Organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

In M. Of. nr. 190 din 23 martie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

ART. 3
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, la propunerea directorului general al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale se aproba regulamentul de organizare si functionare al acesteia.

ANEXA 1

STATUT PROPRIU
de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentia, este organizata si functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.

ART. 2
(1) Agentia are in subordine agentii pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate cu personalitate juridica.
(2) Agentiile teritoriale, in functie de nevoile locale si pentru eficientizarea activitatii proprii, pot organiza in subordine agentii locale.

CAPITOLUL II
Atributiile Agentiei si ale agentiilor teritoriale

ART. 3
(1) In realizarea obiectivelor sale, Agentia indeplineste, in principal, atributiile prevazute de art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale in domeniul inspectiei sociale, Agentia indeplineste si urmatoarele atributii specifice:
a) asigura exercitarea activitatilor de inspectie la nivel national in domeniul sistemului national de asistenta sociala, in scopul respectarii drepturilor sociale ale cetatenilor;
b) desfasoara activitati de monitorizare pentru aplicarea unitara a prevederilor legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenta sociala, precum si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;
c) formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a beneficiilor de asistenta sociala si serviciilor sociale;
d) controleaza furnizorii de servicii sociale publici si privati din punctul de vedere al eficientei si performantei acestora in indeplinirea obiectivelor stabilite in conformitate cu standardele de calitate si de cost, conform reglementarilor in vigoare;
e) dispune, in conditiile legii, suspendarea ori incetarea temporara sau definitiva a serviciului social in cazul incalcarii grave a prevederilor legale in domeniu si urmareste indeplinirea masurilor dispuse;
f) solicita comisiilor de acreditare retragerea acreditarii si urmareste indeplinirea masurilor dispuse in cazul in care constata neconformitati in functionarea serviciilor sociale;
g) elaboreaza si difuzeaza metodologii, proceduri de inspectie sociala, instructiuni si ghiduri specifice activitatii de inspectie sociala;
h) elaboreaza planul anual de inspectie pentru implementarea politicii sistemului national de beneficii de asistenta sociala;
i) controleaza respectarea standardelor de calitate in acordarea serviciilor sociale publice si private;
j) actioneaza la nivel national pentru prevenirea si inlaturarea efectelor oricaror acte sau fapte care incalca principiile si normele din domeniul asistentei sociale stabilite prin conventiile internationale la care Romania este parte sau prin reglementarile Uniunii Europene;
k) efectueaza analize de risc in vederea eficientizarii activitatii de inspectie sociala;
l) inregistreaza, centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la furnizorii de servicii sociale si la serviciile sociale acordate de acestia;
m) propune autoritatilor administratiei publice, precum si persoanelor fizice si juridice, publice si private controlate, luarea masurilor pentru respectarea prevederilor legale incalcate, stabilirea raspunderii juridice a persoanelor vinovate, dupa caz, precum si remedierea deficientelor constatate in urma activitatii de inspectie;
n) dispune in cazul autoritatilor administratiei publice, precum si in cazul persoanelor fizice si juridice, publice si private controlate, in conditiile legii, acordarea, suspendarea sau incetarea, dupa caz, a drepturilor sociale atunci cand se constata ca acestea nu au fost acordate in conformitate cu prevederile legale;
o) constata si sanctioneaza neindeplinirea masurilor dispuse in urma activitatii de inspectie sociala, in conditiile legii.
(3) Agentia indeplineste orice alte atributii dispuse prin lege in domeniul sau de competenta.

ART. 4
(1) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011, agentiile teritoriale indeplinesc urmatoarele atributii specifice:
a) asigura exercitarea activitatilor de inspectie la nivel teritorial in domeniul sistemului national de asistenta sociala, in scopul respectarii drepturilor sociale ale cetatenilor;
b) desfasoara activitati de control, precum si de monitorizare a modului in care sunt stabilite si acordate beneficiile de asistenta sociala la nivel teritorial;
c) promoveaza actiuni de informare si constientizare a cetatenilor asupra drepturilor sociale si stabilesc programe de colaborare cu societatea civila;
d) controleaza respectarea prevederilor legale privind accesul egal si nediscriminatoriu al cetatenilor la drepturile sociale;
e) propun suspendarea ori incetarea temporara sau definitiva a serviciului social in cazul incalcarii grave a prevederilor legale in domeniu si urmaresc indeplinirea masurilor dispuse;
f) propun autoritatilor administratiei publice, precum si persoanelor fizice si juridice, publice si private controlate, luarea masurilor pentru respectarea prevederilor legale incalcate, stabilirea raspunderii juridice a persoanelor vinovate, dupa caz, precum si remedierea deficientelor constatate in urma activitatii de inspectie;
g) dispun in cazul autoritatilor administratiei publice, precum si in cazul persoanelor fizice si juridice, publice si private controlate, acordarea, suspendarea sau incetarea, dupa caz, a drepturilor sociale atunci cand se constata ca acestea nu au fost acordate in conformitate cu prevederile legale;
h) constata si sanctioneaza neindeplinirea masurilor dispuse in urma activitatii de inspectie sociala;
i) constata contraventiile si, dupa caz, aplica sanctiunile prevazute de lege, prin inspectorii sociali;
j) sesizeaza organele competente, in cazul in care se constata savarsirea faptelor care incalca prevederile legale a caror cercetare nu se afla in sfera proprie de competenta;
k) desfasoara activitati de cercetare si analiza sociala, pentru cunoasterea realitatii sociale, ca urmare a controlului sau a rezultatelor acestuia, si formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii, organizarii si a metodei de acordare a beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale;
l) elaboreaza situatii statistice si analize specifice activitatii de control desfasurate la nivel judetean si al municipiului Bucuresti.
(2) Agentiile teritoriale indeplinesc orice alte atributii dispuse prin lege in domeniul lor de competenta.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, agentiile teritoriale coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatiile guvernamentale, cu societatea civila, precum si cu partenerii sociali.

CAPITOLUL III
Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale Agentiei, la nivel central si local

ART. 5
(1) Structura organizatorica a aparatului central al Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Structura organizatorica cadru a agentiilor teritoriale este prevazuta in anexa nr. 2.
(3) Atributiile compartimentelor constituite potrivit structurilor organizatorice prevazute in anexele nr. 1 si 2 se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea directorului general al Agentiei.

ART. 6
Prin decizie a directorului general al Agentiei, in cadrul structurilor organizatorice prevazute in anexele nr. 1 si 2, se pot organiza servicii, birouri sau compartimente, conform legii, in functie de necesitatile care se impun in vederea indeplinirii atributiilor.

ART. 7
(1) Agentia functioneaza cu un numar maxim de 1438 de posturi, finantate de la bugetul de stat, functionari publici si personal contractual, din care 87 de posturi pentru aparatul central si 1351 de posturi pentru agentiile teritoriale.
(2) Statul de functii pentru aparatul central al Agentiei se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Repartizarea numarului de posturi si statul de functii pentru agentiile teritoriale se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

CAPITOLUL IV
Conducerea Agentiei

ART. 8
(1) Agentia este condusa de un director general, functie publica de conducere, avand, in principal, atributiile si responsabilitatile prevazute la art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011, directorul general indeplineste urmatoarele functii specifice:
a) organizeaza, controleaza si indruma metodologic activitatea Agentiei si a structurilor sale subordonate, exercitand toate prerogativele stabilite de lege;
b) elaboreaza propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ din domeniul de competenta al Agentiei si le inainteaza Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru promovare;
c) coordoneaza elaborarea proiectelor si programelor internationale in domeniul de activitate al Agentiei, in limita competentelor prevazute de lege;
d) asigura si urmareste punerea in aplicare si respectarea deciziilor adoptate pe baza raportului anual de activitate al Agentiei, aprobat de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;
e) prezinta ministrului muncii, familiei si protectiei sociale rapoarte si analize cu privire la indicatorii statistici aferenti domeniului de competenta al Agentiei;
f) aproba regulamentele de organizare si functionare ale agentiilor teritoriale si locale;
g) aproba metodologia, procedurile de inspectie sociala, instructiunile, manualele operationale si ghidurile specifice activitatii de inspectie sociala;
h) aproba componenta si repartizarea echipelor de inspectori sociali care realizeaza activitatile de inspectie la nivel national;
i) aproba planul anual de audit intern si evaluare anuala a activitatii agentiilor teritoriale si ia toate masurile legale pentru imbunatatirea activitatii acestora;
j) reprezinta Agentia in raporturile cu autoritatile administratiei publice, cu alte persoane juridice si fizice publice sau private, cu organismele internationale in domeniu, precum si in relatiile cu mass-media si cu societatea civila;
k) indeplineste orice alta atributie prevazuta de lege sau, dupa caz, delegata de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Directorul general al Agentiei poate delega calitatea de ordonator secundar de credite, in conditiile legii, directorului general adjunct sau, dupa caz, unuia dintre ceilalti directori. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.
(4) In situatia in care directorul general al Agentiei nu poate sa isi exercite temporar atributiile, acestea sunt exercitate de directorul general adjunct sau, dupa caz, de un director desemnat prin decizie a directorului general.

CAPITOLUL V
Dispozitii speciale privind activitatea de inspectie sociala

ART. 9
Constatarile rezultate in urma activitatii de inspectie sociala si masurile propuse de catre inspectorii sociali sunt consemnate de catre acestia in procese-verbale de control. Modelul procesului-verbal de control se aproba de catre directorul general al Agentiei.

ART. 10
Nerespectarea dispozitiilor legale din domeniul asistentei sociale rezultate in urma activitatii de inspectie si sanctiunile dispuse de catre inspectorii sociali sunt consemnate de catre acestia in procese-verbale de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunilor contraventionale. Modelul procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunilor contraventionale se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

ART. 11
(1) Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale de control incheiate de inspectorii sociali sunt solutionate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunilor contraventionale incheiate de inspectorii sociali sunt solutionate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 12
Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentie si pentru agentiile teritoriale este prevazut in anexa nr. 3.

ART. 13
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul statut.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close