Organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare

In M. Of. nr. 195 din 26 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare.

Din cuprins:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Academia de Stiinte Militare, denumita in continuare ASM, se infiinteaza ca institutie publica de interes national in domeniul cercetarii stiintifice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, de consacrare academica, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
(2) ASM are personalitate juridica si reprezinta in justitie interesele proprii. ASM poate fi reprezentata in justitie si de organele de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.
(3) Sediul ASM se afla in municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 68 – 72, sectorul 5.

ART. 2
ASM are ca obiect de activitate:
a) dezvoltarea stiintelor din sistemul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in scopul alinierii la cerintele NATO si ale Uniunii Europene;
b) promovarea pe plan national si international a cercetarilor stiintifice din sistemul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
c) coordonarea activitatii de cercetare stiintifica din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
d) fundamentarea necesarului de resurse de finantare a activitatilor de cercetare-dezvoltare pe termen mediu si lung din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
e) crearea cadrului legal pentru introducerea continua a progresului tehnic in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

ART. 3
ASM recunoaste Academia Romana ca fiind cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala.

ART. 4
In realizarea obiectului sau de activitate, ASM colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Academia Romana, Academia Oamenilor de Stiinta din Romania si academiile de ramura, institutiile de invatamant superior, precum si cu alte ministere, institutii si unitati de profil.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea ASM

SECTIUNEA 1
Organizarea, functionarea si finantarea ASM

ART. 5
ASM se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 6
(1) In vederea realizarii obiectului sau de activitate, ASM are urmatoarele atributii:
a) participa la elaborarea strategiei nationale a activitatii de cercetare stiintifica din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in vederea respectarii angajamentelor in domeniul capacitatilor asumate fata de NATO si Uniunea Europeana;
b) contribuie la valorificarea cercetarii stiintifice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
c) elaboreaza programe de cercetare stiintifica in domeniile de interes pentru Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii, precum si pentru alte organe ale administratiei publice;
d) colaboreaza la programele de cooperare stiintifica internationala ale colectivelor de cercetare din institutiile de invatamant superior cu profil militar si civil;
e) participa la elaborarea programelor de cercetare stiintifica ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ale Academiei Romane si ale altor ministere si institutii interesate;
f) initiaza si dezvolta relatii de colaborare cu institutii de cercetare stiintifica si de invatamant din tara si din strainatate, precum si cu organizatii nationale si internationale;
g) acorda, in conditiile legii, distinctii si premii pentru contributii deosebite in activitatea de cercetare stiintifica;
h) organizeaza, in nume propriu sau in colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate, manifestari stiintifice, congrese, seminare, ateliere de lucru si simpozioane pe problemele cercetarii din domeniul sau de activitate;
i) participa, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si cu alte institutii abilitate, la evaluarea si atestarea capacitatii institutiilor care desfasoara activitati de cercetare in domeniul cercetarii stiintifice, in conditiile legii, potrivit ariei sale de responsabilitate;
j) formuleaza puncte de vedere in legatura cu infiintarea sau desfiintarea de institute, centre si unitati de cercetare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
k) conduce programe de cercetare stiintifica din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, atribuite de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct;
l) coordoneaza si evalueaza activitatea de cercetare stiintifica din structurile proprii;
m) propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, in conditiile legii, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor obiective specifice domeniului sau de activitate;
n) formuleaza propuneri in domeniul dezvoltarii cercetarii si invatamantului din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
o) contribuie la fundamentarea, argumentarea si expertizarea stiintifica a optiunilor si deciziilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) ASM indeplineste si alte atributii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul sau.

ART. 7
(1) ASM reuneste personalitati de o deosebita valoare stiintifica si profesionala din domeniile cercetarii stiintifice din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
(2) ASM are in componenta sa membri titulari, membri corespondenti, membri de onoare si membri asociati. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este 100, din care 50 membri titulari. Numarul membrilor de onoare si numarul membrilor asociati se stabilesc prin statut.
(3) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani, alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu din domeniile prevazute la alin. (1).
(4) Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniul militar.
(5) Membrii asociati pot fi doar persoane juridice.

ART. 8
ASM poate acorda si titlul de membru post-mortem.

ART. 9
Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor ASM se stabilesc prin Statutul ASM.

ART. 10
(1) Membrii titulari ai ASM beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu salariul mediu pe economie, in limita fondurilor disponibile.
(2) Membrii corespondenti ai ASM beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu 50% din valoarea salariului mediu pe economie, in limita fondurilor disponibile.
(3) Membrii titulari si membrii corespondenti ai ASM care sunt si membri ai altor academii opteaza pentru o singura indemnizatie.

ART. 11
ASM poate sa organizeze, in filialele teritoriale, unitati fara personalitate juridica.

ART. 12
Pentru buna desfasurare a activitatii ASM, in structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice.

ART. 13
Atributiile si modul de organizare si functionare ale filialelor teritoriale si ale sectiilor stiintifice se stabilesc prin Statutul ASM.

ART. 14
(1) Finantarea ASM se asigura din venituri proprii.
(2) ASM poate beneficia de donatii, sponsorizari si alte surse de finantare, potrivit legii.

ART. 15
Patrimoniul ASM este alcatuit din bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale atribuite in administrare sau in folosinta, dobandite potrivit legii.

SECTIUNEA a 2-a
Conducerea ASM

ART. 16
(1) Organele de conducere ale ASM sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul stiintific;
c) biroul executiv al consiliului stiintific.
(2) Functiile de conducere ale ASM sunt:
a) presedinte;
b) vicepresedinte;
c) secretar general.

ART. 17
(1) Conducerea ASM se exercita de catre adunarea generala, forul suprem de conducere. Adunarea generala este alcatuita din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
(2) Numai membrii titulari si membrii corespondenti au drept de vot.

ART. 18
Adunarea generala a membrilor ASM are urmatoarele atributii:
a) adopta Statutul ASM, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii;
b) aproba darea de seama asupra activitatii desfasurate intre doua sesiuni ale adunarii generale, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
c) aproba programe pentru valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice;
d) alege, prin vot secret, noii membri ai ASM;
e) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedintele si secretarul general ai ASM. Mandatul acestora este de 4 ani, avand dreptul de a fi realesi pentru inca un mandat.

ART. 19
Adunarea generala a membrilor ASM este legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit numarul legal de doua treimi din numarul membrilor se convoaca, in termen de maximum 30 de zile, o noua adunare, care se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total de membri. In cazul in care nici la a doua convocare nu este intrunit numarul legal de membri se convoaca, in termen de maximum 10 zile, o noua adunare, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.

ART. 20
Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si, in sesiune extraordinara, ori de cate ori este nevoie, la solicitarea consiliului stiintific sau a jumatate plus unu din numarul membrilor.

ART. 21
Consiliul stiintific asigura conducerea ASM intre sesiunile adunarii generale.
ART. 22
(1) Consiliul stiintific este format din presedintele, vicepresedintele, secretarul general ai ASM, presedintii sectiilor stiintifice, precum si presedintii filialelor teritoriale.
(2) Biroul executiv al consiliului stiintific este format din presedintele, vicepresedintele si secretarul general ai ASM si asigura conducerea operativa.

ART. 23
(1) Presedintele ASM este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv al consiliului stiintific.
(2) Presedintele reprezinta ASM in relatiile cu tertii si este ordonator secundar de credite.
(3) Atributiile consiliului stiintific, ale biroului executiv al consiliului stiintific, ale presedintelui si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul ASM.
(4) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, acestea vor fi preluate de catre vicepresedinte.
(5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

SECTIUNEA a 3-a
Aparatul de lucru al ASM

ART. 24
Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale ASM se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

ART. 25
Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al ASM se face potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar, in limita fondurilor disponibile.

ART. 26
ASM are in dotare un parc auto propriu.

CAPITOLUL III
Structurile de cercetare care isi desfasoara activitatea in coordonarea stiintifica a ASM

ART. 27
(1) Cercetarea stiintifica din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala cuprinde:
a) cercetarea fundamentala;
b) cercetarea aplicativa.
(2) Urmatoarele structuri de cercetare isi pot desfasura activitatea in coordonarea stiintifica a ASM:
a) nuclee;
b) colective;
c) laboratoare;
d) sectii;
e) departamente;
f) institutii in care se desfasoara activitatea de invatamant si cercetare stiintifica si institutii in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica, cu personalitate juridica;
g) institutii fara personalitate juridica, in care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica.

ART. 28
Structurile de cercetare prevazute la art. 27 alin. (2) care incheie contracte de cercetare stiintifica informeaza direct ASM asupra rezultatelor cercetarilor pentru care au fost finantate.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 29
Sintagma “Academia de Stiinte Militare” nu poate fi folosita de nicio alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close