Republicare oficiala. HG nr. 1148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

In M. Of. nr. 204 din 28 martie 2012 a fost republicata Hotararea Guvernului nr. 1148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Hotararea Guvernului nr. 1.148/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, si a mai fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 1.203/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 12 octombrie 2009.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Scopul acreditarii spitalelor este imbunatatirea continua a calitatii serviciilor medicale spitalicesti.
(2) Acreditarea spitalelor certifica calitatea serviciilor de sanatate in conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.

ART. 2
(1) Spitalele intra in procesul de acreditare potrivit dispozitiilor art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Acreditarea spitalelor se acorda de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, soseaua Kiseleff nr. 55, sectorul 1, care functioneaza in coordonarea primului-ministru printr-un consilier de stat desemnat in acest sens, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(3) Categoriile de acreditare a spitalelor se stabilesc de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(4) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor asigura pregatirea, calificarea si formarea continua a evaluatorilor de spitale.

ART. 3
(1) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este ordonator tertiar de credite.
(3) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor transmite trimestrial primului-ministru un raport complet privind stadiul activitatii institutiei si al procesului de acreditare a spitalelor, gradul de armonizare cu politicile si strategiile nationale si internationale din domeniul sau de activitate, progresele facute in asigurarea calitatii serviciilor medicale spitalicesti, precum si dificultatile intampinate in procesul de acreditare a spitalelor.

CAPITOLUL II
Conducerea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

ART. 4
(1) Conducerea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor din Romania este asigurata de:
a) presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
b) Comitetul director;
c) directorul general.
(2) Comitetul director este format din 7 membri, reprezentanti ai urmatoarelor institutii si organizatii profesionale:
a) un reprezentant al Administratiei Prezidentiale;
b) 2 reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului;
c) un reprezentant al Academiei Romane;
d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania;
e) un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;
f) presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.
(3) Membrii Comitetului director prevazuti la alin. (2) lit. a) – e) sunt desemnati de institutiile publice si de organizatiile profesionale pe care le reprezinta pentru un mandat de 5 ani.
(4) Comitetul director isi alege din randul membrilor sai, in termen de 5 zile de la prima intrunire, prin vot secret, cu majoritate simpla, un presedinte si un vicepresedinte pentru o perioada de un an, fara posibilitatea desemnarii consecutive.
(5) Mandatul membrilor inceteaza prin revocare, de catre conducerea institutiei sau organizatiei profesionale care i-a desemnat, in urmatoarele situatii:
a) la solicitarea justificata a persoanei in cauza, aprobata de conducerea institutiei sau organizatiei profesionale care a desemnat-o;
b) ca urmare a constatarii neindeplinirii atributiilor aferente calitatii de membru, la sesizarea presedintelui sau a membrilor Comitetului director;
c) in toate cazurile ce determina pierderea calitatii pentru care au fost desemnati, dispuse ori constatate de conducerea institutiei sau organizatiei profesionale care i-a desemnat;
d) in orice situatie ce constituie o cauza de incetare de drept a raporturilor de munca/raporturilor de serviciu avute cu autoritatea sau institutia publica care i-a desemnat.
(6) In situatiile prevazute la alin. (5) se desemneaza un nou membru potrivit alin. (3), al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.

ART. 5
(1) Comitetul director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se intruneste in sedinte ordinare lunare si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, fiind convocat si condus de presedintele Comitetului director, iar in lipsa acestuia de vicepresedinte.
(2) Comitetul director este legal intrunit in prezenta a 5 din cei 7 membri.
(3) Hotararile Comitetului director se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(4) Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor poate desemna, in lipsa sa, pe directorul general sa participe cu drept de vot deplin in numele sau la sedintele Comitetului director.
(5) La sedintele Comitetului director pot participa, fara drept de vot, si alte persoane in calitate de invitati la solicitarea membrilor Comitetului director.

CAPITOLUL III
Componenta si modul de organizare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

ART. 6
(1) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si eliberat, pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.
(2) Mandatul presedintelui inceteaza inainte de termen in urmatoarele situatii:
a) prin demisie;
b) ca urmare a unei condamnari penale stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
c) imposibilitatea exercitarii atributiilor legale pe o perioada de minimum 90 de zile;
d) incalcarea prevederilor legale in vigoare, in domeniu;
e) deces.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2) se numeste un nou presedinte, conform alin. (1), al carui mandat dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost numit.
(4) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor are un director general angajat in conditiile prevazute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata.
(5) Directorul general coordoneaza activitatea administrativa, financiar-contabila, resurse umane si juridica si exercita orice alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui.

ART. 7
(1) Structura organizatorica a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor va functiona cu un numar maxim de 55 de posturi, exclusiv demnitarul.
(3) Atributiile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

CAPITOLUL IV
Atributiile Comitetului director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

ART. 8
Comitetul director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba prin hotarare, in conditiile legii, acreditarea spitalelor pe baza propunerilor elaborate de Unitatea de evaluare, analiza si acreditare;
b) aproba prin hotarare continutul si modelul certificatului de acreditare, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
c) aproba prin hotarare normele privind modul de desfasurare a activitatii Comisiei de evaluare in vederea acreditarii;
d) avizeaza procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor propuse de presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si le supune, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la avizare, aprobarii ministrului sanatatii;
e) aproba prin hotarare constituirea Comisiei de evaluare in vederea acreditarii pentru fiecare spital, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
f) propune ansamblul de masuri ce urmeaza a fi luate in sensul imbunatatirii calitatii serviciilor medicale spitalicesti;
g) aproba prin hotarare planul privind instruirea si organizarea corpului de evaluatori, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
h) aproba prin hotarare planul anual de acreditare al spitalelor, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
i) avizeaza raportul de activitate al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

ART. 9
In exercitarea atributiilor sale, Comitetul director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor emite hotarari.

CAPITOLUL V
Atributiile presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

ART. 10
Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor are urmatoarele atributii principale:
a) dispune ducerea la indeplinire a hotararilor Comitetului director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
b) semneaza certificatul de acreditare, in temeiul hotararii Comitetului director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;
c) aproba prin ordin statul de functii si de personal;
d) supune aprobarii Comitetului director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor numarul, componenta si coordonatorul comisiilor de evaluare, in vederea acreditarii spitalelor ce urmeaza a fi evaluate;
e) urmareste modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unitatilor cu paturi in vederea acreditarii acestora, in conformitate cu standardele si metodologia in vigoare;
f) supune aprobarii Comitetului director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor planul anual de acreditare al spitalelor;
g) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeste si elibereaza din functie personalul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, in conditiile legii;
h) aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu incadrarea in prevederile bugetare anuale;
i) reprezinta Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor in raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice, atat pe plan intern, cat si pe plan international;
j) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al institutiei si il transmite ordonatorului principal de credite in vederea includerii, ca anexa, in proiectul de buget si raspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exercitiului bugetar, potrivit dispozitiilor legale;
k) aproba intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli potrivit reglementarilor emise de catre Ministerul Finantelor Publice si le prezinta ordonatorului principal de credite;
l) asigura respectarea disciplinei financiar-bugetare;
m) aproba, prin ordin, raportul de acreditare elaborat de Unitatea de evaluare, analiza si acreditare.

ART. 11
Nivelul taxei de acreditare a spitalelor se aproba de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, prin ordin al presedintelui acesteia, la propunerea Ministerului Sanatatii.

ART. 12
In exercitarea atributiilor sale, presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor emite ordine.

ART. 13
Unitatea de standarde si proceduri de acreditare are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si actualizeaza permanent standardele, indicatorii, procedurile si metodologia de acreditare a spitalelor, pe baza metodelor stiintifice dovedite si a consultarii cu experti in domeniu;
b) elaboreaza manualul de acreditare a spitalelor;
c) participa la activitatea de instruire si pregatire a evaluatorilor spitalelor si a altor institutii implicate;
d) asigura procesul de cercetare-dezvoltare de profil, cercetare stiintifica si cercetare sociala, in vederea imbunatatirii standardelor, indicatorilor, procedurilor si metodologiei de acreditare a spitalelor si a armonizarii acestora cu racordarea la retele europene si internationale de profil.

ART. 14
Unitatea de evaluare, analiza si acreditare are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza criteriile de selectare a evaluatorilor si asigura implementarea procedurilor de evaluare a evaluatorilor;
b) asigura evaluarea persoanelor in vederea obtinerii certificatului de evaluator, precum si reevaluarea evaluatorilor la fiecare 3 ani;
c) acorda certificatul de evaluator persoanelor care indeplinesc criteriile;
d) supune spre avizare presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, in vederea aprobarii de catre Comitetul director, raportul de acreditare care sta la baza eliberarii hotararii de acreditare;
e) supune spre avizare presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, in vederea aprobarii de catre Comitetul director, categoriile de acreditare pentru fiecare spital evaluat, pe baza raportului prezentat de Comisia de evaluare in vederea acreditarii;
f) desemneaza persoana responsabila cu mentinerea legaturii cu spitalul, precum si cu gestionarea documentelor depuse pentru evaluare in vederea acreditarii.

ART. 15
(1) Comisiile de evaluare in vederea acreditarii sunt structuri constituite specific pentru fiecare spital, in functie de dimensiunea, specificul si complexitatea acestuia.
(2) Comisiile de evaluare in vederea acreditarii se constituie din 3 – 7 membri, in functie de complexitatea spitalului evaluat, numiti prin hotarare a Comitetului director al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, si au urmatoarea componenta:
a) un presedinte al Comisiei de evaluare numit din cadrul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, care coordoneaza activitatea comisiei, relationarea cu spitalul evaluat si cu Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor;
b) 2 – 6 membri formati si acreditati, in functie de complexitatea spitalului evaluat.
(3) Comisia de evaluare in vederea acreditarii are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza modul in care spitalul respecta standardele de calitate stabilite;
b) intocmeste raportul de evaluare;
c) organizeaza baza de date privind procesul de acreditare, constituita din documentele rezultate pe parcursul procesului de evaluare;
d) asigura consiliere conducerii spitalului evaluat privind masurile specifice de imbunatatire a calitatii serviciilor;
e) transmite conducerii spitalului rezultatele evaluarii in vederea clarificarii unor eventuale neconcordante;
f) transmite raportul de evaluare Unitatii de evaluare, analiza si acreditare.
(4) Componenta Comisiei de evaluare in vederea acreditarii este publicata pe pagina de internet a institutiei si se transmite spitalului ce urmeaza a fi evaluat cu cel putin 14 zile lucratoare inaintea procedurii de evaluare.
(5) In procesul de acreditare Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor poate utiliza, in conditiile legii, evaluatori de spitale romani si straini, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, specialisti certificati pe plan international sau de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.

CAPITOLUL VI
Finantarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

ART. 16
(1) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este finantata conform prevederilor art. 3 alin. (1).
(2) Veniturile proprii sunt constituite din:
a) taxa de acreditare/reacreditare platita de spitale;
b) taxa de evaluare/reevaluare a unui spital platita de solicitantul evaluarii/reevaluarii;
c) contravaloarea serviciilor de consultanta acordate spitalelor in vederea pregatirii acestora pentru acreditare;
d) fonduri externe nerambursabile, ca urmare a programelor aplicate;
e) editarea si vanzarea de carti, publicatii, lucrari si studii de specialitate;
f) venituri din coordonarea nationala a procesului de cercetare-dezvoltare in imbunatatirea serviciilor de acreditare a spitalelor, cu racordarea la retele europene si internationale de profil;
g) venituri din coordonarea nationala a procesului de formare formatori si evaluatori in domeniul acreditarii spitalelor;
h) donatii, sponsorizari si alte venituri incasate conform legii.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 17
(1) Spitalele sunt supuse reacreditarii o data la 5 ani.
(2) Planul de acreditare a spitalelor aferent unei perioade de acreditare de 5 ani cuprinde planurile anuale de acreditare constituite in baza solicitarilor de programare pentru realizarea procedurii de evaluare in vederea acreditarii.
(3) Taxa de acreditare/reacreditare se suporta de catre solicitant si se depune in contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

ART. 18
Dispozitiile prezentei hotarari privind acreditarea spitalelor sunt aplicabile si reacreditarii prevazute la art. 17 alin. (1).

ART. 19
Informatiile privind activitatea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor sunt informatii publice.

ART. 20
(1) Instruirea, organizarea si coordonarea corpului de evaluatori de spitale se realizeaza de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, prin Directia resurse umane, cu sprijinul Unitatii de evaluare, analiza si acreditare, conform legislatiei in domeniu.
(2) Registrul evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor include toate persoanele certificate de catre institutie, care alcatuiesc corpul evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

ART. 21
(1) Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei, cu exceptia presedintelui, este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind personalul contractual din autoritatile si institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.
(2) Presedintele este salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind salarizarea functiilor de demnitate publica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close