Actiune in anulare – Ajutoare de stat – Schema de ajutoare care permite amortizarea fiscala a fondului comercial in cazul achizitionarii unor titluri de participare straine

Actiune in anulare – Ajutoare de stat – Schema de ajutoare care permite amortizarea fiscala a fondului comercial in cazul achizitionarii unor titluri de participare straine – Decizie prin care schema de ajutoare este declarata incompatibila cu piata comuna si prin care nu se dispune recuperarea ajutoarelor – Act care presupune masuri de executare – Lipsa afectarii individuale – Inadmisibilitate

HOTARAREA TRIBUNALULUI (Camera a opta extinsa)
8 martie 2012

In cauza T 221/10,

Iberdrola, SA, cu sediul in Bilbao (Spania), reprezentata de J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller si J. Domínguez Pérez, avocati, reclamanta,

impotriva

Comisiei Europene, reprezentata de R. Lyal si de C. Urraca Caviedes, in calitate de agenti, parata,

avand ca obiect o cerere de anulare a articolului 1 alineatul (1) din Decizia 2011/5/CE a Comisiei din 28 octombrie 2009 privind amortizarea fiscala a Fondului comercial financiar in cazul achizitionarii unor titluri de participare straine C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), pusa in aplicare de Spania (JO 2011, L 7, p. 48),

TRIBUNALUL (Camera a opta extinsa),

compus din domnul L. Truchot (raportor), presedinte, doamna M. E. Martins Ribeiro, domnii N. Wahl, S. Soldevila Fragoso si H. Kanninen, judecatori,
grefier: doamna B. Pastor, grefier adjunct,

avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 24 octombrie 2011,

pronunta prezenta Hotarare

Istoricul cauzei

1 Prin intermediul mai multor intrebari cu solicitare de raspuns in scris, adresate in anii 2005 si 2006 (E 4431/05, E 4772/05, E 5800/06 si P 5509/06), anumiti membri ai Parlamentului European au interpelat Comisia Comunitatilor Europene cu privire la calificarea drept ajutor de stat a schemei prevazute la articolul 12 alineatul (5), introdusa in Legea spaniola privind impozitul pe profit prin Legea 24/2001 din 27 decembrie 2001 de adoptare a unor masuri fiscale, administrative si de ordin social (Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) (BOE nr. 313 din 31 decembrie 2001, p. 50493) si preluata in Decretul legislativ regal 4/2004 din 5 martie 2004 de aprobare a textului modificat al Legii privind impozitul pe profit (Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) (BOE nr. 61, din 11 martie 2004, p. 10951) (denumita in continuare „schema in litigiu”). Comisia a raspuns in esenta ca, potrivit informatiilor de care dispunea, schema in litigiu nu parea sa intre in domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat.
2 Prin scrisorile din 15 ianuarie 2007 si din 26 martie 2007, Comisia a invitat autoritatile spaniole sa ii furnizeze informatii in vederea aprecierii intinderii si a efectelor schemei in litigiu. Prin scrisorile din 16 februarie 2007 si din 4 iunie 2007, Regatul Spaniei a comunicat Comisiei informatiile solicitate.
3 Prin faxul din 28 august 2007, Comisia a primit o plangere din partea unui operator privat, in care se afirma ca schema in litigiu constituie un ajutor de stat incompatibil cu piata comuna.
4 Prin decizia din 10 octombrie 2007 (rezumat publicat in JO C 311, p. 21), Comisia a deschis o procedura oficiala de investigare privind schema in litigiu.
5 Prin scrisoarea din 5 decembrie 2007, Comisia a primit observatiile Regatului Spaniei cu privire la aceasta decizie de deschidere a procedurii oficiale. Intre 18 ianuarie si 16 iunie 2008, Comisia a primit de asemenea observatiile a 32 de parti terte interesate, printre care cele ale reclamantei, Iberdrola, SA. Prin scrisorile din 30 iunie 2008 si din 22 aprilie 2009, Regatul Spaniei si a prezentat comentariile cu privire la observatiile formulate de partile terte interesate.
6 La 18 februarie 2008, la 12 mai 2009 si la 8 iunie 2009 au fost organizate reuniuni tehnice cu autoritatile spaniole. Alte reuniuni tehnice au fost organizate si cu unele dintre cele 32 de parti terte interesate.
7 Prin scrisoarea din 14 iulie 2008 si prin e mailul din 16 iunie 2009, Regatul Spaniei a prezentat informatii suplimentare Comisiei.
8 Comisia a finalizat procedura, in ceea ce priveste titlurile de participare achizitionate in cadrul Uniunii Europene, prin Decizia 2011/5/CE din 28 octombrie 2009 privind amortizarea fiscala a Fondului comercial financiar in cazul achizitionarii unor titluri de participare straine C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), pusa in aplicare de Spania (denumita in continuare „decizia atacata”).
9Prin decizia atacata se declara incompatibila cu piata comuna schema in litigiu, care consta intr un avantaj fiscal ce permite societatilor spaniole sa amortizeze fondul comercial care rezulta din achizitionarea unor titluri de participare in intreprinderi straine, atunci cand aceasta se aplica in privinta achizitionarii unor titluri de participare in societati stabilite in cadrul Uniunii.
10 Cu toate acestea, articolul 1 alineatele (2) si (3) din decizia atacata permite ca schema in litigiu sa continue sa se aplice, in temeiul principiului protectiei increderii legitime, in privinta achizitiilor de titluri de participare realizate inaintea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a deciziei de deschidere a procedurii oficiale de investigare, la 21 decembrie 2007, precum si in privinta unor titluri de participare a caror achizitionare, subordonata autorizarii din partea unei autoritati de reglementare careia operatiunea i a fost notificata anterior acestei date, era irevocabil initiata inainte de 21 decembrie 2007.

Procedura si concluziile partilor

11 Printr o cerere introductiva depusa la grefa Tribunalului la 18 mai 2010, reclamanta a introdus prezenta actiune.
12 Printr un act depus la grefa Tribunalului la 30 septembrie 2010, Comisia a ridicat o exceptie de inadmisibilitate in temeiul articolului 114 alineatul (1) din Regulamentul de procedura al Tribunalului.
13 La 16 noiembrie 2010, reclamanta si a prezentat observatiile cu privire la exceptia de inadmisibilitate ridicata de Comisie.
14 In temeiul articolului 14 din Regulamentul de procedura al Tribunalului, la propunerea Camerei a opta, Tribunalul a decis, la 8 iunie 2011, sa trimita cauza in fata unui complet de judecata extins.
15 Pe baza raportului judecatorului raportor, Tribunalul (Camera a opta extinsa) a decis deschiderea procedurii orale pentru a se pronunta asupra exceptiei de inadmisibilitate ridicate de Comisie si pentru a adresa intrebari partilor. Partile au raspuns la intrebari in termenele stabilite.
16 Pledoariile partilor si raspunsurile acestora la intrebarile adresate de Tribunal au fost ascultate in sedinta din 24 octombrie 2011.
17 Reclamanta solicita Tribunalului:
– anularea articolului 1 alineatul (1) din decizia atacata;
– respingerea exceptiei de inadmisibilitate ridicate de Comisie;
– dispunerea continuarii procedurii si stabilirea unui termen pentru Comisie, care sa nu poata fi prelungit, avand in vedere intarzierea nejustificata a procedurii, pentru depunerea memoriului in aparare;
– obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecata.
18 Comisia solicita Tribunalului:
– declararea inadmisibilitatii actiunii;
– obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.
19 Observatiile reclamantei cu privire la exceptia de inadmisibilitate cuprind si o cerere privind adoptarea unei masuri de organizare a procedurii, prin care se urmareste ca Tribunalul sa solicite Comisiei, pe de o parte, sa ii comunice cererile de informatii cu privire la contribuabilii care au utilizat schema in litigiu, pe care aceasta le a adresat Regatului Spaniei in cursul procedurii de investigare, precum si raspunsurile pe care Comisia le a primit de la Regatul Spaniei si, pe de alta parte, sa precizeze daca ar fi putut cunoaste numarul exact si identitatea beneficiarilor schemei in litigiu pana in luna octombrie 2009.

In drept

20 Comisia sustine ca prezenta actiune este inadmisibila pentru motivul ca reclamanta nu a demonstrat nici ca avea un interes de a exercita actiunea, nici ca era vizata in mod individual de decizia atacata.
21 Trebuie sa se inceapa prin examinarea celei de a doua cauze de inadmisibilitate invocate de Comisie.
22 Conform articolului 263 al patrulea paragraf TFUE, „[o]rice persoana fizica sau juridica poate formula, in conditiile prevazute la primul si al doilea paragraf, o actiune impotriva actelor al caror destinatar este sau care o privesc direct si individual, precum si impotriva actelor normative care o privesc direct si care nu presupun masuri de executare”.
23 Intrucat decizia atacata a fost adoptata la finalizarea procedurii oficiale de investigare si intrucat aceasta nu a fost adresata reclamantei, afectarea individuala a acesteia din urma trebuie apreciata conform criteriilor definite in Hotararea Curtii din 15 iulie 1963, Plaumann/Comisia (25/62, Rec., p. 197, 223). Astfel, reclamanta trebuie sa demonstreze ca decizia atacata ii aduce atingere in temeiul anumitor calitati care ii sunt specifice sau al unei situatii de fapt care o particularizeaza in raport cu orice alta persoana si, prin urmare, o individualizeaza in mod similar destinatarului acestei decizii (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii din 29 aprilie 2004, Italia/Comisia, C 298/00 P, Rec., p. I 4087, punctul 36 si jurisprudenta citata).
24 In principal, reclamanta invoca, in esenta, calitatea sa de beneficiara a schemei in litigiu pentru a demonstra ca este afectata in mod individual de decizia atacata, prin care schema respectiva este declarata nelegala si incompatibila cu piata comuna.
25 Conform unei jurisprudente constante, o intreprindere nu poate, in principiu, sa introduca o actiune in anularea unei decizii a Comisiei care interzice o schema de ajutoare sectoriala daca nu este vizata de aceasta decizie decat in temeiul apartenentei sale la sectorul in cauza si al calitatii sale de potential beneficiar al schemei respective. Astfel, o asemenea decizie se prezinta, fata de aceasta intreprindere, ca o masura cu aplicabilitate generala care se aplica unor situatii determinate in mod obiectiv si produce efecte juridice in privinta unei categorii de persoane avute in vedere in mod general si abstract (a se vedea Hotararea Italia/Comisia, citata anterior, punctul 37 si jurisprudenta citata, si Hotararea Tribunalului din 11 iunie 2009, Acegas/Comisia, T 309/02, Rep., p. II 1809, punctul 47 si jurisprudenta citata).
26 Cu toate acestea, intrucat intreprinderea reclamanta nu este vizata de decizia in cauza numai in calitate de intreprindere apartinand sectorului avut in vedere, beneficiara in mod potential a schemei de ajutoare, ci si in calitatea sa de beneficiar efectiv al unui ajutor individual acordat in temeiul acestei scheme, a carui recuperare a fost dispusa de Comisie, ea este vizata in mod individual de decizia mentionata, iar actiunea formulata de aceasta impotriva deciziei este admisibila (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii din 19 octombrie 2000, Italia si Sardegna Lines/Comisia, C 15/98 si C 105/99, Rec., p. I 8855, punctele 34 si 35, si Hotararea Tribunalului din 10 septembrie 2009, Banco Comercial dos Açores/Comisia, T 75/03, nepublicata in Repertoriu, punctul 44).
27 Trebuie verificat, asadar, daca reclamanta are calitatea de beneficiar efectiv al unui ajutor individual acordat in temeiul schemei de ajutoare avute in vedere in decizia atacata si a carui recuperare a fost dispusa de Comisie (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii din 9 iunie 2011, Comitato „Venezia vuole vivere” si altii/Comisia, C 71/09 P, C 73/09 P si C 76/09 P, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 53 si jurisprudenta citata).
28 In aceasta privinta, reclamanta sustine, in primul rand, ca a dobandit participatii in grupul grec Metal Industry of Arcadia C. Rokas, SA in anii 2008 si 2009 si ca decizia atacata impune recuperarea de la beneficiari a ajutoarelor privind operatiunile ulterioare datei de 21 decembrie 2007. In al doilea rand, reclamanta sustine ca ar fi de asemenea vizata in mod individual pentru operatiunile pe care le a realizat inainte de 21 decembrie2007.
29 Cu privire la operatiunile ulterioare datei de 21 decembrie 2007, trebuie aratat ca reclamanta nu furnizeaza niciun element care vizeaza sa demonstreze ca schema in litigiu a fost aplicata cu privire la achizitionarea de catre aceasta a titlurilor de participare in grupul grec avut in vedere. Astfel, in inscrisurile sale, reclamanta nu a prezentat decat o intentie de a aplica schema mentionata si a confirmat in cursul sedintei ca nu solicitase o astfel de aplicare in niciuna din declaratiile sale fiscale.
30 In consecinta, in aceasta privinta, reclamanta nu se afla intr o situatie diferita de cea a oricarei altei intreprinderi care a realizat o operatiune care poate beneficia de schema in litigiu si reprezinta, asadar, un beneficiar potential, iar nu unul efectiv, al schemei respective (a se vedea in acest sens Hotararea Acegas/Comisia, citata anterior, punctele 51-54). Prin urmare, aceasta nu poate fi considerata drept vizata in mod individual de decizia atacata pentru operatiunile ulterioare datei de 21 decembrie 2007.
31 Cu privire la operatiunile anterioare datei de 21 decembrie 2007, reclamanta si a dovedit calitatea de beneficiar efectiv al schemei in litigiu. Astfel, aceasta a atasat in anexa la observatiile sale privind exceptia de inadmisibilitate un document care atesta ca aplicase schema in litigiu in privinta unor achizitii de titluri de participare, una din data de 23 aprilie 2007, intr o societate stabilita in Regatul Unit, iar celelalte, din 1 decembrie 2004 si, respectiv, din 1 decembrie 2005, intr o societate stabilita in Grecia. Cu toate acestea, in temeiul articolului 1 alineatul (2) si al articolului 4 alineatul (1) din decizia atacata, reclamanta nu este vizata de obligatia de recuperare prevazuta de aceasta decizie.
32 In aceasta privinta, reclamanta sustine, in primul rand, ca recunoasterea afectarii individuale a unui reclamant de un act prin care un ajutor este declarat incompatibil nu poate fi limitata la cazurile in care actul respectiv impune recuperarea acestui ajutor. In speta, reclamanta ar fi vizata in mod individual ca urmare a apartenentei sale la un cerc inchis de beneficiari ai ajutorului, al caror numar si a caror identitate ar fi determinate si ar putea fi verificate la momentul adoptarii deciziei atacate. Cu privire la acest aspect, reclamanta solicita Tribunalului sa admita cererea privind masura de organizare a procedurii mentionata la punctul 19 de mai sus. Pe de alta parte, participarea activa a reclamantei la procedura oficiala de investigare, atestata in special de reuniunea reprezentantilor sai cu Comisia din 16 aprilie 2008, mentionata in considerentul (11) al deciziei atacate, precum si mentionarea, in considerentul (2) al deciziei atacate, a achizitionarii de catre aceasta a unor titluri de participare in societatea Scottish Power ar demonstra ca situatia sa particulara a fost luata in considerare si ca, in consecinta, reclamanta este vizata in mod individual.
33 Trebuie amintit mai intai ca, potrivit unei jurisprudente constante, posibilitatea de a determina, cu o precizie mai mare sau mai mica, numarul sau chiar identitatea subiectelor de drept carora li se aplica o masura nu are drept efect faptul ca aceste subiecte trebuie considerate ca fiind vizate in mod individual prin masura mentionata, din moment ce, precum in speta, aceasta aplicare se realizeaza in temeiul unei situatii obiective de drept sau de fapt definite de actul in cauza (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii din 22 noiembrie 2001, Antillean Rice Mills/Consiliul, C 451/98, Rec., p. I 8949, punctul 52, si Hotararea Tribunalului din 11 iunie 2009, Confservizi/Commission, T 292/02, Rep., p. II 1659, punctul 53). In consecinta, nu este necesar sa se dispuna masura de organizare a procedurii solicitata de reclamanta, prin care se urmareste, in esenta, sa se stabileasca daca Comisia a fost in masura sa identifice beneficiarii schemei in litigiu.
34 Pe de alta parte, jurisprudenta a recunoscut, desigur, ca un reclamant putea fi vizat in mod individual ca urmare a participarii sale la procedura care a determinat adoptarea actului atacat. Cu toate acestea, era vorba despre situatii particulare, in care reclamantul ocupa o pozitie de negociator clar delimitata si strans legata de insusi obiectul deciziei, punandu l intr o situatie de fapt care il caracteriza in raport cu orice alta persoana (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii din 9 iulie 2009, 3F/Comisia, C 319/07 P, Rep., p. I 5963, punctele 85-95 si jurisprudenta citata).
35 Or, in speta, reclamanta s a limitat sa prezinte observatii, precum celelalte parti interesate, iar reprezentantii sai au participat impreuna cu cei ai altor parti terte interesate la o reuniune cu Comisia, la 16 aprilie 2008. Astfel de imprejurari nu sunt de natura sa demonstreze ca aceasta ocupa o pozitie de negociator care sa permita recunoasterea afectarii sale individuale.
36 Desi reclamanta sustine ca participarea la procedura oficiala de investigare, precum si mentionarea in decizia atacata a achizitionarii de catre aceasta a unor titluri de participare ale Scottish Power demonstreaza ca situatia sa particulara a facut obiectul unor discutii aprofundate, de natura sa dovedeasca afectarea sa individuala in temeiul Hotararii Tribunalului din 22 noiembrie 2001, Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie/Comisia (T 9/98, Rec., p. II 3367), ea nu furnizeaza niciun element care sa permita sa se considere ca situatia sa este comparabila cu aceea a reclamantului din cauza in care s a pronuntat hotararea respectiva.
37 Astfel, in Hotararea Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie/Comisia, citata anterior (punctele 80-82), adoptarea dispozitiei din legea fiscala germana, declarata incompatibila prin decizia Comisiei in discutie, fusese motivata in special prin particularitatile situatiei reclamantului. Aceasta situatie particulara facuse obiectul nu doar al unor observatii scrise din partea guvernului german si a societatii mama a reclamantului, ci si al unor discutii aprofundate intre acest guvern si Comisie. In plus, guvernul german propusese Comisiei sa nu aplice dispozitia in litigiu decat reclamantului si sa notifice individual toate celelalte cazuri eventuale de aplicare a acestei dispozitii. In decizia sa, Comisia examinase aceasta propunere si indicase motivele pentru care nu putea fi acceptata.
38 Or, in speta, reclamanta nu a furnizat niciun element de natura sa dovedeasca existenta unei situatii particulare care a facut obiectul unor discutii aprofundate intre guvernul spaniol si Comisie. Pe de alta parte, nu exista nicio indoiala ca adoptarea schemei in litigiu nu a fost motivata de luarea in considerare a pretinsei sale situatii particulare. Nici faptul ca achizitionarea Scottish Power de catre reclamanta este mentionata in considerentul (2) al deciziei atacate nu inseamna ca situatia sa particulara a fost luata in considerare, aceasta mentiune nefiind decat ilustrativa.
39 In al doilea rand, reclamanta sustine ca excluderea operatiunilor anterioare datei de 21 decembrie 2007 din domeniul de aplicare al obligatiei de recuperare in temeiul principiului protectiei increderii legitime, pe de o parte, nu este definitiva, ca urmare a actiunii formulate de Deutsche Telekom in cauza T 207/10 impotriva acestei parti din dispozitivul deciziei atacate, si, pe de alta parte, nu se impune instantelor nationale sesizate cu actiuni formulate de concurentii sai.
40 Dupa cum arata in mod intemeiat Comisia, prin aceasta argumentatie, reclamanta confunda conditia de admisibilitate a afectarii individuale cu cea a interesului de a exercita actiunea. Astfel, daca interesul de a exercita actiunea poate fi stabilit in special prin intermediul unor actiuni formulate la instanta nationala ulterior introducerii actiunii la instanta Uniunii (Hotararea Tribunalului din 22 octombrie 2008, TV 2/Danmark si altii/Comisia, T 309/04, T 317/04, T 329/04 si T 336/04, Rep., p. II 2935, punctele 78-82), afectarea individuala a unei persoane fizice sau juridice se apreciaza in ziua introducerii actiunii si nu depinde decat de decizia atacata. Astfel, o persoana vizata in mod individual de o decizie prin care un ajutor este declarat incompatibil cu piata comuna si prin care se dispune recuperarea acestuia ramane vizata in mod individual chiar daca ulterior rezulta ca rambursarea nu ii va fi solicitata (a se vedea in acest sens Hotararea Comitato „Venezia vuole vivere” si altii/Comisia, citata anterior, punctul 56, si Concluziile avocatului general Trstenjak prezentate in cauza in care s a pronuntat aceasta hotarare, nepublicate inca in Repertoriu, punctele 81 si 82).
41 In plus, trebuie amintit ca, pentru a fi vizat in mod individual de actul atacat, reclamantul trebuie sa dovedeasca apartenenta sa la un cerc inchis, si anume la un grup care nu mai poate deveni mai mare dupa adoptarea actului atacat (a se vedea in acest sens Hotararea Curtii din 26 iunie 1990, Sofrimport/Comisia, C 152/88, Rec., p. I 2477, punctul 11, si Hotararea Curtii din 22 iunie 2006, Belgia si Forum 187/Comisia, C 182/03 si C 217/03, Rec., p. I 5479, punctul 63).
42 Rezulta din aceasta ca, in speta, nici anularea eventuala de catre Tribunal a articolului 1 alineatul (2) din decizia atacata si recuperarea subsecventa a ajutoarelor in litigiu de la reclamanta si nici actiunile formulate la instanta nationala, pe langa faptul ca sunt pur ipotetice, intrucat reclamanta a admis, ca raspuns la intrebarile scrise adresate de Tribunal si in sedinta, ca nu fusese formulata nicio actiune la o instanta nationala, nu permit sa se considere ca aceasta este vizata in mod individual.
43 Pe de alta parte, in masura in care reclamanta se intemeiaza pe actiunea formulata in cauza T 207/10 pentru a pretinde ca refuzul de a i se permite sa conteste partea din dispozitivul deciziei atacate care ii este defavorabila, declarand in acelasi timp admisibilitatea acestei actiuni indreptate impotriva partii din dispozitivul deciziei atacate care ii este favorabila, echivaleaza cu a o priva de o protectie jurisdictionala efectiva, trebuie amintit ca Uniunea este o uniune de drept, in care actele institutiilor sale sunt supuse controlului conformitatii cu tratatul si cu principiile generale de drept din care fac parte drepturile fundamentale. Prin urmare, particularii trebuie sa poata beneficia de o protectie jurisdictionala efectiva a drepturilor care le sunt conferite de ordinea juridica a Uniunii. Cu toate acestea, in speta, reclamanta nu este nicidecum lipsita de orice protectie jurisdictionala efectiva. Astfel, chiar daca prezenta actiune este declarata inadmisibila, nimic nu se opune ca aceasta sa propuna instantei nationale, in cadrul unor litigii in fata unei instante nationale a caror existenta o afirma, in care ar fi invocate motive de natura sa repuna in discutie inexistenta obligatiei de recuperare de care beneficiaza in temeiul deciziei atacate, sa adreseze o trimitere preliminara in temeiul articolului 267 TFUE pentru a repune in discutie validitatea deciziei atacate in masura in care prin aceasta se constata incompatibilitatea schemei in litigiu (a se vedea in acest sens Hotararea Tribunalului din 24 martie 2011, Freistaat Sachsen si altii/Comisia, T 443/08 si T 455/08, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 55 si jurisprudenta citata).
44 Rezulta din cele de mai sus ca reclamanta nu este vizata in mod individual de decizia atacata.
45 Cu titlu subsidiar, reclamanta sustine ca, in temeiul articolului 263 al patrulea paragraf in fine TFUE, nu are obligatia sa demonstreze ca este vizata in mod individual de decizia atacata. Astfel, decizia atacata ar constitui un act normativ care o priveste direct si care nu presupune masuri de executare.
46 In speta, decizia atacata nu poate fi calificata drept act care nu presupune masuri de executare. Astfel, articolul 6 alineatul (2) din decizia atacata mentioneaza existenta unor „masuri nationale adoptate in vederea punerii in aplicare a [acesteia] pana la finalizarea procesului de recuperare a ajutorului acordat in temeiul schemei [in litigiu]”. Insasi existenta acestor masuri de recuperare, care constituie masuri de executare, justifica faptul ca decizia atacata sa fie considerata un act care presupune masuri de executare. Astfel, aceste masuri vor putea fi contestate de catre destinatarii lor la instanta nationala.
47 In definitiv, si aceste masuri pot fi eventual contestate de reclamanta in ipoteza in care, astfel cum pretinde (a se vedea punctul 39 de mai sus), i s ar impune obligatia de recuperare. In plus, dupa cum a aratat Comisia in cursul sedintei, masurile de executare a deciziei atacate nu se limiteaza la aceste masuri de recuperare, ci cuprind si toate masurile avand ca scop punerea in aplicare a deciziei de incompatibilitate, intre care in special cea care consta in respingerea unei cereri de a beneficia de avantajul fiscal in discutie, respingere pe care reclamanta va putea de asemenea sa o conteste la instanta nationala. In consecinta, trebuie respins argumentul reclamantei conform caruia decizia atacata nu presupune si nici nu necesita masuri de executare pentru a si produce efectele, avand in vedere ca aceasta ar impiedica in mod automat continuarea aplicarii schemei in litigiu de catre beneficiari si de catre Regatul Spaniei.
48 Rezulta din aceasta ca decizia atacata presupune masuri de executare si ca, in consecinta, fara a fi necesara pronuntarea cu privire la natura de act normativ a deciziei mentionate, argumentul reclamantei formulat in subsidiar, intemeiat pe articolul 263 al patrulea paragraf in fine TFUE, trebuie respins.
49 Avand in vedere toate cele de mai sus, se impune, asadar, respingerea actiunii ca inadmisibila, fara a fi necesar sa se examineze prima cauza de inadmisibilitate invocata de Comisie, intemeiata pe lipsa interesului reclamantei de a exercita actiunea.

Cu privire la cheltuielile de judecata

50 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, partea care cade in pretentii este obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata. Intrucat reclamanta a cazut in pretentii, se impune ca, pe langa propriile cheltuieli de judecata, sa fie obligata sa suporte si cheltuielile de judecata efectuate de Comisie, conform concluziilor acesteia din urma.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta extinsa)

declara si hotaraste:
1. Respinge actiunea.
2. Obliga Iberdrola, SA la plata cheltuielilor de judecata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close