Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel

In M. Of. nr. 223 din 3 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 9/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2
Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament cuprinde dispozitii privind prezentarea, depunerea si verificarea candidaturilor, analizarea contestatiilor, procesul electoral si stabilirea rezultatelor alegerilor.
(2) Camera Consultantilor Fiscali, denumita in continuare Camera, organizeaza alegeri pentru membrii Consiliului superior al Camerei, Comisiei de auditori statutari si Comisiei de apel conform Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali, si prezentului regulament.
(3) Consiliul superior al Camerei este format din consultanti fiscali cu buna reputatie profesionala, care si-au indeplinit obligatiile stabilite prin reglementarile Camerei si au participat anual la programul de formare profesionala continua. Consiliul superior al Camerei este format din 15 membri.
(4) Comisia de auditori statutari este formata din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, care au si calitatea de auditor si nu detin o functie in cadrul Camerei sau in cadrul altor organizatii profesionale. Pentru Comisia de auditori statutari se aleg si 2 membri supleanti.
(5) Comisia de apel este formata din 5 membri: 3 consultanti fiscali membri ai Camerei, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, si 2 reprezentanti nominalizati de Ministerul Finantelor Publice, din care un reprezentat cu pregatire juridica. Pentru Comisia de apel se aleg si 2 membri supleanti.

ART. 2
(1) Orice membru al Camerei persoana fizica poate fi ales in Consiliul superior al Camerei sau in Comisia de auditori statutari, respectiv in Comisia de apel, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu la data depunerii candidaturii sale;
b) nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani de Camera;
c) nu detine o functie intr-o alta organizatie profesionala;
d) si-a achitat toate obligatiile fata de Camera, inclusiv pentru societatile comerciale de consultanta fiscala unde are calitatea de asociat/actionar si administrator, la termenele stabilite prin hotararile acesteia, si a participat la programul de formare profesionala continua in anul anterior organizarii alegerilor;
e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevazuta in prezentul regulament;
f) are si calitatea de auditor, in cazul membrilor Comisiei de auditori statutari.
(2) Consiliul superior al Camerei poate cere candidatilor sa dea o declaratie privind respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la alin. (1).
(3) Consiliul superior al Camerei respinge candidatura oricarei persoane care refuza sa dea declaratia prevazuta la alin. (2) sau care face o declaratie falsa ori incompleta.

ART. 3
Urmatoarele categorii de persoane nu pot indeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:
a) membrii Consiliului superior al Camerei;
b) personalul executiv al Camerei;
c) asociatii, angajatii, sotii, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea ai persoanelor prevazute la lit. a).

CAPITOLUL II. Procedura de depunere a candidaturii

ART. 4
(1) Consultantul fiscal care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 va depune la sediul Camerei din str. Alecu Russo nr. 13 – 19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti, cererea de candidatura, completata dupa modelul prevazut in anexa nr. 1, insotita de copia actului de identitate si copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi.
(2) Consultantul fiscal poate depune candidatura numai pentru una dintre functiile eligibile, respectiv: Consiliul superior al Camerei sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, dupa caz.
(3) Candidaturile se depun respectandu-se calendarul detaliat in “Anuntul privind depunerea candidaturilor”, care va fi postat pe site-ul Camerei. Candidaturile primite dupa expirarea termenului de depunere nu vor fi luate in considerare.
(4) Comisia de validare a candidaturilor, numita potrivit cap. III, va intocmi un proces-verbal in care se va mentiona nominal fiecare candidatura, cu precizarea daca aceasta a fost depusa in conditiile prezentului regulament.
(5) Candidaturile valabil depuse vor fi pastrate la arhiva Camerei o perioada de 5 (cinci) ani.

ART. 5
Cererea de candidatura va fi insotita si de un curriculum vitae, in format european, in care se face o scurta descriere a propriei activitati referitoare la:
– actiuni intreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente unde a fost promovata activitatea de consultanta fiscala, articole publicate pe teme de fiscalitate, sustinerea de cursuri pe teme de fiscalitate in calitate de lector, promovarea in media sau in mediul de afaceri a activitatii de consultanta fiscala etc.;
– studiile, titlurile stiintifice, lucrarile stiintifice elaborate, carti publicate in domeniu, alte tipuri de lucrari de specialitate etc.

CAPITOLUL III. Comisia de validare a candidaturilor

ART. 6
(1) Comisia de validare a candidaturilor este compusa din 5 persoane, dupa cum urmeaza:
– secretarul general, care este desemnat presedintele comisiei de validare a candidaturilor;
– directorul Directiei de servicii pentru membri;
– directorul Directiei de monitorizare, control si competenta profesionala;
– consilierul juridic;
– un reprezentant nominalizat de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Comisia de validare a candidaturilor are urmatoarele atributii:
– verifica existenta documentelor specificate la art. 4 alin. (1) si la art. 5;
– verifica respectarea termenului-limita de depunere a candidaturilor;
– verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2.
(3) Comisia de validare a candidaturilor va intocmi o lista cu candidaturile admise, care va fi afisata pe site-ul Camerei, inclusiv curriculumul vitae al fiecarui candidat, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data termenului-limita de depunere a candidaturilor.
(4) Eventualele contestatii referitoare la lista candidaturilor se vor depune in termen de 48 de ore (doua zile) de la afisarea listei.
(5) Contestatiile vor fi solutionate in termen de 2 (doua) zile de catre o comisie formata din 3 membri: un membru al Comisiei de apel, un membru al Consiliului superior al Camerei care nu si-a depus candidatura si un reprezentant nominalizat de Ministerul Finantelor Publice.

ART. 7
(1) Dupa solutionarea contestatiilor, rezultatele se afiseaza pe site-ul Camerei.
(2) Lista candidaturilor elaborata dupa solutionarea contestatiilor ramane definitiva.
(3) Candidaturile care indeplinesc conditiile legale vor fi anuntate in Conferinta de catre presedintele de sedinta.

ART. 8
Candidaturile validate vor fi inscrise pe buletinul de vot in forma aprobata de Consiliul superior al Camerei, in ordinea alfabetica. Buletinele de vot se tiparesc prin grija Camerei, pe suport hartie.

CAPITOLUL IV. Alegatorii

ART. 9
(1) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultantii fiscali care si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera, la termenele stabilite prin hotararile acesteia, dar nu mai tarziu de data de 31 martie a anului in care se organizeaza alegeri, si care au participat la programul de formare profesionala continua in anul anterior organizarii alegerilor, conform normelor Camerei.
(2) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentati in Conferinta de alti membri cu drept de vot, in baza unei procuri speciale, autentificata de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea partilor, continutul si data actului, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(3) Procurile se depun in original la Secretariatul general, inainte de inceperea lucrarilor Conferintei, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta.
(4) Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii alesi si cei care si-au depus candidaturile nu pot reprezenta alti membri.

ART. 10
Cu 15 zile inainte de data Conferintei se va publica pe site-ul Camerei lista alegatorilor, care va cuprinde persoanele care au drept de vot statutar, care se pot prezenta la Conferinta ordinara si indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (1).

CAPITOLUL V. Procedura alegerilor

ART. 11
La propunerea consultantilor fiscali prezenti in plenul Conferintei ordinare se alege comisia de numarare a voturilor, formata din 15 membri. Aceasta isi va alege dintre membrii sai un presedinte.

ART. 12
Comisia de numarare a voturilor are urmatoarele atributii:
a) primirea si distribuirea buletinelor de vot catre consultantii fiscali cu drept de vot;
b) numararea voturilor exprimate si stabilirea voturilor valabile si a celor nule;
c) stabilirea candidatilor care au fost alesi prin intocmirea listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil obtinute;
d) elaborarea unui raport scris catre Conferinta cu privire la desfasurarea alegerilor;
e) intocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezinta plenului Conferintei;
f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, in vederea sigilarii si pastrarii acestora pe o perioada egala cu cea a mandatului Consiliului superior al Camerei;
g) alte atributii stabilite de Conferinta.

ART. 13
(1) Alegatorii prezenti la Conferinta vor primi un singur buletin de vot.
(2) Alegatorii care sunt imputerniciti de catre alti membri ai Camerei cu drept de vot prin procura vor primi cate un buletin de vot corespunzator fiecarei procuri.

ART. 14
Votul “pentru” se realizeaza prin bifarea casutei din dreptul numelui si prenumelui candidatului dorit, fara sa se depaseasca numarul locurilor eligibile. Votul “contra” se exprima prin lasarea intacta a casutei din dreptul numelui si prenumelui candidatului.

ART. 15
Buletinele care vor cuprinde un numar mai mare de voturi decat numarul de locuri din care este format/formata Consiliul superior al Camerei, respectiv 15, Comisia de auditori statutari, respectiv 5, si Comisia de apel, respectiv 5, vor fi anulate.

ART. 16
(1) Sunt declarati alesi candidatii care au intrunit numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate.
(2) Dintre cei 5 candidati declarati alesi in ordine descrescatoare pentru Comisia de auditori statutari, primii 3 candidati sunt declaratii membrii titulari, iar ceilalti 2 candidati membri supleanti.
(3) Dintre cei 5 candidati declarati alesi in ordine descrescatoare pentru Comisia de apel, primii 3 candidati sunt declaratii membrii titulari, iar ceilalti 2 candidati membri supleanti.
(4) In caz de egalitate la ultima pozitie valida, candidatii aflati in aceasta situatie sunt supusi din nou votului Conferintei, urmand a fi declarat ales candidatul care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.
(5) Rezultatul votului se anunta in plenul Conferintei de catre presedintele comisiei de numarare a voturilor si se afiseaza pe site-ul Camerei.

ART. 17
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012.

ART. 18
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA 1
la regulament

CERERE DE CANDIDATURA

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………., CNP ………………….., legitimat/legitimata cu BI/CI/pasaport seria …. nr. ………, emis/emisa la data de ………… de ……………………, domiciliat/domiciliata in localitatea …………………………………, str. …………………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judetul/sectorul ……………., telefon ……………………, fax ……………………, e-mail …………………………………., avand calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali, nr. carnet ……./an ………, imi depun candidatura pentru a fi ales membru in*1):……………………………………………………………. .
Declar pe propria raspundere ca la data depunerii prezentei candidaturi*2):
_
|_| am capacitate deplina de exercitiu;
_
|_| nu am fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani de Camera Consultantilor Fiscali;
_
|_| nu detin nicio functie intr-o alta organizatie profesionala;
_
|_| am achitat obligatiile fata de Camera Consultantilor Fiscali;
_
|_| am participat la programul de formare profesionala continua in anul anterior organizarii alegerilor;
_
|_| am si calitatea de auditor*3).
In sustinerea cererii mele depun alaturat urmatoarele:
– BI/CI/pasaport seria ………. nr. ……………., emis/emisa la data de …………… de …………………….., in copie;
– copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi;
– curriculum vitae.

Data ……………   Semnatura ……………

Domnului Presedinte al Comisiei de validare
a candidaturilor din cadrul Camerei Consultantilor Fiscali

————
*1) Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, dupa caz.
*2) Se bifeaza casuta corespunzatoare.
*3) Numai pentru candidatii la Comisia de auditori statutari.

ANEXA 2
la regulament

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………., cetatean roman, domiciliat/domiciliata in …………………………….., str. ………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul ….., legitimat cu C.I. seria …….. nr. ………….., eliberata de …………………….. la data de ………………, nascut/nascuta la data de …………………, in ………………………………., avand CNP ………………………….., in calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, nr. carnet ………/an ………, imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………., cetatean roman, domiciliat in ……………………………………….., str. ………………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul ….., legitimat cu C.I. seria …… nr. ……………., eliberata de ……………………. la data de …………………., nascut la data de ……………………… in ………………………………., avand CNP ………………………….., in calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, nr. carnet ………./an …….., sa ma reprezinte la Conferinta nationala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania care va avea loc la data de 29 aprilie 2012.
In virtutea prezentului mandat, ………………………………. este imputernicit/imputernicita sa participe la lucrarile Conferintei nationale a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania si sa voteze in numele meu si pentru mine cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi a Conferintei din data de 29 aprilie 2012, inclusiv alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari si Comisiei de apel.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close