o) asigura elaborarea documentelor de planificare a principalelor activitati ale Institutului, respectiv planul de activitate si planul anual de controale de fond, in colaborare cu personalul de conducere, si gestioneaza documentatia aferenta.

ART. 47
Compartimentul achizitii se subordoneaza directorului Institutului si are ca obiectiv specific initierea, derularea si finalizarea achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari necesare desfasurarii activitatilor in cadrul Institutului, in vederea dezvoltarii si imbunatatirii continue a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 48
Compartimentul achizitii indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de structurile logistice, programul anual al achizitiilor publice, ca instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de achizitie;
b) elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire sau, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
c) indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
d) aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
e) constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
f) monitorizeaza efectuarea achizitiilor directe la nivelul Institutului pentru respectarea legislatiei in domeniu.

ART. 49
Biroul administrare patrimoniu imobiliar se subordoneaza direct directorului Institutului si nemijlocit directorului adjunct pentru logistica si are ca obiective specifice:
a) mentenanta si dezvoltarea patrimoniului imobiliar al Institutului;
b) asigurarea functionarii in bune conditii a sistemelor de alimentare cu apa, energie termica si gaze naturale ale Institutului;
c) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 50
(1) Biroul administrare patrimoniu imobiliar indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) intocmeste planul anual de aprovizionare tehnico-materiala si financiara, nota estimativa pentru programul anual al achizitiilor publice, precum si planul de reparatii privind lucrarile de intretinere si refacere pentru imobilele aflate in administrarea Institutului;
b) intocmeste documentatia prevazuta de lege pentru operatiunile de declasare si casare a bunurilor materiale;
c) urmareste si raspunde, pe domeniul de competenta, de derularea contractelor de achizitii publice incheiate, prin verificarea indeplinirii obligatiilor asumate de catre parti;
d) urmareste si raspunde, pentru lucrarile executate in regie proprie sau cu firme de specialitate, de calitatea si cantitatea acestora;
e) supravegheaza starea tehnica a cladirilor, monitorizeaza instalatiile si ia masurile necesare pentru asigurarea functionalitatii acestora;
f) organizeaza evidenta tehnic-operativa, urmareste respectarea normelor legale privind intocmirea si circuitul documentelor primare;
g) asigura planificarea, contractarea si receptionarea lucrarilor de intretinere, refacere si investitii la constructii;
h) asigura elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii si reabilitari functionale;
i) asigura masurile necesare pentru asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii constructiilor;
j) asigura pastrarea si arhivarea cartilor tehnice ale cladirilor;
k) asigura masurile privind rezistenta si stabilitatea constructiilor in timp, obtinerea acordului de interventie urgenta si corectiva asupra constructiei, precum si masurile necesare pentru emiterea avizului tehnic de desfiintare a constructiei;
l) asigura masurile necesare pentru organizarea si actualizarea evidentei de cadastru, pregatirea imobilelor pentru iarna si inventarierea patrimoniului imobiliar;
m) administreaza contractele de prestari de servicii si pe cele de mentenanta incheiate pentru functionarea corespunzatoare a sistemelor si instalatiilor din spatiile aflate in administrare;
n) asigura integrarea in programele de construire de locuinte proprietate personala, pentru personalul MAI;
o) tine evidenta privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si de interventie;
p) solutioneaza petitiile prin care se solicita date sau documente referitoare la situatia juridica ori cadastrala a imobilelor aflate in administrare.
(2) In domeniul investitiilor, Biroul administrare patrimoniu imobiliar indeplineste urmatoarele atributii:
a) gestioneaza bugetul alocat Institutului pentru cheltuieli de capital;
b) analizeaza si centralizeaza datele necesare fundamentarii proiectului de buget pentru cheltuieli de capital, conform prevederilor legii finantelor publice;
c) prioritizeaza obiectivele si actiunile de investitii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea repartizarii bugetului pe naturi de cheltuieli;
d) repartizeaza bugetul alocat, prin stabilirea plafoanelor financiare pentru fiecare articol bugetar si fiecare categorie de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare si functionale in vigoare;
e) intocmeste si actualizeaza fisele obiectivelor si actiunilor de investitii pe naturi de cheltuieli si le inainteaza Directiei generale logistice din cadrul MAI, denumita in continuare DGL, in vederea cuprinderii in anexa nr. 3 la legea bugetului de stat;
f) intocmeste si actualizeaza programul multianual de investitii ce cuprinde cheltuielile de capital finantate in conformitate cu prevederile legii bugetului de stat pentru anul de plan;
g) elaboreaza propunerile privind intocmirea listelor obiectivelor si actiunilor de investitii si dotare pe anul in curs cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat si le transmite DGL, in vederea obtinerii aprobarii ordonatorului principal de credite, in conformitate cu legislatia in vigoare;
h) face propuneri DGL pentru modificari/redistribuiri de fonduri intre obiectivele de investitii si actiunile de dotare cuprinse in programul de investitii, anexa la bugetul ordonatorului principal de credite pentru titlul XII “Active nefinanciare” din legea bugetului de stat;
i) monitorizeaza utilizarea fondurilor alocate obiectivelor de investitii si actiunilor de dotare la titlul XII “Active nefinanciare” din legea bugetului de stat;
j) urmareste utilizarea creditelor de angajament alocate prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor si actiunilor de investitii aprobate;
k) verifica daca valorile obiectivelor de investitii sunt actualizate si aprobate conform legislatiei in vigoare;
l) propune si actualizeaza programele sectoriale din domeniul de competenta care cuprind cheltuieli de capital;
m) evalueaza si monitorizeaza permanent necesarul de fonduri pentru cofinantarea programelor sau proiectelor de investitii cu finantare externa;
n) elaboreaza si actualizeaza bazele de date referitoare la investitiile publice.

ART. 51
Biroul intendenta se subordoneaza directorului adjunct pentru logistica si are ca obiective specifice:
a) asigurarea conditiilor optime de cazare si hranire a participantilor la programele de formare profesionala continua organizate si desfasurate in Institut;
b) asigurarea si distribuirea catre personalul Institutului a uniformei, echipamentului specific de protectie si de lucru, rechizitelor, tipizatelor si a imprimatelor necesare desfasurarii activitatilor curente;
c) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 52
Biroul intendenta indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza si coordoneaza activitatea de hranire a efectivelor de cadre, cursantilor, precum si activitatile de protocol desfasurate in cadrul Institutului;
b) asigura aprovizionarea cu bunuri materiale in conformitate cu programul anual de achizitii;
c) organizeaza evidenta tehnico-operativa si urmareste respectarea normelor legale privind intocmirea si circuitul documentelor primare;
d) intocmeste planul anual de aprovizionare tehnico-materiala si financiara si nota estimativa pentru programul anual al achizitiilor publice;
e) urmareste si raspunde de derularea contractelor de achizitii publice incheiate, prin verificarea indeplinirii obligatiilor asumate de catre parti;
f) coordoneaza activitatea de echipare a personalului Institutului, conform prevederilor legale;
g) asigura achizitionarea si igienizarea articolelor de cazarmament si lenjerie de pat din dotarea spatiilor de cazare;
h) participa la activitatile de inventariere periodice si generale a patrimoniului Institutului si ia masuri pe domeniul de competenta pentru valorificarea rezultatelor acestor actiuni, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;
i) asigura gestionarea bunurilor materiale de resortul intendentei;
j) intocmeste si inainteaza spre aprobare esaloanelor in drept documentele privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor aflate in gestiunea sa si ia masuri de finalizare a activitatilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ART. 53
Compartimentul tehnic se subordoneaza directorului adjunct pentru logistica si are ca obiective specifice:
a) asigurarea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de transport ale Institutului;
b) administrarea retelelor informatice si a sistemului de supraveghere si monitorizare video;
c) gestionarea in bune conditii a armamentului si munitiei din dotarea Institutului;
d) dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM si SMC.

ART. 54
Compartimentul tehnic indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) organizeaza si coordoneaza transporturile si activitatile de comunicatii si informatica in cadrul Institutului;
b) desfasoara activitati de asigurare tehnico-materiala si de mentenanta a tehnicii din dotare;
c) administreaza retelele informatice din cadrul Institutului;
d) intocmeste planul anual de aprovizionare tehnico-materiala si financiara si nota estimativa pentru programul anual al achizitiilor publice;
e) organizeaza si tine evidenta cantitativ-valorica si operativa a armamentului, munitiei, mijloacelor de geniu-chimic si a accesoriilor aferente acestora;
f) organizeaza si executa paza transporturilor de armament si munitii, care se realizeaza cu mijloace auto proprii;
g) depoziteaza si pastreaza, in conditii optime si in siguranta, pe grupe de produse si grad de periculozitate, armamentul, munitia, mijloacele de geniu-chimic si accesoriile acestora;
h) tine evidenta seriilor armamentului aflat in folosinta sau depozitare, precum si a loturilor, pe ani de fabricatie, pentru munitie si materiale periculoase;
i) executa activitati de intretinere, conservare la termenele prevazute in normele tehnice, in scopul mentinerii armamentului, munitiei si mijloacelor de geniu-chimic aflate in depozitare in permanenta stare de functionare;
j) actualizeaza in permanenta site-ul Institutului;
k) tine evidenta autovehiculelor din dotare si efectueaza verificari privind starea tehnica si de functionare a acestora.

ART. 55
Structura de securitate se subordoneaza directorului Institutului si are ca obiectiv specific implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate emise si detinute de Institut.

ART. 56
Structura de securitate indeplineste urmatoarele atributii specifice:
a) elaboreaza si supune avizarii sefului structurii de securitate si aprobarii directorului Institutului normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
b) intocmeste proiectul programului de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune spre avizare institutiilor abilitate, iar dupa aprobare actioneaza pentru aplicarea acestuia;
c) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
d) monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;
e) informeaza si consiliaza directorul Institutului in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate, vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora;
f) organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii clasificate;
g) asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces la informatii clasificate; actualizeaza permanent aceasta evidenta;
h) intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de Institut, pe clase si niveluri de secretizare;
i) prezinta directorului Institutului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si a locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate prin relationare permanenta;
j) efectueaza controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;
k) organizeaza si coordoneaza aplicarea masurilor de securitate in domeniul protectiei informatiilor in sistemele informatice si de comunicatii INFOSEC.

CAPITOLUL VI. Dispozitii finale

ART. 57
Personalul Institutului este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile prezentului regulament.

ART. 58
Regulamentul intern al Institutului si fisele posturilor prevazute in statul de organizare se actualizeaza in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului regulament.

ART. 59
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close