Unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene

In M. Of. nr. 204 din 28 martie 2012 a fost publicata Legea nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr. 123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 751 din 6 noiembrie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Magistratii de legatura sunt selectati pe baza unui concurs de dosare, care sa ateste o experienta practica in domeniul cooperarii judiciare internationale, si a unui interviu. La acest concurs se pot inscrie numai judecatori, procurori sau personal de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, avand o vechime in magistratura de cel putin 6 ani.”
2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Magistratii de legatura au dreptul la pasaport diplomatic si beneficiaza in statul in care sunt trimisi de drepturile salariale si de alte drepturi banesti corespunzatoare functiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislatiei de salarizare in vigoare pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.”
3. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Membrul national roman la Eurojust este reprezentantul Romaniei in Eurojust si are competentele prevazute in Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust in scopul consolidarii luptei impotriva formelor grave de criminalitate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 63 din 6 martie 2002, astfel cum a fost modificata si completata prin Decizia 2003/659/JAI a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust in scopul consolidarii luptei impotriva formelor grave de criminalitate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 245 din 29 septembrie 2003, si prin Decizia 2009/426/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust si de modificare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust in scopul consolidarii luptei impotriva formelor grave de criminalitate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 138 din 4 iunie 2009, denumita in continuare Decizia Eurojust, in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.”
4. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Membrul national roman la Eurojust este selectat de ministrul justitiei dintre procurorii cu o vechime in magistratura de minimum 12 ani, cu experienta in combaterea formelor grave ale criminalitatii transnationale organizate, a coruptiei sau a terorismului, precum si cu experienta practica in domeniul cooperarii judiciare internationale.
(3) Mandatul membrului national la Eurojust este de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii. In cazul in care un membru national este ales presedinte sau vicepresedinte al Eurojust, mandatul acestuia, in calitate de membru national, nu poate inceta inainte de expirarea termenului pentru care a fost ales presedinte sau vicepresedinte al Colegiului Eurojust.”
5. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Membrul national roman la Eurojust are locul de munca la sediul Eurojust, are dreptul la pasaport diplomatic si beneficiaza de drepturile salariale si de alte drepturi banesti corespunzatoare functiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislatiei de salarizare in vigoare pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate. Drepturile salariale si celelalte drepturi banesti se suporta din bugetul Ministerului Public.”
6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
Raport anual
(1) Membrul national roman la Eurojust prezinta ministrului justitiei, pana la data de 1 februarie a fiecarui an pentru anul precedent, un raport referitor la activitatea Biroului roman la Eurojust. Ministrul justitiei transmite o copie a raportului de activitate Parlamentului, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Membrul national roman la Eurojust poate fi chemat pentru a informa comisiile juridice si comisiile pentru afaceri europene ale celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei despre activitatea desfasurata.”
7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
Biroul roman la Eurojust
(1) Biroul roman la Eurojust este format din membrul national la Eurojust, adjunctul acestuia si un asistent. In functie de volumul de activitate al biroului pot fi numiti mai multi adjuncti sau mai multi asistenti ai membrului national.
(2) Adjunctul membrului national la Eurojust este numit prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Adjunctul membrului national la Eurojust este selectat de ministrul justitiei dintre procurorii sau judecatorii cu o vechime in magistratura de minimum 12 ani, cu experienta in combaterea formelor grave ale criminalitatii transnationale organizate, a coruptiei sau a terorismului, precum si cu experienta practica in domeniul cooperarii judiciare internationale.
(3) Mandatul adjunctului membrului national la Eurojust este de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii. In cazul in care se numeste un singur adjunct al membrului national la Eurojust, acesta are locul de munca la sediul Eurojust, are dreptul la pasaport diplomatic si beneficiaza de drepturile salariale si de alte drepturi banesti corespunzatoare functiei diplomatice de consilier diplomatic, potrivit legislatiei de salarizare in vigoare pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate. Dispozitiile art. 8 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (1) – (3) si art. 10 se aplica in mod corespunzator. In cazul in care se numeste mai mult de un adjunct al membrului national la Eurojust, acestia vor avea locul de munca obisnuit la sediul Eurojust, numai daca este necesar si cu aprobarea Colegiului Eurojust. In cazul in care adjunctul membrului national la Eurojust este numit din randul judecatorilor, drepturile salariale si celelalte drepturi banesti se suporta, dupa caz, din bugetul Ministerului Justitiei sau al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pentru adjunctul membrului national la Eurojust numit din randul procurorilor, drepturile salariale si celelalte drepturi banesti se suporta din bugetul Ministerului Public.
(4) Adjunctul membrului national la Eurojust poate actiona in numele membrului national la Eurojust, la cererea acestuia, sau il poate inlocui pe acesta, in functie de organizarea activitatii Biroului roman la Eurojust. In cazul in care membrul national este ales presedinte sau vicepresedinte, adjunctul il poate inlocui pe membrul national in exercitarea competentelor ce ii revin in aceasta calitate. Adjunctul il inlocuieste de drept pe membrul national in caz de absenta, boala, abtinere, concediu sau vacanta a postului membrului national la Eurojust.
(5) Asistentul membrului national la Eurojust este numit prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Asistentul este selectat de ministrul justitiei dintre procurorii, judecatorii sau personalul asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, cu o vechime in magistratura de minimum 8 ani, cu experienta practica in domeniul cooperarii judiciare internationale. Mandatul acestuia este de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.
(6) Asistentul membrului national la Eurojust are locul de munca obisnuit la sediul Eurojust. In cazul in care se numeste mai mult de un asistent, acestia vor avea locul de munca obisnuit la sediul Eurojust, numai daca este necesar si cu aprobarea Colegiului Eurojust. Asistentul care isi are locul de munca obisnuit in Romania indeplineste in principal atributiile pe care le are in aceasta calitate. Asistentul are dreptul la pasaport diplomatic si beneficiaza de drepturile salariale si alte drepturi banesti aferente gradului diplomatic de secretar I. Dispozitiile art. 8 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (1) – (3) si art. 10 se aplica in mod corespunzator. In cazul in care asistentul membrului national la Eurojust este numit din randul judecatorilor sau al personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, drepturile salariale si celelalte drepturi banesti se suporta din bugetul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa caz. Pentru asistentul membrului national la Eurojust numit din randul procurorilor, drepturile salariale si celelalte drepturi banesti se suporta din bugetul Ministerului Public.
(7) Asistentul membrului national la Eurojust poate actiona in numele membrului national la Eurojust sau il poate inlocui pe acesta, in functie de organizarea activitatii Biroului roman la Eurojust si de decizia membrului national.
(8) In cazul in care membrul national la Eurojust, adjunctul sau asistentul acestuia este selectionat pentru a fi trimis magistrat de legatura al Eurojust in state terte, consimtamantul la numirea acestuia de catre Eurojust este dat de ministrul justitiei. Persoana trimisa magistrat de legatura este inlocuita in functia sa, dupa caz, de ceilalti membri ai Biroului roman la Eurojust si nu mai poate exercita atributiile prevazute la art. 14^1 si 14^2. Autoritatile romane pot contacta in mod direct magistratul de legatura al Eurojust, inclusiv in cazul in care acesta este selectat din cadrul altor birouri nationale la Eurojust, cu exceptia cazului in care Romania are un magistrat de legatura trimis in acel stat.
(9) In vederea coordonarii si pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Biroul roman la Eurojust mentine legaturi stranse cu Biroul roman de legatura la Europol.”
8. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 11^1
Expertii nationali detasati la Eurojust
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 11, in cadrul administratiei Eurojust sau pentru a-l asista pe membrul national pot fi detasati experti nationali, potrivit modalitatilor de aplicare adoptate de Colegiul Eurojust, in temeiul art. 30 din Decizia Eurojust, in scopul consolidarii luptei impotriva formelor grave de criminalitate si in conformitate cu legislatia Uniunii Europene privind regimul expertilor nationali detasati la institutiile Uniunii Europene.
(2) Expertii nationali pot fi detasati din randul judecatorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, cu experienta practica in domeniul cooperarii judiciare in materie penala, respectiv din randul ofiterilor de politie, cu experienta practica de minimum 8 ani in domeniul cooperarii internationale in materie penala.
(3) Expertii nationali detasati la Eurojust au dreptul la pasaport diplomatic.”
9. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
Corespondenti nationali ai Eurojust
(1) Seful Serviciului de prevenire si combatere a infractiunilor de terorism si a celor contra sigurantei statului din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este corespondentul national al Eurojust pentru probleme legate de terorism. Ceilalti corespondenti nationali ai Eurojust sunt:
a) sefii Serviciului de prevenire si combatere a criminalitatii organizate, Serviciului de prevenire si combatere a traficului ilicit de droguri, Serviciului de prevenire si combatere a criminalitatii economico-financiare, Serviciului de prevenire si combatere a criminalitatii informatice si Biroului pentru cooperare, reprezentare si asistenta judiciara internationala din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) seful Biroului de cooperare judiciara internationala din cadrul Serviciului de cooperare judiciara internationala, relatii internationale si programe din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
c) seful Serviciului de cooperare internationala, de informare si relatii publice din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie;
d) seful Centrului de cooperare politieneasca internationala din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;
e) seful Departamentului de Lupta Antifrauda;
f) directorul Directiei generale operative din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
g) corespondentul national pentru Reteaua Judiciara Europeana.
(2) Fara a aduce atingere principiului contactului direct dintre membrul national la Eurojust, adjunctul sau asistentul acestuia si autoritatile judiciare ori autoritatile politienesti competente, corespondentii nationali constituie puncte de contact privilegiate ale acestuia.
(3) Corespondentul national al Eurojust pentru probleme de terorism exercita atributiile prevazute in Decizia Eurojust si in Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informatii si cooperarea referitoare la infractiunile de terorism, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 253 din 29 septembrie 2005. In acest scop, corespondentul are acces la informatiile relevante care privesc cercetarea penala si condamnarile pentru infractiuni de terorism, pe care le centralizeaza si le transmite catre Eurojust. Informatiile care trebuie transmise Eurojust sunt:
a) datele care permit identificarea persoanei, grupului sau entitatii care face obiectul unei anchete penale;
b) infractiunea cercetata si circumstantele sale specifice;
c) condamnarile definitive pentru infractiuni de terorism;
d) legaturile cu alte cauze conexe;
e) cererile de cooperare judiciara internationala, inclusiv cele avand ca obiect recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti care au legatura cu infractiunile de terorism adresate unui alt stat membru sau primite din partea altui stat membru, in masura in care nu au caracter confidential, iar autoritatea solicitanta este de acord cu aceasta. Raspunsul primit, in baza unor cereri de cooperare politieneasca sau judiciara, se va transmite Eurojust, numai in masura in care aceasta nu contravine prevederilor tratatelor internationale la care Romania este parte ori conditiilor stabilite de statele solicitate.
(4) Ministerul Justitiei notifica Eurojust si Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene corespondentii nationali la Eurojust.”
10. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
Sistemul National de Coordonare Eurojust
(1) Sistemul National de Coordonare Eurojust este compus din:
a) corespondentii nationali la Eurojust;
b) doua dintre punctele nationale de contact pentru Reteaua Judiciara Europeana, un punct pentru Ministerul Justitiei, in calitate de autoritate centrala in domeniul cooperarii judiciare in materie penala, si un reprezentant al autoritatii judecatoresti;
c) cate un membru national sau un punct de contact din Reteaua echipelor comune de ancheta si din retelele instituite prin Decizia 2002/494/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 de infiintare a unei retele europene de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi, prin Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creantelor din statele membre in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile si prin Decizia 2008/852/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind o retea de puncte de contact de combatere a coruptiei.
(2) Ministerul Justitiei notifica Eurojust si Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene membrii Sistemului National de Coordonare Eurojust. Membrii Sistemului National de Coordonare Eurojust isi mentin functia si statutul in conformitate cu dreptul intern.
(3) In vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, persoanele mentionate la alin. (1) se conecteaza la Sistemul de gestionare a cazurilor al Eurojust si au acces cel putin la datele si informatiile prevazute in Decizia Eurojust. Gradul de acces al acestora la date si informatii este stabilit de membrul national la Eurojust, cu consultarea corespondentilor nationali ai Eurojust. Conectarea la Sistemul de gestionare a cazurilor al Eurojust se suporta potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (6) din Decizia 2002/187/JAI.
(4) Responsabil de functionarea Sistemului National de Coordonare Eurojust este seful Biroului pentru cooperare, reprezentare si asistenta judiciara internationala din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In caz de absenta, boala sau concediu al acestuia, responsabil de functionarea Sistemului National de Coordonare Eurojust este corespondentul national pentru Reteaua Judiciara Europeana.
(5) In vederea coordonarii si pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, membrii Sistemului National de Coordonare Eurojust se consulta periodic cu Biroul roman la Eurojust. In acest scop, la propunerea oricaruia dintre membri sau a membrului national la Eurojust, Biroul roman la Eurojust organizeaza trimestrial intalniri de lucru sau reuniuni de consultare. In cazul intalnirilor organizate la sediul Eurojust, cheltuielile de deplasare sunt suportate pentru fiecare din membrii Sistemului National de Coordonare Eurojust din bugetul institutiei sau autoritatii publice pe care o reprezinta, in afara de cazul in care sunt suportate din bugetul Eurojust.
(6) Sistemul National de Coordonare Eurojust are urmatoarele functii:
a) de coordonare, in masura in care este necesar, a actiunilor intreprinse de catre membrii Sistemului National de Coordonare Eurojust. In procesul de coordonare, relatiile dintre membrii Sistemului National de Coordonare Eurojust nu sunt relatii de subordonare si se bazeaza pe consultare si complementaritate;
b) de facilitare, atunci cand este necesar, a indeplinirii pe teritoriul Romaniei a atributiilor Eurojust.
(7) Pentru a facilita indeplinirea pe teritoriul Romaniei a atributiilor Eurojust, autoritatile romane furnizeaza Sistemului de gestionare a cazurilor al Eurojust, prin intermediul Biroului roman la Eurojust sau direct, cu informarea in prealabil a Biroului roman la Eurojust, informatii cu privire la:
a) cazurile in care cel putin 3 state membre ale Uniunii Europene sunt implicate in mod direct si pentru care au fost transmise direct, prin intermediul autoritatilor centrale sau al magistratilor romani de legatura, cereri de cooperare judiciara ori decizii privind cooperarea judiciara, inclusiv instrumentele de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, catre cel putin doua state membre ale Uniunii Europene:
(i) atunci cand minimul pedepsei prevazute de legea romana pentru infractiunea in cauza este de 5 ani inchisoare sau sanctiunea prevazuta de lege pentru acea infractiune este o masura de siguranta privativa de libertate cu o durata de minimum 5 ani, iar infractiunea face parte din una dintre urmatoarele categorii: trafic de fiinte umane, exploatare sexuala a copiilor si pornografie infantila, trafic de droguri, trafic de arme de foc, piese si componente ale acestora si de munitie, coruptie, frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, falsificarea monedei euro, spalare de bani, atacul impotriva sistemelor informatice; sau
(ii) exista indicii ca este implicata o organizatie criminala; sau
(iii) exista indicii conform carora cazul poate avea un impact grav la nivel transfrontalier sau repercusiuni la nivelul Uniunii Europene ori ar putea afecta alte state membre ale Uniunii Europene decat cele implicate direct;
b) cazurile in care au aparut sau este posibila aparitia unor conflicte de jurisdictie;
c) livrarile supravegheate care afecteaza cel putin 3 state, dintre care cel putin doua sunt state membre ale Uniunii Europene;
d) constituirea unei echipe comune de ancheta;
e) dificultatile sau refuzurile de executare a cererilor ori deciziilor de cooperare judiciara, inclusiv a celor formulate sau emise in baza instrumentelor de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce.
(8) Sistemul National de Coordonare Eurojust mentine legaturi stranse cu Unitatea Nationala Europol. In acest scop, seful Unitatii Nationale Europol participa la intalnirile membrilor Sistemului National de Coordonare Eurojust si informeaza cu privire la cererile de cooperare politieneasca gestionate de Biroul roman de legatura la Europol, in special cu privire la solicitarile Europol adresate autoritatilor romane de participare a personalului Europol in cadrul echipelor comune de ancheta desfasurate pe teritoriul Romaniei sau de initiere, derulare si coordonare de anchete penale.”
11. Dupa articolul 13 se introduc doua noi articole, articolele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 13^1
Reguli si restrictii privind transmiterea si folosirea informatiilor
(1) Informatiile mentionate la art. 13 se transmit Eurojust atunci cand sunt disponibile, intr-un mod structurat, si vor include cel putin tipurile de date cuprinse in lista prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In cazul in care informatiile au fost furnizate autoritatilor romane de state terte, in baza unor cereri de cooperare politieneasca sau judiciara, acestea se vor transmite Eurojust numai in masura in care nu se aduce atingere prevederilor tratatelor internationale la care Romania este parte ori conditiilor stabilite de statele solicitate. Totodata, informatiile nu se vor transmite Eurojust in masura in care aceasta presupune atingerea intereselor de suveranitate, securitate, ordine publica si a altor interese ale Romaniei, definite prin Constitutie, sau punerea in pericol a sigurantei ori a vietii unei persoane.
(3) Inaintea oricarui schimb intre Eurojust si un stat tert sau o organizatie, precum organizatiile internationale si organismele lor subordonate de drept public, alte organisme de drept public constituite in baza unui acord intre doua sau mai multe state ori Organizatia Internationala a Politiei Judiciare, privind informatiile transmise de autoritatile romane, membrul national la Eurojust consulta autoritatea care a furnizat informatia si comunica decizia luata.
(4) Autoritatile romane pot solicita Eurojust, prin intermediul Biroului roman la Eurojust, transmiterea de date cu privire la rezultatele prelucrarii informatiilor transmise potrivit alin. (1), precum si, daca este posibil si au legatura cu cauza instrumentata la nivel national, informatii primite de Eurojust din partea entitatilor prevazute la alin. (3).
ART. 13^2
Cooperarea Biroului roman la Eurojust si a corespondentilor nationali ai Eurojust cu punctele nationale de contact la Reteaua Judiciara Europeana
(1) Relatiile dintre membrii Biroului roman la Eurojust si corespondentii nationali ai Eurojust cu punctele de contact la Reteaua Judiciara Europeana se bazeaza pe consultare si complementaritate.
(2) Atunci cand, in cazul unei cereri de cooperare judiciara care priveste infractiuni grave, aflata in competenta generala a Eurojust, emisa de o autoritate judiciara romana sau adresata acesteia de catre o autoritate a altui stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat tert, transmisa membrului national la Eurojust sau primita de catre acesta din partea unui membru national al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui magistrat de legatura la Eurojust al unui stat tert, membrul national la Eurojust apreciaza ca respectiva cerere este de competenta Retelei Judiciare Europene, acesta inainteaza cererea corespondentului national pentru Reteaua Judiciara Europeana, cu propunerea ca respectiva cerere sa fie solutionata, si informeaza autoritatea emitenta in acest sens.
(3) In luarea unei decizii in sensul celor prevazute la alin. (2), membrul national la Eurojust va tine cont inclusiv de urmatoarele criterii:
a) cererea de cooperare judiciara a fost emisa intr-o cauza penala care, pe langa statul care o instrumenteaza, priveste 3 sau mai multe state ori prezinta complexitate si necesita coordonare;
b) cererea de cooperare judiciara a fost transmisa Sistemului de coordonare permanenta al Eurojust;
c) termenul stabilit de autoritatea emitenta pentru executarea cererii de cooperare judiciara este mai mic de 10 zile lucratoare;
d) dat fiind obiectul sau, executarea cererii de cooperare judiciara necesita coordonarea Eurojust;
e) cererea de cooperare judiciara emisa de o autoritate judiciara romana are legatura cu o cerere de cooperare judiciara a unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat tert, pentru care a fost solicitata anterior asistenta Eurojust;
f) autoritatea emitenta nu a putut obtine anterior asistenta necesara pentru executarea cererii de cooperare judiciara, prin Reteaua Judiciara Europeana.
(4) In cazul in care cererea de cooperare judiciara nu priveste infractiuni care sunt de competenta generala a Eurojust sau are ca obiect identificarea autoritatii competente sa o execute, membrul national la Eurojust inainteaza cererea corespondentului national sau unuia dintre punctele nationale de contact pentru Reteaua Judiciara Europeana si informeaza autoritatea solicitanta in acest sens.
(5) In cazul in care cererea de cooperare judiciara face parte din categoria celor care, potrivit instrumentelor juridice ale Uniunii Europene, inclusiv celor de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, pot fi transmise prin intermediul Retelei Securizate a Retelei Judiciare Europene, iar asistenta membrului national la Eurojust a fost solicitata exclusiv pentru transmiterea cererii, membrul national la Eurojust inainteaza cererea corespondentului national pentru Reteaua Judiciara Europeana si informeaza autoritatea solicitanta in acest sens.
(6) Atunci cand, in cazul unei cereri de cooperare judiciara care priveste infractiuni grave, emisa de o autoritate judiciara romana sau adresata acesteia de catre o autoritate a altui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat tert, transmisa unuia dintre punctele nationale pentru Reteaua Judiciara Europeana, punctul national de contact apreciaza ca respectiva cerere este de competenta Eurojust, inainteaza cererea, dupa consultarea corespondentului national la Reteaua Judiciara Europeana, membrului national la Eurojust, cu propunerea ca respectiva cerere sa fie solutionata de catre acesta, si informeaza autoritatea emitenta in acest sens.
(7) Cand membrul national la Eurojust si punctul national de contact pentru Reteaua Judiciara Europeana se recunosc competenti pentru a prelua cererea de cooperare judiciara sau isi declina competenta, membrul national la Eurojust ori punctul national de contact poate solicita asistenta Sistemului National de Coordonare Eurojust in luarea unei decizii.
(8) In aplicarea prezentului articol, membrul national la Eurojust poate organiza intalniri periodice de consultare sau coordonare cu punctele nationale de contact si corespondentul tehnic pentru Reteaua Judiciara Europeana.
(9) Punctele nationale de contact pentru Reteaua Judiciara Europeana constituie puncte privilegiate de contact ale Biroului roman la Eurojust pentru aspectele de cooperare judiciara internationala. In cadrul Sistemului National de Coordonare Eurojust punctele nationale de contact acorda asistenta in materiile care tin de cooperarea judiciara internationala, in functie de experienta si domeniile in care isi desfasoara activitatea.”
12. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
Atributiile de cooperare judiciara
(1) Atunci cand intr-un proces penal care priveste infractiuni care sunt de competenta generala a Eurojust contactul direct nu a fost posibil sau autoritatea judiciara emitenta solicita expres asistenta in acest sens si nu sunt aplicabile dispozitiile art. 13, membrul national la Eurojust are urmatoarele atributii:
a) poate primi si transmite, spre executare, cererile de cooperare judiciara formulate de autoritatile judiciare romane sau de cele ale altor state membre, iar in cazul cererilor de cooperare judiciara pentru care, potrivit legii romane, au fost desemnate autoritati competente sa primeasca cererile, acestea se vor transmite respectivelor autoritati;
b) poate primi si transmite, spre executare, cererile de cooperare judiciara formulate de autoritatile judiciare romane, adresate autoritatilor judiciare din cel putin doua state membre si ale unui stat tert;
c) faciliteaza coordonarea dintre autoritatile judiciare romane si cele ale altor state;
d) faciliteaza executarea cererilor de cooperare judiciara, astfel incat acestea sa fie executate, in masura in care este posibil, in conformitate cu formalitatile si procedurile indicate de autoritatea judiciara emitenta;
e) furnizeaza informatii suplimentare legate de executarea cererilor de cooperare judiciara.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), membrul national la Eurojust informeaza de indata autoritatea judiciara romana emitenta cu privire la masurile luate.
(3) In cazul in care cererea de cooperare judiciara nu a fost executata in conformitate cu formalitatile si procedurile indicate de autoritatea judiciara a altui stat membru sau a fost executata partial, iar contactul direct nu a fost posibil sau autoritatea judiciara emitenta solicita asistenta in acest sens, membrul national la Eurojust poate solicita autoritatii judiciare romane sa ia masuri suplimentare astfel incat cererea sa fie executata pe deplin.
(4) In aplicarea alin. (3), membrul national la Eurojust nu poate solicita masuri suplimentare in cazul in care formalitatile si procedurile indicate de autoritatea judiciara a altui stat membru sunt contrare principiilor fundamentale de drept sau daca executarea totala ori partiala a cererii de cooperare judiciara ar aduce atingere intereselor de suveranitate, securitate, ordine publica si altor interese ale Romaniei, definite prin Constitutie, sau ar compromite desfasurarea unei cercetari penale in curs. Totodata, in cazul cererilor de cooperare judiciara privind instrumentele de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, membrul national la Eurojust nu poate solicita masuri suplimentare, in cazul in care hotararea judecatoreasca data de instanta romana competenta este definitiva si executorie.”
13. Dupa articolul 14 se introduc doua noi articole, articolele 14^1 si 14^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 14^1
Atributii operative de cooperare judiciara
(1) Atributiile prevazute in prezentul articol sunt exercitate in principal de catre autoritatile nationale competente. Exercitarea lor de catre membrul national la Eurojust are caracter exceptional si poate fi realizata numai in conditiile legii romane si potrivit instrumentului juridic aplicabil intre Romania si celalalt stat membru.
(2) Atunci cand cererile sau deciziile urmeaza sa fie transmise spre executare autoritatilor din doua sau mai multe state membre, membrul national la Eurojust poate emite, la solicitarea scrisa a autoritatii nationale competente, cereri de cooperare judiciara sau decizii privind cooperarea judiciara, inclusiv instrumentele de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
(3) Daca membrul national la Eurojust constata ca nu este competent sa emita cereri de cooperare judiciara sau decizii privind cooperarea judiciara, inclusiv cele in aplicarea instrumentelor de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, instiinteaza de indata autoritatea nationala solicitanta.
(4) In cazul in care membrul national la Eurojust primeste din partea autoritatilor altor state membre cereri de cooperare judiciara sau decizii privind cooperarea judiciara, inclusiv instrumentele de punere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce, acesta le transmite autoritatii nationale competente sa le primeasca ori sa le execute, dupa caz, ori poate sa le efectueze el insusi.
(5) Membrul national la Eurojust nu poate executa cererile de cooperare judiciara care au legatura cu un proces penal aflat in curs de desfasurare si nici pe cele care au ca obiect folosirea pe teritoriul Romaniei a unor investigatori sub acoperire sau interceptarea de convorbiri telefonice si comunicatii. Totodata, membrul national la Eurojust nu poate executa deciziile de cooperare judiciara a caror executare este, potrivit legii, de competenta instantelor judecatoresti ori cele in a caror solutionare sunt date rezolutii, ordonante sau hotarari judecatoresti care, potrivit legii, sunt supuse unor plangeri ori cai de atac, dupa caz.
(6) In cazul in care membrul national la Eurojust intelege sa procedeze el insusi la executarea cererilor de cooperare judiciara sau a deciziilor de cooperare judiciara, il instiinteaza in prealabil, dupa caz, pe procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel sau pe presedintele curtii de apel, in a carui/carei raza teritoriala va efectua actele necesare executarii cererilor sau deciziilor. Odata cu instiintarea, membrul national la Eurojust transmite si o copie a cererii de cooperare judiciara sau a deciziei judiciare pe care o executa.
(7) In cazul in care, pentru obtinerea unor mijloace de proba, este obligatorie, potrivit legii, o autorizatie data de judecator, competenta de a dispune luarea masurii respective, la cererea membrului national la Eurojust, apartine curtii de apel in a carei raza teritoriala vor fi efectuate actele necesare executarii cererilor sau deciziilor.
(8) Atunci cand autoritatea straina emitenta sau membrul national la Eurojust al statului membru solicitant a solicitat sa asiste la executarea cererii de cooperare judiciara sau a deciziei de cooperare, membrul national la Eurojust va solicita avizul procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel sau presedintelui curtii de apel, dupa caz. In acest caz cheltuielile legate de executarea cererii de cooperare judiciara sau a deciziilor judiciare sunt suportate de autoritatea judiciara emitenta.
ART. 14^2
Atributii operative de cooperare judiciara exercitate de catre membrul national la Eurojust in caz de urgenta
(1) Atributiile prevazute in prezentul articol sunt exercitate exclusiv in caz de urgenta si numai atunci cand identificarea sau contactarea in timp util a autoritatii romane competente, de catre autoritatea emitenta din alt stat membru sau de catre membrul national la Eurojust, nu este posibila. In acest caz, membrul national la Eurojust il instiinteaza, imediat dupa luarea masurii, pe procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau pe procurorul desemnat de acesta.
(2) In conditiile prevazute de legea romana si potrivit instrumentului juridic aplicabil in relatia dintre Romania si statul solicitant, membrul national la Eurojust poate autoriza, prin ordonanta, livrarile supravegheate. Livrarea supravegheata este pusa in aplicare de catre politie sau de alta autoritate competenta. Membrul national la Eurojust stabileste modul de punere in aplicare a livrarii supravegheate. Cheltuielile efectuate in executarea cererii de cooperare judiciara sunt suportate de statul emitent al cererii.
(3) In conditiile prevazute de legea romana si potrivit instrumentului juridic aplicabil in relatia dintre Romania si statul solicitant, membrul national la Eurojust poate autoriza urmarirea sau supravegherea transfrontaliera solicitata de catre autoritatea competenta din alt stat membru. Membrul national la Eurojust poate solicita incetarea urmaririi sau supravegherii transfrontaliere autorizate.”
14. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
Preluarea procedurilor penale initiate in alt stat membru al Uniunii Europene
(1) Reprezentarea Romaniei in Autoritatea comuna de supraveghere a Eurojust se asigura de un judecator care ofera toate garantiile de independenta si care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, numit de ministrul justitiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii, pe o perioada de cel putin 3 ani. Mandatul reprezentantului in Autoritatea comuna de supraveghere a Eurojust va inceta la expirarea termenului pentru care a fost numit.
(2) Ministerul Justitiei va notifica numirea si incetarea mandatului acestuia Eurojust si Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) Reprezentantul Romaniei in Autoritatea comuna de supraveghere a Eurojust va prezenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, anual, un raport cu privire la activitatea desfasurata. Raportul se va transmite, daca este cazul, si altor institutii si autoritati interesate.”
15. Dupa articolul 25 se introduce o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

ANEXA 1
(Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2007)

LISTA mentionata la art. 13^1 alin. (1) cuprinzand tipurile de informatii minime care trebuie transmise Eurojust, atunci cand sunt disponibile, in temeiul art. 13 alin. (7)

1. In situatiile mentionate la art. 13 alin. (7) lit. a):
a) datele care permit identificarea persoanei, a grupului sau a entitatii care face obiectul unei cercetari sau urmariri penale;
b) statele membre in cauza;
c) infractiunea in cauza si circumstantele sale;
d) datele referitoare la cererile de cooperare judiciara sau deciziile privind cooperarea judiciara, inclusiv cele privind instrumentele de cerere in aplicare a principiului recunoasterii reciproce emise, inclusiv:
(i) data cererii;
(ii) autoritatea solicitanta sau emitenta;
(iii) autoritatea solicitata sau de executare;
(iv) tipul cererii, masurile solicitate;
(v) mentiunea daca cererea a fost sau nu executata si, daca nu, din ce motive.
2. In situatiile mentionate la art. 13 alin. (7) lit. b):
a) statele membre si autoritatile competente in cauza;
b) datele care permit identificarea persoanei, a grupului sau a entitatii care face obiectul unei cercetari sau urmariri penale;
c) infractiunea in cauza si circumstantele sale.
3. In situatiile mentionate la art. 13 alin. (7) lit. c):
a) statele membre si autoritatile competente in cauza;
b) datele care permit identificarea persoanei, a grupului sau a entitatii care face obiectul unei cercetari sau urmariri penale;
c) tipul livrarii;
d) tipul infractiunii in legatura cu care se efectueaza livrarea supravegheata.
4. In situatiile mentionate la art. 13 alin. (7) lit. d):
a) statele membre participante;
b) tipul de infractiuni in cauza;
c) data acordului de constituire a echipei;
d) perioada pentru care a fost constituita echipa, inclusiv modificarile acestei perioade;
e) detalii privind seful echipei pentru fiecare stat membru participant;
f) scurt rezumat al rezultatelor echipelor comune de ancheta.
5. In situatiile mentionate la art. 13 alin. (7) lit. e):
a) statul solicitant sau emitent;
b) statul solicitat sau de executare;
c) descrierea dificultatilor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close