Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali

In M. Of. nr. 189 din 22 martie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Secretariatul general si directiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultantilor Fiscali vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 17 octombrie 2007, se abroga.

ART. 4
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, este organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, din care fac parte consultantii fiscali care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
(2) Camera este constituita ca persoana juridica autonoma, de drept privat, cu denumire, patrimoniu si sigla proprii. Potrivit prevederilor legale privind protectia marcilor, nicio alta persoana cu exceptia Camerei nu are dreptul de a folosi aceasta denumire sau o denumire similara si sigla acesteia, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2
(1) Camera este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza activitatea de consultanta fiscala in Romania, asigura accesul la profesia de consultant fiscal si apara interesele legitime ale membrilor sai, potrivit legii si prezentului regulament.
(2) In vederea realizarii acestor obiective, Camera exercita atributiile care i-au fost conferite prin ordonanta si prin celelalte acte normative incidente domeniului sau de activitate.

CAPITOLUL II
Membrii Camerei

ART. 3
(1) Pot avea calitatea de membru al Camerei:
a) persoanele fizice care au dobandit prin examen calitatea de consultant fiscal, in conditiile ordonantei si ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, si care s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
b) societatile comerciale care au obtinut autorizatia de functionare si care s-au inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
c) consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei, in conditiile ordonantei si ale prezentului regulament.
(2) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta de minimum 5 ani dupa obtinerea licentei in una dintre urmatoarele activitati:
– elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
– servicii de administrare a legislatiei fiscale;
– elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
– activitate financiar-contabila;
c) sa nu aiba antecedente penale;
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
(3) Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal se organizeaza de Camera in baza Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

ART. 4
(1) Membrii Camerei pot fi:
a) persoane fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovarii unui examen si sunt inregistrate la Camera, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, ca active sau inactive;
b) persoane juridice care desfasoara activitatea de consultanta fiscala si sunt autorizate de Camera.
(2) Sunt consultanti fiscali inactivi persoanele care au declarat aceasta situatie, cele care solicita suspendarea activitatii pe o perioada cuprinsa intre unu si 3 ani, din motive intemeiate, potrivit art. 15, sau cele care nu au dreptul sa exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
a) au fost sanctionate disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru pe o perioada de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament;
b) nu indeplinesc conditiile de obtinere a vizei anuale;
c) se afla intr-o situatie de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala.
(3) Consultantii fiscali care desfasoara orice activitate incompatibila conform prezentului regulament si legilor speciale sunt obligati sa solicite in scris trecerea in categoria consultantilor inactivi si sa prezinte documentele doveditoare care atesta situatia respectiva, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, insotita de actele doveditoare care atesta incetarea starii de incompatibilitate.
(4) Cererea de trecere de la o stare la alta produce efecte in ceea ce priveste noua calitate incepand cu data de la care a intervenit situatia de incompatibilitate. Cotizatia aferenta calitatii de membru inactiv, cu exceptia celor care au solicitat suspendarea, se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs modificarea.
(5) In situatia revenirii la statutul de membru activ, cererea produce efecte de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata de Camera, iar cotizatia aferenta noii calitati se datoreaza de la aceeasi data.

ART. 5
(1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita, in termen de 60 de zile de la data comunicarii rezultatului examenului, inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 2;
b) actul de identitate, in copie (numai daca au intervenit modificari fata de datele initiale din dosarul de inscriere la examen);
c) documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei, in copie;
d) doua fotografii de 2/3 cm.
(2) Dosarul se inregistreaza la Directia de servicii pentru membri, care verifica indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1), precum si promovabilitatea, pe baza listelor cu candidatii admisi transmise de Directia de invatamant. Dupa aprobare, Directia de servicii pentru membri efectueaza inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si elibereaza carnetul profesional, prevazut in anexa nr. 6, si parafa. Solicitantul semneaza un angajament prin care se obliga sa respecte dispozitiile legii si ale prezentului regulament si normele interne ale Camerei. Consultantii fiscali vor depune, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere pentru a fi inregistrati la sectiunea “persoane inactive” din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
(3) Parafa de membru al Camerei va avea urmatoarele inscrisuri:
– “Consultant fiscal”;
– numele si prenumele, numarul si anul inregistrarii in Registrul de evidenta al Camerei.
(4) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului ori parafei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(5) In caz de respingere a cererii, Directia de servicii pentru membri comunica persoanei o decizie motivata.

ART. 6
(1) Persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care doreste sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania este obligata sa obtina autorizarea Camerei, pe baza unei evaluari.
(2) In cazul in care, in urma evaluarii, persoana provenita dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European obtine calitatea de consultant fiscal in Romania, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, in termen de 60 de zile de la data comunicarii rezultatului, inregistrarea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 3;
b) actul de identitate, in copie;
c) documentul de plata a taxei de inscriere in evidenta Camerei, in copie;
d) doua fotografii de 2/3 cm.
(3) In caz de respingere a cererii, Directia de servicii pentru membri comunica persoanei o decizie motivata.

ART. 7
(1) Consultantii fiscali se pot asocia in societati comerciale care au in obiectul de activitate consultanta fiscala. Societatea comerciala trebuie sa aiba cel putin un asociat/actionar si administrator, care sa aiba calitatea de consultant fiscal.
(2) Societatile comerciale de consultanta fiscala infiintate conform ordonantei, la solicitarea autorizatiei de functionare, vor depune un dosar cu urmatoarele documente:
a) cererea-tip de inscriere, prevazuta in anexa nr. 4, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
b) certificatul de inmatriculare la registrul comertului, in copie;
c) actul constitutiv, in copie;
d) certificatul constatator eliberat de registrul comertului, care sa contina date referitoare la numele, prenumele si domiciliul asociatilor/actionarilor, directorilor si administratorilor/membrilor consiliilor de administratie, precum si la obiectul de activitate;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) documentul de plata a taxei de autorizare, in copie;
g) carnetul profesional, in copie, al persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele persoanei juridice.
(3) Dosarul se inregistreaza la Directia de servicii pentru membri, care verifica indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (1) si a conditiilor prevazute la art. 9 din ordonanta, dupa care face propuneri de aprobare sau respingere motivata, dupa caz, Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei. In cazul aprobarii cererii, persoana juridica respectiva devine membra a Camerei, este inscrisa in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala si i se elibereaza autorizatia, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(4) In situatia in care cererea nu este aprobata, Directia de servicii pentru membri comunica in scris decizia motivata a Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.

ART. 8
Deciziile prevazute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (4) pot fi atacate potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile membrilor Camerei

ART. 9
(1) Membrii Camerei au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul sa exercite activitatile specifice profesiei in conformitate cu prevederile ordonantei si ale prezentului regulament;
b) dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Camerei;
c) dreptul de vot asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat in cadrul conferintelor;
d) dreptul de a solicita sprijin in litigiile privind etica si practica profesionala nascute intre consultantii fiscali si terte parti;
e) dreptul de a contesta sanctiunile primite;
f) dreptul sa fie informati si consultati asupra activitatilor desfasurate de Camera.
(2) Membrii Camerei au, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa participe activ la realizarea scopului si a obiectivelor Camerei;
b) sa participe la cursurile de pregatire profesionala;
c) sa declare cu exactitate veniturile realizate si sa respecte termenele de depunere a declaratiilor;
d) sa achite la termen cotizatiile si taxele profesionale aferente;
e) sa respecte hotararile Conferintei nationale si ale Consiliului superior al Camerei;
f) sa nu devina membri ai unei alte asociatii profesionale din Romania ale carei scop si obiect sunt identice cu cele ale Camerei;
g) sa nu aduca atingere reputatiei si intereselor corpului profesional al consultantilor fiscali si sa ia pozitie fata de orice atingere adusa reputatiei si intereselor corpului profesional al consultantilor fiscali;
h) sa pastreze secretul profesional, care vizeaza toate informatiile si datele de orice tip, in orice forma si pe orice suport puse la dispozitie de client si documentatia intocmita de consultant, precum si sa le gestioneze si sa le arhiveze corespunzator la sediul profesional;
i) sa respecte normele profesionale adoptate de Camera pentru desfasurarea activitatii de consultanta fiscala;
j) sa respecte Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 3/2007;
k) sa respecte normele procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali;
l) sa obtina viza anuala pe carnetul profesional, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, in cazul persoanelor fizice;
m) sa obtina viza anuala prevazuta in anexa nr. 8, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, in cazul persoanelor juridice;
n) sa respecte alte reglementari aplicabile profesiei.
(3) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie si dupa accesul in profesiile respective conform dispozitiilor din legile speciale, si activitati de:
a) expertiza contabila;
b) audit financiar;
c) instruire si perfectionare in domeniul fiscal.
(4) Pot fi membri ai Camerei auditorii financiari, expertii contabili ori alte categorii de liber-profesionisti care au dobandit calitatea de consultant fiscal pe baza de examen organizat de Camera, potrivit ordonantei si Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat de Consiliul superior al Camerei.
(5) Persoanele prevazute la alin. (4) pot exercita activitatea de consultanta fiscala, cu respectarea conditiilor prevazute de actele normative in materie, numai dupa ce s-au inscris in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca membri activi.

ART. 10
(1) Membrii Camerei persoane fizice sunt obligati sa comunice Camerei, in scris, in termen de pana la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora, mentionand toate informatiile si atasand toate documentele corespunzatoare, in copie legalizata, dupa caz, dupa cum urmeaza:
a) aplicarea unor sanctiuni disciplinare pe linie profesionala de catre o autoritate legala sau un alt organism profesional al carui membru este persoana in cauza;
b) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva unui asociat/actionar sau administrator al persoanei juridice, pentru infractiuni savarsite in exercitiul profesiei de consultant fiscal;
c) punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de consultant fiscal;
d) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea functiei de administrator al unei societati comerciale sau, in general, exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati comerciale;
e) orice alte informatii solicitate de Camera pentru evaluarea reputatiei profesionale si etice a consultantului fiscal;
f) schimbarea numelui, situatie in care persoana in cauza va solicita in scris Camerei eliberarea unui nou carnet de consultant fiscal membru al Camerei si a unei noi parafe;
g) schimbarea domiciliului ori a adresei de corespondenta, situatie in care persoana in cauza va solicita in scris Camerei eliberarea unui nou carnet de consultant fiscal membru al Camerei;
h) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/actionar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoana fizica autorizata sa exercite in mod independent activitatea de consultant fiscal;
i) orice alte date care se refera la calitatea de membru al acesteia.
(2) Membrii Camerei persoane juridice sunt obligati sa comunice Camerei, in scris, in termen de pana la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative in activitatea acestora, mentionand toate informatiile si atasand toate documentele corespunzatoare, in copie legalizata, dupa caz, dupa cum urmeaza:
a) schimbarea denumirii sub care este inregistrata persoana juridica, situatie in care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizatii;
b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenta;
c) deschiderea sau inchiderea unei filiale ori a unei subunitati;
d) orice modificare in ceea ce priveste statutul angajatilor, asociatilor/actionarilor sau al administratorilor persoanei juridice;
e) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva persoanei juridice;
f) aplicarea unor sanctiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de masuri impotriva acesteia de catre o autoritate sau un alt organism profesional al carui membru este persoana juridica in cauza;
g) orice condamnare penala definitiva pronuntata de instantele competente din tara sau din strainatate impotriva unui asociat/actionar ori administrator al persoanei juridice, pentru infractiuni savarsite in exercitiul profesiei de consultant fiscal;
h) punerea in miscare a actiunii penale sau trimiterea in judecata a unui asociat/actionar ori administrator al persoanei juridice, pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de consultant fiscal;
i) existenta unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societatii comerciale de consultanta fiscala exercitarea functiei de administrator sau exercitarea de functii care privesc gestiunea ori conducerea unei societati;
j) daca se afla in procedura de insolventa sau de lichidare.

ART. 11
(1) Membrii Camerei persoane fizice si persoane juridice care doresc sa renunte la calitatea de membru al Camerei notifica in scris aceasta situatie Camerei.
(2) Hotararea Consiliului superior al Camerei prin care se ia act de renuntare se comunica in scris persoanei in cauza, iar Camera face mentiunile corespunzatoare in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
(3) Consiliul superior al Camerei va hotari amanarea incetarii calitatii de membru si, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala in urmatoarele situatii:
a) existenta unor obligatii inca neexecutate ale consultantului fiscal persoana fizica sau persoana juridica fata de Camera;
b) existenta unor masuri sanctionatorii disciplinare impotriva consultantului fiscal, aflate in curs de solutionare, potrivit legii;
c) existenta unor actiuni de monitorizare si control al activitatii consultantului fiscal sau a societatii comerciale de consultanta fiscala, aflate in derulare.

ART. 12
(1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin hotarare a Consiliului superior al Camerei, fara indeplinirea procedurii disciplinare, in oricare dintre urmatoarele situatii:
1. in cazul persoanelor fizice:
a) ca urmare a neachitarii cotizatiilor si taxelor datorate, precum si a neindeplinirii altor obligatii fata de Camera, la termenele stabilite prin hotarari ale Consiliului superior, atunci cand intarzierea depaseste 12 luni, desi consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situatii;
b) in urma condamnarii definitive a unui consultant fiscal pentru infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals, pentru o infractiune savarsita cu intentie ori o infractiune economica prevazuta de legi speciale care l-ar face incompatibil cu exercitarea calitatii de consultant fiscal;
c) la cererea consultantului fiscal sau a persoanei juridice, daca are indeplinite la zi obligatiile fata de Camera;
d) cand atribuirea calitatii de consultant fiscal a fost obtinuta ca urmare a savarsirii infractiunii de fals si uz de fals;
2. in cazul persoanelor juridice, in situatia in care:
a) societatea comerciala s-a dizolvat;
b) dupa data de inregistrare la Camera se constata ca nu mai indeplinesc conditiile legale de functionare potrivit ordonantei si prezentului regulament;
c) cand plata cotizatiei nu s-a efectuat la termen, iar intarzierea depaseste 12 luni.
(2) In cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala, consultantii fiscali persoane fizice sau societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia depunerii de indata a carnetului profesional, respectiv a autorizatiei la Secretariatul general al Camerei.
(3) De la data retragerii carnetului profesional sau a autorizatiei, consultantilor fiscali persoane fizice sau societatilor comerciale de consultanta fiscala li se interzice practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala.
(4) De la data prevazuta la alin. (4), pe site-ul Camerei, prin grija Secretariatului general, va fi facuta publica retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizatiei societatilor comerciale de consultanta fiscala in cauza si interdictia acestora de a practica profesia si de a utiliza titlurile respective. Concomitent cu publicarea pe site, Secretariatul general al Camerei va instiinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Consiliul Concurentei despre interdictia de practicare a profesiei si de utilizare a titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comerciala de consultanta fiscala de catre persoanele in cauza.
(5) Hotararea se comunica in scris persoanei in cauza, iar Camera face mentiunile corespunzatoare in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.
(6) Hotararea privind retragerea calitatii de membru al Camerei poate fi contestata, in conditiile legii, la instanta competenta.

ART. 13
Orice membru care a renuntat sau caruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobandirea acesteia, respectand conditiile prevazute de ordonanta, precum si de normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata taxei de inscriere si a cotizatiei aferente anului in curs.

ART. 14
In fata organelor de conducere ale Camerei problemele, interesele si propunerile societatilor comerciale de consultanta fiscala pot fi sustinute de administratorii acestor societati sau de alte persoane imputernicite de acestea, care au calitatea de membri ai Camerei si care au drepturile prevazute de ordonanta si de prezentul regulament.

ART. 15
(1) Membrii Camerei persoane fizice pot solicita suspendarea activitatii pe o perioada cuprinsa intre unu si 3 ani, din motive intemeiate, dovedite cu documente justificative, in conformitate cu normele aprobate de Consiliul superior al Camerei.
(2) Dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal poate fi suspendat prin hotarare a Consiliului superior al Camerei si in situatiile in care consultantul fiscal a fost trimis in judecata pentru fapte savarsite in exercitiul profesiei de consultant fiscal care il fac nedemn sa exercite aceasta calitate, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), Camera face mentiune in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, iar cel in cauza este obligat sa depuna sub luare de semnatura carnetul profesional si parafa, la data solicitarii suspendarii sau in termen de 5 zile de la data comunicarii hotararii de suspendare luate de Consiliul superior al Camerei. In situatia refuzului se procedeaza la radierea din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala. Prevederile art. 12 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.
(4) Revenirea la statutul de membru activ pentru situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere si produce efecte de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata de Camera. Trecerea in categoria membrilor activi se face dupa plata taxei de inscriere si a cotizatiei aferente anului in curs.
(5) Persoanele juridice care au suspendata activitatea la registrul comertului sunt membri inactivi. Reluarea activitatii declarata la registrul comertului va fi comunicata si Camerei, in vederea reautorizarii si trecerii in categoria membrilor activi. Pe perioada inactivitatii, societatile comerciale in cauza nu datoreaza cotizatia. Trecerea in categoria membrilor activi se face dupa plata taxei de autorizare si a cotizatiei aferente anului in curs.

CAPITOLUL IV
Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala

ART. 16
(1) Membrii Camerei vor fi inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca membri activi sau inactivi, structurat in plan administrativ-teritorial. Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiind actualizat anual cu modificarile intervenite. De asemenea, va fi publicat si pe site-ul Camerei, fiind actualizat ori de cate ori este nevoie.
(2) In Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala inregistrarea membrilor se va face in ordine alfabetica, cu mentionarea urmatoarelor date:
1. pentru persoanele fizice:
a) numele si prenumele;
b) numarul carnetului profesional;
c) localitatea de domiciliu;
d) alte date de identificare a persoanei;
2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) denumirea si sediul social;
b) numele si prenumele, numarul carnetului profesional si localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectueaza consultanta fiscala in numele societatii comerciale de consultanta fiscala;
c) numele si prenumele asociatilor/actionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;
d) alte date de identificare.
(3) Membrii Camerei sunt obligati sa anunte orice modificare a datelor inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala in termen de 30 de zile.
(4) Inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala, prevazuta la alin. (1), confera dreptul exercitarii profesiei pe intregul teritoriu al Romaniei.
(5) Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este format din doua capitole:
a) capitolul I – Consultantii fiscali persoane fizice, activi si inactivi;
b) capitolul II – Societatile comerciale de consultanta fiscala, active si inactive.
(6) Modelul Registrului consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este prevazut in anexa nr. 7.
(7) Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se conduce informatizat.
(8) Arhivarea dosarelor consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala se face de catre Directia de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat.

CAPITOLUL V
Atributiile Camerei

ART. 17
(1) In baza prevederilor art. 11 din ordonanta si a Statutului Confederatiei Fiscale Europene, Camera are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de consultanta fiscala;
b) autorizeaza exercitarea activitatii de consultanta fiscala;
c) tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala;
d) organizeaza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
e) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
f) elaboreaza si aproba norme si proceduri privind activitatea de consultanta fiscala;
g) elaboreaza si aproba norme privind auditul de calitate pentru expertizele fiscale;
h) elaboreaza si aproba norme pentru control, in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor;
i) elaboreaza si aproba normele privind pregatirea si perfectionarea consultantilor fiscali;
j) elaboreaza si aproba programul de pregatire si perfectionare continua a membrilor Camerei si asigura materialele pentru pregatirea profesionala si informarea periodica a acestora;
k) elaboreaza si aproba Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
l) reprezinta profesia de consultant fiscal din Romania in cadrul institutiilor si organizatiilor profesionale internationale;
m) se preocupa de recunoasterea si dezvoltarea profesiei de consultant fiscal in strainatate si inscrierea membrilor Camerei in alte organizatii profesionale de profil din strainatate;
n) apara interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei, atat in tara, cat si in strainatate; intervine cu orice ocazie in scopul de a obtine pentru consultantii fiscali cele mai bune conditii de practicare a profesiei lor;
o) ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale;
p) controleaza calitatea activitatii de consultanta fiscala;
q) mediaza intre membrii Camerei, la cerere, in caz de diferende;
r) stabileste masuri disciplinare;
s) editeaza publicatii de specialitate;
s) elaboreaza propuneri privind actualizarea legislatiei, precum si a normelor de consultanta fiscala, in concordanta cu reglementarile organizatiilor profesionale internationale; contribuie la dezvoltarea legislatiei cu impact asupra activitatii profesionale de consultanta fiscala si actioneaza pentru recunoasterea, in folosul consultantilor fiscali, a dreptului de a-si reprezenta clientii in fata autoritatilor nationale, precum si in fata tuturor celorlalte autoritati nationale, internationale sau supranationale;
t) informeaza publicul cu privire la serviciile pe care consultantii fiscali le pot furniza;
t) mentine relatiile cu autoritatile, organismele nationale si internationale si, in special, furnizeaza experienta practicienilor catre autoritatile nationale, precum si ale Uniunii Europene in toate domeniile aferente fiscalitatii si dreptului profesional;
u) colaboreaza cu institutii si asociatii profesionale de profil din tara si din strainatate; faciliteaza cooperarea in toate domeniile ce prezinta un interes comun pentru consultantii fiscali din Romania, atat in interiorul, cat si in afara Uniunii Europene;
v) propune si recomanda membrii Camerei in functii de conducere in cadrul organizatiilor de profil din strainatate;
w) organizeaza cursuri masterale in domeniul fiscalitatii nationale si europene, in colaborare cu universitati de prestigiu din Romania;
x) organizeaza cursuri de pregatire pentru candidatii la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal;
y) colaboreaza cu alte institutii, organizatii sau societati comerciale pentru accesarea de fonduri structurale in vederea dezvoltarii activitatii de pregatire profesionala si a initierii altor proiecte economice sau de pregatire in domenii diverse de activitate ale membrilor Camerei;
z) participa la schimbul de informatii cu privire la legile fiscale nationale si dezvoltarea legilor fiscale in Europa;
aa) exercita alte atributii prevazute de ordonanta sau de prezentul regulament.
(2) Camera poate infiinta unitati teritoriale fara personalitate juridica.

ART. 18
(1) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta nationala, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent al Consiliului superior, denumite in continuare Conferinta, Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) Consiliul superior este ales de Conferinta.
(3) Consiliul superior alege dintre membrii sai Biroul permanent, respectiv persoanele care indeplinesc functiile de conducere in cadrul acestuia.

ART. 19
(1) Conferinta este formata din toti consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei cu drept de vot.
(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultantii fiscali care si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera, la termenele stabilite prin hotararile acesteia.
(3) Nu au drept de vot sau de reprezentare membrii Camerei suspendati ca urmare a aplicarii unor masuri disciplinare.
(4) Lista definitiva a consultantilor fiscali membri ai Camerei cu drept de vot se va publica pe site-ul Camerei cu 15 zile inainte de data Conferintei.

ART. 20
Conferinta este ordinara sau extraordinara.

ART. 21
(1) Conferinta ordinara se intruneste anual, la convocarea Consiliului superior, in cel mult 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar precedent.
(2) Conferinta ordinara are urmatoarele atributii principale:
a) dezbaterea si aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;
b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale ale Camerei;
c) dezbaterea si aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiara;
d) aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat;
e) aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
f) aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;
g) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;
h) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
i) alegerea si eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;
j) exercitarea altor atributii prevazute de lege sau de prezentul regulament.

ART. 22
(1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei ordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotararile trebuie sa fie adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu votul majoritatii simple a acestora.
(3) Conferinta ordinara se poate intruni la a doua convocare, de regula, in aceeasi zi si in acelasi loc cu prima convocare, dupa trecerea unui interval de minimum o ora.

ART. 23
(1) Conferinta extraordinara poate fi convocata la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel putin doua treimi din numarul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numarul membrilor Camerei cu drept de vot, care adreseaza cererea secretarului general, specificand problemele propuse a fi dezbatute in cadrul Conferintei extraordinare.
(2) Conferinta extraordinara va fi convocata si pentru completarea locurilor de membri in cadrul organelor alese, ramase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, excluderii sau decesului a mai mult de o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament.
(3) Conferinta extraordinara poate adopta hotarari cu privire la problemele dezbatute conform ordinii de zi pentru care a fost convocata.

ART. 24
(1) Pentru validitatea deliberarilor Conferintei extraordinare este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotararile se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti.
(2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), Conferinta intrunita la a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu votul majoritatii simple a acestora.
(3) Conferinta extraordinara se poate intruni la a doua convocare de regula in aceeasi zi si in acelasi loc cu prima convocare, dupa trecerea unui interval de minimum o ora.

ART. 25
(1) Convocarea conferintelor se face cu 30 de zile inainte de data intrunirii. Anuntul privind convocarea se publica in doua cotidiene de circulatie nationala si pe site-ul Camerei si cuprinde locul, data si ora de desfasurare, precum si ordinea de zi. In acelasi anunt se stabilesc locul, data si ora pentru o a doua convocare a Conferintei, in caz de neintrunire a cvorumului statutar.
(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.
(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri, in baza unei procuri speciale, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, autentificata de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea partilor, continutul si data actului. Procurile se depun in original la Secretariatul general, inainte de inceperea lucrarilor Conferintei, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii alesi si cei care si-au depus candidaturile nu pot reprezenta alti membri.
(4) Lucrarile Conferintei sunt conduse de presedintele Consiliului superior sau de inlocuitorul de drept al acestuia. Presedintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care il supune la vot plenului Conferintei. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale pentru desfasurarea Conferintei se trece la dezbaterea subiectelor inscrise pe ordinea de zi.
(5) Hotararile Conferintei se adopta prin vot deschis.
(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel se face prin vot secret.
(7) Prin procesul-verbal semnat de presedintele si de membrii secretariatului lucrarilor Conferintei se consemneaza indeplinirea formalitatilor referitoare la convocare, data si locul de desfasurare a Conferintei, numarul membrilor prezenti, numarul de voturi valabil exprimate, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea celor care au luat cuvantul, afirmatiile acestora in cadrul sedintei.
(8) Hotararile Conferintei sunt obligatorii pentru toti membrii Camerei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 26
(1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior.
(2) Consiliul superior alege dintre membrii sai Biroul permanent, respectiv persoanele care indeplinesc functiile de conducere in cadrul acestuia.

ART. 27
Organizarea si functionarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au functie reprezentativa, de conducere, decizie si control. Aplicarea hotararilor organelor alese ale Camerei se realizeaza de aparatul executiv al acesteia.

ART. 28
Membrii organelor alese care in perioada mandatului devin membri alesi in functii de conducere ale altor organizatii profesionale sunt obligati sa solicite renuntarea la functie in termen de 5 zile de la data la care au fost alesi.

ART. 29
(1) Membrii Consiliului superior sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare pentru o perioada de 5 ani, conform procedurilor prevazute in prezentul regulament, avand posibilitatea de a indeplini cel mult doua mandate. Consiliul superior are in componenta sa 15 membri.
(2) Orice membru cu drept de vot al Camerei poate fi ales in Consiliul superior, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu la data depunerii candidaturii sale;
b) nu a fost sanctionat disciplinar de Camera in ultimii 5 ani;
c) nu detine o functie intr-o alta organizatie profesionala;
d) are achitate obligatiile fata de Camera la data depunerii candidaturii si a participat la Programul de formare profesionala continua in anul anterior organizarii alegerilor;
e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevazuta in Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea alegerilor, adoptat de Camera.
(3) Candidaturile se depun la Registratura Camerei, la termenul si conform modelului stabilite prin hotarare a Consiliului superior.
(4) Consiliul superior le poate cere candidatilor sa dea o declaratie privind respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la alin (2).
(5) Consiliul superior respinge candidatura oricarei persoane care refuza sa dea declaratia prevazuta la alin. (4) sau care face o declaratie falsa ori incompleta.
(6) In cazul in care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declaratiile sale au fost incorecte, Consiliul superior constata prin hotarare alegerea sa ca fiind nula, ceea ce nu afecteaza validitatea alegerii celorlalti candidati, iar locul ramas vacant se ocupa potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).
(7) Aceasta hotarare se comunica persoanei respective.

ART. 30
(1) Candidaturile care indeplinesc conditiile legale vor fi anuntate in Conferinta de catre presedintele de sedinta.
(2) Votarea se efectueaza pe baza unui buletin de vot, in forma aprobata de Consiliul superior.
(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidatii propusi un numar care sa nu depaseasca numarul locurilor eligibile. In caz contrar, votul se considera nul.
(4) La propunerea consultantilor fiscali prezenti in plenul Conferintei se alege Comisia de numarare a voturilor, care are urmatoarele atributii principale:
a) primirea si distribuirea buletinelor de vot;
b) numararea voturilor exprimate si stabilirea voturilor valabile si a celor nule;
c) stabilirea candidatilor care au fost alesi prin intocmirea listei candidatilor in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil obtinute;
d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la desfasurarea alegerilor;
e) intocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezinta plenului Conferintei;
f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu cea a mandatului Consiliului superior;
g) alte atributii stabilite de Conferinta.
(5) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi. In caz de egalitate la ultima pozitie valida, candidatii aflati in aceasta situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmand a fi declarat ales candidatul care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.

ART. 31
(1) La prima sedinta de dupa alegeri membrii Consiliului superior aleg din randul lor, prin vot secret, un presedinte, un prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti, ale caror mandate se incheie, ca si in cazul celorlalti membri ai Consiliului superior, la data urmatoarelor alegeri desfasurate in cadrul Conferintei, daca intre timp nu le inceteaza calitatea de membru al Consiliului superior.
(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de urmatorul candidat in ordinea descrescatoare a numarului de voturi intrunit la Conferinta, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 29 alin. (2).
(3) Orice loc vacant de presedinte, prim-vicepresedinte sau de vicepresedinte trebuie ocupat in conditiile prevazute la alin. (1).
(4) Orice membru al Consiliului superior poate sa ceara suspendarea din functie pe o perioada determinata, pentru motive temeinice. Pe perioada suspendarii, Consiliul superior poate aplica prevederile alin. (2), pentru a asigura functionarea in conditii de cvorum. Pe durata participarii la lucrari membrii Consiliului superior desemnati conform prevederilor alin. (2) au drepturile si obligatiile membrilor consiliului superior suspendati.
(5) Orice membru al Consiliului superior poate comunica in scris, cu 30 de zile inainte, Secretariatului general intentia sa cu privire la suspendarea pe o perioada determinata sau retragerea din Consiliul superior. Durata suspendarii nu poate depasi durata mandatului, iar in cazul demisiei locul devine vacant de la data acesteia.
(6) Consiliul superior nu poate functiona in conditiile in care s-au vacantat si nu au fost completate, conform alin. (2), o treime din numarul locurilor prevazute in prezentul regulament. In acest caz, pentru completarea locurilor vacante se convoaca Conferinta extraordinara in vederea alegerilor.

ART. 32
(1) Calitatea de membru al Consiliului superior inceteaza in urmatoarele situatii:
a) pierderea calitatii de membru al Camerei;
b) pierderea capacitatii de exercitiu;
c) existenta unei situatii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de consultant fiscal, care impiedica exercitarea mandatului de membru al Consiliului superior, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 31 alin. (4) si (5);
d) demisia din aceasta calitate.
(2) Constatarea producerii uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) se face prin hotarare a Consiliului superior.

ART. 33
Consiliul superior se intruneste, de regula, lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor sai. Convocarea sedintelor se face prin Secretariatul general.

ART. 34
(1) Sedintele Consiliului superior pot avea loc in prezenta majoritatii simple a membrilor sai.
(2) In absenta presedintelui sau a prim-vicepresedintelui, sedintele sunt conduse de un vicepresedinte desemnat de presedinte sau de Biroul permanent.

ART. 35
(1) Hotararile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.
(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar in cazul egalitatii voturilor, votul presedintelui de sedinta determina rezultatul final.
(3) Secretariatul general pastreaza procesele-verbale ale tuturor sedintelor intr-un registru special intocmit in acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toti membrii prezenti la sedinta.

ART. 36
(1) Consiliul superior coordoneaza, conduce si controleaza activitatea Camerei, avand urmatoarele atributii:
a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Conferintei;
b) asigura conditiile pentru administrarea si gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
c) adopta si prezinta Conferintei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei si programul de activitate pentru exercitiul in curs;
d) adopta si prezinta spre aprobare Conferintei raportul de activitate, situatiile financiare anuale si executia bugetului de venituri si cheltuieli privind exercitiul incheiat, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul in curs;
e) aproba regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal si componenta comisiei de examinare in conditiile art. 4 din ordonanta;
f) stabileste componenta Comisiei de evaluare, precum si continutul si modul de desfasurare a examenului pentru consultantii fiscali din statele membre care vor desfasura activitate in Romania;
g) stabileste cuantumul taxei de inscriere in evidenta Camerei, al taxei in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a societatilor comerciale de consultanta fiscala si al taxei pentru examen;
h) aproba normele privind conditiile si termenele de plata a cotizatiilor membrilor Camerei si stabileste nivelului cotizatiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;
i) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare al Camerei, Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, normele de pregatire si perfectionare a consultantilor fiscali si Programul de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali;
j) aproba norme profesionale privind desfasurarea activitatii prevazute la art. 3 din ordonanta;
k) alege si revoca membrii Biroului permanent al Consiliului superior;
l) aproba anual indemnizatiile membrilor Consiliului superior, ai Biroului permanent al Consiliului superior, Comisiei de auditori statutari si ai Comisiei de apel;
m) emite hotarari in cazurile de abateri disciplinare sesizate de Directia de conduita si disciplina profesionala;
n) aproba normele privind controlul in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor potrivit prevederilor ordonantei;
o) numeste persoanele imputernicite sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile potrivit prevederilor ordonantei;
p) aproba Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea alegerilor si valideaza candidaturile membrilor depuse pentru organele alese ale Camerei;
q) aproba angajarea de credite pentru activitati de investitii;
r) inainteaza Ministerului Finantelor Publice propuneri de acte normative pentru completarea si modificarea legislatiei fiscale;
s) stabileste atributiile vicepresedintilor in ceea ce priveste coordonarea activitatii directiilor de specialitate ale Camerei;
s) stabileste nivelul si conditiile de acordare pentru indemnizatia/diurna de deplasare, in limitele aprobate de Conferinta nationala in bugetul de venituri si cheltuieli;
t) stabileste criteriile de acreditare a entitatilor ce urmeaza a organiza cursuri de pregatire profesionala a membrilor Camerei;
t) aproba acordarea titlului de “Presedinte de onoare” si a diplomei de excelenta pentru consultantii fiscali, in conditiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Camera, si aproba componenta Consiliului stiintific la propunerea Biroului permanent;
u) desemneaza membrii Camerei pentru a reprezenta profesia de consultant fiscal in cadrul institutiilor si organizatiilor profesionale din Romania si internationale;
v) propune si recomanda membrii Camerei in functii de conducere in cadrul organizatiilor de profil din strainatate;
w) stabileste cuantumul indemnizatiilor pentru persoanele desemnate la art. 40 – 42, dupa caz;
x) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei.
(2) In exercitarea atributiilor sale Consiliul superior emite hotarari si decizii.
(3) Hotararile Consiliului superior sunt obligatorii pentru toti membrii Camerei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Consiliul superior poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare.

ART. 37
(1) Biroul permanent al Consiliului superior este format din presedinte, prim-vicepresedinte si 5 vicepresedinti.
(2) Alegerea Biroului permanent al Consiliului superior se face de catre Consiliul superior, dintre membrii acestuia, in prima sedinta ce urmeaza alegerii acestuia.
(3) Biroul permanent se intruneste cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai, iar in cazul egalitatii voturilor, cel al presedintelui de sedinta este decisiv.
(4) Sedintele sunt conduse de presedinte, iar in absenta acestuia de prim-vicepresedinte sau de un alt membru al Biroului permanent, desemnat de presedinte.
(5) Procesele-verbale ale tuturor sedintelor se semneaza de toti membrii Biroului permanent prezenti la sedinta si se pastreaza la Registratura Camerei.

ART. 38
(1) Biroul permanent exercita urmatoarele atributii principale:
a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, pe care il inainteaza spre adoptare Consiliului superior, nu mai tarziu de data de 15 decembrie a fiecarui an anterior anului la care se refera bugetul respectiv;
b) supravegheaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei;
c) examineaza si propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;
d) aproba programele de activitate ale directiilor executive;
e) aproba deplasarile in strainatate;
f) aproba angajarea, promovarea, sanctionarea si concedierea personalului cu functii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;
g) aproba salarizarea pentru fiecare functie prevazuta in organigrama;
h) aproba revocarea secretarului general;
i) aproba organigrama si normele privind desfasurarea activitatii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atributiile si responsabilitatile structurilor executive, precum si raporturile dintre acestea, statul de functii si politica de personal, dupa care se prezinta Consiliului superior pentru validare;
j) aproba eliberarea autorizatiilor de functionare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
k) prezinta anual spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei proiectul de buget pentru exercitiul viitor;
l) prezinta situatiile financiare anuale si executia bugetului de venituri si cheltuieli spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei;
m) indeplineste si alte atributii stabilite de Conferinta si de Consiliul superior.
(2) Activitatea directiilor de specialitate ale Camerei este coordonata de catre un vicepresedinte ce a fost desemnat de Consiliul superior.
(3) In exercitarea atributiilor sale Biroul permanent adopta decizii.
(4) Biroul permanent poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare.

ART. 39
(1) Presedintele ales de Consiliul superior devine de drept si presedintele Camerei, precum si al Biroului permanent si are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Camera in justitie si in raporturile cu terte persoane fizice si juridice, autoritati publice, precum si cu organizatiile profesionale din alte tari si organisme internationale ale profesiei de consultant fiscal, aparand prestigiul si independenta profesionala a membrilor Camerei;
b) semneaza acorduri/conventii privind exercitarea profesiei de consultant fiscal in strainatate si pe teritoriul Romaniei cu organizatii similare din alte tari;
c) convoaca si conduce lucrarile Conferintei, Consiliului superior si Biroului permanent;
d) in calitate de reprezentant legal al Camerei, presedintele semneaza hotararile Conferintei, ale Consiliului superior si deciziile Biroului permanent al Consiliului superior;
e) numeste si revoca, in baza aprobarii Biroului permanent, secretarul general si personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevazut in organigrama;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta, Consiliul superior si Biroul permanent.
(2) Camera este angajata din punct de vedere legal prin semnatura presedintelui sau a unei persoane desemnate de acesta.
(3) In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt duse la indeplinire de catre prim-vicepresedinte sau de catre un vicepresedinte desemnat.
(4) Presedintele poate sa delege prim-vicepresedintele sau un vicepresedinte ori un membru al Consiliului superior pentru o actiune sau o activitate determinata.
(5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele Consiliului superior emite ordine.

ART. 40
(1) In vederea recunoasterii contributiei aduse la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal si la indeplinirea misiunii de utilitate publica atribuite de lege Camerei, se instituie titlul onorific de “Presedinte de onoare”, care poate fi acordat persoanelor care si-au incheiat mandatul de presedinte al Camerei.
(2) Titlul de “Presedinte de onoare” se acorda prin hotarare a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent.
(3) Presedintele de onoare participa in calitate de invitat la sedintele Biroului permanent si ale Consiliului superior si poate fi implicat in activitati ale Camerei, potrivit hotararilor Consiliului superior.

ART. 41
(1) In vederea asigurarii unei expertize de inalta calitate in ceea ce priveste atingerea obiectivelor strategice ale Camerei si dezvoltarea profesiei de consultant fiscal, se infiinteaza Consiliul stiintific.
(2) Membrii Consiliului stiintific sunt desemnati prin hotarare a Consiliului superior si pot fi reprezentanti ai mediului academic, specialisti de renume in domeniul fiscalitatii si dreptului fiscal si consultanti fiscali care s-au remarcat in mod deosebit prin contributia semnificativa la dezvoltarea si evolutia profesiei de consultant fiscal si prin prestigiul profesional dobandit.
(3) Membrii Consiliului stiintific pot avea atributii in cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei si pot fi consultati la analiza si la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative in domeniul profesiei.
(4) Membrii Consiliului stiintific pot fi invitati la sedintele Consiliului Camerei.
(5) Activitatea Consiliului stiintific este reglementata prin hotarare a Consiliului superior.

ART. 42
(1) Consiliul superior al Camerei poate decide infiintarea unor comitete de lucru in domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul afacerilor profesionale.
(2) Comitetele de lucru pot fi permanente si isi exercita atributiile in limitele competentelor stabilite prin regulamentul propriu de functionare, aprobat de Consiliul superior.
(3) Comitetele de lucru sunt formate din specialisti, consultanti fiscali cu experienta. In comitetele de lucru pot fi desemnati, cu acordul conducatorilor institutiilor, reprezentanti ai ministerelor sau ai altor institutii ori organizatii care activeaza in domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului in care sunt desemnati.
(4) Membrii fiecarui comitet de lucru sunt desemnati de Consiliul superior, pe termen determinat, in baza unei proceduri aprobate in acest scop prin regulamentul propriu de functionare.
(5) Comitetul fiscal este condus de un presedinte si 2 vicepresedinti alesi dintre membrii sai in prima sedinta a acestuia, validati de Consiliul superior.
(6) Comunicarea dintre comitetele de lucru si Consiliul superior se realizeaza prin intermediul reprezentantului aparatului executiv al Camerei.

ART. 43
Persoanele prevazute la art. 40 – 42 nu sunt remunerate pentru activitatea desfasurata. In mod exceptional, in functie de complexitatea si volumul misiunilor incredintate, se pot acorda indemnizatii in cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului superior.

ART. 44
(1) Comisia de auditori statutari este alcatuita din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, conform prevederilor Regulamentului de alegeri, care au si calitatea de auditor si nu detin o functie in cadrul Camerei sau in cadrul altor organizatii profesionale.
(2) La prima sedinta de dupa alegeri membrii Comisiei de auditori statutari aleg din randul lor, prin vot secret, un presedinte.
(3) Membrii Comisiei de auditori statutari participa la sedintele Consiliului superior fara drept de vot.
(4) Pentru activitatea depusa membrii Comisiei de auditori statutari primesc indemnizatii.
(5) Comisia de auditori statutari are 2 membri supleanti, alesi dintre membrii Camerei care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).

ART. 45
Comisia de auditori statutari a Camerei are urmatoarele atributii:
a) efectueaza auditul situatiilor financiare ale Camerei;
b) intocmeste raportul anual de audit, precum si alte rapoarte solicitate de Consiliul superior si le prezinta Conferintei spre dezbatere si aprobare.

ART. 46
Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.

ART. 47
Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:
a) membrii Consiliului superior;
b) personalul executiv al Camerei;
c) asociatii, angajatii, sotii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai persoanelor prevazute la lit. a).

ART. 48
(1) Comisia de apel este compusa din 5 membri: 3 consultanti fiscali, membri ai Camerei, alesi conform Regulamentului de alegeri, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, si 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, din care un reprezentant cu pregatire juridica. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un presedinte, care este consultant fiscal.
(2) Pentru activitatea depusa membrii Comisiei de apel primesc o indemnizatie pentru fiecare sedinta.
(3) Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani si poate fi reinnoit o singura data.
(4) Comisia de apel are 2 membri supleanti, alesi dintre membrii Camerei care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL VI
Veniturile si cheltuielile Camerei

ART. 49
(1) Camera, in calitate de persoana juridica fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din activitatile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste venituri.
(2) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Camera se conduce potrivit legii.
(3) Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care atesta crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.
(4) Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative care atesta crearea obligatiei de plata sau in momentul platii efective a acestora.

ART. 50
(1) Veniturile Camerei se constituie din urmatoarele surse:
a) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal;
b) taxa de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala;
c) taxa de inscriere in evidenta Camerei;
d) cotizatiile profesionale ale membrilor Camerei, respectiv cotizatiile fixe anuale;
e) cotizatiile anuale calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care isi exercita profesia individual sau de societatile comerciale de consultanta fiscala autorizate de Camera;
f) incasarile din vanzarea publicatiilor proprii;
g) donatii si sponsorizari;
h) venituri din aplicarea de sanctiuni;
i) taxe (tarife) de participare la cursurile de pregatire profesionala, la conferinte, seminare, forumuri si alte servicii prestate de Camera in conformitate cu prevederile legale;
j) alte venituri din activitatea Camerei.
(2) Taxa de inscriere in evidenta Camerei este datorata si se achita inaintea depunerii cererii de inscriere.

ART. 51
Consultantii fiscali, membri activi si inactivi, sunt obligati sa plateasca cotizatiile si taxele datorate catre Camera, dupa caz, in conditiile prevazute prin hotararile Consiliului superior.

CAPITOLUL VII
Abateri si sanctiuni

ART. 52
(1) Fapta savarsita de un membru al Camerei prin care se incalca dispozitiile ordonantei, ale prezentului regulament, ale Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale, hotararile, normele sau alte acte emise de Camera constituie abatere disciplinara.
(2) Abaterile disciplinare savarsite de membri sunt urmatoarele:
a) incalcarea dispozitiilor ordonantei sau ale prezentului regulament;
b) nerespectarea prevederilor Codului privind conduita etica si profesionala a consultantilor fiscali;
c) exercitarea profesiei in perioada de suspendare;
d) nerespectarea normelor de lucru si desfasurarea unei activitati profesionale in conditii necorespunzatoare, cu prejudicierea reputatiei profesionale;
e) nerespectarea normelor privind pastrarea secretului profesional;
f) neplata cotizatiilor si a celorlalte obligatii banesti pe o perioada de un an;
g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor banesti;
h) refuzul de a se prezenta si de a pune la dispozitia organelor de control ale Camerei documentele privind activitatea profesionala in cadrul activitatilor de audit de calitate;
i) declaratii neconforme cu realitatea in relatiile cu Camera;
j) absente nejustificate de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala;
k) prestarea de servicii de consultanta fiscala fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu au fost inscrise toate elementele cu privire la identitatea partilor;
l) nerespectarea prevederilor art. 10.

ART. 53
(1) Faptele prevazute la art. 52 se sanctioneaza cu:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea calitatii de membru al Camerei pe o perioada de la 3 luni pana la un an;
d) excluderea din Camera.
(2) La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea abaterii si de urmarile acesteia, precum si de calitatile profesionale si morale ale celui in cauza. In cazul repetarii unei abateri disciplinare se va aplica sanctiunea imediat urmatoare ca grad de severitate, cu exceptia cazului in care se impune aplicarea unei sanctiuni mai aspre.
(3) Abaterile disciplinare se constata de Directia de conduita si disciplina profesionala, iar sanctiunile disciplinare se aproba de Consiliul superior si de Comisia de apel, potrivit competentelor.
(4) In cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal, cel in cauza este obligat sa depuna sub luare de semnatura carnetul profesional si parafa, in termen de 5 zile de la data aplicarii sanctiunii. In situatia refuzului se procedeaza la radierea din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala. Aceeasi obligatie ii revine si in cazul aplicarii masurii de excludere si de interzicere a exercitarii profesiei de consultant fiscal.
(5) La expirarea termenului de suspendare i se restituie consultantului fiscal carnetul profesional si parafa.
(6) De la data comunicarii hotararii de aplicare a uneia dintre sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. c) si d) consultantilor fiscali persoane fizice li se interzic practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal.
(7) Hotararile de sanctionare se publica pe site-ul Camerei. Concomitent cu publicarea pe site, Secretariatul general va instiinta Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Consiliul Concurentei despre interdictia de practicare a profesiei si de utilizare a titlului de consultant fiscal.
(8) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de 6 luni de la constatare, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.
(9) Raspunderea disciplinara a consultantului fiscal nu exclude raspunderea civila, contraventionala sau penala a acestuia.

ART. 54
Membrii Camerei, persoane fizice si juridice, care desfasoara activitatea de consultanta fiscala fara viza anuala se sanctioneaza disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru pe o perioada de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament.

ART. 55
(1) Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal intervine in urmatoarele situatii:
a) in cazul declararii ca inactiv;
b) la cerere;
c) in caz de incompatibilitate;
d) in cazul executarii unei pedepse privative de libertate pentru savarsirea unei fapte care nu ii interzice dreptul de gestiune si de administrare a unei societati comerciale;
e) ca urmare a interdictiei de a profesa pe o anumita perioada, dispusa prin hotarare judecatoreasca sau ca urmare a unei sanctiuni disciplinare aplicate de Camera.
(2) Exercitarea profesiei de consultant fiscal inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la cerere;
b) prin deces;
c) in cazul excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara aplicata de Camera;
d) in cazul condamnarii definitive pentru o fapta prevazuta de legea penala, daca aceasta il face nedemn de a fi consultant fiscal;
e) in cazul retragerii carnetului profesional, respectiv a autorizatiei de functionare.

ART. 56
Toate sesizarile referitoare la problemele, faptele sau circumstantele care sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unui membru se inainteaza Secretariatului general, care transmite documentatia Directiei de conduita si disciplina profesionala.

ART. 57
(1) Directia de conduita si disciplina profesionala efectueaza cercetari asupra documentatiei primite, putand sa solicite informatiile pe care le considera necesare, inclusiv registre, dosare sau evidente, consultantul fiscal fiind obligat sa le prezinte.
(2) Directia de conduita si disciplina profesionala se pronunta asupra unei sanctiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de catre persoana in cauza a informatiilor necesare, oferindu-i posibilitatea sa isi exprime punctul de vedere inainte de a lua decizia cu privire la sesizarea Consiliului superior.

ART. 58
(1) In situatia in care Directia de conduita si disciplina profesionala considera ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, persoana reclamata si reclamantul primesc notificari corespunzatoare.
(2) In situatia in care Directia de conduita si disciplina profesionala considera ca sunt indeplinite conditiile necesare pentru atragerea raspunderii disciplinare, intocmeste proiectul de ordin si sesizeaza Consiliul superior in vederea aprobarii sanctiunii propuse.
(3) In cazul in care Directia de conduita si disciplina profesionala hotaraste sa sesizeze Consiliul superior, ii trimite acestuia un raport cuprinzand faptele reclamate la adresa consultantului fiscal, probele administrate, precum si orice alte informatii pe care s-a bazat in sustinerea propunerii de sanctionare disciplinara.

ART. 59
In vederea solutionarii sesizarilor primite, Consiliul superior respecta procedurile referitoare la comunicare, audiere, deliberare si comunicare a hotararii.

ART. 60
Consiliul superior comunica in scris persoanei reclamate, in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, urmatoarele:
a) continutul reclamatiei primite, locul si data la care va avea loc audierea persoanei respective;
b) elementele care stau la baza reclamatiei;
c) o descriere a procedurilor Consiliului superior privind solutionarea reclamatiei, in forma aprobata de acesta;
d) solicitarea adresata persoanei reclamate de a confirma, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, recunoasterea totala sau partiala a faptelor puse in sarcina acesteia, intentia de a participa la audiere si de a fi reprezentata sau asistata de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele nerecunoscute, persoana reclamata poate prezenta probe in apararea sa.

ART. 61
(1) Audierea se stabileste de Consiliul superior in termen de pana la 30 de zile de la data primirii sesizarii. In acest scop persoanele sunt citate la Camera.
(2) Persoana reclamata poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisa adresata Consiliului superior, amanarea audierii pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
(3) In cazul absentei nemotivate a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia, audierea nu mai are loc si se trece la procedura urmatoare.

ART. 62
(1) Dupa procedura audierii sau in caz de absenta nemotivata, Consiliul superior se retrage pentru deliberare.
(2) Consiliul superior delibereaza in raport cu fiecare fapta a persoanei reclamate si emite o hotarare impotriva acesteia, cuprinzand una dintre sanctiunile prevazute la art. 53 alin. (1).
(3) In cazul in care Consiliul superior constata ca faptele reclamate au fost neintemeiate, emite o hotarare de respingere.
(4) Consiliul superior anunta hotararea sa in sedinta si informeaza partile implicate despre dreptul de a ataca hotararea in fata Comisiei de apel. Hotararea se comunica in scris partilor implicate, in termen de 5 zile de la adoptare.
(5) Hotararea Consiliului superior devine executorie de la data implinirii termenului de apel, cu exceptia cazului in care, inainte de implinirea termenului, partile ataca hotararea Consiliului superior la Comisia de apel.
(6) Sedintele Consiliului superior sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care ar fi afectat principiul confidentialitatii, acestea urmand a fi hotarate de Consiliul superior, precum si la solicitarea partilor.

ART. 63
Hotararile Consiliului superior pot fi atacate, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii scrise, atat de catre persoana reclamata, cat si de reclamant. Cererea de apel trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie formulata in scris si sa fie adresata Comisiei de apel prin Secretariatul general;
b) sa prezinte motivele atacarii hotararii Consiliului superior.

ART. 64
(1) Comisia de apel notifica ambelor parti data si locul judecarii apelului. La judecare, apelantul are dreptul sa fie reprezentat sau asistat.
(2) Apelul poate fi judecat in lipsa partilor daca oricare dintre parti solicita aceasta, cu respectarea cerintelor privind trimiterea comunicarii scrise.
(3) Comisia de apel poate amana judecarea apelului pentru o data ulterioara, in vederea formularii apararii, in caz de boala sau in alte imprejurari temeinic motivate.
(4) Procedura de judecare a apelului este similara cu cea din faza audierii in fata Consiliului superior.

ART. 65
(1) La incheierea judecarii apelului, Comisia de apel poate hotari confirmarea, modificarea sau anularea hotararii Consiliului superior.
(2) Comisia de apel anunta hotararea sa in sedinta publica. Hotararea Comisiei de apel se va comunica in scris partilor in termen de 15 zile de la pronuntare.
(3) Sedintele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice sedintele in care ar fi adusa atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei si tertilor, precum si in cazurile in care ar fi afectat principiul confidentialitatii, acestea urmand a fi hotarate de Consiliul superior, precum si la solicitarea oricareia dintre parti.
(4) Hotararile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.
(5) Hotararile Comisiei de apel sunt de natura disciplinara si pot fi atacate, in conditiile legii, la instanta competenta.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 66
De la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului regulament, membrii Camerei care au statutul de membri activi si nu vor desfasura activitate de consultanta fiscala pe o perioada de minimum un an pot solicita in scris trecerea la statutul de membru inactiv.

ART. 67
Camera coopereaza si colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice in urmatoarele domenii:
a) cresterea calitatii activitatii de consultanta fiscala in vederea eficientizarii acesteia;
b) constatarea cazurilor de utilizare ilegala a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societatii comerciale de consultanta fiscala;
c) pregatirea si perfectionarea membrilor Camerei in activitatea de consultanta fiscala;
d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia imbunatatirii legislatiei fiscale si a activitatii de consultanta fiscala si aplicarea in mod unitar a legislatiei fiscale.

ART. 68
Prevederile prezentului regulament se aplica de catre membrii Camerei persoane fizice active si inactive si persoane juridice, precum si de catre orice alte persoane care solicita prestarea unor servicii ce intra in competentele Camerei.

ART. 69
Structura aparatului executiv al Camerei, numarul maxim de posturi, atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul executiv al Camerei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al aparatului executiv, care se aproba prin hotarare a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent.

ART. 70
Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close