Normele privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala

In M. Of. nr. 216 din 2 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Normele privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
Directia de monitorizare, control si competenta profesionala si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME
privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele norme stabilesc masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul consultantilor fiscali si societatilor comerciale de consultanta fiscala, in conformitate cu prevederile art. 8 lit. e) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementeaza standardele minime pentru elaborarea de catre acestea a normelor de cunoastere a clientelei, ca parte esentiala a administrarii riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, si aspecte legate de implementarea acestora.

ART. 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentelor norme au semnificatia prevazuta in Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 594/2008, cu modificarile ulterioare, si in Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) C.C.F. – Camera Consultantilor Fiscali;
b) Legea nr. 656/2002 – Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotararea Guvernului nr. 594/2008 – Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile ulterioare;
d) Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 – Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Oficiul – Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

CAPITOLUL II. Obligatii ale consultantilor fiscali si ale societatilor comerciale de consultanta fiscala

SECTIUNEA 1. Masuri preventive

ART. 3
(1) In conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 si cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 594/2008, acte normative ce transpun pe deplin Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului si Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste definitia “persoanelor expuse politic” si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala sunt entitati raportoare, avand toate obligatiile ce decurg din legislatia de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.
(2) Interesul legitim al consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala este acela de a asigura desfasurarea normala a activitatilor in care acorda consultanta clientilor, in ceea ce priveste:
a) acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal;
b) acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
c) asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
d) asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
e) asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
h) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.
(3) Societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 656/2002 si ale Hotararii Guvernului nr 594/2008, sa aplice strategii si politici de cunoastere a clientelei care sa previna folosirea acestora in scopul spalarii banilor sau al finantarii actelor de terorism, de pastrare a evidentelor, de control intern, de evaluare si gestionare a riscurilor si sa aplice managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica implicarea entitatii reglementate in operatiuni suspecte de spalare de bani si de finantare a actelor de terorism, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor.
(4) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia sa identifice, sa verifice si sa inregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali inainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua tranzactii in numele clientului/beneficiarului real.
(5) Societatile comerciale de consultanta fiscala sunt obligate sa informeze toti angajatii asupra politicilor si procedurilor emise in baza Legii nr. 656/2002.
(6) Societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului impreuna cu natura si limitele responsabilitatilor mentionate. Persoanele desemnate raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentelor norme.
(7) Actul intern, respectiv desemnarea persoanei in relatia cu Oficiul, va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor postale, cu confirmare de primire, si va respecta formularul de desemnare elaborat de Oficiu.
(8) Societatile comerciale de consultanta fiscala vor notifica Oficiului orice modificare sau schimbare a persoanei/persoanelor desemnate conform alin. (6), in termen de 30 de zile de la data modificarii.

ART. 4
Societatile comerciale de consultanta fiscala trebuie sa asigure instruirea corespunzatoare a angajatilor cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prin programe speciale de instruire, la care pot participa si reprezentanti din cadrul Oficiului, la solicitarea acestora.

ART. 5
In scopul asigurarii desfasurarii activitatii in conformitate cu cerintele Legii nr. 656/2002, ale Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si ale prezentelor norme, societatile comerciale de consultanta fiscala trebuie sa adopte norme interne de cunoastere a clientelei care sa previna folosirea acestora pentru desfasurarea unor activitati ce au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

ART. 6
Normele de cunoastere a clientelei trebuie sa corespunda naturii, volumului, complexitatii si intinderii activitatii acesteia si sa fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care aceasta presteaza servicii de consultanta si la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite.

ART. 7
(1) Societatile comerciale de consultanta fiscala stabilesc prin normele de cunoastere a clientelei mecanisme si masuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002, a Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si a prezentelor norme.
(2) Normele de cunoastere a clientelei trebuie sa fie aprobate la nivelul organelor de conducere si supuse revizuirii ori de cate ori este necesar, dar cel putin anual, si trebuie sa fie cunoscute de intregul personal cu responsabilitati in domeniul cunoasterii clientelei, in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii terorismului.

SECTIUNEA a 2-a. Pastrarea inregistrarilor si obligatiile de raportare

ART. 8
Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a pastra o copie de pe documentul de identitate, ca dovada de identitate, pentru o perioada de cel putin 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.

ART. 9
(1) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a pastra evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale, cu privire la care acestea au acordat consultanta, pentru o perioada de minimum 5 ani de la incheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale, intr-o forma corespunzatoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie, daca este necesar. Evidentele trebuie sa fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzactiei individuale, inclusiv suma si tipul valutei.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala nu au obligatia de a raporta Oficiului informatiile pe care le primesc ori pe care le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor.
(3) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a identifica tranzactiile sau tipurile de tranzactii suspecte efectuate in numele clientilor lor, iar in situatia in care exista suspiciuni ca o operatiune care urmeaza a fi efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, acestea vor transmite de indata Oficiului un raport de tranzactii suspecte, in forma prevazuta de lege.
(4) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii implicati sau alte terte persoane despre faptul ca o raportare privind o tranzactie suspecta ori informatii aferente acesteia au fost/vor fi inaintate Oficiului.
(5) Societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a raporta, prin intermediul persoanei desemnate, in cel mult 10 zile lucratoare, catre Oficiu operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima o reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
(6) Consultantii fiscali au obligatia de a raporta, in cel mult 10 zile lucratoare, catre C.C.F. operatiunile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima o reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele, iar C.C.F. are obligatia de a transmite Oficiului informatiile primite, in cel mult 3 zile de la primire. Informatiile se transmit Oficiului nealterate.
(7) Contractele de confidentialitate, legislatia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restrictiona capacitatea persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de consultanta fiscala de a raporta tranzactiile suspecte Oficiului.
(8) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia sa utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.

SECTIUNEA a 3-a. Politica de acceptare a clientilor

ART. 10
(1) Politica de acceptare a clientilor are in vedere ca consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala sa stabileasca categoriile de clienti care urmeaza sa fie expusi la riscurile de spalare a banilor, precum si ale finantarii actelor de terorism.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a cunoaste setul de bune practici privind cunoasterea clientelei din punctul de vedere al prevenirii si combaterii spalarii banilor, ce are ca baza principiul “cunoaste-ti clientul”, principiu care incepe chiar de la initierea relatiei, prin preluarea si inregistrarea tuturor informatiilor necesare identificarii acestuia, precum si a altor informatii suplimentare.

SECTIUNEA a 4-a. Masurile standard de cunoastere a clientelei

ART. 11
(1) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, in functie de risc, aplica masuri standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a revizui masurile standard de identificare a clientului in momentul in care apar suspiciuni asupra clientului in cursul desfasurarii operatiunilor si de a se asigura ca acestea sunt aplicate si in sediile secundare, indiferent unde acestea sunt situate.

ART. 12
(1) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala sunt obligate sa aplice toate masurile standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele;
c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile standard de cunoastere a clientelei stabilite in prezentele norme si de valoarea operatiunii;
d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;
e) cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei. In aceasta situatie, persoana obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima de 15.000 euro.
(2) Masurile standard de cunoastere a clientelei se aplica tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in cazul clientilor existenti, in functie de risc.
(3) In situatia in care nu se pot aplica masurile standard de cunoastere a clientelei, nu se va initia o relatie de afaceri sau, dupa caz, se inchide relatia de afaceri si se semnaleaza de indata Oficiului acest aspect.

ART. 13
Masurile standard de cunoastere a clientelei cuprind:
1. identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
2. identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea, in functie de risc, a identitatii acestuia;
3. obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
4. monitorizarea continua a relatiei de afaceri.

ART. 14
(1) Identificarea clientilor persoane fizice are in vedere obtinerea cel putin a datelor de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege, cum ar fi:
a) numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul;
b) data si locul nasterii;
c) codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) domiciliul si, daca este cazul, resedinta;
e) numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
f) cetatenia;
g) ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii;
h) functia publica importanta detinuta, in cazul clientilor care sunt rezidenti in strainatate, daca este cazul;
i) numele beneficiarului real, daca este cazul.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia de a pastra o copie a documentului de identitate al clientului si de a verifica informatiile primite de la client, pe baza documentelor primare obtinute de la acesta.

ART. 15
(1) Identificarea clientilor persoane juridice are in vedere obtinerea cel putin a datelor mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica ce conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica, respectiv:
1. denumirea;
2. forma juridica;
3. sediul social si, daca este cazul, sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare;
4. numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz;
5. tipul si natura activitatii desfasurate;
6. identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare, sunt investite cu competenta de a conduce si a reprezenta entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entitatii;
7. numele beneficiarului real, daca este cazul;
8. identitatea persoanei care actioneaza in numele clientului, precum si informatii pentru a se stabili ca aceasta este autorizata/imputernicita in acest sens.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala vor lua masurile de identificare a persoanelor fizice care intentioneaza sa actioneze in numele clientului persoana juridica, potrivit politicilor si procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, si vor analiza documentele in baza carora sunt mandatate sa actioneze in numele persoanei juridice.

SECTIUNEA a 5-a. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei

ART. 16
Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in situatiile mentionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum si in alte cazuri si conditii care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevazute de lege sau de reglementarile emise in aplicarea legii.

SECTIUNEA a 6-a. Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei

ART. 17
(1) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala sunt obligate sa aplice, pe langa masurile standard de cunoastere a clientelei, in functie de risc, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
(2) Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala vor acorda o atentie sporita relatiilor de afaceri si tranzactiilor cu persoane din jurisdictii care nu beneficiaza de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, precum si tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par sa aiba un sens economic, comercial ori legal.

CAPITOLUL III. Dispozitii finale

ART. 18
Prezentele norme se completeaza de drept cu toate celelalte prevederi legale incidente.

ART. 19
Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close