Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare

In M. Of. nr. 184 din 21 martie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Inspectia Judiciara este condusa de un inspector-sef, ajutat de un inspector-sef adjunct, functii denumite in continuare si functii de conducere ale Inspectiei Judiciare.
(2) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in urma unui concurs organizat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

ART. 2
(1) Concursul pentru numirea in functiile de inspector-sef si inspector-sef adjunct se organizeaza, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct se anunta cu cel putin 3 luni inaintea primei probe de concurs.
(3) Data, locul, tematica si bibliografia concursului se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare, cu consultarea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, la aceeasi data cu anuntul de organizare a concursului.
(4) Concursul consta in sustinerea urmatoarelor probe:
a) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei pentru care se candideaza;
b) proba scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, precum si verificarea rezistentei la stres si un test psihologic.
(5) Proba prevazuta la alin. (4) lit. b) are doua componente:
1. testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, precum si verificarea rezistentei la stres, denumita in continuare testarea psihologica;
2. testarea scrisa a cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane, denumita in continuare testarea scrisa.

CAPITOLUL II
Inscrierea la concurs

ART. 3
Pot participa la concursul prevazut la art. 2 alin. (1) inspectorii in functie.

ART. 4
(1) Inspectorii isi depun candidaturile in termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Modificarea optiunii in ceea ce priveste functia pentru care inspectorii candideaza poate fi realizata pana la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor.
(3) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune in 6 exemplare identice, pe suport hartie, la Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii primei probe a concursului. Proiectul se depune si in format electronic, pe suport specific – CD. Depasirea din motive imputabile candidatului a termenului de depunere a proiectului atrage decaderea din dreptul de a mai participa la concurs.

CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea concursului

SECTIUNEA 1
Comisiile de concurs

ART. 5
(1) Comisia de organizare a concursului se numeste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare.
(2) Comisia de organizare a concursului se compune din:
– presedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau un director al Directiei resurse umane si organizare;
– vicepresedinte: secretarul general adjunct sau un director al Directiei resurse umane si organizare;
– membri: personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu functii de conducere si executie, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 6
(1) Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs si afiseaza lista finala a candidatilor;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si a asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului, daca este cazul, in functie de numarul candidatilor, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea cheltuielilor de cazare, transport si diurna pentru membrii comisiilor, in conditiile legii;
3. asigura securizarea subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si in timpul transportului acestora, precum si pastrarea ordinii publice la centrul de concurs;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
5. instruieste, cu 24 – 48 de ore inaintea datei concursului, responsabilii de sala numiti prin hotarare a presedintelui acesteia;
6. repartizeaza candidatii, in ordine alfabetica, pentru testarea psihologica si testarea scrisa si pentru sustinerea proiectului si dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara probele, precum si publicarea acestora pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 24 de ore inainte de sustinerea probelor;
7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisa si baremele de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
8. pastreaza, in conditii de deplina siguranta, subiectele si baremele de notare la sediul Consiliului Superior al Magistraturii;
9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru proba scrisa, imediat dupa extragerea variantei de concurs, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisa;
11. afiseaza baremul de notare la centrul de concurs, dupa incheierea probei scrise, si asigura publicarea acestuia, precum si a subiectelor de concurs pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
12. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare si raspunde de securitatea acestora;
13. preda comisiei de corectare, in ziua desfasurarii concursului, lucrarile scrise, precum si subiectele si baremele de notare;
14. ia masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisiile de concurs ori se desfasoara probele de concurs sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
15. primeste de la comisia de corectare lucrarile scrise, borderourile individuale de notare si borderoul centralizator;
16. asigura publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;
17. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
18. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
19. informeaza de indata Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
20. propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului;
21. indeplineste orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.
(2) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate masurile necesare indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1). In acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintii si membrii comisiei.

ART. 7
(1) Comisiile de concurs sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare. Pentru probele al caror rezultat poate fi contestat, prin aceeasi hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii sunt numite si comisiile corespunzatoare de solutionare a contestatiilor.
(2) In comisiile de concurs vor fi desemnati si membri supleanti, care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile.
(3) Din comisiile de concurs nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii, persoanele din conducerea Institutului National al Magistraturii si formatorii Institutului National al Magistraturii care au calitatea de inspector judiciar.
(4) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtamantului scris exprimat anterior si are loc cu cel putin 5 zile inaintea datei de desfasurare a probei pentru care s-a constituit comisia.
(5) Nu pot fi numite in comisia de organizare a concursului sau in comisiile de concurs persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa ii comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.
(6) Aceeasi persoana nu poate face parte din mai mult de o comisie din cadrul aceluiasi concurs.
(7) Modalitatile de plata si atributiile ce revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare incheiate in 3 exemplare intre acestia si Consiliul Superior al Magistraturii.
(8) Declaratiile si contractele de participare in comisii se centralizeaza de comisia de organizare a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.

ART. 8
(1) Comisia de concurs pentru proba constand in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei pentru care se candideaza, numita in continuare comisia de examinare, este formata din 3 formatori ai Institutului National al Magistraturii, specialisti in management, organizare judiciara si comunicare, propusi de Institutul National al Magistraturii, si dintr-un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemnati de colegiile de conducere.
(2) Comisia de examinare este condusa de un presedinte, numit de Plenul Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii comisiei.
(3) In cazul in care, din cauza incompatibilitatii sau a altor situatii obiective, comisia de examinare nu se poate constitui cu formatorii Institutului National al Magistraturii, specialisti in management, organizare judiciara si comunicare, Institutul National al Magistraturii propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii alti specialisti in materia respectiva, care nu au calitatea de formatori ai Institutul National al Magistraturii, in vederea desemnarii in comisie.

ART. 9
(1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisa, denumita in continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formata din 3 formatori ai Institutului National al Magistraturii, specialisti in management, organizare judiciara si comunicare. Prevederile art. 8 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
(2) Comisia de corectare a lucrarilor elaborate in cadrul testarii scrise, denumita in continuare comisia de corectare, si comisia de solutionare a contestatiilor impotriva rezultatelor obtinute la testarea scrisa, denumita in continuare comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa, se constituie potrivit prevederilor alin. (1).

ART. 10
(1) Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) asigurarea concordantei cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii;
b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate si a gradului de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) evitarea repetarii subiectelor de la concursurile anterioare;
d) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
e) indicarea, pentru fiecare subiect, atat a punctajului prevazut in barem, cat si a timpului recomandat pentru rezolvare;
f) evitarea, pe cat posibil, a subiectelor ce contin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in cazul unor astfel de situatii, punctarea tuturor solutiilor a caror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentata logic si coerent;
g) punerea accentului in notarea lucrarilor pe motivarea solutiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate modalitati alternative de motivare a solutiei alese de candidat;
2. predarea catre comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probei scrise, a subiectelor si baremelor de notare in plicuri distincte, inchise si sigilate;
3. elaborarea pentru testarea scrisa a 3 variante de subiecte.
(2) Comisia de corectare examineaza, sub coordonarea presedintelui comisiei, contestatiile la barem si adopta baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, si corecteaza lucrarile scrise.

ART. 11
Comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa are, in principal, atributiile de recorectare a lucrarilor si de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisa.

ART. 12
(1) Comisia pentru testarea psihologica este formata din 2 psihologi, desemnati de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din randul specialistilor cuprinsi in tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania, avand prioritate psihologii care sunt angajati ai Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai curtilor de apel.
(2) Comisia pentru testarea psihologica participa, fara dreptul de a pune intrebari, la sustinerea orala a proiectului referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei, in vederea evaluarii capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si a verificarii rezistentei la stres, aplica testele psihologice scrise si realizeaza interviul psihologic al candidatilor.
(3) In comisia pentru testarea psihologica vor fi desemnati si membri supleanti, care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de organizare a concursului, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile.

ART. 13
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva rezultatului obtinut la testarea psihologica, denumita in continuare comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea psihologica, este compusa din 3 psihologi, desemnati de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din randul specialistilor cuprinsi in tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania, altii decat cei care au examinat initial candidatii.
(2) Prevederile art. 12 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA a 2-a
Desfasurarea concursului

ART. 14
(1) In termen de 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidatii care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicarea pe site, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotarare care se comunica de indata contestatarului.
(3) Dupa pronuntarea hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, se intocmeste lista finala a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs, lista care se aduce la cunostinta publica prin modalitatea prevazuta la alin. (1).
(4) In vederea evaluarii proiectului referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si a publicarii rezultatelor testarii psihologice, fiecarui candidat ii va fi atribuit un cod alcatuit din 4 cifre.

ART. 15
(1) Proba constand in prezentarea proiectului referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere consta in evaluarea proiectului de catre comisia de examinare si in sustinerea orala a acestuia.
(2) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere nu va cuprinde in continutul sau date care sa permita identificarea candidatului, chiar si in cazul in care candidatul a ocupat anterior o functie de conducere in cadrul Inspectiei Judiciare sau face referire la persoanele care ocupa aceste functii.
(3) Proiectul va fi verificat de catre comisia de organizare a concursului in vederea respectarii prevederilor alin. (2), iar, in cazul in care se constata posibilitatea identificarii candidatului, va fi instiintat acesta in vederea modificarii corespunzatoare a proiectului. Proiectul modificat numai din perspectiva posibilitatii identificarii candidatului va fi depus la sediul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru sustinerea probei.
(4) Fiecare membru al comisiei de examinare evalueaza si noteaza proiectul pe baza criteriilor prevazute la alin. (6) si preda procesul-verbal de notare, in plic inchis, cu nota pentru fiecare proiect, comisiei de organizare a concursului. Notele acordate raman confidentiale pana dupa sustinerea orala a proiectului si notarea acesteia.
(5) Candidatii sustin oral, in fata comisiei de examinare, proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere. Dispozitiile alin. (4) teza I se aplica in mod corespunzator.
(6) Pentru notarea proiectului si a sustinerii orale vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii:
a) capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida;
b) indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente si respectarea principiului repartizarii aleatorii, cunoasterea si aplicarea corecta a normelor de tehnica legislativa, initiativele in ceea ce priveste atributiile normative ale inspectorului-sef;
c) comportamentul si comunicarea in interiorul institutiei, cu alte persoane si institutii, cu mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public si transparenta actului de conducere;
d) folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite – rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor catre inspectori si personalul Inspectiei Judiciare;
(7) Fiecare criteriu valoreaza 2,5 puncte din totalul punctajului pentru aceasta proba.
(8) Comisia de organizare a concursului calculeaza media obtinuta de fiecare candidat ca urmare a notarii efectuate de fiecare membru al comisiei conform alin. (4) si, respectiv, alin. (5).
(9) Nota obtinuta la proba constand in prezentarea proiectului referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere este media aritmetica a celor doua medii calculate conform alin. (8).
(10) Rezultatele sustinerii proiectului se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa sustinerea probei de catre toti candidatii.
(11) Rezultatele sunt definitive si nu pot fi contestate.

ART. 16
Sustinerea orala a proiectului se inregistreaza cu mijloace audiovideo. Inregistrarile se pastreaza o perioada de un an de la data desfasurarii probei, dupa care se distrug.

ART. 17
(1) Testarea psihologica consta in aplicarea unui test scris si in sustinerea unui interviu al candidatilor in fata comisiei pentru testarea psihologica.
(2) Rezultatele testarii psihologice vor fi concretizate intr-un raport care va cuprinde profilul psihologic al fiecarui candidat in raport cu functia pentru care candideaza, precum si calificativul “admis” sau “respins”; calificativul acordat se aduce la cunostinta prin publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, in termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Contestatiile vor fi solutionate de comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea psihologica in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, inclusiv prin aplicarea de teste psihologice suplimentare.
(5) La solicitarea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru testarea psihologica, rezultatele testarii psihologice, concretizate in raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului in raport cu functia pentru care candideaza si calificativul obtinut, sunt aduse la cunostinta membrilor acestei comisii.

ART. 18
Testarea scrisa consta in verificarea cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane, pe baza unor subiecte cu raspunsuri de tip sinteza, comune pentru functia de inspector-sef si inspector-sef adjunct.

ART. 19
(1) Cu 48 de ore inainte de desfasurarea testarii scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileste un set de 3 variante de subiecte.
(2) Subiectele si baremele de notare se predau in plicuri distincte, inchise si sigilate de catre comisia prevazuta la alin. (1) comisiei de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de data si ora sustinerii testarii scrise. Plicurile se deschid in ziua concursului, in prezenta reprezentantilor candidatilor, dupa expirarea termenului de acces in salile de concurs.

ART. 20
(1) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza actului de identitate, in ordinea afisata, la ora stabilita, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probelor. In mod exceptional, pot fi admisi candidati in sala si cu mai putin de 30 de minute inainte de inceperea probelor, dar nu si dupa deschiderea plicului cu subiecte.
(2) Inainte de aducerea subiectelor in sali, responsabilii de sala aduc la cunostinta candidatilor modul de desfasurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizata.

ART. 21
(1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii testarii scrise orice fel de lucrari care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi in timpul concursului acele materiale a caror posibilitate de utilizare este mentionata explicit in bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifica respectarea acestei prevederi inainte de aducerea subiectelor in sali. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
(2) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate, pe care isi scriu cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmeaza sa fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila de concurs.
(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampileaza la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala semneaza in interiorul portiunii din pagina care urmeaza sa fie sigilata.
(4) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii scrise respective.
(5) Frauda dovedita atrage eliminarea candidatului din concurs. Se considera frauda si incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele constatate si masurile luate, iar lucrarea scrisa se anuleaza cu mentiunea “frauda”. Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv.

ART. 22
(1) Prin tragere la sorti, un reprezentant al candidatilor alege varianta de subiecte dintre cele 3 variante stabilite de comisia de elaborare a subiectelor.
(2) Dupa extragerea variantei de subiecte, presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat extragerea semneaza pe subiectul extras.
(3) Niciun membru al comisiei de elaborare a subiectelor nu poate parasi centrul de concurs si nu poate comunica continutul subiectelor de concurs pana la incheierea testarii scrise.
(4) Responsabilii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifica integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat.
(5) Pe parcursul desfasurarii testarii scrise membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificari ale subiectelor sau baremelor. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor. Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de organizare a concursului, care supravegheaza desfasurarea concursului.
(6) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, se transmit candidatilor odata cu subiectele, iar baremul de notare se afiseaza la centrul de concurs, la incheierea testarii scrise.
(7) In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza in 48 de ore. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevazut pentru solutionarea contestatiilor. Baremul de notare definitiv, stabilit in urma solutionarii contestatiilor, se publica de indata pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 23
(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine testarea scrisa.
(2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(3) Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, nu poate depasi 4 ore si se socoteste din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
(4) Pentru elaborarea lucrarii scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare neagra. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de catre supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizata, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau in considerare.
(5) Fiecare candidat primeste atatea teze de concurs tipizate si atatea coli de ciorna cate ii sunt necesare.
(6) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala.
(7) In cazul in care unii candidati, din diferite motive, cum ar fi corectari numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoastere, doresc sa isi transcrie lucrarea fara sa depaseasca timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de responsabilul de sala in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de responsabilul de sala, mentionandu-se pe ele “anulat”, se semneaza si se pastreaza in conditiile stabilite pentru documentele de concurs.

ART. 24
(1) Pe masura ce isi incheie lucrarile, candidatii le predau supraveghetorilor.
(2) La expirarea timpului acordat, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, sub semnatura, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Daca sunt mai multi candidati, ultimii 2 raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(3) La predarea lucrarilor, supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire de sala, pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(4) Pentru fiecare sala se intocmeste un proces-verbal.
(5) Lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza de comisia de organizare a concursului alaturi de celelalte documente de concurs.
(6) Supraveghetorii predau lucrarile scrise, sub semnatura, presedintelui sau vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului, care le amesteca si le numeroteaza, dupa care le predau presedintelui comisiei de organizare a concursului, pe baza de proces-verbal de predare-primire.

ART. 25
(1) Fiecare lucrare va fi corectata de toti membrii comisiei de corectare si se apreciaza de catre fiecare dintre acestia, separat, cu note de la 0 la 10, cu doua zecimale, respectandu-se baremul de notare. Corectarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri de notare separate de catre corectori, semnate de acestia pe fiecare pagina.
(2) Nota la testarea scrisa reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre membrii comisiei. Nota lucrarilor care au primit in urma corectarii notari intre 0 si 1 va fi 1.
(3) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, cu cerneala neagra, sub semnatura, de catre un membru al comisiei de organizare a concursului. Dupa efectuarea acestor operatiuni, coltul sigilat al lucrarii se desface in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei de organizare a concursului si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului. Notele finale se inregistreaza imediat in borderourile de concurs.
(4) Rezultatele obtinute la testarea scrisa se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Ora publicarii pe site, mentionata pe borderoul de concurs, reprezinta momentul de la care curge termenul de contestatii.

ART. 26
(1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la testarea scrisa poate formula contestatie in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatiile se depun personal sau se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrari.
(3) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa.
(4) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise vor fi renumerotate si resigilate, fiind inscrise intr-un borderou separat. Fiecare lucrare va fi corectata de toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor pentru testarea scrisa. Nota finala este reprezentata de media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre membrii comisiei. Nota lucrarilor care au primit in urma corectarilor notari intre 0 si 1 va fi 1.
(5) Nota obtinuta in urma contestatiei este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(6) Rezultatele in urma contestatiilor se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

ART. 27
(1) Media generala a candidatului reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la proba prevazuta la art. 2 alin. (4) lit. a) si la alin. (5) pct. 2.
(2) Pe baza mediei generale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Functia de conducere vacanta va fi ocupata de candidatul care a obtinut cea mai mare medie generala.
(4) In caz de medii generale egale, departajarea candidatilor se face in functie de nota obtinuta la testarea scrisa, iar daca si acestea sunt egale, vor fi avute in vedere, in ordine, urmatoarele criterii: gradul profesional cel mai mare, vechimea cea mai mare in functia de judecator sau procuror, titlul de doctor in drept, calitatea de doctorand.
(5) Pentru a ocupa functia pentru care candideaza, inspectorul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte), iar notele, atat la proba constand in prezentarea proiectului, cat si la testarea scrisa, trebuie sa fie cel putin 5 (cinci).

ART. 28
(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului pentru numirea in functiile de conducere ale Inspectiei Judiciare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, concursul in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului sau ca exista dovada savarsirii unei fraude.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 29
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2), pentru primul concurs in vederea numirii in functiile de inspector-sef si inspector-sef adjunct, anuntul privind organizarea concursului se publica cu 30 de zile inaintea primei probe, iar termenul de depunere a candidaturilor este de 5 zile de la publicarea acestuia.
(2) Pentru concursul prevazut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3), proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune cel mai tarziu cu 3 zile inainte de data stabilita pentru sustinerea orala a acestuia, iar termenul de verificare a conditiilor de inscriere la concurs este de doua zile. Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (3), proiectul modificat referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune cel mai tarziu cu 24 ore inainte de data stabilita pentru sustinerea orala a acestuia.

ART. 30
(1) Toate documentele intocmite pentru concurs se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare.
(2) Lucrarile de concurs se pastreaza in original la dosarele profesionale ale candidatilor.
(3) Originalele documentelor in privinta carora prezentul regulament dispune ca se inainteaza prin fax se transmit in maximum 5 zile de la transmiterea prin fax Directiei resurse umane si organizare si se arhiveaza la mapele de concurs.

ART. 31
Toate termenele stabilite in cadrul prezentului regulament se calculeaza potrivit art. 101 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close