Metodologia privind confectionarea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare cu fond reflectorizant

In M. Of. nr. 187 din 22 martie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 75/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind confectionarea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare cu fond reflectorizant, precum si aprovizionarea cu acestea in forma bruta.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia privind confectionarea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare cu fond reflectorizant, precum si aprovizionarea cu acestea in forma bruta, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 207/2007 pentru aprobarea metodologiei privind producerea, gestionarea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare, fabricate in atelierele zonale din structura Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor*), se abroga.
————
*) Ordinul nr. 207/2007 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

ANEXA 1. METODOLOGIE privind confectionarea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare cu fond reflectorizant, precum si aprovizionarea cu acestea in forma bruta

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ART. 1
Activitatile de confectionare si valorificare a placilor cu numere de inmatriculare cu fond reflectorizant, precum si de aprovizionare cu acestea in forma bruta se organizeaza de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administratiei si Internelor, denumita in continuare Directia, ca activitati finantate integral din venituri proprii, si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

ART. 2
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) atelier – structura din cadrul Directiei;
b) confectionarea placilor cu numere de inmatriculare – transformarea placilor din semifabricat in placi cu numere de inmatriculare;
c) valorificarea placilor cu numere de inmatriculare – realizarea veniturilor reprezentate de: contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare, tarifele aferente serviciilor prestate, precum si alte taxe si tarife prevazute de legislatia in vigoare;
d) proces de fabricatie – totalitatea metodelor, procedeelor, actiunilor, conditiilor, mijloacelor si regulilor care se aplica pentru confectionarea placilor cu numere de inmatriculare;
e) flux de fabricatie – succesiunea transformarilor si a starilor de natura organizatorica pe care le sufera placile semifabricat, traseele pe care le urmeaza in spatiul real de fabricatie si conditiile in care se desfasoara acestea;
f) norma de timp – durata de timp necesara pentru executarea confectionarii unei placi cu numar de inmatriculare, in anumite conditii tehnico-organizatorice;
g) norma de productie – cantitatea de placi cu numere de inmatriculare executate, confectionata in unitatea de timp;
h) norma de consum – cantitatea de semifabricate, materii prime si materiale necesare confectionarii unei placi cu numar de inmatriculare;
i) placi cu numere de inmatriculare – placi confectionate in urma atribuirii numerelor provizorii, numerelor pentru probe sau a numerelor de inmatriculare, dupa caz;
j) servicii prestate – atribuirea numerelor de inmatriculare preferentiale, pastrarea numerelor de inmatriculare si altele asemenea;
k) gestiunea atelierului – totalitatea bunurilor materiale necesare in activitatea de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare;
l) gestiunea de placi finite – totalitatea placilor cu numere de inmatriculare aflate la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, denumite in continuare servicii publice comunitare;
m) gestionar – lucrator din cadrul Directiei sau serviciului public comunitar care desfasoara activitati de primire, pastrare si eliberare a bunurilor materiale aflate in gestiunile prevazute la lit. k) sau, dupa caz, lit. l);
n) responsabil de atelier – lucrator care organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea desfasurata in cadrul atelierului.

CAPITOLUL II. Confectionarea, gestionarea si valorificarea placilor cu numere de inmatriculare

SECTIUNEA 1. Organizarea activitatilor de confectionare si valorificare a placilor cu numere de inmatriculare

ART. 3
(1) Activitatile de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare se desfasoara in atelierele din structura Directiei.
(2) Fiecare atelier deserveste cel putin un serviciu public comunitar.
(3) Numarul atelierelor si arondarea serviciilor publice comunitare se stabilesc prin dispozitie a directorului Directiei, in functie de necesitatile impuse de executarea comenzilor emise si de optimizarea transporturilor efectuate.

ART. 4
Directia coordoneaza si monitorizeaza activitatile de confectionare si valorificare a placilor cu numere de inmatriculare si asigura resursele necesare desfasurarii acestora, prin:
a) incadrarea personalului;
b) dotarea atelierelor cu utilajele necesare;
c) aprovizionarea cu placi semifabricat, materii prime si materiale necesare in procesul de confectionare;
d) intreprinderea demersurilor necesare asigurarii spatiilor corespunzatoare pentru functionarea atelierelor;
e) transformarea placilor semifabricat in placi finite etc.

ART. 5
(1) Atelierele isi desfasoara activitatea in spatii aflate in administrarea Directiei sau a structurilor teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor ori in administrarea/proprietatea altor persoane juridice sau persoane fizice.
(2) Inspectoratele de politie judetene asigura alocarea la drepturi a autovehiculelor care sunt utilizate de atelierele din raza de competenta.
(3) Decontarea cheltuielilor efectuate pentru administrarea, folosinta si intretinerea spatiilor prevazute la alin. (1), precum si pentru activitatile de exploatare si reparare a autovehiculelor care se afla in folosinta atelierelor zonale se face de catre Directie, in baza protocoalelor/contractelor incheiate in acest scop.

ART. 6
Documentatia tehnica referitoare la procesul de fabricatie, fluxul de fabricatie, normele de timp, normele de productie si normele de consum se aproba prin dispozitie a directorului Directiei.

SECTIUNEA a 2-a. Intocmirea programelor de aprovizionare cu materii prime si materiale

ART. 7
(1) In vederea stabilirii necesarului de materii prime si materiale pentru anul urmator, pana la sfarsitul trimestrului al III-lea al anului in curs, fiecare serviciu public comunitar transmite Directiei necesarul previzionat de placi cu numere de inmatriculare, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Pana la sfarsitul trimestrului al III-lea al anului in curs, fiecare atelier transmite Directiei necesarul de imprimate, precum si necesarul de piese de schimb, materiale si echipamente de protectie, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(3) Pe baza propunerilor formulate potrivit alin. (1) si (2), a prevederilor tabelei de inzestrare, a normelor de asigurare cu bunuri materiale, precum si a documentatiei tehnice prevazute la art. 6, Directia elaboreaza necesarul anual de materii prime si materiale pentru confectionarea placilor cu numere de inmatriculare. Acest document sta la baza intocmirii sectiunii corespunzatoare a activitatii de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare din programul anual de achizitii al Directiei.
(4) Documentatia intocmita potrivit prezentului articol se poate modifica in cursul anului, in mod corespunzator, in functie de dinamica cererilor de inmatriculare si de autorizare provizorie pentru circulatie ori pentru probe a vehiculelor, precum si de activitatile previzionate a se desfasura.

SECTIUNEA a 3-a. Aprovizionarea, receptia, transformarea si gestionarea materiilor prime si a materialelor

ART. 8
(1) Directia se aprovizioneaza cu materiile prime si materialele necesare atelierelor in procesul de fabricatie, in baza contractelor de furnizare incheiate.
(2) Aprovizionarea atelierelor cu materii prime si materiale se efectueaza conform repartizarii stabilite prin dispozitie a directorului Directiei.

ART. 9
(1) Aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare atelierelor in procesul de fabricatie se poate efectua atat cu autovehiculele care se afla in folosinta atelierelor, cat si cu autovehicule apartinand Directiei generale logistice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, prin Directia suport tehnic.
(2) Cheltuielile ocazionate de aprovizionarea realizata potrivit alin. (1) se deconteaza de Directie, pe baza protocoalelor incheiate cu unitatile detinatoare ale autovehiculelor, respectiv inspectoratele de politie judetene.
(3) In masura in care autovehiculele nu pot fi asigurate de unitati din structura Ministerului Administratiei si Internelor, Directia poate utiliza, contra cost, autovehicule apartinand unor operatori economici specializati, in conditiile legii.

ART. 10
(1) Receptia materiilor prime si materialelor repartizate de Directie se efectueaza la sediul fiecarui atelier de o comisie de receptie numita prin dispozitie de zi pe unitate de catre directorul Directiei.
(2) Nota de receptie si constatare de diferente se completeaza la nivelul atelierului, in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare, se avizeaza de responsabilul de atelier si se aproba de seful serviciului public comunitar din localitatea in care se afla atelierul. Nota de receptie si constatare de diferente are urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie, impreuna cu exemplarul nr. 1 al avizului de insotire a marfii;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza la atelier, in carnet, nedetasat, pentru operare in fisa de magazie.

ART. 11
(1) Redistribuirea bunurilor materiale intre ateliere se face in baza dispozitiei directorului Directiei.
(2) Gestionarul atelierului distribuitor va intocmi si va semna avizul de insotire a marfii, in 3 exemplare, cu mentiunile “fara factura” si “transfer intre gestiuni”. Pe toate cele 3 exemplare ale avizului de insotire a marfii delegatul primitor inscrie, cu cerneala de culoare albastra/neagra, mentiunea “primit intreaga cantitate de marfa” si data primirii si semneaza. Gestionarul atelierului primitor intocmeste o nota de receptie si constatare de diferente, in doua exemplare, conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008, cu completarile ulterioare.
(3) Avizul de insotire a marfii are urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 la Directie – compartimentul financiar;
b) exemplarul nr. 2 la gestiunea atelierului primitor;
c) exemplarul nr. 3 la atelierul distribuitor.
(4) Nota de receptie si constatare de diferente are urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 la Directie – compartimentul financiar;
b) exemplarul nr. 2 la gestiunea atelierului primitor.

ART. 12
Depozitarea materiilor prime si materialelor se face in spatiile amenajate in acest scop in cadrul atelierelor.

ART. 13
(1) Pentru confectionarea placilor cu numere de inmatriculare, lucratorul desemnat de seful serviciului public comunitar emite comanda de lucru, in 3 exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarele nr. 1 si 2, semnate si stampilate de seful serviciului public comunitar, se transmit la atelier;
b) exemplarul nr. 3 ramane la serviciul public comunitar emitent.
(2) In vederea asigurarii unei evidente stricte a comenzilor de lucru emise la nivelul fiecarui serviciu public comunitar, se constituie, in sistem informatizat, registrul de evidenta a comenzilor de lucru, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
(3) Comenzile de lucru se transmit la ateliere, prin grija serviciilor publice comunitare, zilnic, astfel:
a) la intervale de cel mult o ora, in cazul in care atelierul functioneaza in acelasi imobil;
b) de cel putin 3 ori pe zi, in alte situatii.
(4) Comenzile se receptioneaza si se executa in aceeasi zi in care au fost emise si transmise atelierului.
(5) Comenzile de lucru se emit avandu-se in vedere necesarul previzionat de serviciile publice comunitare.
(6) La stabilirea necesarului se au in vedere atat rezolvarea solicitarilor persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cat si necesitatea evitarii supraincarcarii atelierelor ori a inregistrarii de stocuri de placi cu numere de inmatriculare la nivelul serviciilor publice comunitare.
(7) Comenzile privind numerele de inmatriculare preferentiale se emit numai in cazul in care cererea de inmatriculare, insotita de toate documentele prevazute de reglementarile in vigoare, a fost depusa la serviciul public comunitar.

ART. 14
(1) Pentru confectionarea placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor, materiile prime si materialele se scot zilnic din depozitul atelierului, pe baza de bon de predare-transfer-restituire.
(2) Bonul de predare-transfer-restituire se intocmeste in doua exemplare, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie – compartimentul financiar;
b) exemplarul nr. 2 ramane in evidenta atelierului, pentru operare in fisa de magazie.

ART. 15
(1) Dupa transformarea placilor semifabricat in placi cu numere de inmatriculare, pentru fiecare comanda de lucru, la atelier se intocmeste procesul-verbal de transformare, in 3 exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie – compartimentul financiar;
b) exemplarul nr. 2 se transmite la Directie – compartimentul de specialitate;
c) exemplarul nr. 3 se pastreaza la atelier, pentru operare in fisele de magazie ale produselor finite.
(2) Pentru asigurarea unei evidente stricte a proceselor-verbale de transformare intocmite la nivelul fiecarui atelier, acestea se inscriu in registrul de evidenta a proceselor-verbale de transformare, constituit in sistem informatic, conform modelului prevazut in anexa nr. 6.

ART. 16
(1) Materiile prime si materialele utilizate la confectionarea placilor cu numere de inmatriculare se justifica pe baza procesului-verbal de transformare.
(2) In baza procesului-verbal de transformare, placile cu numere de inmatriculare rezultate in urma confectionarii se opereaza in fisele de magazie, la atelier.

ART. 17
(1) Transferul placilor cu numere de inmatriculare de la atelier la gestiunea de placi finite se efectueaza pe baza avizului de insotire a marfii, intocmit in 3 exemplare de responsabilul de atelier.
(2) Receptia placilor cu numere de inmatriculare in gestiunea de placi finite se face pe baza avizului de insotire a marfii, cu inscrisul “fara factura”, precum si a exemplarului nr. 2 al comenzii prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a). Cu aceasta ocazie, gestionarul de placi finite verifica concordanta intre combinatiile alfanumerice inscrise pe comanda si placile cu numere de inmatriculare receptionate. Aceasta activitate se va materializa si in sistemul informatic.
(3) Avizul de insotire a marfii prevazut la alin. (2) se semneaza de responsabilul de atelier, ca predator, si de gestionarul de placi finite, ca primitor, si are urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1, impreuna cu exemplarul nr. 2 al comenzii prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), se pastreaza si se arhiveaza la gestiunea de placi finite;
b) exemplarul nr. 2 se transmite la Directie – compartimentul financiar;
c) exemplarul nr. 3 se pastreaza la atelier.

ART. 18
Placile cu numere de inmatriculare se livreaza ambalate in pungi aferente dimensiunilor acestora si in cutii care sa le asigure o protectie corespunzatoare.

ART. 19
(1) Gestionarul prevazut la art. 17 alin. (2) se numeste prin ordin al prefectului.
(2) Evidenta tehnic-operativa a miscarilor placilor cu numere de inmatriculare efectuate la nivelul serviciului public comunitar se tine de gestionar.

ART. 20
In prima zi lucratoare a saptamanii, responsabilul de atelier intocmeste pentru saptamana precedenta situatia activitatilor desfasurate pe linia fabricarii placilor cu numere de inmatriculare, in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 7, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie – structura de specialitate;
b) exemplarul nr. 2 ramane la atelier.

SECTIUNEA a 4-a. Stabilirea rebuturilor, deseurilor rezultate si valorificarea acestora

ART. 21
Sunt considerate rebuturi urmatoarele:
a) rebuturi ale semifabricatului, cum ar fi: neconcordante dimensionale; placi semifabricat torsionate, cu bavuri de matritare pe contur, cu folie care nu acopera complet intreaga suprafata, inclusiv chenarul, sau care nu este bine lipita, avand zone cu aer; folie fara elemente de identificare conform standardelor tehnice in vigoare ori zgariate, exfoliate;
b) rebuturi de confectionare, cum ar fi: neuniformitate de presare; nerespectarea dimensiunilor intre litere sau cifre; neincadrarea corecta a inscrisurilor in raport cu suprafata si dimensiunile placii; ambutisari suprapuse sau neconforme cu numarul comandat.

ART. 22
(1) Lunar, rebuturile semifabricatului se mentioneaza intr-un proces-verbal de constatare de rebuturi ale semifabricatului, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se intocmeste in 3 exemplare, care, dupa aprobarea de catre responsabilul de atelier, au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie – compartimentul financiar;
b) exemplarul nr. 2 se transmite la Directie – structura de specialitate;
c) exemplarul nr. 3 se pastreaza la atelier.
(3) Periodic, Directia organizeaza colectarea si returnarea la furnizor a rebuturilor de semifabricat.

ART. 23
(1) Rebuturile de confectionare se evidentiaza zilnic intr-un proces-verbal de constatare de rebuturi de confectionare, conform modelului prevazut in anexa nr. 9.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) se intocmeste in doua exemplare, care, dupa aprobarea de catre responsabilul de atelier, au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie – structura de specialitate;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza la atelier.
(3) Lunar, rebuturile de confectionare sunt analizate, fiecare in parte, de comisia numita in acest sens prin dispozitie de zi pe unitate de catre directorul Directiei, care stabileste raspunderea materiala si masurile de imputare, daca este cazul, concretizate intr-un proces-verbal de cercetare administrativa intocmit in doua exemplare, conform prevederilor legale in vigoare.
(4) Imputarea se face la valoarea de achizitie a semifabricatelor si a materialelor consumate pentru obtinerea produsului finit.
(5) Cota de rebuturi acceptata nu poate depasi 0,5% din cantitatea de placi cu numere de inmatriculare confectionata de fiecare atelier intr-o luna calendaristica.
(6) Rebuturile de confectionare se distrug, prin taiere, de catre o comisie numita in acest sens prin dispozitie de zi pe unitate de catre directorul Directiei, pe baza unui proces-verbal de distrugere, conform modelului prevazut in anexa nr. 10.
(7) Procesul-verbal de distrugere se intocmeste in doua exemplare, care, dupa aprobarea de catre responsabilul de atelier, au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie – structura de specialitate;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza la atelier.

ART. 24
(1) Placile cu numere de inmatriculare predate de catre diversi detinatori la serviciile publice comunitare se distrug prin taiere, in momentul primirii, de catre lucratorii serviciului public comunitar, care mentioneaza acest fapt in scris, sub semnatura, pe cererea depusa de solicitant. Deseurilor rezultate le sunt aplicabile reglementarile legale privind colectarea selectiva a deseurilor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul placilor cu numere de inmatriculare abandonate in spatiile serviciilor publice comunitare.

ART. 25
(1) Placile cu numere de inmatriculare achitate si neridicate in termen de 6 luni se distrug, fapt care se mentioneaza intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 11, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se transmite la Directie;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza la serviciul public comunitar.
(2) Deseurilor rezultate potrivit alin. (1) le sunt aplicabile reglementarile legale privind colectarea selectiva a deseurilor.

SECTIUNEA a 5-a. Realizarea veniturilor

ART. 26
(1) Operatiunile de incasare si predare la casieria institutiei prefectului a sumelor reprezentand contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare, contravaloarea serviciilor prestate, cum sunt eliberarea unui numar de inmatriculare preferential, pastrarea numarului de inmatriculare si altele asemenea, precum si taxele si tarifele prevazute de legislatia in vigoare se efectueaza de catre personalul din cadrul serviciului public comunitar, numit in acest sens prin ordin al prefectului.
(2) In cazul serviciilor publice comunitare care au acelasi sediu cu Directia, operatiunea de colectare a sumelor mentionate la alin. (1) se efectueaza zilnic de catre casierul Directiei sau inlocuitorul acestuia.

ART. 27
(1) Incasarea sumelor prevazute la art. 26 alin. (1) se efectueaza pe baza de chitanta.
(2) Chitanta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu elementele prevazute in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008, cu completarile ulterioare. Chitanta se intocmeste in doua exemplare, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 se inmaneaza platitorului;
b) exemplarul nr. 2 ramane la carnet, nedetasat.
(3) La sfarsitul programului de lucru, fiecare lucrator al serviciului public comunitar care incaseaza sume de bani la ghiseu listeaza registrul de casa, pe baza caruia preda personalului prevazut la art. 26 alin. (1) sumele incasate. Acesta confirma, sub semnatura, suma primita.

ART. 28
(1) La sfarsitul fiecarei zile de lucru, personalul din cadrul serviciului public comunitar desemnat conform art. 26 alin. (1) listeaza din sistemul informatic borderoul zilnic de vanzari, al carui model este prevazut in anexa nr. 12, in care evidentiaza toate incasarile efectuate, si preda sumele incasate la casieria institutiei prefectului. Structura financiara specializata din cadrul institutiei prefectului emite dispozitie de incasare cod 14-4-4.
(2) Borderoul zilnic de vanzari se intocmeste in doua exemplare, cu viza sefului serviciului public comunitar, care au urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 insoteste sumele predate la casieria institutiei prefectului;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza de catre casier si se arhiveaza la serviciul public comunitar.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), borderoul zilnic de vanzari intocmit de serviciile publice comunitare prevazute la art. 26 alin. (2) are urmatoarele destinatii:
a) exemplarul nr. 1 insoteste sumele predate la casieria Directiei;
b) exemplarul nr. 2 se pastreaza de catre casier si se arhiveaza la serviciul public comunitar.
(4) Pe exemplarul nr. 2 structura financiara specializata din cadrul institutiei prefectului mentioneaza in scris numarul dispozitiei de incasare, data si confirmarea prin semnatura persoanei imputernicite sa acorde viza pentru control financiar preventiv propriu.

ART. 29
(1) In ziua lucratoare urmatoare predarii sumelor prevazute la art. 28, structura financiara specializata din cadrul institutiei prefectului depune aceste sume in contul deschis la trezoreria locala.
(2) In ziua lucratoare urmatoare depunerii sumelor de bani prevazute la alin. (1), structura financiara specializata din cadrul institutiei prefectului transfera sumele, prin ordin de plata, in contul Directiei.
(3) Borderoul zilnic de vanzari se inregistreaza in registrul borderourilor de vanzari, al carui model este prevazut in anexa nr. 13. Registrul este numerotat si inregistrat la nivelul institutiei prefectului.

ART. 30
Pana la data de 3 a fiecarei luni, gestionarul de placi finite efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) listeaza din sistemul informatic situatia lunara de incasari, care reflecta inclusiv situatia cantitativa a placilor valorificate, pentru luna precedenta. Aceasta situatie se listeaza in doua exemplare, conform modelului prevazut in anexa nr. 14, se verifica si se vizeaza de catre seful serviciului public comunitar. Situatia lunara de incasari reprezinta documentul de inregistrare in evidenta tehnico-operativa si financiar-contabila a iesirilor din gestiunea de placi finite;
b) transmite exemplarul nr. 1 la Directie – compartimentul financiar;
c) pastreaza exemplarul nr. 2 al situatiei lunare de incasari, care se arhiveaza la serviciul public comunitar.

ART. 31
Seful serviciului public comunitar este obligat sa efectueze, cel putin o data pe luna, controlul ierarhic asupra modului de gestionare a placilor cu numere de inmatriculare de catre gestionarul de placi finite prevazut la art. 17 alin. (2) si lucratorii de la ghiseu, precum si asupra activitatii de incasare a sumelor din valorificarea placilor cu numere de inmatriculare si depunere a acestora la casieria institutiei prefectului.

ART. 32
(1) La sfarsitul fiecarei luni, comisiile numite in acest sens de catre directorul Directiei efectueaza inventarierea placilor cu numere de inmatriculare ramase in stoc la atelier, respectiv la serviciul public comunitar.
(2) Gestionarul atelierului si gestionarul de placi finite din cadrul serviciului public comunitar completeaza cate o declaratie de inventar, conform modelului prevazut in anexa nr. 15.
(3) Rezultatul inventarierii se consemneaza intr-un proces-verbal de inventariere, intocmit in doua exemplare, la care se anexeaza listele de inventariere listate din sistemul informatic si declaratia gestionarului.
(4) Pana la data de 3 a lunii urmatoare, exemplarul nr. 1 al procesului-verbal de inventariere, insotit de lista de inventariere si declaratia gestionarului, se transmite Directiei – compartimentul financiar, prin grija atelierului, respectiv a serviciului public comunitar.

CAPITOLUL III. Dispozitii finale

ART. 33
(1) Evidenta tehnico-operativa a placilor cu numere de inmatriculare se tine de catre structura de specialitate din cadrul Directiei.
(2) Evidenta cantitativ-valorica a activitatilor de fabricare si valorificare a placilor cu numere de inmatriculare se tine de catre compartimentul financiar din cadrul Directiei.

ART. 34
Anexele nr. 1 – 15 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close