Normele metodologice privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale

In M. Of. nr. 193 din 23 martie 2012 a fost publicata HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 15 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3
In scopul aplicarii prevederilor prezentelor norme metodologice, pentru proiectele aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile de management pot incheia acte aditionale la contractele/deciziile/ordinele de finantare incheiate cu beneficiarii, in masura in care acestea permit incheierea unor astfel de acte aditionale.

ART. 4
Ori de cate ori in cuprinsul normelor metodologice prevazute in anexa se face referire la limite maxime/minime ale unor elemente valorice, procentuale sau temporale, autoritatea de management stabileste prin contractele/deciziile/ordinele de finantare incheiate cu beneficiarii valorile concrete ale acestor elemente, avand in vedere conditiile specifice de implementare ale programului operational pe care il gestioneaza.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

CAPITOLUL I
Programarea bugetara a fondurilor aferente instrumentelor structurale si a contributiei publice nationale totale

ART. 1
(1) Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind in bugetele beneficiarilor prevazuti la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta, repartizate pe ani, dupa caz, pe toata perioada de implementare a proiectelor, si se aproba pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobarii anuale a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat sau cu ocazia rectificarilor bugetare.
(2) In vederea cuprinderii in buget a sumelor mentionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevazuti la art. 5 din Ordonanta au obligatia sa completeze fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat din instrumente structurale, conform formularului 1.
(3) Fisa de fundamentare a proiectului este elaborata de departamentul/structura responsabil/responsabila cu propunerea la finantare/implementarea proiectului si va fi semnata de conducatorul acestuia/acesteia.
(4) Directia abilitata cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite, in calitate de beneficiar prevazut la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta, va cuprinde in buget sumele mentionate la alin. (1) numai daca fisa de fundamentare a proiectului este avizata de autoritatea de management a programului operational in cadrul caruia se propune la finantare/se finanteaza proiectul respectiv si va avea in vedere, dupa caz, contractul/decizia/ordinul de finantare aferent/aferenta proiectului.

ART. 2
(1) Sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind in bugetele beneficiarilor prevazuti la art. 6 din Ordonanta, repartizate pe ani, dupa caz, pe toata perioada de implementare a proiectelor, si se aproba pentru anul bugetar curent conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu ocazia rectificarilor bugetare.
(2) In vederea cuprinderii in buget a sumelor mentionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevazuti la art. 6 din Ordonanta au obligatia sa completeze fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat din instrumente structurale, conform formularului 1, fara a mai solicita avizul autoritatilor de management.
(3) Beneficiarii prevazuti la art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta au obligatia ca la semnarea contractului/deciziei/ordinului de finantare incheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar competent sa prezinte o copie a formularului bugetar “Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”, anexa la bugetul ordonatorului principal de credite, intocmit in baza fisei de fundamentare mentionate la alin. (2), aferenta proiectului propus/aprobat la finantare in cadrul programului operational respectiv, semnat si stampilat de ordonatorul principal de credite.
(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia sa asigure integral si cu prioritate atat sumele necesare implementarii proiectelor proprii propuse la finantare/finantate in cadrul programelor operationale, cat si pe cele necesare implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt entitati publice locale finantate integral/partial din bugetul local.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si a repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt entitati publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata, pe baza solicitarii de finantare transmise de beneficiari.

ART. 3
Formularul 1 este destinat fundamentarii formularului bugetar privind proiectul finantat/propus la finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

ART. 4
(1) In cazul proiectelor propuse la finantare in anul bugetar curent, pentru care contractele/deciziile/ordinele de finantare nu au fost incheiate cu autoritatile de management/organismele intermediare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicita din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finantare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueaza inainte de data semnarii contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Notele justificative prevazute la alin. (1) vor cuprinde informatii privind eligibilitatea cheltuielilor si necesitatea angajarii acestora pentru implementarea proiectului.
(3) Cheltuielile efectuate in cazul proiectelor prevazute la alin. (1) se considera cheltuieli definitive in bugetul ordonatorului de credite beneficiar daca nu se incheie contractele/deciziile/ordinele de finantare.

ART. 5
(1) Valoarea subventiei acordate beneficiarilor finantati partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sume aferente contravalorii instrumentelor structurale, cofinantarii de la bugetul de stat si finantarii contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate.
(2) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa informeze cu celeritate ordonatorul principal de credite privind sumele primite ca prefinantare, in vederea diminuarii corespunzatoare a subventiei acordate.
(3) Beneficiarii finantati partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale restituie, in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii, sumele rambursate de autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata, conform art. 10 lit. a) si b), in conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subventiile prevazute la alin. (1).
(4) In cazul in care restituirea subventiei mentionate la alin. (3) se efectueaza in anul bugetar urmator celui in care au fost primite subventiile, se aplica prevederile art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 6
(1) Sumele reprezentand contravaloarea instrumentelor structurale si contributia publica nationala totala pentru fiecare program operational se cuprind la nivel de credite de angajament si credite bugetare in anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, in formularul bugetar stabilit prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, referitor la finantarea programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
(2) Contributia publica nationala totala, reflectata in formularul mai sus mentionat, pentru fiecare program operational, cuprinde cofinantarea publica pentru alti beneficiari decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta, sumele reprezentand finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite pentru categoriile de beneficiari prevazuti la art. 15 alin. (1) din Ordonanta, precum si, spre informare, sumele reprezentand cofinantarea publica a beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta.
(3) In cazul Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, pozitia din formularul mentionat la alin. (1) corespunzatoare cofinantarii publice a beneficiarilor finantati integral din bugetele publice centrale include, spre informare, si cofinantarea publica a beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului asigurarilor pentru somaj.
(4) Sumele prevazute la art. 8 – 11 din Ordonanta se cuprind in bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare si plata conform prevederilor art. 12 din Ordonanta, respectandu-se metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

ART. 7
(1) Autoritatile de management sunt autorizate sa incheie contracte/decizii/ordine de finantare a caror valoare eligibila aferenta instrumentelor structurale si cofinantarii de la bugetul de stat poate depasi cu pana la 20% valoarea sumelor alocate in euro, la nivel de axa prioritara, din instrumente structurale si cofinantare publica.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), valoarea eligibila aferenta instrumentelor structurale si cofinantarii de la bugetul de stat a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare poate depasi cu pana la 30% valoarea sumelor alocate in euro, la nivel de axa prioritara, din instrumente structurale si cofinantare publica, in cazul urmatoarelor axe prioritare:
a) axa prioritara 2 “Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport” din cadrul Programului operational “Regional”;
b) axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata” din cadrul Programului operational sectorial “Mediu”;
c) axa prioritara 1 “Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE” si axa prioritara 2 “Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil” din cadrul Programului operational sectorial “Transport”.
(3) Limitele admise pentru depasirile prevazute la alin. (1) si (2) se aproba de catre ordonatorul principal de credite, cu incadrarea in creditele de angajament aprobate cu aceasta destinatie prin legile bugetare anuale.
(4) Verificarea de catre fiecare autoritate de management a respectarii prevederilor alin. (1) si (2) se face prin transformarea in euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finantare incheiate, luandu-se in considerare cursul InforEuro din luna verificarii.

CAPITOLUL II
Fluxuri financiare si evidenta contabila

ART. 8
Programul operational sectorial “Transport” utilizeaza mecanismul platii directe.

ART. 9
(1) In cazul beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta care au in implementare proiecte finantate din instrumente structurale:
a) sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzator contravalorii instrumentelor structurale, cofinantarii publice si finantarii taxei pe valoarea adaugata neeligibile aferente cheltuielilor eligibile efectuate, precum si altor cheltuieli decat cele eligibile;
b) sumele aferente rambursarii cotei-parti din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzatoare finantarii din instrumente structurale, se vireaza cu celeritate de catre autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata, conform art. 7 alin. (1) din Ordonanta, in conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale deschise pe codurile de identificare fiscala ale beneficiarilor la unitatile Trezoreriei Statului prin care acestia isi desfasoara activitatea sau in conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codurile de identificare fiscala ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Mediului si Padurilor si Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in cazul proiectelor prevazute la art. 5 alin. (2) – (3) si art. (3^1) din Ordonanta.
(2) Autoritatile de management notifica in scris beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu privire la sumele virate in conturile de venituri, utilizand formularul 2.

ART. 10
In cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta, care au in implementare proiecte finantate din instrumente structurale:
a) sumele aferente rambursarii cheltuielilor efectuate, corespunzatoare cofinantarii de la bugetul de stat si finantarii contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite, aferenta cheltuielilor eligibile efectuate, se vireaza de catre autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata din conturile de disponibil prevazute la art. 37, alimentate din bugetele ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare si plata, in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora sau in conturile de venituri ale bugetelor locale, dupa caz;
b) sumele aferente rambursarii cheltuielilor efectuate, corespunzatoare finantarii din instrumente structurale, precum si cele aferente prefinantarii, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, se vireaza de catre autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata din conturile de disponibil prevazute la art. 37 in conturile de disponibilitati ale beneficiarilor prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, in conturile de venituri ale bugetelor locale sau in conturile de disponibilitati distincte deschise pentru gestionarea prefinantarii, dupa caz.

ART. 11
Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata dedusa, conform art. 15 alin. (3) din Ordonanta, se va face in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data incasarii acestora.

ART. 12
Rambursarea catre beneficiari a sumelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) si art. 10 se realizeaza in conditiile si pe baza documentelor prevazute prin contractele/deciziile/ordinele de finantare, precum si conform procedurilor interne ale autoritatilor de management/Autoritatii de certificare si plata.

ART. 13
(1) Transferul sumelor reprezentand contravaloarea instrumentelor structurale, inclusiv cele aferente prefinantarii, din conturile Autoritatii de certificare si plata in conturile autoritatilor de management se realizeaza la termenele si pe baza documentelor prevazute in acordurile incheiate intre Autoritatea de certificare si plata si fiecare autoritate de management.
(2) Sumele reprezentand prefinantari si rambursari de cheltuieli eligibile primite de la Comisia Europeana se pastreaza in euro in contul de disponibil deschis la Banca Nationala a Romaniei, pe numele Ministerului Finantelor Publice – Autoritatea de certificare si plata, urmand ca Autoritatea de certificare si plata sa efectueze, in termenul prevazut in procedurile interne, operatiunile de schimb valutar numai pentru echivalentul in euro al sumelor solicitate de autoritatile de management prin cererile de fonduri/rambursare, precum si prin cererile de prefinantare.

ART. 14
(1) Transferul sumelor reprezentand prefinantarea solicitata de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare se realizeaza cu conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
a) depunerea de catre beneficiar a unei solicitari scrise, conform contractului/deciziei/ordinului de finantare;
b) existenta unui/mai multor contract/contracte de furnizare bunuri/prestare servicii/executie lucrari incheiat/incheiate intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici a/ale carui/caror valoare/valori cumulate sa fie de minimum 2% din valoarea eligibila a proiectului in cazul proiectelor majore, respectiv de minimum 5% in cazul celorlalte proiecte, cu exceptia proiectelor a caror implementare se realizeaza fara incheierea vreunui astfel de contract;
c) calendarul/graficul pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului asigura respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) – (5);
d) constituirea unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) proiectele care nu presupun, pana la data solicitarii prefinantarii, incheierea unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/executie lucrari, cu conditia ca in contractele/deciziile/ordinele de finantare sa fie specificat termenul pana la care beneficiarul se angajeaza sa prezinte un astfel de contract.
(3) In cazul in care beneficiarul nu face dovada incheierii unui contract de furnizare bunuri/prestare servicii/executie lucrari pana la termenul prevazut la alin. (2), autoritatea de management are responsabilitatea recuperarii sumelor prevazute la alin. (1).
(4) Valoarea garantiei constituite conform prevederilor alin. (1) lit. d) poate fi diminuata proportional cu valoarea prefinantarii recuperate conform art. 16 alin. (3) si alin. (5).

ART. 15
(1) Prefinantarea se acorda in cota de maximum 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cel putin doua transe.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prefinantarea se acorda in cota de maximum 20% din valoarea eligibila a proiectului pentru:
a) proiectele majore in sensul prevazut de art. 39 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) proiectele pentru care finantarea acordata este egala cu valoarea totala eligibila;
c) proiectele a caror valoare eligibila este mai mica de 1.000.000 lei.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finantare prevad depunerea a cel mult doua cereri de rambursare, prefinantarea se poate acorda intr-o singura transa.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis, prefinantarea se poate acorda intr-o singura transa, in cota de maximum 35% din valoarea totala a finantarii, conform contractului/deciziei/ordinului de finantare.

ART. 16
(1) In conditiile prevazute la art. 15 alin. (1), prima transa de prefinantare se acorda in cota de maximum 5% din valoarea eligibila a proiectului.
(2) Urmatoarele transe de prefinantare pot fi acordate daca au fost autorizate cheltuieli in valoare de minimum 60% din valoarea cumulata a transelor anterioare de prefinantare.
(3) In aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanta, autoritatile de management au obligatia recuperarii prefinantarii prin stabilirea in contractele/deciziile/ordinele de finantare a unui procent de deducere a prefinantarii cel putin egal cu cota de prefinantare acordata la nivel de proiect, aplicat la valoarea fiecarei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu exceptia cererii de rambursare in cadrul careia cuantumul prefinantarii ramase de recuperat reprezinta un procent mai mic decat cel stabilit si cu exceptia ultimei cereri de rambursare.
(4) Autoritatile de management au obligatia recuperarii integrale a prefinantarii acordate in cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare in termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia, cu exceptia proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis.
(5) In cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, in termen de maximum 6 luni de la primirea primei transe de prefinantare, cereri de rambursare in cuantum de minimum 60% din valoarea prefinantarii acordate, autoritatile de management au obligatia recuperarii prefinantarii neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse in cererile de rambursare primite si a cheltuielilor pentru plata taxei pe valoarea adaugata neeligibile aferenta acestora.
(6) Pentru a putea beneficia de prefinantare, beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) si la art. 6 alin. (1) din Ordonanta, au obligatia sa deschida un cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinantarii si efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri catre contractori si/sau transferul de sume catre parteneri, in cazul proiectelor implementate in parteneriat.
(7) In cazul in care contul mentionat la alin. (6) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinantare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementarilor in vigoare, pot fi transferate de catre beneficiari in conturi deschise la banci comerciale, cu conditia efectuarii cheltuielilor respective in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data efectuarii transferului.
(8) Suma reprezentand diferenta dintre dobanda acumulata in contul prevazut la alin. (6) corespunzatoare sumelor de prefinantare ramase disponibile in cont si valoarea cumulata a impozitelor aferente dobanzii si a comisioanelor aferente contului respectiv, in cazul programelor pentru care acestea nu sunt considerate cheltuieli eligibile, se raporteaza autoritatii de management si se vireaza in contul din care a fost platita prefinantarea, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(9) In cazul in care comisioanele aferente contului prevazut la alin. (6) sunt considerate cheltuieli eligibile, suma reprezentand diferenta dintre dobanda acumulata si valoarea impozitelor aferente se raporteaza autoritatii de management si se vireaza in contul din care a fost platita prefinantarea, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(10) In cazul in care beneficiarul nu efectueaza viramentul sau sunt identificate neconcordante intre sumele virate conform alin. (8) si (9) si sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligatia de a face deducerile necesare din rambursarea aferenta instrumentelor structurale in cazul platii finale.
(11) Prefinantarea restituita de beneficiari conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanta poate fi reacordata o singura data, in conditiile respectarii prevederilor prezentelor norme metodologice.
(12) Prefinantarea acordata beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ramasa neutilizata la finele exercitiului bugetar, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

ART. 17
(1) Valoarea prefinantarii recuperate conform prevederilor art. 16 alin. (3) se deduce din cota-parte aferenta instrumentelor structurale.
(2) Sumele rezultate din operatiunile prevazute la art. 16 alin. (8) – (10) sunt virate lunar de autoritatea de management in contul de venit al bugetului de stat.

ART. 18
Autoritatile de management au obligatia stabilirii prin contractele/deciziile/ordinele de finantare a termenilor si conditiilor privind derularea operatiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:
a) procentului si conditiilor de acordare si recuperare a prefinantarii;
b) termenului maxim de efectuare de catre autoritatea de management a platilor aferente prefinantarii/rambursarii cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de beneficiarii prevazuti la art. 15 din Ordonanta;
c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de rambursare aferente perioadei de implementare a proiectului;
d) documentelor justificative necesare acordarii prefinantarii/rambursarii cheltuielilor eligibile/restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de beneficiarii prevazuti la art. 15 din Ordonanta;
e) obligatiei ca fiecare cerere de rambursare transmisa de beneficiar sa reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate in cadrul proiectului;
f) limitarii la maximum 3 a numarului de solicitari de modificare a termenelor din calendarul/graficul de depunere a cererilor de rambursare, pe care beneficiarul le poate adresa justificat autoritatii de management, respectiv limitarea la un numar de ori cel mult egal cu numarul contractelor de achizitie publica in cazul proiectelor cu o valoare totala mai mare de 50 milioane lei si a caror implementare presupune incheierea a mai mult de 3 contracte de achizitie publica, conform contractului/deciziei/ordinului de finantare;
g) regulilor conform carora beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in valuta;
h) sanctiunilor aplicabile in cazul nerespectarii termenelor si conditiilor stabilite prin prezentele norme metodologice si prin Ordonanta, inclusiv prin includerea unor pacte comisorii de ultim grad.

ART. 19
Transferul sumelor aferente prefinantarii/rambursarii cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile din conturile autoritatilor de management/Autoritatii de certificare si plata in conturile beneficiarului/conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale se efectueaza in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care:
a) autoritatea de management autorizeaza plata, in cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte;
b) Autoritatea de certificare si plata primeste de la autoritatea de management cererile de prefinantare/cererile de rambursare intocmite conform acordului incheiat intre cele doua parti privind managementul financiar si controlul in cazul Programului operational sectorial “Transport”.

ART. 20
(1) Beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale au obligatia sa tina pentru fiecare proiect o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte.
(2) Institutiile publice finantate integral din bugetul de stat si institutiile publice finantate integral din bugetul local in calitate de beneficiari si care nu au calitatea de lideri de parteneriat inregistreaza in evidenta extracontabila rambursarile de cheltuieli aferente instrumentelor structurale, pe baza notificarilor primite de la autoritatile de management conform art. 9 alin. (2).

CAPITOLUL III
Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operationale

ART. 21
Organismele intermediare carora li s-a delegat de catre autoritatile de management faza de angajare si/sau de lichidare a cheltuielilor, conform art. 19 din Ordonanta, precum si autoritatile de management au obligatia sa respecte prevederile specifice prezentului capitol.

ART. 22
In cazul in care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operatiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) organismul intermediar intocmeste lista proiectelor selectate, conform formularului 4 si o transmite autoritatii de management;
b) autoritatea de management completeaza, pe baza listei transmise de organismul intermediar, formularul 3 cu suma propusa a fi angajata, in limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate in anexa la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu si, ulterior, aprobat de catre ordonatorul principal de credite impreuna cu formularul 4;
c) autoritatea de management transmite organismului intermediar o copie a formularului 4, vizat ca lista de proiecte aprobate, in vederea semnarii angajamentelor legale individuale, respectiv a contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finantare cu beneficiarii;
d) organismul intermediar semneaza contractele/deciziile/ordinele de finantare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu si intocmeste lista cu acestea, pe care o transmite autoritatii de management, conform formularului 5;
e) autoritatea de management inregistreaza in contabilitatea proprie angajamentele legale;
f) in cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligatia verificarii incadrarii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare semnate cu beneficiarii in valoarea listei de proiecte aprobate de autoritatea de management, respectiv formularul 4.

ART. 23
In cazul in care autoritatea de management a delegat organismului intermediar intreaga faza de angajare a cheltuielilor, pentru angajamentul global, se efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) autoritatea de management comunica organismului intermediar limita creditelor de angajament in cadrul careia acesta poate semna angajamente legale, avand in vedere limita creditelor de angajament reflectate in anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform art. 6 alin. (1);
b) organismul intermediar intocmeste lista proiectelor selectate conform formularului 4 si completeaza formularul 3 cu suma propusa a fi angajata in limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate in limita mentionata la lit. a). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu si, ulterior, aprobat de catre conducatorul organismului intermediar impreuna cu formularul 4;
c) organismul intermediar semneaza contractele/deciziile/ordinele de finantare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu, pe baza formularului 4;
d) organismul intermediar transmite autoritatii de management o copie a formularului 3 si a formularului 5, in vederea inregistrarii in contabilitatea proprie a angajamentelor legale;
e) in cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, autoritatea de management are obligatia verificarii incadrarii valorii contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare semnate cu beneficiarii in limita creditelor de angajament prevazute la lit. a).

ART. 24
In cazul in care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleaga unui organism intermediar, pentru angajamentul global, autoritatea de management efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) intocmeste lista cu proiectele selectate, respectiv formularul 4, si completeaza formularul 3 cu suma propusa a fi angajata in limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament prevazute in anexa la bugetul propriu, conform art. 6 alin. (1). Formularul 3 este supus vizei de control financiar preventiv propriu si, ulterior, este aprobat de catre ordonatorul principal de credite;
b) semneaza contractele/deciziile/ordinele de finantare cu beneficiarii pe baza formularului 4, contractele/deciziile/ordinele de finantare supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu;
c) inregistreaza in contabilitatea proprie angajamentele legale.

ART. 25
Formularul 3 poate fi completat si in cazul in care autoritatea de management/organismul intermediar realizeaza propuneri de angajare pentru fiecare proiect selectat.

ART. 26
(1) In vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonantare si plata, autoritatile de management rezerva, in prima luna a anului bugetar, in totalitate, creditele bugetare prevazute, conform prevederilor art. 6 alin. (1), in anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, completand formularul 6.
(2) In cazul in care valoarea creditelor bugetare se modifica pe parcursul anului bugetar, prevederile alin. (1) se aplica in luna in care a intervenit modificarea respectiva.

ART. 27
In cazul in care autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) organismul intermediar verifica existenta cererilor de rambursare/prefinantare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite, precum si a documentelor justificative anexate, primite de la beneficiari, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finantare;
b) in cazul in care se confirma corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:
b1) acorda viza “Bun de plata”, daca aceasta operatiune a fost delegata prin acordul de delegare, si transmite autoritatii de management documentele intocmite conform procedurilor interne, in vederea inregistrarii in contabilitate si a parcurgerii fazelor de ordonantare si plata a cheltuielilor;
b2) transmite autoritatii de management documentele intocmite conform procedurilor interne, in vederea continuarii fazei de lichidare prin acordarea vizei “Bun de plata” conform procedurilor interne, a inregistrarii in contabilitate si a parcurgerii fazelor de ordonantare si plata a cheltuielilor.

ART. 28
In cazul in care nicio parte din operatiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor nu a fost delegata organismului intermediar, autoritatea de management are responsabilitatea realizarii operatiunilor prevazute la art. 27.

ART. 29
(1) Ordonantarea cheltuielilor se face la nivelul autoritatii de management, folosind formularul 7, in limita creditelor bugetare aprobate pentru cota-parte de cheltuieli aferenta contributiei publice nationale si in limita disponibilului din contul de angajamente bugetare pentru cota-parte de cheltuieli aferenta instrumentelor structurale.
(2) In cazul in care ordonantarea se face pentru mai multe cereri de rambursare/prefinantare/restituire a contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de beneficiari, formularul 7 va fi insotit de o anexa, conform formularului 8, care trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare completarii ordinelor de plata.
(3) Formularul 7 se completeaza separat pentru fiecare tip de plata, respectiv pentru rambursare, prefinantare sau restituire a contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de beneficiari.

ART. 30
Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare si plata are obligatia preluarii in situatiile financiare proprii, intocmite in conformitate cu reglementarile in vigoare in domeniul contabilitatii, a operatiunilor inregistrate in sistemul contabil al autoritatii de management/Autoritatii de certificare si plata.

ART. 31
In vederea efectuarii reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autoritatilor de management si cele ale beneficiarilor pentru operatiunile gestionate in cadrul programelor operationale, beneficiarii au obligatia transmiterii formularului 9, din care sa rezulte sumele primite de la autoritatile de management si cele platite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ordinele de finantare.

ART. 32
In cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii directe, autoritatile de management au responsabilitatea efectuarii reconcilierii contabile intre conturile Autoritatii de certificare si plata si cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare si plata, pentru operatiunile gestionate in cadrul programelor respective, conform acordurilor incheiate intre cele doua parti privind managementul financiar si controlul la nivelul programelor operationale.

ART. 33
Corespunzator exceptiei stabilite la art. 20 alin. (2) din Ordonanta, in cazul proiectelor de operatiuni pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare si plata are calitatea de beneficiar, se aplica procedura vizei de control financiar preventiv delegat, stabilita conform reglementarilor in domeniu.

CAPITOLUL IV
Prevederi specifice proiectelor implementate in parteneriat

ART. 34
Liderul unui parteneriat beneficiar al unui proiect in conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanta este responsabil cu asigurarea implementarii proiectului si a respectarii tuturor prevederilor contractului/ deciziei/ ordinului de finantare incheiat cu autoritatea de management/organismul intermediar, precum si cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

ART. 35
(1) Termenii, conditiile si responsabilitatile partilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat incheiat intre lider si parteneri.
(2) Acordul de parteneriat este supus legislatiei din Romania.
(3) Modelul orientativ al acordului de parteneriat este stabilit la nivelul fiecarei autoritati de management, in scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale, financiare si de orice alta natura, dupa caz, care pot interveni in implementarea in parteneriat a proiectului respectiv.
(4) Alegerea partenerilor este in exclusivitate de competenta autoritatii/institutiei/organizatiei care are calitatea de lider al parteneriatului, in cazul in care aceasta initiaza stabilirea parteneriatului.
(5) Autoritatile/Institutiile finantate din fonduri publice au obligatia de a face publica intentia de a stabili un parteneriat cu entitati private in vederea implementarii unui proiect finantat din instrumente structurale, mentionand totodata principalele activitati ale proiectului si conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca partenerii.
(6) In cazul parteneriatelor stabilite cu entitati din sectorul privat inregistrate fiscal in Romania, procedura transparenta si nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat prevazuta la art. 24 din Ordonanta se considera indeplinita numai daca liderul face dovada indeplinirii prevederilor alin. (5) prin intermediul canalelor media cu acoperire nationala sau prin internet si demonstreaza ca a ales partenerii dintre entitatile private care au raspuns anuntului public.
(7) In cazul parteneriatelor stabilite cu entitati din sectorul privat inregistrate fiscal in alte state membre ale Uniunii Europene, procedura transparenta si nediscriminatorie privind alegerea partenerilor din sectorul privat, prevazuta la art. 24 din Ordonanta, se considera indeplinita numai daca liderul face dovada ca partenerii au fost selectati dintre organizatiile care au domenii de activitate in concordanta cu obiectivele specifice ale proiectului.

ART. 36
(1) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinantare/rambursare catre autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata conform prevederilor contractului/ deciziei/ ordinului de finantare.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 9 si 10, in cazul proiectelor implementate in parteneriat, liderul are obligatia deschiderii unui cont de disponibilitati in vederea primirii de la autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata atat a sumelor aferente prefinantarii, cat si a celor aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate si restituirii contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite, la nivelul proiectului.
(3) Liderul parteneriatului care este finantat integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale poate solicita:
a) acordarea de prefinantare in numele partenerilor care pot primi prefinantare, conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanta, proportional cu contributia fiecarui partener in cadrul proiectului, conform acordului de parteneriat;
b) restituirea contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de partenerii prevazuti la art. 15 alin. (1) din Ordonanta.
(4) Sumele necesare desfasurarii activitatilor proprii in cadrul proiectului sunt gestionate de lider si parteneri prin:
a) conturi distincte deschise pentru primirea sumelor aferente prefinantarii cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (6) – (9);
b) conturi proprii prin care sunt gestionate bugetele de venituri si cheltuieli sau conturile corespunzatoare prevazute la art. 39.
(5) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data incasarii, in conturile de disponibilitati proprii si/sau in conturile de disponibilitati ale partenerilor deschise la Trezoreria Statului/institutii de credit din Romania si/sau in conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale sau ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscala propriu si/sau al partenerilor, la unitatile Trezoreriei Statului prin care acestia isi desfasoara activitatea.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data incasarii, in:
a) conturile de venituri ale bugetului de stat, deschise pe codul de identificare fiscala al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in cazul liderilor de parteneriat/partenerilor ale caror proiecte sunt finantate integral din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform art. 5 alin. (2) din Ordonanta;
b) conturile de venituri ale bugetelor locale, deschise pe codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale prin bugetele carora sunt finantate proiectele respective, in cazul liderilor de parteneriat/ partenerilor care au calitatea de entitati finantate integral din bugetele locale.
(7) Sumele primite conform prevederilor alin. (2) sunt virate de lider, in termen de maximum 6 zile lucratoare de la data incasarii, intr-un cont deschis pe numele partenerului la o institutie de credit din strainatate prin intermediul unui cont propriu deschis la o institutie de credit din Romania, in situatia in care partenerul este o persoana juridica inregistrata fiscal intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si nu are un cont deschis la o institutie de credit din Romania.
(8) Liderul are obligatia transmiterii unei notificari scrise atat partenerilor, cat si autoritatii de management, cu privire la efectuarea viramentului in conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data virarii, notificare la care anexeaza o copie a ordinului de plata si a extrasului de cont.
(9) Partenerii finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale au obligatia verificarii incasarii sumelor in conturile de venituri conform prevederilor alin. (5), in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
(10) In cazul in care incasarea sumelor prevazute la alin. (5) nu s-a efectuat, partenerii sunt obligati sa transmita o notificare scrisa atat liderului, cat si autoritatii de management, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data constatarii.
»
CAPITOLUL V
Conturile aferente derularii instrumentelor structurale si a contributiei publice nationale totale

ART. 37
(1) In vederea derularii operatiunilor financiare determinate de gestionarea programelor operationale, reglementate prin Ordonanta, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativa Centrala urmatoarele conturi pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea instrumentelor structurale, gestionate de Autoritatea de certificare si plata:
a) contul 54.01.01.00 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor operationale in cadrul obiectivului convergenta”;
b) contul 54.01.01.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational „Asistenta tehnica””;
c) contul 54.01.01.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice””;
d) contul 54.01.01.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane””;
e) contul 54.01.01.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative””;
f) contul 54.01.01.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational „Regional””;
g) contul 54.01.01.06 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational sectorial „Transport””;
h) contul 54.01.01.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finantarea Programului operational sectorial „Mediu””.
(3) In numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativa Centrala contul pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru cofinantare in cazul programului operational care utilizeaza mecanismul platii directe, respectiv contul 54.01.02.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial „Transport””, gestionat de Autoritatea de certificare si plata.
(4) In numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativa Centrala conturi pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea prefinantarii si in cazul indisponibilitatii temporare de instrumente structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare si plata, sunt urmatoarele:
a) contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale”;
b) contul 54.01.03.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational „Asistenta tehnica””;
c) contul 54.01.03.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice””;
d) contul 54.01.03.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane””;
e) contul 54.01.03.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative””;
f) contul 54.01.03.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational „Regional””;
g) contul 54.01.03.06 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial „Transport””;
h) contul 54.01.03.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand prefinantari si fonduri in cazul indisponibilitatii temporare aferente Programului operational sectorial „Mediu””.
(5) In numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Operativa Centrala contul pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decat cele eligibile in cazul programului operational care utilizeaza mecanismul platii directe, respectiv contul 54.01.04.06 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational sectorial „Transport””, gestionat de Autoritatea de certificare si plata.
(6) In numele Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Operativa Centrala conturi pentru derularea operatiunilor financiare determinate de recuperarea unor creante bugetare ca urmare a unor nereguli aparute in gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de Autoritatea de certificare si plata, sunt urmatoarele:
a) contul 54.01.05.00 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale”;
b) contul 54.01.05.06 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational sectorial „Transport””.
(7) In cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte, pe numele fiecarui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi de disponibil pentru derularea operatiunilor financiare determinate de finantarea de la bugetul de stat a proiectelor in cadrul programelor operationale aferenta instrumentelor structurale, inclusiv a prefinantarii. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabila cu implementarea programului operational, sunt urmatoarele:
a) contul 54.01.06.01 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational „Asistenta tehnica””;
b) contul 54.01.06.02 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice””;
c) contul 54.01.06.03 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane””;
d) contul 54.01.06.04 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative””;
e) contul 54.01.06.05 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor din cadrul Programului operational „Regional””;
f) contul 54.01.06.07 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinantare si fondul de indisponibilitati temporare de la bugetul de stat, pentru finantarea proiectelor in cadrul Programului operational sectorial „Mediu””.
(8) In cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte, pe numele fiecarui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi de disponibil pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru asigurarea cofinantarii programelor operationale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabila cu implementarea programului operational, sunt urmatoarele:
a) contul 54.01.02.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational „Asistenta tehnica””;
b) contul 54.01.02.02 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice””;
c) contul 54.01.02.03 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane””;
d) contul 54.01.02.04 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative””;
e) contul 54.01.02.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational „Regional””;
f) contul 54.01.02.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand cofinantarea Programului operational sectorial „Mediu””.
(9) In cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte, pe numele fiecarui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi de disponibil pentru derularea operatiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli decat cele eligibile. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabila cu implementarea programului operational, sunt urmatoarele:
a) contul 54.01.04.01 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational „Asistenta tehnica””;
b) contul 54.01.04.02 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice””;
c) contul 54.01.04.03 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane””;
d) contul 54.01.04.04 “Disponibil de la bugetul de stat pentru finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative””;
e) contul 54.01.04.05 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational „Regional””;
f) contul 54.01.04.07 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentand finantarea altor cheltuieli decat cele eligibile aferente Programului operational sectorial „Mediu””.
(10) In cazul programelor operationale care utilizeaza mecanismul platii indirecte, pe numele fiecarui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschid la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti conturi pentru derularea operatiunilor financiare determinate de recuperarea unor creante bugetare ca urmare a unor nereguli aparute in gestionarea instrumentelor structurale. Aceste conturi, gestionate de autoritatea de management din structura ordonatorului responsabila cu implementarea programului operational, sunt urmatoarele:
a) contul 54.01.05.01 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational „Asistenta tehnica””;
b) contul 54.01.05.02 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice””;
c) contul 54.01.05.03 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane””;
d) contul 54.01.05.04 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative””;
e) contul 54.01.05.05 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational „Regional””;
f) contul 54.01.05.07 “Disponibil din creante bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului operational sectorial „Mediu””.
(11) In cazul platilor indirecte, pe numele fiecarui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management se deschide la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti contul de cheltuieli 23… “Cheltuieli ale bugetului de stat …” pentru efectuarea de plati in limita creditelor bugetare deschise la pozitia bugetara corespunzatoare cofinantarii proiectelor si pentru acoperirea altor cheltuieli decat cele eligibile aflate in sarcina autoritatilor de management. Din acest cont se transfera fondurile in conturile de disponibil gestionate de autoritatea de management.

ART. 38
(1) Sumele primite din prefinantare, rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, precum si restituirea de la bugetul de stat a sumelor reprezentand contravaloarea taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de beneficiari in scopul implementarii proiectelor se gestioneaza de catre beneficiarii prevazuti la art. 5 si 6 din Ordonanta, prin conturi deschise in sistemul Trezoreriei Statului.
(2) In cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta, sumele aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate, precum si restituirii de la bugetul de stat a sumelor reprezentand contravaloarea taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite de beneficiari in scopul implementarii proiectelor se incaseaza in conturile de disponibilitati prin care acestia isi gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli.
(3) Pentru operatiunile financiare aferente proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, derulate intre Autoritatea de certificare si plata/autoritatile de management si categoriile de beneficiari, altele decat cele prevazute la alin. (1), beneficiarii pot opta pentru deschiderea conturilor in sistemul Trezoreriei Statului sau in banci comerciale.

ART. 39
(1) In cazul beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) din Ordonanta, conturile de venituri prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b), in care se vireaza sumele aferente rambursarii cheltuielilor corespunzatoare finantarii din instrumente structurale, sunt:
a) conturile de venit ale bugetului de stat, in care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala:
a.1.1) 20.45.01.01.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
a.1.2) 20.45.01.01.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 20.45.01.02.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
a.2.2) 20.45.01.02.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 20.45.01.03.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
a.3.2) 20.45.01.03.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
b) conturile de venit ale bugetului asigurarilor sociale de stat, in care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din instrumente structurale:
b.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala:
b.1.1) 22.45.03.01.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
b.1.2) 22.45.03.01.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
b.2) pentru Fondul Social European:
b.2.1) 22.45.03.02.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
b.2.2) 22.45.03.02.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
c) conturile de venit ale bugetului asigurarilor pentru somaj, in care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din instrumente structurale:
c.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala:
c.1.1) 28.45.04.01.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
c.1.2) 28.45.04.01.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
c.2) pentru Fondul Social European:
c.2.1) 28.45.04.02.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
c.2.2) 28.45.04.02.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
d) conturile de venit ale bugetului fondului national de asigurari sociale de sanatate, in care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare finantarii din instrumente structurale:
d.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala:
d.1.1) 26.45.05.01.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
d.1.2) 26.45.05.01.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
d.2) pentru Fondul Social European:
d.2.1) 26.45.05.02.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
d.2.2) 26.45.05.02.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”.
(2) In cazul institutiilor publice prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta, conturile in care se vireaza sumele aferente prefinantarii si rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, precum si a celor corespunzatoare contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite sunt:
a) conturile de venit ale bugetului local, in care se vireaza sumele reprezentand prefinantarea si rambursarea aferenta cheltuielilor corespunzatoare finantarii din instrumente structurale:
a.1) pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala:
a.1.1) 21.45.02.01.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
a.1.2) 21.45.02.01.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
a.1.3) 21.45.02.01.03 “Prefinantare”;
a.2) pentru Fondul Social European:
a.2.1) 21.45.02.02.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
a.2.2) 21.45.02.02.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
a.2.3) 21.45.02.02.03 “Prefinantare”;
a.3) pentru Fondul de coeziune:
a.3.1) 21.45.02.03.01 “Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent”;
a.3.2) 21.45.02.03.02 “Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori”;
a.3.3) 21.45.02.03.03 “Prefinantare”;
b) contul de venit al bugetului local, in care se ramburseaza sumele aferente cheltuielilor corespunzatoare cofinantarii de la bugetul de stat si finantarii contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile: 21.42.02.20 “Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(3) Pentru conturile de venituri bugetare prevazute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, dupa caz, pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru conturile de venituri bugetare prevazute la alin. (1), Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont:
a) Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pe al carui cod de identificare fiscala sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevazuti la art. 5 alin. (2) din Ordonanta;
b) Ministerului Mediului si Padurilor, pe al carui cod de identificare fiscala sunt deschise conturile respective pentru beneficiarii prevazuti la art. 5 alin. (3) din Ordonanta;
c) Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe al carui cod de identificare fiscala sunt deschise conturile respective, in cazul proiectului paneuropean de cercetare “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (ELI-NP), al carui beneficiar este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” – IFIN-HH, conform prevederilor art. 5 alin. (3^1) din Ordonanta.
(5) Pentru conturile de venituri bugetare prevazute la alin. (2), Trezoreria Statului elibereaza extrase de cont unitatilor administrativ-teritoriale pe ale caror coduri de identificare fiscala sunt deschise conturile respective, atat pentru sumele cuvenite unitatilor administrativ-teritoriale in calitate de beneficiari, cat si pentru sumele cuvenite entitatilor finantate integral din bugetele acestora.
(6) In cazul beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) – (3) si (3^1) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta, conturile deschise la Trezoreria Statului conform prevederilor art. 16 alin. (6) sunt urmatoarele:
a) 50.25.15 “Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”;
b) 50.03.23 “Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor publice de subordonare centrala reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”;
c) 50.04.01 “Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locala reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”;
d) 50.09.02 “Disponibil al institutiilor publice subventionate de la bugetul de stat reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”;
e) 50.36.01 “Disponibil al institutiilor publice subventionate de la bugetul asigurarilor de somaj reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”;
f) 50.28.01 “Disponibil din venituri reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”;
g) 50.10.01 “Disponibil din venituri reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, al institutiilor publice subventionate din bugetul local”;
h) 50.98.03 “Disponibil al operatorilor economici reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”;
i) 50.98.04 “Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, altii decat operatorii economici si persoane fizice, reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din instrumente structurale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009”.
(7) In cazul beneficiarilor din sectorul privat, conturile deschise la Trezoreria Statului in care se vireaza sumele aferente rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, precum si a celor corespunzatoare contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite sunt urmatoarele:
a) 50.98.01 “Disponibil al operatorilor economici aferent proiectelor finantate din instrumente structurale si din cofinantarea acestora”;
b) 50.98.02 “Disponibil al beneficiarilor din sectorul privat, altii decat operatorii economici si persoane fizice, aferent proiectelor finantate din instrumente structurale si din cofinantarea acestora”.
(8) In cazul beneficiarilor institutii publice finantate integral din venituri proprii, care isi gestioneaza sumele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli prin mai multe conturi de disponibilitati, conturile in care se vireaza sumele aferente prefinantarii si rambursarii cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectului, precum si a celor corespunzatoare contravalorii taxei pe valoarea adaugata neeligibile platite sunt urmatoarele:
a) 50.47.11 “Disponibil aferent prefinantarii pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinantarii si efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor;
b) 50.47.09 “Disponibil aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cont prin care se gestioneaza sumele rambursate de autoritatile de management/Autoritatea de certificare si plata.
(9) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, contul de disponibilitati care se deschide pe numele liderului parteneriatului, in vederea primirii sumelor aferente proiectului, conform prevederilor art. 36 alin. (2), este 50.14.01 “Disponibil aferent proiectelor derulate in parteneriat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare”.

ART. 40
Formularele 1 – 9 sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close