Acte normative completate pentru imbunatatirea valorificarii bunurilor sechestrate sau intrate in proprietatea privata a statului

In M. Of. nr. 189 din 22 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 28/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea imbunatatirii activitatii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dupa caz, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

Din cuprins:

ART. I
Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Bunurile mobile aflate la organele de valorificare sau la detinator, pentru care s-a dispus restituirea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau prin ordonanta procurorului, se restituie proprietarului sau persoanei indreptatite. In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, pentru care s-a dispus restituirea, eventualele cheltuieli de restituire sunt in sarcina organelor care au dispus masura confiscarii.”
2. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduc sase noi alineate, alineatele (4) – (9), cu urmatorul cuprins:
“(4) In vederea restituirii bunurilor mentionate la alin. (3), organul de valorificare sau, dupa caz, detinatorul va proceda la notificarea proprietarului sau a persoanei indreptatite, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(5) In situatia in care notificarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire nu s-a putut realiza, detinatorul va proceda la notificarea prin intermediul executorului judecatoresc ori la afisarea comunicarii la domiciliul sau la sediul proprietarului ori al persoanei indreptatite.
(6) Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. Atunci cand proprietarul sau persoana indreptatita isi are domiciliul sau sediul in alta localitate decat cea in care se afla sediul detinatorului, la solicitarea acestuia, procedura de afisare prevazuta la alin. (5) se poate realiza si prin intermediul institutiei corespondente de la domiciliul sau sediul proprietarului ori al persoanei indreptatite.
(7) Bunurile mentionate la alin. (3) se considera abandonate daca proprietarul sau persoana indreptatita nu se prezinta pentru a le ridica in termen de 3 luni de la data la care a fost notificata de catre detinator.
(8) Dispozitiile alin. (4) – (7) nu se aplica in cazul in care prin dispozitii legale se prevede un alt termen de restituire a bunurilor sau o alta procedura de notificare.
(9) Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau ordonanta procurorului prin care s-a dispus restituirea bunurilor se comunica de indata detinatorului, in vederea notificarii proprietarului sau persoanei indreptatite.”
3. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2) privind conditiile in care procesul-verbal de contraventie devine titlu de proprietate, precum si de la prevederile alin. (1), bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele, se valorifica de indata. Bunurile se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri catre populatie, la pretul de piata. Valorificarea acestor bunuri se face fara efectuarea procedurilor de evaluare.”
4. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 6^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), bunurile mobile cu privire la care s-a dispus confiscarea pot fi valorificate in cursul procesului al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile, in urmatoarele situatii:
a) atunci cand exista riscul ca, prin trecerea timpului, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiului, valoarea bunurilor confiscate sa se diminueze semnificativ;
b) cand masura confiscarii priveste bunuri a caror depozitare, intretinere sau conservare necesita cheltuieli disproportionate in raport cu valoarea bunului.
(2) In cursul procesului al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile, organul care a dispus masura confiscarii poate hotari de indata valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci cand exista acordul acestuia, indiferent daca acestea se incadreaza sau nu in categoriile mentionate la alin. (1). In vederea valorificarii acestor bunuri se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 6 alin. (1) – (6).
(3) La cererea organului care a dispus masura confiscarii, instanta de judecata investita cu solutionarea procesului al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare decide asupra valorificarii bunurilor mobile confiscate ce se incadreaza in categoriile mentionate la alin. (1). In acest scop, instanta de judecata fixeaza un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate partile. Bunurile mobile pentru care se solicita valorificarea vor fi evaluate, prin expertiza judiciara, la valoarea lor de circulatie.
(4) Instanta solutioneaza de urgenta cererea privind valorificarea bunurilor mobile confiscate ce se incadreaza in categoriile mentionate la alin. (1), prin incheiere irevocabila.
(5) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) si (2), dupa retinerea cheltuielilor de valorificare, se consemneaza pe numele proprietarului bunurilor, la dispozitia organului care a dispus masura confiscarii.
(6) Pentru valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt aplicabile dispozitiile art. 8.
(7) Impotriva modului de ducere la indeplinire a incheierii de valorificare a bunurilor mobile confiscate cei interesati pot formula plangere la instanta care a dat aceasta incheiere, in termen de 10 zile de la data la care au luat cunostinta de actul contestat. Tot astfel, tertii vatamati pot formula plangere in tot cursul procedurii de valorificare, dar nu mai tarziu de 10 zile de la finalizarea acestei proceduri.
(8) Pana la solutionarea plangerii prevazute la alin. (7), instanta poate suspenda procedura de valorificare prin incheiere irevocabila, numai daca se depune o cautiune, care nu poate depasi cuantumul de 10% din valoarea obiectului cererii.
(9) Instanta solutioneaza plangerea prevazuta la alin. (7) prin incheiere irevocabila.
(10) Neintroducerea plangerii in termenul prevazut la alin. (7) teza a II-a nu il impiedica pe cel de-al treilea sa isi realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, in conditiile legii.
(11) In cazul bunurilor valorificate in conditiile prezentului articol nu este admisibila nicio cerere de desfiintare a vanzarii impotriva tertului care a platit pretul, in afara de cazul in care a existat frauda din partea acestuia.”
5. La articolul 9 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“a) Secretariatului General al Guvernului – autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministeriala, cu titlu gratuit, ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare, precum si institutiilor de cult, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania si organizatiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale si care desfasoara efectiv astfel de activitati;
b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si organizatiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale si care desfasoara efectiv astfel de activitati, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducatorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante;”.

ART. II
Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 166, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“In procesul-verbal prevazut la alin. 1 se mentioneaza si faptul ca partile au fost incunostintate ca:
a) pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate, in temeiul art. 168^1 alin. 1;
b) in cursul procesului penal, inainte de pronuntarea unei hotarari judecatoresti, bunurile mobile asupra carora s-a instituit sechestrul asigurator pot fi valorificate de catre organul judiciar, chiar si fara consimtamantul proprietarului, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 168^1 alin. 2.”
2. Dupa articolul 168 se introduc patru noi articole, articolele 168^1 – 168^4, cu urmatorul cuprins:
“ART. 168^1
Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
In cursul procesului penal, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive, organul de urmarire penala sau instanta de judecata care a instituit sechestrul poate dispune de indata valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci cand exista acordul acestuia.
In cursul procesului penal, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive, atunci cand nu exista acordul proprietarului, bunurile mobile asupra carora s-a instituit sechestrul asigurator pot fi valorificate, in mod exceptional, in urmatoarele situatii:
a) atunci cand, in termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat in mod semnificativ, respectiv cu cel putin 40% in raport cu valoarea din momentul dispunerii masurii asiguratorii. Dispozitiile art. 165 alin. 1 se aplica in mod corespunzator si in acest caz;
b) atunci cand exista riscul expirarii termenului de garantie sau cand sechestrul asigurator s-a aplicat asupra unor animale sau pasari vii;
c) atunci cand sechestrul asigurator s-a aplicat asupra produselor inflamabile sau petroliere;
d) atunci cand sechestrul asigurator s-a aplicat asupra unor bunuri a caror depozitare sau intretinere necesita cheltuieli disproportionate in raport cu valoarea bunului.
In cursul procesului penal, inainte de pronuntarea unei hotarari definitive, atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: proprietarul nu a putut fi identificat si valorificarea nu se poate face potrivit alin. 2, autovehiculele ori mijloacele de transport asupra carora s-a instituit sechestrul asigurator pot fi valorificate in urmatoarele situatii:
a) atunci cand acestea au fost folosite, in orice mod, la savarsirea unei infractiuni;
b) daca de la data instituirii masurii asiguratorii asupra acestor bunuri a trecut o perioada de un an sau mai mare.
Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile facuta potrivit alin. 1 si 2 se consemneaza pe numele invinuitului, inculpatului sau al persoanei responsabile civilmente, la dispozitia organului judiciar care a dispus sechestrul. Prevederile art. 165 alin. 8 se aplica in mod corespunzator.
Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile facuta potrivit alin. 3 se consemneaza pe numele faptuitorului, invinuitului, inculpatului sau al persoanei responsabile civilmente ori, dupa caz, intr-un cont special constituit in acest sens, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, la dispozitia organului judiciar care a dispus sechestrul. Prevederile art. 165 alin. 8 se aplica in mod corespunzator.
ART. 168^2
Valorificarea bunurilor mobile sechestrate in cursul urmaririi penale
In cursul urmaririi penale, atunci cand nu exista acordul proprietarului, daca procurorul care a instituit sechestrul apreciaza ca se impune valorificarea bunurilor mobile sechestrate, se fixeaza un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt chemate partile, precum si custodele bunurilor, atunci cand a fost desemnat unul.
La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si a custodelui faptul ca se intentioneaza valorificarea bunurilor mobile sechestrate si li se pune in vedere ca au dreptul de a face observatii sau cereri legate de bunurile ce urmeaza a fi valorificate. Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti sau custode, procurorul dispune prin ordonanta asupra valorificarii bunurilor mobile prevazute la art. 168^1 alin. 2. Lipsa partilor legal citate nu impiedica desfasurarea procedurii.
Impotriva ordonantei prin care s-a dispus valorificarea bunurilor mobile sechestrate partile, custodele, precum si orice alta persoana interesata pot face plangere la instanta competenta sa solutioneze cauza in prima instanta, in termen de 10 zile.
Termenul prevazut la alin. 3 curge de la comunicare, in cazul partilor si al custodelui, sau de la data cand au luat la cunostinta, in cazul altor persoane.
Plangerea impotriva ordonantei suspenda executarea. Judecarea cauzei se face de urgenta si cu precadere, iar hotararea instantei prin care s-a solutionat contestatia este definitiva.
ART. 168^3
Valorificarea bunurilor mobile sechestrate in cursul judecatii
In cursul judecatii, instanta de judecata, din oficiu sau la cererea procurorului, a uneia dintre parti sau a custodelui, poate dispune asupra valorificarii bunurilor mobile sechestrate. In acest scop, instanta de judecata fixeaza un termen, care nu poate fi mai scurt de 10 zile, la care sunt citate partile, precum si custodele bunurilor, atunci cand a fost desemnat unul.
La termenul fixat se pune in discutia partilor, in sedinta publica, valorificarea bunurilor mobile sechestrate si li se pune in vedere faptul ca au dreptul de a face observatii sau cereri legate de acestea. Lipsa partilor legal citate nu impiedica desfasurarea procedurii.
Asupra valorificarii bunurilor mobile sechestrate, precum si cu privire la cererile prevazute la alin. 2, instanta de judecata dispune prin incheiere. Incheierea instantei este definitiva.
ART. 168^4
Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Impotriva modului de ducere la indeplinire a ordonantei sau, dupa caz, a incheierii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate invinuitul sau inculpatul, partea responsabila civilmente, custodele, precum si orice alta persoana interesata pot formula, in cursul procesului penal, plangere la instanta competenta sa solutioneze cauza in prima instanta.
Plangerea prevazuta la alin. 1 se face in termen de 15 zile de la indeplinirea actului contestat.
Instanta solutioneaza plangerea de urgenta si cu precadere, in sedinta publica, cu citarea partilor, prin incheiere definitiva.
Dupa solutionarea definitiva a procesului penal, daca nu s-a facut plangere impotriva modului de ducere la indeplinire a ordonantei sau, dupa caz, a incheierii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, se poate face contestatie potrivit legii civile.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close