Procedura de acordare a compensatiei lunare pentru chirie pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei

In M. Of. nr. 207 din 28 martie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 545/C-1/4.794/1.154-259-300/C-379/C/2012 privind procedura de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, precum si pentru stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei.

Din cuprins:

ART. 1
(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora, magistratii-asistenti, consilierii presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ai presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, ai procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ai procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ai procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si ai ministrului justitiei, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, care au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria datorata pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza contractului de inchiriere incheiat in conditiile legii, beneficiaza de decontare in limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, pentru localitatile in care functioneaza instante judecatoresti si parchete, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Plafonul maxim se stabileste in euro, iar decontarea diferentei contravalorii chiriei lunare se va efectua in lei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data stipulata in contractul de inchiriere pentru plata chiriei, iar in lipsa acestei mentiuni, in data de 15 a lunii respective.

ART. 2
In intelesul prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile ulterioare, si ale art. 67^1 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenii utilizati in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatorul inteles:
a) contract de inchiriere incheiat in conditiile legii – contractul de inchiriere incheiat cu proprietarul locuintei, persoana fizica sau juridica, fiind exceptate contractele de subinchiriere;
b) locuinta – constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii, fiind exceptate camerele izolate ale unei locuinte, locurile de parcare, terasele, gradinile;
c) situatie exceptionala determinata de inexistenta unui fond locativ adecvat – imprejurare obiectiva existenta intr-o localitate, caracterizata de imposibilitatea identificarii de locuinte oferite spre inchiriere, dovedita in principal prin raspunsurile unor agentii imobiliare, extrase din rubricile de mica publicitate ale publicatiilor locale/regionale/nationale.

ART. 3
(1) Documentele necesare pentru decontarea chiriei sunt:
a) copie de pe contractul de inchiriere, inregistrat potrivit legii la organul fiscal teritorial competent, doar in cazul in care proprietarul locuintei este persoana fizica;
b) schita imobilului inchiriat, cu indicarea suprafetelor fiecarei incaperi;
c) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea acestora nu detin o locuinta in proprietate in localitatea in care isi desfasoara activitatea ori nu li s-a atribuit o locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale in aceasta localitate dupa data numirii in functie in localitatea in care isi desfasoara activitatea;
d) declaratie pe propria raspundere ca titularul nu este ruda de gradul I sau II cu proprietarul locuintei inchiriate;
e) declaratie pe propria raspundere ca titularul, sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea unde se afla locuinta pentru care solicita decontarea chiriei;
f) declaratie pe propria raspundere ca sotul/sotia nu beneficiaza de compensarea/decontarea chiriei in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
(2) Personalul prevazut la art. 1 alin. (1) depune anual documentele prevazute la alin. 1 lit. c), e) si f) la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie, iar documentele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) se depun o singura data, dupa incheierea contractului de inchiriere.
(3) Personalul prevazut la art. 1 alin. (1) depune lunar cererea de decont impreuna cu dovada de plata a chiriei la departamentul economic al ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite, dupa caz, cel tarziu pe data de 25 a fiecarei luni; cererea de decont va cuprinde numele si prenumele, luna pentru care solicita chiria si valoarea chiriei.
(4) Pentru contractele de inchiriere incheiate cu persoanele juridice nu sunt aplicabile dispozitiile privitoare la inregistrarea contractului de inchiriere la organul fiscal competent.
(5) Dovada platii chiriei se poate face cu foaia de varsamant cu extrasul de cont eliberat si stampilat de catre banca unde proprietarul are deschis contul bancar sau cu chitanta eliberata de proprietar, in cazul platii chiriei in numerar, semnata atat de proprietar, cat si de chirias. In cazul in care proprietarul este persoana juridica, dovada platii in numerar se va face cu chitanta si factura eliberate de acesta.
(6) Orice modificare a situatiei de fapt care apare pe durata contractului de inchiriere va fi comunicata de beneficiar departamentului economic al ordonatorului principal, secundar sau tertiar de credite, dupa caz, in termen de 15 zile de la data intervenirii ei.

ART. 4
(1) In situatia in care atat sotul, cat si sotia ocupa una dintre functiile prevazute la art. 1 si isi desfasoara activitatea in aceeasi localitate, se acorda o singura compensatie lunara pentru chirie pentru unul dintre cei 2 soti.
(2) In situatia in care unul dintre soti ocupa una dintre functiile prevazute la art. 1, iar sotul/sotia ocupa o functie in sistemul public sau privat in virtutea careia beneficiaza de compensarea/decontarea chiriei, iar sotii isi desfasoara activitatea in aceeasi localitate, se acorda o singura compensatie pentru chirie sotului care beneficiaza de conditii legale/contractuale mai favorabile.

ART. 5
(1) Responsabilul din cadrul departamentului economic care gestioneaza decontarea compensarii chiriei intocmeste centralizatorul persoanelor care beneficiaza de compensarea contravalorii chiriei, in vederea platii prin virament a acestor drepturi, in a doua decada a fiecarei luni, in functie de fondurile bugetare alocate
(2) Responsabilul intocmeste dosarul de chirie pentru fiecare beneficiar de drept si actualizeaza fisa de calcul al chiriei pentru locuinta de serviciu, pe categorii de suprafete inchiriate.

ART. 6
(1) Modul de calcul al contravalorii chiriei se va aplica in mod unitar de ordonatorul principal si ordonatorii secundari si tertiari de credite, dupa urmatorul algoritm: valoarea chiriei decontate este egala cu valoarea chiriei conform contractului de inchiriere minus valoarea chiriei pentru locuinta respectiva calculata conform Hotararii Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome.
(2) In situatia in care chiria este stabilita in contractul de inchiriere in valuta, calculul va avea in vedere cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei, potrivit art. 1 alin (2).
(3) In situatia in care chiria este stabilita in contractul de inchiriere la un nivel superior plafonului prevazut de prezentul ordin, chiria decontata va fi egala cu diferenta dintre valoarea plafonului maxim si valoarea chiriei pentru locuinta respectiva calculata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 310/2007.

ART. 7
Sumele platite cu titlu de compensare a chiriei in temeiul prezentului ordin nu constituie drepturi salariale si nu sunt supuse impozitului pe venit.

ART. 8
Plafoanele stabilite conform anexei pot fi actualizate in raport cu evolutia pretului chiriei practicat la nivelul pietei, cu conditia incadrarii in limita bugetului alocat anual in acest scop in legea bugetului de stat.

ART. 9
Dreptul la compensarea lunara a chiriei inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la data dobandirii de catre personalul prevazut la art. 1 sau de catre sotul/sotia acestuia a unei locuinte proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea;
b) la data incheierii casatoriei, daca sotul/sotia are locuinta in proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea personalul prevazut la art. 1;
c) la data incheierii contractului de inchiriere pentru locuinta de serviciu de catre personalul prevazut la art. 1;
d) la data cand se refuza nejustificat, in scris, atribuirea unei locuinte de serviciu corespunzatoare;
e) in ziua urmatoare celei in care inceteaza contractul de inchiriere a locuintei;
f) in cazul in care sotul beneficiarului primeste compensare/decont pentru o locuinta in localitatea in care sotii isi desfasoara activitatea;
g) in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile pentru acordarea compensarii chiriei;
h) in cazul in care se constata ca declaratiile cuprinse in dosar nu corespund realitatii;
i) in cazul incetarii raporturilor de serviciu.

ART. 10
Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie duc la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ART. 11
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 12
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 1.397/C/15.869/98/933/C/926/C/2009 privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 364 din 29 mai 2009;
b) Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr. 1.398/C/15.867/99/919/C/914/C/2009 privind stabilirea plafonului maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru judecatori, procurori, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 2 iunie 2009.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close