Prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46/CE – Articolul 7 litera (f) – Efect direct

Prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46/CE – Articolul 7 litera (f) – Efect direct”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)
24 noiembrie 2011

In cauzele conexate C 468/10 si C 469/10,

avand ca obiect cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare formulate in temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Supremo (Spania), prin deciziile din 15 iulie 2010, primite de Curte la 28 septembrie 2010, in procedurile

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C 468/10),
Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C 469/10)
impotriva
Administración del Estado,

cu participarea:
Unión General de Trabajadores (UGT) (C 468/10 si C 469/10),
Telefónica de España SAU (C 468/10),
France Telecom España SA (C 468/10 si C 469/10),
Telefónica Móviles de España SAU (C 469/10),
Vodafone España SA (C 469/10),
Asociación de Usuarios de la Comunicación (C 469/10),

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul K. Lenaerts (raportor), presedinte de camera, doamna R. Silva de Lapuerta, domnii E. Juhász, T. von Danwitz si D. Šváby, judecatori,
avocat general: domnul P. Mengozzi,
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 15 septembrie 2011,

luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), de C. Alonso Martínez si A. Creus Carreras, abogadoss
– pentru Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), de R. García del Poyo Vizcaya si M. Á. Serrano Pérez, abogadoss
– pentru guvernul spaniol, de domnul M. Muñoz Pérez, in calitate de agents
– pentru Comisia Europeana, de doamna I. Martínez del Peral si de domnul B. Martenczuk, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererile de pronuntare a unor hotarari preliminare privesc interpretarea articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (JO L 281, p. 31, Editie speciala, 13/vol. 17, p. 10).
2 Aceste cereri au fost formulate in cadrul unor litigii intre Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) si Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), pe de o parte, si Administración del Estado, pe de alta parte.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Directiva 95/46

3 Considerentele (7), (8) si (10) ale Directivei 95/46 au urmatorul cuprins:
„(7) intrucat diferenta dintre nivelurile de protectie a drepturilor si libertatilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal permisa in statele membre poate impiedica transmiterea unor astfel de date de pe teritoriul unui stat membru pe cel al altui stat membrus intrucat aceasta diferenta poate constitui, prin urmare, un obstacol in desfasurarea unor activitati economice la nivel comunitar, poate denatura concurenta si poate impiedica autoritatile sa si indeplineasca responsabilitatile conform dreptului comunitars intrucat diferenta dintre nivelurile de protectie se datoreaza disparitatilor intre actele cu putere de lege si actele administrative internes
(8) intrucat, pentru a indeparta obstacolele din calea circulatiei datelor cu caracter personal, nivelul protectiei drepturilor si libertatilor persoanei in ceea ce priveste prelucrarea unor astfel de date trebuie sa fie echivalent in toate statele membres intrucat acest obiectiv este vital pentru piata interna, dar nu poate fi atins numai de statele membre, in special avand in vedere dimensiunea divergentelor existente in prezent intre legislatiile interne ale statelor membre si necesitatea de coordonare a legislatiilor statelor membre astfel incat sa reglementeze fluxul transfrontalier de date cu caracter personal in mod coerent si conform cu obiectivele pietei interne […]s intrucat actiunea Comunitatii de apropiere a legislatiilor este, prin urmare, necesaras
[…]
(10) intrucat obiectivul legislatiei interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal este de a proteja drepturile si libertatile fundamentale, inclusiv dreptul la viata privata care este recunoscut atat prin articolul 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale[, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in continuare «CEDO»),] cat si in principiile generale ale dreptului comunitars intrucat, din acest motiv, apropierea acestor legislatii nu trebuie sa aiba ca rezultat scaderea protectiei pe care o ofera, ci trebuie, dimpotriva, sa incerce sa asigure un nivel inalt de protectie in Comunitate”.
4 Articolul 1 din aceasta directiva, intitulat „Obiectul directivei”, este redactat in urmatorii termeni:
„(1) Statele membre asigura, in conformitate cu prezenta directiva, protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei si in special a dreptului la viata privata in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Statele membre nu pot limita sau interzice libera circulatie a datelor cu caracter personal intre statele membre din motive legate de protectia asigurata in conformitate cu alineatul (1).”
5 Articolul 5 din aceeasi directiva are urmatorul cuprins:
„Statele membre precizeaza, in limitele dispozitiilor prezentului capitol, conditiile in care operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt legale.”
6 Articolul 7 din Directiva 95/46 prevede:
„Statele membre prevad ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate numai daca:
(a) persoana vizata si a dat consimtamantul neechivoc sau
[…]
(f) prelucrarea este necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de catre unul sau mai multi terti, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protectie in temeiul articolului 1 alineatul (1).”
7 Articolul 13 alineatul (1) din aceasta directiva prevede:
„Statele membre pot adopta masuri legislative pentru a restrange domeniul obligatiilor si drepturilor prevazute la articolul 6 alineatul (1), articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolul 12 si articolul 21, daca o astfel de restrictie constituie o masura necesara pentru a proteja:
(a) securitatea statuluis
(b) aparareas
(c) siguranta publicas
(d) prevenirea, investigarea, detectarea si punerea sub urmarire a infractiunilor sau a incalcarii eticii in cazul profesiunilor reglementates
(e) un interes economic sau financiar important al unui stat membru sau al Uniunii Europene, inclusiv in domeniile monetar, bugetar si fiscals
(f) o functie de monitorizare, inspectie sau de reglementare legata, chiar si ocazional, de exercitarea autoritatii publice in cazurile mentionate la literele (c), (d) si (e)s
(g) protectia persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor altora.”

Dreptul national

Legea organica 15/1999

8 Legea organica 15/1999 privind protectia datelor cu caracter personal (BOE nr. 298 din 14 decembrie 1999, p. 43088) transpune Directiva 95/46 in dreptul spaniol.
9 Articolul 3 litera j) din Legea organica 15/1999 enumera „sursele aflate la dispozitia publicului” intr o lista exhaustiva si limitativa, care are urmatorul cuprins:
„[…] acele sisteme de evidenta a caror consultare poate fi efectuata de orice persoana, fara restrictii si fara o alta cerinta decat, daca este cazul, plata unei contraprestatii. Au calitatea de surse aflate la dispozitia publicului exclusiv copiile listelor electorale, listele telefonice in conditiile prevazute de reglementarea specifica si listele de membri ai grupurilor profesionale care contin numai datele privind numele, titulatura, profesia, activitatea, nivelul de studii, adresa si indicarea apartenentei la grup. De asemenea, au calitatea de surse aflate la dispozitia publicului ziarele si jurnalele oficiale, precum si mijloacele de comunicare in masa.”
10 Articolul 6 alineatul 1 din Legea organica 15/1999 conditioneaza prelucrarea datelor de manifestarea consimtamantului neechivoc al persoanei vizate, cu exceptia situatiei in care legea prevede altfel. Astfel, articolul 6 alineatul 2 in fine din aceasta lege prevede ca nu este necesar consimtamantul in special „atunci cand datele se regasesc in surse aflate la dispozitia publicului, iar prelucrarea acestora este necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de tertul caruia i se comunica datele, cu conditia ca drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate sa nu fie incalcate”.
11 Articolul 11 alineatul 1 din Legea organica 15/1999 reitereaza necesitatea consimtamantului persoanei vizate pentru a se putea comunica tertilor datele cu caracter personal, in timp ce alineatul 2 al articolului mentionat prevede totusi ca acest consimtamant nu este necesar, printre altele, atunci cand sunt vizate date colectate din surse aflate la dispozitia publicului.

Decretul regal 1720/2007

12 Guvernul spaniol a pus in aplicare Legea organica 15/1999 prin Decretul regal 1720/2007 (BOE nr. 17 din 19 ianuarie 2008, p. 4103).
13 Articolul 10 alineatul 1 din Decretul regal 1720/2007 permite prelucrarea si transferul datelor cu caracter personal in cazul in care persoana vizata isi exprima consimtamantul in prealabil.
14 Cu toate acestea, articolul 10 alineatul 2 din Decretul regal 1720/2007 prevede:
„[…] prelucrarea sau transferul datelor cu caracter personal sunt posibile fara consimtamantul persoanei vizate, atunci cand:
a) o norma cu putere de lege sau o norma de drept comunitar permite acest lucru si in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
– prelucrarea sau transferul au ca obiect realizarea unui interes legitim al operatorului sau al cesionarului la care se refera normele mentionate, cu conditia sa nu prevaleze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate, prevazute la articolul 1 din Legea organica 15/1999 din 13 decembries
– prelucrarea sau transferul datelor sunt necesare pentru ca operatorul sa indeplineasca o obligatie care ii este impusa de una dintre normele mentionates
b) datele care fac obiectul prelucrarii sau al transferului sunt continute in surse aflate la dispozitia publicului, iar operatorul sau tertul caruia i se comunica datele are un interes legitim care justifica prelucrarea sau comunicarea acestora, cu conditia ca acest lucru sa nu aduca atingere drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate.
Cu toate acestea, administratiile publice nu vor putea comunica, in temeiul acestui alineat, datele colectate din surse aflate la dispozitia publicului operatorilor de date privati decat daca sunt autorizate in acest sens de o norma cu putere de lege.”

Actiunile principale si intrebarile preliminare

15 ASNEF, pe de o parte, si FECEMD, pe de alta parte, au formulat o actiune in contencios administrativ impotriva mai multor articole din Decretul regal nr. 1720/2007.
16 Printre dispozitiile atacate se numara articolul 10 alineatul 2 litera a) prima liniuta si articolul 10 alineatul 2 litera b) primul paragraf din decretul mentionat, despre care ASNEF si FECEMD considera ca incalca articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46.
17 In special, ASNEF si FECEMD considera ca dreptul spaniol adauga la conditia intemeiata pe interesul legitim pentru prelucrarea datelor fara consimtamantul persoanei vizate o conditie care nu se regaseste in Directiva 95/46, potrivit careia datele trebuie sa fie continute in surse aflate la dispozitia publicului.
18 Tribunal Supremo apreciaza ca temeinicia actiunilor formulate de ASNEF si, respectiv, de FECEMD depinde in mare masura de interpretarea de catre Curte a articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46. Astfel, acesta precizeaza ca, in cazul in care Curtea considera ca statelor membre nu le este permis sa adauge conditii suplimentare la cele prevazute de aceasta dispozitie si ca se poate recunoaste dispozitiei mentionate un efect direct, articolul 10 alineatul 2 litera b) din Decretul regal 1720/2007 ar trebui sa fie inlaturat.
19 Tribunal Supremo arata ca, in lipsa consimtamantului persoanei vizate, pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia din urma, necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de tertul ori de tertii carora le sunt comunicate aceste date, dreptul spaniol impune, pe langa respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, ca datele mentionate sa fie continute in sursele enumerate la articolul 3 litera j) din Legea organica 15/1999. In aceasta privinta, Tribunal Supremo considera ca legea mentionata si Decretul regal 1720/2007 restrang domeniul de aplicare al articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46.
20 Potrivit Tribunal Supremo, aceasta restrangere constituie un obstacol in calea liberei circulatii a datelor cu caracter personal care nu este compatibil cu Directiva 95/46 decat daca interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale titularului datelor o impun. Din acest fapt Tribunal Supremo deduce ca singura posibilitate de a evita o contradictie intre aceasta directiva si dreptul spaniol ar fi aceea de a considera ca libera circulatie a datelor cu caracter personal continute in alte sisteme de evidenta decat cele enumerate la articolul 3 litera j) din Legea organica 15/1999 aduce atingere interesului sau drepturilor si libertatilor fundamentale ale titularului datelor.
21 Cu toate acestea, Tribunal Supremo solicita sa se stabileasca daca o astfel de interpretare este conforma cu vointa legiuitorului Uniunii.
22 In aceste imprejurari, considerand ca solutionarea celor doua litigii cu care a fost sesizat depinde de interpretarea unor dispozitii din dreptul Uniunii, Tribunal Supremo a hotarat sa suspende judecarea cauzelor si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare, care sunt formulate in termeni identici in fiecare dintre cauzele mentionate:
„1) Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 […] trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale care, in lipsa consimtamantului persoanei vizate si pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia, necesara pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau al tertilor carora le sunt comunicate datele, impune, pe langa respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, ca datele sa fie continute in surse aflate la dispozitia publicului?
2) Articolul 7 litera (f) […] indeplineste conditiile impuse de jurisprudenta Curtii pentru a i se atribui un efect direct?”
23 Prin Ordonanta presedintelui Curtii din 26 octombrie 2010, cauzele C 468/10 si C 469/10 au fost conexate pentru buna desfasurare a procedurii scrise si orale, precum si in vederea pronuntarii hotararii.

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare

24 Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale care, in lipsa consimtamantului persoanei vizate si pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia, necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de tertul ori de tertii carora le sunt comunicate aceste date, impune, pe langa respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, ca datele mentionate sa fie continute in surse aflate la dispozitia publicului.
25 Articolul 1 din Directiva 95/46 impune statelor membre obligatia de a asigura protectia drepturilor si a libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului la viata privata, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (a se vedea in acest sens Hotararea din 16 decembrie 2008, Huber, C 524/06, Rep., p. I 9705, punctul 47).
26 Potrivit dispozitiilor capitolului II din Directiva 95/46, intitulat „Conditiile generale de legalitate a prelucrarii datelor cu caracter personal”, sub rezerva derogarilor permise in temeiul articolului 13 din aceasta directiva, orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie, pe de o parte, sa fie conforma cu principiile referitoare la calitatea datelor, enuntate la articolul 6 din directiva mentionata, si, pe de alta parte, trebuie sa respecte unul dintre cele sase principii privind legitimitatea prelucrarii datelor, enumerate la articolul 7 din aceeasi directiva (a se vedea in acest sens Hotararea din 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk si altii, C 465/00, C 138/01 si C 139/01, Rec., p. I 4989, punctul 65, precum si Hotararea Huber, citata anterior, punctul 48).
27 Din considerentul (7) al Directivei 95/46 rezulta ca instituirea si functionarea pietei interne pot fi grav afectate de diferentele dintre regimurile nationale aplicabile prelucrarii datelor cu caracter personal (a se vedea Hotararea din 6 noiembrie 2003, Lindqvist, C 101/01, Rec., p. I 12971, punctul 79).
28 In acest context, trebuie amintit ca Directiva 95/46 urmareste, astfel cum reiese in special din considerentul (8) al acesteia, ca nivelul protectiei drepturilor si libertatilor persoanei in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal sa fie echivalent in toate statele membre. In considerentul (10) al acestei directive se adauga ca apropierea legislatiilor nationale aplicabile in acest domeniu nu trebuie sa aiba ca rezultat scaderea protectiei pe care o ofera, ci trebuie, dimpotriva, sa aiba drept obiectiv asigurarea unui nivel inalt de protectie in Uniune (a se vedea in acest sens Hotararea Lindqvist, citata anterior, punctul 95, si Hotararea Huber, citata anterior, punctul 50).
29 Astfel, s a stabilit ca armonizarea legislatiilor nationale mentionate nu se limiteaza la o armonizare minima, ci are ca rezultat o armonizare care este, in principiu, completa. Din aceasta perspectiva, Directiva 95/46 urmareste garantarea liberei circulatii a datelor cu caracter personal, asigurand in acelasi timp un inalt nivel de protectie a drepturilor si intereselor persoanelor vizate de aceste date (a se vedea Hotararea Lindqvist, citata anterior, punctul 96).
30 Prin urmare, din obiectivul constand in asigurarea unui nivel de protectie echivalent in toate statele membre rezulta ca articolul 7 din Directiva 95/46 prevede o lista exhaustiva si limitativa de cazuri in care o prelucrare de date cu caracter personal poate fi considerata ca fiind legala.
31 Aceasta interpretare este confirmata de termenii „sa fie prelucrate numai daca” si de conjunctia „sau” din textul articolului 7 din Directiva 95/46, care pun in evidenta natura exhaustiva si limitativa a listei prevazute la acest articol.
32 Rezulta ca statele membre nu pot nici sa adauge principii noi privind legitimarea prelucrarilor de date cu caracter personal la articolul 7 din Directiva 95/46, nici sa prevada cerinte suplimentare care sa modifice continutul unuia dintre cele sase principii prevazute la acest articol.
33 Interpretarea de mai sus nu este pusa sub semnul intrebarii de articolul 5 din Directiva 95/46. Astfel, acest articol nu permite statelor membre decat sa precizeze, in limitele capitolului II din directiva mentionata si, prin urmare, ale articolului 7 din aceasta, conditiile in care operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt legale.
34 Prin urmare, marja de apreciere de care dispun statele membre in temeiul articolului 5 mentionat nu poate fi utilizata decat in conformitate cu obiectivul urmarit de Directiva 95/46, care consta in mentinerea unui echilibru intre libera circulatie a datelor cu caracter personal si protectia vietii private (a se vedea Hotararea Lindqvist, citata anterior, punctul 97).
35 Directiva 95/46 cuprinde norme caracterizate printr o anumita suplete si lasa in multe cazuri statelor membre sarcina de a stabili detaliile sau de a alege dintre optiuni (a se vedea Hotararea Lindqvist, citata anterior, punctul 83). Astfel, este important sa se distinga intre masuri nationale care prevad cerinte suplimentare, modificand continutul unui principiu prevazut la articolul 7 din Directiva 95/46, pe de o parte, si masuri nationale care prevad o simpla precizare a unuia dintre aceste principii, pe de alta parte. Primul tip de masura nationala este interzis. Numai in cadrul celui de al doilea tip de masura nationala, in temeiul articolului 5 din Directiva 95/46, statele membre dispun de o marja de apreciere.
36 Rezulta ca, in temeiul articolului 5 din Directiva 95/46, statele membre nu pot nici sa introduca alte principii referitoare la legitimarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal decat cele prevazute la articolul 7 din aceasta directiva, nici sa modifice, prin cerinte suplimentare, continutul celor sase principii prevazute la articolul 7 mentionat.
37 In speta, articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 prevede ca prelucrarea datelor cu caracter personal este legala daca „este necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de catre unul sau mai multi terti, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protectie in temeiul articolului 1 alineatul (1)”.
38 Articolul 7 litera (f) prevede doua conditii cumulative pentru ca o prelucrare de date cu caracter personal sa fie legala, si anume, pe de o parte, ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa fie necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de tertul ori de tertii carora le sunt comunicate datele, si, pe de alta parte, ca drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate sa nu prevaleze.
39 Rezulta ca, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 se opune oricarei reglementari nationale care, in lipsa consimtamantului persoanei vizate, impune, in plus fata de cele doua conditii cumulative mentionate la punctul precedent, cerinte suplimentare.
40 Cu toate acestea, trebuie sa se tina cont de faptul ca a doua dintre aceste conditii necesita o ponderare a drepturilor si a intereselor opuse in cauza care depinde, in principiu, de imprejurarile concrete ale cazului respectiv si in cadrul careia persoana sau institutia care efectueaza ponderarea trebuie sa tina cont de importanta drepturilor persoanei vizate care rezulta din articolele 7 si 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumita in continuare „carta”).
41 In aceasta privinta, trebuie aratat ca articolul 8 alineatul (1) din carta prevede ca „[o]rice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc”. Acest drept fundamental este strans legat de dreptul la respectarea vietii private consacrat la articolul 7 din carta (Hotararea din 9 noiembrie 2010, Volker und Markus Schecke si Eifert, C 92/09 si C 93/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 47).
42 Potrivit jurisprudentei Curtii, respectarea dreptului la viata privata in raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal, recunoscuta prin articolele 7 si 8 din carta, se raporteaza la orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (a se vedea Hotararea Volker und Markus Schecke si Eifert, citata anterior, punctul 52). Cu toate acestea, din articolul 8 alineatul (2) si din articolul 52 alineatul (1) din carta rezulta ca, in anumite conditii, pot fi impuse limitari ale dreptului mentionat.
43 In plus, revine statelor membre obligatia ca, la transpunerea Directivei 95/46, sa se asigure ca se intemeiaza pe o interpretare a acesteia din urma care le permite sa asigure un echilibru corect intre diferitele drepturi si libertati fundamentale protejate de ordinea juridica a Uniunii (a se vedea, prin analogie, Hotararea din 29 ianuarie 2008, Promusicae, C 275/06, Rep., p. I 271, punctul 68).
44 In ceea ce priveste ponderarea necesara in temeiul articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46, este posibil sa se ia in considerare faptul ca gravitatea atingerii aduse drepturilor fundamentale ale persoanei vizate de prelucrarea in cauza poate varia in functie de imprejurarea daca datele in cauza sunt sau nu sunt deja continute in surse aflate la dispozitia publicului.
45 Astfel, spre deosebire de operatiunile de prelucrare a datelor care se regasesc in surse aflate la dispozitia publicului, operatiunile de prelucrare a datelor continute in surse care nu se afla la dispozitia publicului implica in mod necesar faptul ca informatii despre viata privata a persoanei vizate vor fi cunoscute de operator si, dupa caz, de tertul sau de tertii carora le sunt comunicate datele. Aceasta atingere mai grava a drepturilor persoanei vizate, prevazute la articolele 7 si 8 din carta, trebuie sa fie luata in considerare la adevarata sa valoare, prin punerea in balanta cu interesul legitim urmarit de operator sau de tertul ori de tertii carora le sunt comunicate datele.
46 In aceasta privinta, trebuie sa se sublinieze ca nimic nu se opune ca, in exercitarea marjei lor de apreciere prevazute la articolul 5 din Directiva 95/46, statele membre sa stabileasca principii directoare pentru ponderarea in cauza.
47 Cu toate acestea, nu mai este vorba despre o precizare in sensul articolului 5 mentionat in cazul in care o reglementare nationala exclude pentru anumite categorii de date cu caracter personal posibilitatea de a fi prelucrate, prin stabilirea pentru aceste categorii, in mod definitiv, a rezultatului ponderarii drepturilor si intereselor opuse, fara a permite un rezultat diferit in functie de imprejurarile speciale ale unui caz concret.
48 Prin urmare, fara a aduce atingere articolului 8 din Directiva 95/46, referitor la operatiunile de prelucrare a unor categorii speciale de date, dispozitie care nu este in cauza in actiunea principala, articolul 7 litera (f) din aceasta directiva se opune ca un stat membru sa excluda in mod categoric si generalizat posibilitatea ca anumite categorii de date cu caracter personal sa fie prelucrate, fara a permite o ponderare a drepturilor si a intereselor opuse in cauza intr un anumit caz.
49 Avand in vedere aceste consideratii, la prima intrebare trebuie sa se raspunda ca articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale care, in lipsa consimtamantului persoanei vizate si pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia, necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de tertul ori de tertii carora le sunt comunicate aceste date, impune, pe langa respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, ca datele in cauza sa fie continute in surse aflate la dispozitia publicului, excluzand astfel in mod categoric si generalizat orice prelucrare a unor date care nu se regasesc in astfel de surse.

Cu privire la a doua intrebare

50 Prin intermediul celei de a doua intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 are un efect direct.
51 In aceasta privinta, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante a Curtii, in toate situatiile in care dispozitiile unei directive apar, din punctul de vedere al continutului, ca fiind neconditionate si suficient de precise, particularii sunt indreptatiti sa le invoce in fata instantelor nationale impotriva statului, fie atunci cand acesta s a abtinut de la transpunerea in termen a directivei in dreptul national, fie atunci cand a transpus directiva in mod incorect (a se vedea Hotararea din 3 martie 2011, Auto Nikolovi, C 203/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 61 si jurisprudenta citata).
52 Trebuie sa se constate ca articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 este o dispozitie suficient de precisa pentru a fi invocata de un particular si aplicata de instantele nationale. In plus, chiar daca Directiva 95/46 lasa in mod indiscutabil statelor membre o marja de apreciere mai mult sau mai putin importanta pentru punerea in aplicare a unora dintre dispozitiile sale, in ceea ce priveste respectivul articol 7 litera (f), acesta prevede o obligatie neconditionata (a se vedea, prin analogie, Hotararea Österreichischer Rundfunk si altii, citata anterior, punctul 100).
53 Utilizarea expresiei „cu conditia ca” in textul articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46 nu este de natura, in sine, sa puna sub semnul intrebarii caracterul neconditionat al acestei dispozitii, in sensul jurisprudentei mentionate.
54 Astfel, aceasta expresie urmareste sa stabileasca unul dintre cele doua elemente cumulative prevazute la articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 de a caror respectare este conditionata posibilitatea de a prelucra date cu caracter personal fara consimtamantul persoanei vizate. Acest element fiind stabilit, el nu inlatura caracterul precis si neconditionat al respectivului articol 7 litera (f).
55 Prin urmare, la a doua intrebare trebuie sa se raspunda ca articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 are un efect direct.

Cu privire la cheltuielile de judecata

56 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:

1. Art. 7 lit. (f) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale care, in lipsa consimtamantului persoanei vizate si pentru a permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia, necesara pentru realizarea interesului legitim urmarit de operator sau de tertul ori de tertii carora le sunt comunicate aceste date, impune, pe langa respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei vizate, ca datele in cauza sa fie continute in surse aflate la dispozitia publicului, excluzand astfel in mod categoric si generalizat orice prelucrare a unor date care nu se regasesc in astfel de surse.
2. Art. 7 lit. (f) din Directiva 95/46 are un efect direct.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close