Clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

In M. Of. nr. 179 din 20 martie 2012 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entitatilor supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, altele decat institutiile de credit.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentul regulament se aplica institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare straine, cu exceptia celor ce se incadreaza in prevederile titlului I cap. IV sectiunea a 2-a “Institutiile financiare din alte state membre” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, institutiilor de plata, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, institutiilor emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, si reglementeaza:
a) clasificarea creditelor acordate debitorilor;
b) determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;
c) constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

ART. 2
Expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) institutii financiare nebancare – entitati definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) institutii de plata – entitati definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) institutii emitente de moneda electronica – entitati definite potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;
d) imprumutatori – institutiile financiare nebancare, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica carora li se aplica prezentul regulament;
e) grupul imprumutatorului – grupul format din societatea-mama, celelalte filiale ale societatii-mama, precum si filialele imprumutatorului;
f) tari din categoria A – statele membre ale Uniunii Europene*1) si tarile care sunt membre cu drepturi depline ale Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), precum si acele tari care au incheiat acorduri speciale de imprumut cu Fondul Monetar International (FMI) in cadrul acordurilor generale de imprumut (GAB); in cazul in care o tara din aceasta categorie isi reesaloneaza datoria publica externa, tara respectiva este exclusa din categoria A pe o perioada de 5 ani;
g) banci de dezvoltare multilaterala – Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiara Internationala (the International Finance Corporation), Banca Inter-americana de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatica de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africana de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordica de Investitii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Banca Europeana de Investitii (the European Investment Bank), Fondul European de Investitii (the European Investment Fund), Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency), Facilitatea Internationala de Finantare pentru Imunizare (the International Finance Facility for Immunisation), Banca Islamica de Dezvoltare (the Islamic Development Bank) si orice alta entitate care se incadreaza in aceasta categorie potrivit calificarii efectuate la nivelul Uniunii Europene;
h) debitor – entitate fata de care imprumutatorul inregistreaza expuneri din credite, inclusiv entitatea fata de care imprumutatorul inregistreaza numai expuneri care constituie debite potentiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finantare sau de garantare. Pentru scopurile prezentului regulament, institutiile de credit si Banca Nationala a Romaniei nu intra in categoria debitorilor imprumutatorului;
i) debitor, persoana fizica, expus la riscul valutar – debitor, persoana fizica, ce nu genereaza fluxuri de numerar nete pozitive in valuta de exprimare a creditului, care sa permita rambursarea la termen a fiecarei rate de credit (principal si dobanda). Fluxurile de numerar se ajusteaza in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta al acestora;
j) serviciul datoriei – numarul de zile de intarziere la plata fata de data scadentei datoriei;
k) initiere de proceduri de recuperare a creantelor – una dintre urmatoarele masuri:
k_1) darea de catre instanta a hotararii de intrare in faliment a debitorului;
k_2) declansarea unei proceduri de executare fata de persoanele fizice sau juridice, pentru recuperarea creantelor rezultate din creditele ce fac obiectul clasificarii;
l) principal – sumele avansate de imprumutatori debitorilor sub forma capitalului imprumutat, inclusiv cele care s-ar putea incadra in aceasta categorie in cazul in care devin exigibile obligatiile imprumutatorilor din angajamentele de finantare si din cele de garantare asumate de acestia;
m) credite – categoriile de credite care se clasifica de imprumutatori in conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al structurarii, dupa caz, in principal si dobanda, precum si al conturilor in care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea I “Credite” din cadrul anexei nr. 1;
n) garantii – garantiile primite care pot fi luate in considerare de imprumutatori pentru diminuarea expunerii fata de debitor, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garantiei, precum si al conturilor in care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea a II-a “Garantii” din cadrul anexei nr. 1. Garantiile se impart in urmatoarele categorii:
(i) garantii personale – se refera la garantii furnizate de terti (de exemplu, cautiunea, avalul etc.), ce pot fi incadrate, in functie de caracteristicile pe care le prezinta, dupa cum urmeaza:
(i_1) garantie expresa – protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;
(i_2) garantie irevocabila – in afara nerespectarii de catre cumparatorul protectiei a obligatiei de a plati la scadenta pretul protectiei, contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza care ar putea sa permita furnizorului protectiei sa anuleze unilateral garantia sau ar putea sa conduca la cresterea pretului efectiv al garantiei;
(i_3) garantie neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in timp util, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;
(ii) garantii reale – se refera la bunuri corporale sau necorporale primite in garantie pentru operatiunile realizate (de exemplu, ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara, gajul etc.);
(iii) garantii reale intrinseci – se refera la garantii incluse in caracteristicile operatiunii insesi (de exemplu, valorile primite in pensiune simpla, titluri primite in pensiune livrata, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); imprumutatorii inregistreaza garantiile reale intrinseci in contul in afara bilantului 9981 – Alte valori primite;
o) provizioane specifice de risc de credit – provizioanele care se constituie de imprumutatori in scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite, sistematizate din punctul de vedere al structurarii in principal si dobanda, precum si al conturilor in care sunt evidentiate. Acestea sunt prezentate la sectiunea a III-a “Provizioane” din cadrul anexei nr. 1;
p) valoare justa – suma la care poate fi tranzactionat un activ, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

ART. 3
Institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si care nu conduc contabilitatea conform reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei vor avea in vedere conturile corespunzatoare cuprinse in planul de conturi prevazut de reglementarile contabile aplicabile acestor entitati, in care sunt inregistrate sume avand natura economica a celor inscrise in conturile prevazute in anexa nr. 1.

ART. 4
(1) Normele interne ale imprumutatorilor, la care se face referire in prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.
(2) Normele interne prevazute la alin. (1) se aproba la nivelul organelor statutare ale institutiilor financiare nebancare, ale institutiilor de plata care au ca activitate principala prestarea de servicii de plata si ale institutiilor emitente de moneda electronica care au ca activitate principala emiterea de moneda electronica. In cazul institutiilor de plata si al institutiilor emitente de moneda electronica care nu au ca activitate principala prestarea de servicii de plata, respectiv emiterea de moneda electronica, normele interne prevazute la alin. (1) vor fi insusite de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de prestare de servicii de plata, in intelesul art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de persoanele responsabile pentru conducerea si administrarea activitatii de emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, in intelesul art. 11 alin. (2) coroborat cu art. 14 din Legea nr. 127/2011.
(3) Normele interne ale institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special, ale institutiilor de plata si ale institutiilor emitente de moneda electronica care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare in intelesul Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica se transmit Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere.
(4) Normele interne prevazute la alin. (3) si orice modificari aduse acestora se transmit in termen de 5 zile calendaristice de la aprobare.

CAPITOLUL II
Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor

ART. 5
In scopul aplicarii prevederilor prezentului capitol, imprumutatorii asigura indeplinirea cerintelor prevazute in cap. V “Cerinte de natura informationala”, referitoare la garantii.

ART. 6
In scopul determinarii valorii cu care se diminueaza efectiv sumele reprezentand expuneri din credite, sumele inregistrate in contabilitate, aferente garantiilor, se ajusteaza prin aplicarea de coeficienti, cu valoarea cuprinsa intre 0 si 1, rezultatul astfel obtinut urmand a fi limitat la nivelul sumelor garantate.

ART. 7
Garantiile care pot fi luate in considerare de catre imprumutatori in vederea diminuarii expunerii fata de debitor sunt cele din tabelul prevazut in anexa nr. 2, precum si alte garantii reale in conformitate cu normele interne ale imprumutatorilor.

ART. 8
(1) Coeficientii cu care se ajusteaza sumele inregistrate in contabilitate, aferente garantiilor din tabelul prevazut in anexa nr. 2, se stabilesc de imprumutator, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienti nu poate depasi valoarea maxima prevazuta in cadrul tabelului.
(2) Imprumutatorul trebuie sa dispuna de documentatia de fundamentare aferenta stabilirii valorii coeficientilor prevazuti la alin. (1).

ART. 9
(1) Orice garantie reala, cu exceptia gajului general, a garantiilor constituite asupra bunurilor viitoare*2) si a garantiilor reale prevazute in tabelul din anexa nr. 2, poate fi luata in considerare pentru diminuarea expunerii imprumutatorului fata de debitor, la o valoare ce nu poate depasi valoarea sa justa. In acest scop, imprumutatorii pot lua in considerare numai acele garantii reale pentru care acestia pot determina valoarea justa pe baza de metodologii proprii*3) prevazute in cadrul normelor interne. In scopul ajustarii valorii juste, imprumutatorul stabileste coeficienti pentru fiecare categorie/caz.
(2) Garantiile care au ca obiect drepturi de creanta pot fi luate in considerare in vederea diminuarii expunerii fata de debitor numai in conditiile in care sunt indeplinite cerintele legale in vigoare privind garantiile reale mobiliare.
(3) Imprumutatorul trebuie sa dispuna de documentatia de fundamentare aferenta stabilirii valorii coeficientilor prevazuti la alin. (1).
————
*2) Garantiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decat din momentul in care debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor si, in consecinta, nu pot fi luate in considerare in scopul diminuarii expunerilor. Cu titlu de exemplu pot fi mentionate: garantii reprezentate de cesionarea despagubirilor din polite de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despagubirilor din polite de asigurare de viata; garantii reprezentate de cesionarea incasarilor din creante viitoare.
*3) Intrucat valoarea justa este o categorie definita si reglementata in cadrul Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), imprumutatorii elaboreaza metodologiile pentru determinarea valorii juste a garantiilor reale primite, avand in vedere standardele contabile mentionate.

ART. 10
Politele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplata se asimileaza scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit si, in consecinta, pot fi luate in considerare de imprumutatori in calitate de diminuator de risc de credit, in situatia in care sunt indeplinite concomitent urmatoarele conditii:
a) au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit (care trebuie sa fie exprese, irevocabile si neconditionate);
b) riscul de credit a fost transferat in afara grupului imprumutatorului prin intermediul operatiunilor de asigurare/reasigurare incheiate cu societati de asigurare/reasigurare, iar societatile de asigurare/reasigurare din afara grupului care au preluat riscul respecta cerintele prevazute de standardele comunitare in materie (sau de standardele aplicabile societatilor de asigurare/reasigurare, pe care, in urma analizei efectuate, imprumutatorul le considera in mod justificat echivalente standardelor comunitare). In cazul in care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare poate fi luata in considerare numai pentru partea transferata;
c) normele interne ale imprumutatorului prevad un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia fata de debitor, precum si modalitatea de determinare a calitatii societatilor de asigurare/reasigurare emitente si a nivelului coeficientilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenti.

ART. 11
(1) Garantiile exprese, irevocabile si neconditionate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din Romania prin intermedierea resurselor alocate in acest sens de autoritatile centrale si pentru care acestea isi asuma raspunderea, pot fi considerate garantii exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat*4) daca:
a) fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritatile centrale; si
b) FGC demonstreaza imprumutatorului ca dispun de o gestiune care sa evidentieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica numai in conditiile in care imprumutatorul dispune de documentatia care sa ateste indeplinirea cerintelor prevazute.
————
*4) Garantiile exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.

ART. 12
(1) Garantiile aferente expunerilor reprezentand principalul creditelor clasificate in categoria “pierdere” se ajusteaza prin aplicarea de coeficienti stabiliti de imprumutator pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienti nu poate fi mai mare de 0,25.
(2) Imprumutatorul trebuie sa dispuna de documentatia de fundamentare aferenta stabilirii valorii coeficientilor prevazuti la alin. (1).
(3) Garantiile aferente expunerilor reprezentand dobanzi curente/restante, atasate creditelor mentionate la alin. (1), nu se iau in considerare, coeficientul care se aplica sumelor aferente respectivelor garantii avand valoarea zero.

ART. 13
Prin derogare de la dispozitiile art. 12, garantiile prevazute la pozitiile 1 – 6 din cadrul tabelului prevazut in anexa nr. 2 se ajusteaza cu coeficienti a caror valoare nu poate fi mai mare de 0,5.

CAPITOLUL III
Clasificarea creditelor si determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

ART. 14
In scopul aplicarii prevederilor prezentului capitol, imprumutatorii asigura indeplinirea cerintelor prevazute in cap. V “Cerinte de natura informationala”.

ART. 15
Imprumutatorii clasifica expunerile in urmatoarele categorii:
a) standard;
b) in observatie;
c) substandard;
d) indoielnic;
e) pierdere.

ART. 16
Expunerile inregistrate de un imprumutator fata de un anumit debitor se incadreaza intr-o singura categorie de clasificare, pe baza principiului declasarii prin contaminare, respectiv prin luarea in considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

ART. 17
In scopul clasificarii creditelor si al determinarii necesarului de provizioane specifice de risc de credit se parcurg urmatoarele etape:
1. clasificarea creditelor:
1.1. identificarea din cadrul sumelor inregistrate in conturile de credite a tuturor extraselor reprezentand expuneri din operatiuni derulate cu un anumit debitor si, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operatiunii de clasificare/provizionare;
1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultana a urmatoarelor criterii:
a) serviciul datoriei;
b) initierea de proceduri de recuperare a creantelor.
Corespondenta dintre criterii si categoriile de clasificare este prevazuta in tabelul nr. 1 din anexa nr. 3;
1.3. reclasificarea acestor expuneri intr-o singura categorie, pe baza principiului declasarii prin contaminare.

NOTA:
Pentru scopuri de optimizare, ultimele doua etape pot fi integrate intr-o singura etapa, care sa asigure direct incadrarea globala a expunerilor respective, fara a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:
2.1. diminuarea expunerilor, de la etapa anterioara, care sunt garantate, in conformitate cu prevederile cap. II “Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor”;
2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior si care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondenta dintre categoriile de clasificare si coeficientii de provizionare este prevazuta in tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;
3. reluarea etapelor 1 si 2 pentru toti ceilalti debitori fata de care imprumutatorul inregistreaza expuneri din credite.

CAPITOLUL IV
Constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

ART. 18
Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se refera la crearea acestora si se realizeaza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentand nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

ART. 19
Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la modificarea nivelului existent al acestora, in vederea restabilirii egalitatii dintre nivelul existent si cel al necesarului, si se realizeaza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand diferenta dintre nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit si nivelul necesarului.

ART. 20
Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se refera la anularea provizioanelor specifice de risc de credit si se realizeaza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentand nivelul existent in sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor pentru care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) au fost epuizate posibilitatile legale de recuperare ori s-a implinit termenul de prescriptie;
b) au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit.

ART. 21
Imprumutatorii constituie si/sau regularizeaza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor evidentiate in sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli si/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar inregistrat al perioadei.

ART. 22
Imprumutatorii constituie, regularizeaza si utilizeaza provizioanele specifice de risc de credit, utilizand moneda de exprimare a creditelor pe care le corecteaza.

CAPITOLUL V
Cerinte de natura informationala

ART. 23
In scopul aplicarii prezentului regulament, imprumutatorii trebuie sa dispuna de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri care sa asigure indeplinirea cerintelor legate de clasificarea creditelor si determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si de constituirea/regularizarea/utilizarea acestora. In particular, printre cerintele a caror indeplinire trebuie asigurata de metodele si procedurile mentionate, imprumutatorii trebuie sa aiba in vedere si urmatoarele cerinte*5):
a) realizarea si pastrarea corespondentei dintre garantiile reale/personale eligibile si operatiunile reprezentand credite pe care acestea le garanteaza;
b) identificarea din cadrul sumelor inregistrate in conturile de credite si in conturile de garantii, care se regasesc in bilant si in afara bilantului, a tuturor extraselor aferente unei anumite operatiuni si, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/atasarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operatiunii de clasificare/provizionare;
c) ajustarea sumelor inregistrate in contabilitate, aferente garantiilor, in scopul determinarii valorii cu care se diminueaza efectiv sumele reprezentand expuneri, extrase din conturile de credite;
d) identificarea tuturor operatiunilor, reprezentand credite si garantii aferente, desfasurate cu un anumit debitor;
e) identificarea tuturor debitorilor fata de care imprumutatorul inregistreaza expuneri din credite;
f) realizarea si pastrarea corespondentei dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc si extrasele aferente operatiunilor de credit pentru care acestea au fost constituite.
————
*5) Cerintele cu privire la garantii sunt obligatorii numai in cazurile in care garantiile se utilizeaza in scopul diminuarii expunerilor.

ART. 24
Imprumutatorii au obligatia sa dispuna de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care sa permita verificarea datelor primare si a modului in care acestea au fost prelucrate in scopul clasificarii creditelor si al determinarii necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si in scopul constituirii/regularizarii/utilizarii acestora, pentru fiecare inchidere contabila.

CAPITOLUL VI
Cerinte de raportare

ART. 25
(1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (4), fiecare categorie de imprumutatori raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, trimestrial, situatia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plata si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.
(2) Forma si continutul formularului de raportare, precum si modalitatile de transmitere a situatiei mentionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Imprumutatorii care acorda inclusiv credite legate de serviciile de plata vor raporta separat situatia privind clasificarea expunerilor din respectiva categorie de credite si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.
(4) La solicitarea Bancii Nationale a Romaniei, imprumutatorii raporteaza orice alta situatie aferenta aplicarii prezentului regulament.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 26
(1) Imprumutatorii aplica prezentul regulament incepand cu prima zi a lunii imediat urmatoare celei in care s-a implinit un termen de 90 de zile calendaristice de la data publicarii.
(2) Incepand cu data la care imprumutatorii aplica prezentul regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009.

ART. 27
Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute, dupa caz, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si 71 din Legea nr. 127/2011.

ART. 28
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

ART. 29
Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

Sectiunea I – Credite

1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
903 – Angajamente in favoarea clientelei
913 – Garantii date pentru clientela
971 – Alte angajamente date (extras)
981 – Angajamente indoielnice (extras)

2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
2.1. principal
20111 – Scont (extras)
20112 – Factoring cu recurs (extras)
20119 – Alte creante comerciale [extras*1)]
20211 – Utilizari din deschideri de credite permanente
20212 – Credit global de exploatare
20213 – Diferente de rambursat legate de utilizarea cardurilor
20219 – Alte credite de trezorerie
20311 – Credite de consum pentru nevoi personale
20312 – Credite de consum pentru achizitionarea de bunuri
2032 – Vanzari in rate
2041 – Credite pentru import
2042 – Credite pentru export
2051 – Credite pentru finantarea stocurilor
2052 – Credite pentru echipamente
20611 – Credite ipotecare
20619 – Alte credite pentru investitii imobiliare
2091 – Alte credite acordate clientelei
2311 – Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare
2312 – Credite la termen acordate institutiilor financiare
2411 – Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta
2412 – Valori primite in pensiune la termen
2511 – Conturi de plati (solduri debitoare)*2)
2611 – Valori de recuperat (extras)
2811 – Creante restante (extras)
2821 – Creante indoielnice (extras)
4711 – Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale (extras)
4712 – Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale (extras)
4811 – Creante restante (extras)
4821 – Creante indoielnice (extras)
————
*1) Extrasul nu contine operatiunile fara recurs, acestea nefiind asimilabile, in timpul aplicarii prezentului regulament, operatiunilor de creditare.
*2) Doar pentru institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica.

2.2. dobanda
2017 – Creante atasate (extras)
2027 – Creante atasate
2037 – Creante atasate
2047 – Creante atasate
2057 – Creante atasate
2067 – Creante atasate
2097 – Creante atasate
2317 – Creante atasate
2417 – Creante atasate
25171 – Creante atasate
2617 – Creante atasate (extras)
2812 – Dobanzi restante (extras)
2817 – Creante atasate (extras)
2822 – Dobanzi indoielnice (extras)
2827 – Creante atasate (extras)
4717 – Creante atasate (extras)
4812 – Dobanzi restante (extras)
4817 – Creante atasate (extras)
4822 – Dobanzi indoielnice (extras)
4827 – Creante atasate (extras)

Sectiunea a II-a – Garantii

1. garantii personale si reale
912 – Garantii primite de la institutii de credit
914 – Garantii primite de la clientela
9611 – Ipoteci imobiliare
9612 – Gajuri cu deposedare
9613 – Gajuri fara deposedare
9619 – Alte garantii primite
972 – Alte angajamente primite [extras*3)]
————
*3) Se refera la angajamentele de garantare primite, asociate operatiunilor de credit.

2. garantii reale intrinseci
9981 – Alte valori primite (extras)

Sectiunea a III-a – Provizioane

1. aferente principalului
2911 – Ajustari pentru deprecierea creditelor (extras)
493 – Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente operatiunilor de leasing financiar (extras)

2. aferente dobanzii
2912 – Ajustari pentru deprecierea dobanzilor (extras)
493 – Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente operatiunilor de leasing financiar (extras)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close