PwC: Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2012 a fost publicata si a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 50/2012 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal („Normele”).

Dispozitii generale

• Se defineste centrul intereselor vitale ca fiind statul cu care relatiile personale si economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. Astfel, se va acorda atentie familiei (sotul/sotia, copilul/copiii, persoanele aflate in intretinere si care sosesc in Romania impreuna cu persoana fizica), relatiilor economice (angajat al unui angajator roman, implicarea intr-o activitate de afaceri in Romania, conturi deschise la banci din Romania, carduri de credit/debit la banci din Romania), relatiilor sale sociale (membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participari la activitati culturale sau de alta natura).

Impozit pe profit

• Referitor la inregistrarea contractelor de prestari servicii ale nerezidentilor la autoritatile fiscale competente, se fac urmatoarele precizari:
­ se vor lua in considerare toate serviciile prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile;
­ daca  nu exista un contract in forma scrisa, se inregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese verbale de receptie, rapoarte de lucru si studii de piata sau de fezabilitate, sau orice alte documente corespunzatoare.
• Veniturile si cheltuielile reprezentand dobanzile/penalitatile/daunele-interese contractuale anulate prin acte aditionale la contractele economice incheiate sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, daca dobanzile/penalitatile/daunele-interese stabilite in cadrul contractelor economice initiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile. In acest caz, se ajusteaza profitul impozabil al perioadei fiscale in care au fost inregistrate initial veniturile si cheltuielile respective.
• Cheltuielile cu valoarea imobilizarilor corporale/necorporale in curs de executie, care nu se mai finalizeaza, precum si  – in cazul rezilierii contractelor inainte de termen – valoarea ramasa a investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune reprezinta cheltuieli nedeductibile daca aceste mijloace fixe nu au fost valorificate prin vanzare sau casare.
• Sunt aduse precizari privind identificarea activelor si pasivelor prin care se apreciaza caracterul independent al ramurii de activitate, in vederea stabilirii tratamentului fiscal la achizitionarea de catre o persoana juridica romana a tuturor activelor si pasivelor apartinand uneia sau mai multor activitati economice ale altei persoane juridice romane, in schimbul unor titluri de participare.
• Daca profitul obtinut de o persoana juridica romana, participanta intr-o asociere cu personalitate juridica inregistrata intr-un alt stat, a fost impozitat in acel stat creditul fiscal se acorda prin procedura aplicabila in cazul persoanelor juridice romane care desfasoara activitati intr-un alt stat printr-un sediu permanent.
• Este clarificat faptul ca persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, au obligatia de a definitiva si de a plati impozitul pe profit anual prin formularul 100.

Impozit pe venitul persoanelor fizice

Venituri din activitati dependente

• Indemnizatia de delegare/ detasare in tara si in strainatate a persoanelor fizice angajate poate fi stabilita in conditiile prevazute de lege sau in contractul de munca aplicabil.
• Daca activitatea persoanelor fizice angajate se desfasoara pentru mai multi angajatori, acestea declara locul in care se afla functia de baza.

Venituri din activitati independente

• Se includ in venitul brut veniturile obtinute din incasarile efectuate in avans care se refera la alte exercitii fiscale.
• Pentru veniturile realizate in baza contractelor aflate in derulare la 1 octombrie 2011 – altele decat cele pentru care exista obligatia retinerii la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate –  care sunt considerate contracte civile incepand cu 1 octombrie 2011, obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului reprezentand plati anticipate sunt cele in vigoare la data platii veniturilor respective.

Impozit pe venitul nerezidentilor

• Declaratia de impunere pentru veniturile obtinute din Romania de catre nerezidenti, in cazul transferului oricaror titluri de valoare realizat printr-un intermediar, se depune trimestrial. Obligatia depunerii ii revine beneficiarului nerezident al castigului sau imputernicitului desemnat.
• Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor pot solicita organului fiscal in a carui raza se afla domiciliul lor fiscal atribuirea codului de identificare fiscala pentru beneficiarii-contribuabili nerezidenti.
• Daca impozitul retinut la sursa platit in plus nu se poate restitui de catre platitorul de venit, beneficiarul-contribuabil nerezident va recupera de la bugetul statului aceasta suma, personal sau prin imputernicit. Procedura de restituire a impozitului platit in plus se va stabili prin ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Contributii sociale obligatorii

• Sunt transpuse in Normele Metodologice modificarile aduse Codului Fiscal prin OUG 150/2011, modificari detaliate in Buletinul nostru informativ juridic si fiscal nr. 5 din data de  17 ianuarie 2012.
• Sunt reluate si enuntate (detaliat) tipurile de venituri  care intra in categoria exceptiilor generale/ specifice de la plata contributiilor sociale.

Taxa pe valoarea adaugata

Prevederi privind prestarea de servicii

• In cazul serviciilor prestate de catre o persoana impozabila stabilita in Romania catre beneficiari stabiliti in afara Romaniei, prestatorul, daca nu dispune de informatii contrare, poate considera ca locul prestarii serviciilor este la beneficiar daca acesta transmite prestatorului un cod valabil de TVA, sau face dovada demararii unei proceduri de inregistrare in scopuri de TVA.
• Au fost aduse clarificari si actualizari privind tipurile de servicii care intra sub incidenta serviciilor efectuate in legatura cu un bun imobil.
• Locul prestarii serviciilor de natura evenimentelor (de exemplu, culturale, artistice, educationale etc.) este locul in care se desfasoara acestea, indiferent daca accesul la eveniment este garantat in schimbul unui bilet sau al unei plati, inclusiv sub forma unui abonament sau a unei cotizatii periodice. Conceptul de acces la astfel de evenimente va cuprinde si participarea la conferinte si seminarii pentru care accesul este acordat numai pe baza inregistrarii in prealabil a participantilor. De asemenea, programele de instruire sunt considerate evenimente numai daca sunt organizate sub forma unor seminarii.
• Procesarea fotografiilor digitale constituie livrare de bunuri in masura in care se limiteaza la reproducerea fotografiilor pe hartie; in caz contrar poate constitui prestare de servicii;
• Regimul de TVA aplicabil in cazul operatiunilor cu creante se va stabili in baza naturii contractului incheiat intre parti; in acest sens Normele fac referire la cazul C-93/10 (GFKL) al Curtii Europene de Justitie;
• Scutirea de la plata TVA va fi acordata doar unitatilor autorizate pentru prestarea de servicii de spitalizare si alte servicii similare. De asemenea, au fost aduse clarificari privind serviciile similare celor de spitalizare, pentru care nu se acorda scutirea de la plata TVA (de exemplu, furnizarea de medicamente, bandaje, produse ortopedice in afara unui tratament medical, expertize medicale etc.)

Prevederi privind ajustarea TVA

• Nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau ajustarea taxei deductibile in cazul casarii de active corporale fixe altele decat bunurile de capital.
• Nu se va ajusta taxa deductibila a bunurilor de capital, in situatia in care prevederile unui act normativ impun casarea acestora.
• In cazul societatilor distribuitoare de energie electrica, pierderile tehnologice vor fi asimilate unor livrari de bunuri daca acestea depasesc nivelul normei proprii de consum sau nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
• Au fost aduse clarificari privind situatiile in care se va face ajustarea TVA in cazul bunurilor altele decat bunurile de capital, in favoarea persoanei impozabile sau in favoarea statului. In acest sens Normele fac referire la situatii datorate: modificarilor legislative, modificarilor obiectului de activitate sau alocarii de bunuri/servicii pentru operatiuni care nu dau drept de deducere si care ulterior au fost alocate ulterior pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere.
• Au fost aduse clarificari privind modalitatea prin care se va face ajustarea taxei aferente achizitiei de bunuri care nu au fost amortizate integral, altele decat bunurile de capital, la momentul la care persoanele impozabile cer anularea codului de TVA.
• Devine obligatorie ajustarea de taxa deductibila pentru avansurile platite de persoane impozabile inaintea solicitarii de anulare a codului de TVA, pentru care livrarea are loc ulterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Alte prevederi

• Incepand cu 1 februarie 2012, companiile independente din punct de vedere juridic dar aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric pot opta pentru constituirea unui grup fiscal, atat timp cat sunt administrate de catre acelasi organ fiscal competent. De asemenea, prin norme au fost aduse clarificari privind procedura de constituire a grupului fiscal;
• Vanzarea de autoturisme va fi scutita de TVA, numai daca TVA aferenta achizitiei nu a fost dedusa conform prevederilor legale in vigoare;
• Dreptul de deducere se pastreaza in cazul persoanei impozabile ce detine un imobil in curs de executie care nu se mai finalizeaza din cauze ce nu depind de vointa sa; in acest sens, Normele fac trimitere la cazul C-110/94 (INZO) al Curtii Europene de Justitie;
• In cazul emiterii de facturi electronice, autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii se pot garanta prin metode prevazute de lege sau prin orice alte metode, fara a mai fi necesara o confirmare din partea autoritatilor competente;
• Daca organele de inspectie fiscala constata neaplicarea masurilor de simplificare in cazul unor operatiuni, iar furnizorul/prestatorul si/sau beneficiarul se afla situatie de insolventa, se va mentine regimul normal de taxare in baza conditiilor prevazute de lege.

Accize

• In cazul produselor energetice pentru care nu este prevazut un nivel de accize, pentru pierderile intervenite pe parcursul transportului acestora in regim suspensiv se datoreaza o acciza la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
• Atrepozitarii autorizati pentru depozitare pot efectua achizitii de produse accizabile in regim suspensiv si de la alte societati decat persoanele afiliate.
• A fost stabilit cuantumul capitalului social minim subscris si varsat, pe categorii de produse accizabile, pe care antrepozitarii autorizati trebuie sa il constituie. Detinatorii de autorizatii valabile trebuie sa se conformeze cu aceasta obligatie pana la data de 29 februarie 2012.
• Antrepozitarii autorizati propusi pot produce in regim de probe tehnologice, cu aprobarea autoritatii vamale competente.
• Au fost stabilite garantiile minime care trebuie constituite de antrepozitarii autorizati pentru productie.

Impozite si taxe locale

• Pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoane juridice, lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere inseamna acele lucrari care au ca rezultat cresterea valorii cladirii respective cu cel putin 25%.
• Sunt aduse clarificari privind aplicarea cotelor majorate de impozit in cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii trei, respectiv cinci ani.

Pentru mai multe informatii ii puteti contacta pe:

Peter de Ruiter
Partener
E-mail: Peter.deRuiter@ro.pwc.com

Mihaela Mitroi
Partener
E-mail: Mihaela.Mitroi@ro.pwc.com

Ionut Simion
Partener
E-mail: Ionut.Simion@ro.pwc.com

Daniel Anghel
Partener
E-mail: Daniel.Anghel@ro.pwc.com

Brian Arnold
Partener
E-mail: Brian.Arnold@ro.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Romania
Lakeview Building
Str. Barbu Vacarescu 301-311
Sector 2, Bucuresti
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close