Stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012

In M. Of. nr. 174 din 19 martie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012.

Din cuprins:

ART. 1
(1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerii autoritatilor administratiei publice locale, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, se constituie Comisia tehnica centrala, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
(2) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate si ai organizatiilor neguvernamentale.

ART. 2
Prefectii, primarii si presedintii tribunalelor iau masurile necesare pentru intocmirea, in termen util, a listelor cuprinzand persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, membri ai birourilor electorale.

ART. 3
(1) Ministerul Administratiei si Internelor dispune masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada electorala si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile.
(2) Ministerul Administratiei si Internelor asigura, conform competentelor, protectia sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si masurile specifice de protectie cu personal inarmat pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare votarii.

ART. 4
(1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si Oficiul Roman pentru Imigrari, asigura prelucrarea si selectarea datelor privind cetatenii cu drept de vot, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente, listele electorale complementare, copiile de pe listele electorale permanente si copiile de pe listele electorale complementare.
(2) Dotarea cu echipamente si tehnica de calcul destinate prelucrarii si selectarii datelor, precum si materialele consumabile necesare tiparirii listelor electorale permanente, listelor electorale complementare, copiilor de pe listele electorale permanente si copiilor de pe listele electorale complementare se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, respectiv prin Oficiul Roman pentru Imigrari, dupa caz.

ART. 5
(1) Institutul National de Statistica asigura numarul de statisticieni, informaticieni si personalul tehnic auxiliar, precum si dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul.
(2) Institutul National de Statistica organizeaza instruirea conducerilor directiilor regionale si judetene de statistica privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

ART. 6
(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Sanatatii dispun masurile necesare pentru a pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.
(2) Spatiile puse la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale in conformitate cu prevederile alin. (1) nu fac parte din unitatile de asistenta medicala cu paturi sau de asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate.

ART. 7
Ministerul Sanatatii ia masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.

ART. 8
Ministerul Afacerilor Externe propune Biroului Electoral Central acreditarea observatorilor straini, precum si a delegatilor straini ai mass-mediei.

ART. 9
(1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se constituie comisiile tehnice judetene si Comisia tehnica a municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta in anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevazute in legislatia in vigoare, in domeniul alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.
(2) La sedintele Comisiei tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
(3) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de subprefect, respectiv de catre unul dintre subprefectii municipiului Bucuresti, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru fac parte si 2 – 3 specialisti din aparatul de specialitate al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(4) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.
(5) Conditiile materiale necesare functionarii grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite personalului delegat in grupul tehnic de lucru se achita de unitatile de la care acestia provin.

ART. 10
(1) Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Electorala Permanenta organizeaza, in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor si subprefectilor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
(2) Prefectii, cu sprijinul Autoritatii Electorale Permanente, organizeaza in cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
(3) In termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prefectii stabilesc, prin ordin, numarul membrilor fiecarui consiliu local si al fiecarui consiliu judetean, conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prefectii stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii, in functie de asigurarea conditiilor de pastrare in siguranta a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(5) In situatia in care prefectul este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, precum si in cazurile in care aceasta functie este vacanta, subprefectul asigura indeplinirea sarcinilor ce ii revin prefectului, potrivit legii, in vederea organizarii si desfasurarii corespunzatoare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
(6) In perioada desfasurarii procesului electoral, Ministerul Administratiei si Internelor impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta acorda sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.

ART. 11
(1) Ministerul Administratiei si Internelor asigura dotarea tehnica si materiala a Biroului Electoral Central. Personalul tehnic auxiliar necesar functionarii acestuia este asigurat de catre Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Electorala Permanenta.
(2) Sediul Biroului Electoral Central este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.
(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura, in conditiile legii, serviciile si echipamentele de comunicatii speciale, inchirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructura pentru servicii de comunicatii, crearea de aplicatii specifice si functionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscriptie judeteana, Biroului Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti si birourilor electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucuresti.
(4) La intocmirea raportului prevazut de art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Electorala Permanenta utilizeaza, dupa caz, si informatiile furnizate de autoritatile publice centrale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor locale.
(5) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigura conditiile corespunzatoare pentru functionarea birourilor electorale de circumscriptie.

ART. 12
(1) Autoritatea Electorala Permanenta sprijina instruirea prefectilor, primarilor, membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta realizeaza materiale, brosuri si actiuni de informare a prefectilor, primarilor, membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral.
(3) Autoritatea Electorala Permanenta asigura tiparirea de brosuri continand materiale de informare si variante actualizate ale actelor normative in vigoare privind alegerile locale si distribuirea acestora in judete si municipiul Bucuresti, prin intermediul prefectilor, catre autoritatile si organismele cu atributii in domeniul electoral.
(4) Monitorizarea si controlul finantarii campaniei electorale, instruirea si informarea mandatarilor financiari ai partidelor politice se realizeaza de Autoritatea Electorala Permanenta.
(5) Autoritatea Electorala Permanenta asigura achizitia pachetelor de servicii informatice pentru stabilirea si centralizarea rezultatelor alegerilor locale.

ART. 13
(1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti vor informa saptamanal Comisia tehnica centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Comisia tehnica centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.

ART. 14
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA 1. Componenta Comisiei tehnice centrale

Presedinte:
Ministrul administratiei si internelor

Membrii:
– secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din Ministerul Administratiei si Internelor;
– secretarul de stat pentru comunitatile locale din Ministerul Administratiei si Internelor;
– secretarul de stat sef al Departamentului ordine si siguranta publica din Ministerul Administratiei si Internelor.
a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai:
– Secretariatului General al Guvernului;
– Ministerului Finantelor Publice;
– Ministerului Justitiei;
– Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
– Ministerului Sanatatii;
– Autoritatii Electorale Permanente;
– Institutului National de Statistica;
– Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
– Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.
b) Reprezentanti ai:
– Agentiei Nationale de Presa “Agerpres”;
– Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.;
– Societatii Romane de Televiziune;
– Societatii Romane de Radiodifuziune;
– Departamentului pentru relatii interetnice.

NOTE:
– Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor.
– Componenta nominala a Comisiei tehnice centrale se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societati mentionate.

ANEXA 2. Componenta comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti

– prefectul;
– subprefectul;
– secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti;
– directorul directiei regionale/judetene de statistica;
– directorul general al directiei generale a finantelor publice a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti;
– inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, respectiv directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;
– seful structurii judetene de administrare a bazelor de date de evidenta a persoanelor, respectiv a municipiului Bucuresti;
– seful serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
– inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, respectiv directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;
– inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
– directorul directiei de sanatate publica a judetului, respectiv al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti;
– reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
– reprezentantul teritorial al Autoritatii Electorale Permanente*);
– reprezentantul teritorial al Societatii Comerciale “Electrica” – S.A.;
– corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presa “Agerpres”.
————
*) In judetele in care isi au sediul filialele regionale ale Autoritatii Electorale Permanente.

NOTE:
– Lucrarile de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.
– Componenta nominala a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close