Modificarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

In M. Of. nr. 225 din 4 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 615/2012 privind modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor.

Din cuprins:

ART. I
Anexa la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.035 din 28 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa la Ordinul nr. 9.250/2006)

NORME privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc metodologia de urmat de catre autoritatea vamala pentru prelevarea, gestionarea si analiza probelor prelevate, in conditiile legii, din marfurile supuse controlului autoritatii vamale.
(2) Laboratorul vamal central functioneaza in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
(3) Sediul Laboratorului vamal central este in municipiul Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 2, sectorul 3.
ART. 2
Laboratorul vamal central efectueaza analiza probelor:
a) prelevate, in conditiile legii, de autoritatea vamala din marfurile supuse reglementarilor vamale, in vederea clasificarii acestora in Tariful vamal integrat;
b) din categoria marfurilor care fac obiectul politicii agricole comune, prelevate in conditiile legii, de autoritatea vamala sau de alte autoritati, in scopul stabilirii drepturilor de import si al asigurarii controlului marfurilor pentru care sunt solicitate restitutii la export;
c) pentru care exista suspiciunea de a contine droguri, asa cum sunt ele definite de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, prelevate in conditiile legii de autoritatea vamala sau de alte autoritati din marfurile supuse controlului autoritatii vamale;
d) din categoria marfurilor accizabile, prelevate in conditiile legii de autoritatea vamala sau de alte autoritati, pentru identificarea corespunzatoare a produselor in raport cu prevederile titlului VII “Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) prelevate, in conditiile legii, de alte autoritati din marfurile supuse controlului autoritatii vamale, in vederea identificarii acestora si a aplicarii reglementarilor legale specifice.

CAPITOLUL II
Prelevarea probelor

ART. 3
(1) Prelevarea probelor care urmeaza a fi analizate in Laboratorul vamal central se efectueaza de catre biroul vamal care efectueaza controlul, in prezenta declarantului sau a reprezentantului sau, cu respectarea prevederilor art. 241 alin. (1) si art. 242 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificarile ulterioare.
(2) In situatia in care biroul vamal decide sa procedeze la prelevarea de probe, in cadrul procedurii normale de declarare a marfurilor prezentate la biroul vamal si dupa acceptarea declaratiei vamale, are obligatia de a notifica in scris aceasta decizie declarantului, precizand data si ora la care urmeaza a se efectua operatiunea de prelevare. In cazul in care declarantul sau reprezentantul sau nu se prezinta pentru efectuarea operatiunii, biroul vamal poate proceda direct la prelevare, cu respectarea, in prealabil, a procedurii prevazute la art. 241 alin. (2), (3) si (9) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993, cu modificarile ulterioare.
(3) Prelevarea se face cu respectarea prevederilor standardului de produs, daca acesta exista si este pus la dispozitie de declarant.
(4) Pentru prelevarea probelor autoritatea vamala foloseste ca suport tehnic manualul de prelevare pentru controlul vamal si al accizelor.
ART. 4
(1) Pentru fiecare partida de marfa pentru care autoritatea vamala solicita analize de laborator se preleva 3 probe identice cu urmatoarele destinatii:
a) proba 1 – pentru efectuarea analizelor in Laboratorul vamal central;
b) proba 2 – pentru efectuarea unei a doua analize, tot in cadrul Laboratorului vamal central, in situatia in care declarantul sau reprezentantul acestuia solicita acest lucru. Aceasta proba se depoziteaza in conditii corespunzatoare in Laboratorul vamal central. Termenul de pastrare a probei 2 este de 3 luni de la data expirarii termenului legal pentru solicitarea unei a doua analize;
c) proba 3 – pentru eliberare la eventuala solicitare a instantelor de judecata. Aceasta proba se depoziteaza in conditii corespunzatoare la biroul vamal care efectueaza controlul. Termenul de pastrare a probei 3 este de 3 luni de la data la care declarantul ia la cunostinta de decizia luata de biroul vamal, pe baza rezultatelor probei 1, daca declarantul sau reprezentantul sau nu contesta aceasta decizie sau nu solicita efectuarea unei a doua analize. In cazul in care declarantul sau reprezentantul sau solicita efectuarea unei a doua analize, proba 3 se pastreaza 3 luni de la comunicarea catre declarant a rezultatului analizei probei 2 sau, dupa caz, a refuzului de a efectua aceasta analiza. Daca se depune o contestatie impotriva deciziei autoritatii vamale, luata pe baza rezultatelor analizelor, acest termen se prelungeste pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei.
(2) In toate cazurile termenul de pastrare nu va depasi termenul de valabilitate a produsului.
ART. 5
(1) Probele prelevate se sigileaza si se eticheteaza. Pentru etichetare se folosesc etichete conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Prelevarea se efectueaza conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Operatiunea de prelevare se incheie prin intocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2. Procesul-verbal de prelevare se intocmeste in doua exemplare, un exemplar fiind transmis declarantului sau reprezentantului sau.
(4) Prin semnarea procesului-verbal de prelevare, declarantul sau reprezentantul sau recunoaste reprezentativitatea, pentru intreaga partida de marfa, a probelor prelevate.
ART. 6
Solicitarea efectuarii analizelor de laborator pentru probele prelevate se face pe baza unei cereri de analiza. Modelul cererii de analiza este prevazut in anexa nr. 3.
ART. 7
(1) In cazul marfurilor a caror prelevare necesita utilizarea unor dispozitive speciale, biroul vamal va colabora cu echipajele mobile in desfasurarea activitatilor de prelevare de probe.
(2) Directiile regionale vamale asigura necesarul de dispozitive, materiale si recipiente de prelevare pentru birourile vamale si echipajele mobile din subordine.
(3) In cazul marfurilor periculoase sau cand autoritatea vamala nu dispune de personal special instruit sau de dispozitive, materiale sau recipiente necesare prelevarii, prelevarea probelor se poate face, sub supravegherea autoritatii vamale, direct de catre declarant, de reprezentantul sau sau de o alta persoana imputernicita in acest sens.

CAPITOLUL III
Trimiterea probelor

ART. 8
(1) Proba 1 si proba 2 se trimit la Laboratorul vamal central insotite de urmatoarele documente:
a) cererea de analiza;
b) copia documentelor administrative privind statutul marfurilor;
c) copia facturii, pentru partida de marfa din care s-au prelevat probele;
d) copiile buletinelor de analiza emise de producator sau ale oricaror alte documente care contin informatii referitoare la caracteristicile, compozitia si utilizarea marfurilor.
(2) Probele si documentele insotitoare conform alin. (1) se trimit la Laboratorul vamal central prin grija sefului biroului vamal unde s-a facut prelevarea sau a persoanelor imputernicite de acesta prin ordin de serviciu. Cererea de analiza se transmite si prin mijloace electronice in aceeasi zi in care a fost completata si inregistrata la biroul vamal.
ART. 9
(1) Probele se transporta la Laboratorul vamal central prin grija directiilor regionale vamale, cu respectarea prevederilor legale pentru transportul anumitor categorii de marfuri cum ar fi cele periculoase, inflamabile, precursori si altele asemenea, precum si cu asigurarea integritatii probelor, a sigiliilor aplicate si a documentelor insotitoare. In acest sens, in situatiile in care se impun, directiile regionale vamale vor asigura achizitia de servicii de transport conform prevederilor legale.
(2) Documentele care insotesc probele se introduc in plicuri etichetate, iar pe timpul transportului se depoziteaza separat de acestea.
ART. 10
Pentru fiecare transport de probe trimise Laboratorului vamal central, birourile vamale intocmesc o lista de expeditie a probelor, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV
Gestionarea probelor, efectuarea analizelor in Laboratorul vamal central si emiterea certificatelor de analiza

ART. 11
(1) Probele si documentele insotitoare se receptioneaza la Laboratorul vamal central in ordinea sosirii lor si se inregistreaza in registrul de evidenta a probelor.
(2) Daca la receptie se constata lipsa unor probe sau a unor documente, documente deteriorate, probe neetichetate sau cu etichete deteriorate, probe fara sigilii sau cu sigilii rupte, probe cu ambalaje deteriorate sau probe intr-o stare alterata, aceste neconformitati se mentioneaza in rubrica “Observatii” din lista de expeditie a probelor. In aceste cazuri Laboratorul vamal central trimite o copie a acestui document biroului vamal emitent.
ART. 12
Pentru probele pentru care documentele insotitoare sunt deteriorate, seful laboratorului poate cere biroului vamal care a solicitat analiza transmiterea unui alt set de copii ale acestor documente.
ART. 13
(1) Laboratorul vamal central efectueaza analiza probei 1 in ordinea inregistrarii in registrul de evidenta a probelor.
(2) Nu se efectueaza analize pentru probele care:
a) cererea de analiza nu contine toate datele mentionate ca fiind obligatorii si la rubrica “observatiile biroului vamal” nu sunt evidentiate consecintele vamale/fiscale/de alta natura care sa justifice cererea de analiza;
b) au codul tarifar susceptibil inscris de biroul vamal in cererea de analiza acelasi cu cel declarat in declaratia vamala si pentru care nu exista alte motive temeinice care sa justifice cererea de analiza;
c) nu sunt etichetate sau sunt etichetate necorespunzator;
d) nu sunt sigilate sau sunt sigilate necorespunzator;
e) se prezinta intr-o stare alterata;
f) au ambalaje deteriorate si exista suspiciunea violarii integritatii continutului;
g) contin o cantitate de proba insuficienta pentru efectuarea analizelor necesare pentru solutionarea obiectului cererii de analiza;
h) au la data receptiei in Laboratorul vamal central mai putin de 75 de zile din termenul de valabilitate inscris in cererea de analiza.
(3) Decizia privind neefectuarea analizei pentru probele mentionate la alin. (2) se comunica in scris biroului vamal care a transmis cererea si va contine in mod obligatoriu motivele pe care se intemeiaza.
(4) Se analizeaza in regim de urgenta probele pentru care in cererea de analiza sau in adrese inregistrate la Autoritatea Nationala a Vamilor este inscris ca:
a) sunt prelevate in cauze penale;
b) sunt prelevate din partide de marfa retinute la biroul vamal;
c) se solicita analiza acestora de catre instantele de judecata sau de catre Ministerul Public.
ART. 14
(1) Atunci cand doar una dintre probele 1 sau 2 se afla in situatia prevazuta la art. 13 alin. (2) lit. f) si cantitatea de proba este suficienta, Laboratorul vamal central poate proceda la divizarea probei corespunzatoare pentru obtinerea probelor 1 si 2. Aceasta operatiune se face in prezenta declarantului sau a reprezentantului sau, cu acceptarea reprezentativitatii probelor astfel obtinute prin semnarea unui proces-verbal incheiat in acest sens.
(2) Cand intentioneaza sa efectueze o operatiune de divizare a unei probe, Laboratorul vamal central are obligatia de a notifica acest lucru in scris declarantului cu cel putin 48 de ore inainte. In cazul in care declarantul sau reprezentantul acestuia nu se prezinta pentru efectuarea operatiunii de divizare, laboratorul vamal poate proceda direct la divizarea probei.
(3) Cele doua probe obtinute prin divizare se sigileaza, se eticheteaza si se gestioneaza conform dispozitiilor prezentelor norme.
(4) In cazul in care probele aflate in conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. c) – g) sunt prelevate din partide de marfa pentru care se asteapta rezultatul analizelor de laborator pentru acordarea liberului de vama, se procedeaza la prelevarea altor probe care sa le inlocuiasca pe cele neconforme, cu respectarea dispozitiilor prezentului ordin.
ART. 15
Pentru analizarea probelor Laboratorul vamal central utilizeaza metodele de analiza mentionate in reglementarile vamale, metodele de analiza prevazute in reglementarile comunitare sau, dupa caz, in reglementarile nationale specifice, metodele de analiza standardizate internationale, regionale ori nationale si metodele de analiza dezvoltate la nivelul laboratoarelor vamale europene sau la nivel propriu.
ART. 16
(1) In urma efectuarii analizelor Laboratorul vamal central emite un certificat de analiza conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(2) Certificatul de analiza se emite in 3 exemplare, avand urmatoarele destinatii:
a) exemplarul 1 – pentru biroul vamal care a solicitat analiza;
b) exemplarul 2 – pentru declarant;
c) exemplarul 3 – pentru arhiva laboratorului.
(3) Exemplarele 1 si 2 se trimit prin posta biroului vamal care a solicitat analiza. Exemplarul 1 se transmite si pe cale electronica.
ART. 17
(1) Pe baza informatiilor din certificatul de analiza, biroul vamal ia deciziile privind masurile tarifare, netarifare si/sau fiscale pentru partida de marfa din care s-au prelevat probele si transmite declarantului exemplarul 2 al certificatului de analiza, cu confirmare de primire. Biroul vamal va notifica Laboratorului vamal central data la care certificatul de analiza a fost comunicat declarantului, in cel mult 15 zile de la data comunicarii.
(2) In luarea deciziilor prevazute la alin. (1), rezultatele cuprinse in certificatul de analiza emis de Laboratorul vamal central prevaleaza in fata informatiilor sau datelor cuprinse in documentele de analiza emise de alte laboratoare, precum si in alte documente care contin informatii privind caracteristicile fizico-chimice ale marfii atunci cand acestea sunt contradictorii.
(3) In situatia in care certificatul de analiza nu contine toate informatiile necesare, biroul vamal poate solicita completarea certificatului cu datele lipsa.
ART. 18
(1) Atunci cand Laboratorul vamal central nu poate efectua un anumit tip de analiza, acesta va solicita, cu aprobarea conducerii Autoritatii Nationale a Vamilor, efectuarea acestor analize in laboratoare acreditate.
(2) In acest sens Autoritatea Nationala a Vamilor va achizitiona, in conditiile prevazute de lege, servicii de analiza fizico-chimica a marfurilor.
(3) In situatiile in care analizele sunt efectuate in alte laboratoare, Laboratorul vamal central emite certificate de analiza pe baza rezultatelor obtinute de laboratorul care efectuat analiza.

CAPITOLUL V
Contestatii

ART. 19
(1) In cazul in care declarantul nu este de acord cu rezultatele analizei probei 1 din certificatul de analiza emis pentru aceasta proba, acesta are dreptul de a solicita motivat efectuarea analizei probei 2.
(2) Solicitarea se face prin depunerea unei cereri scrise la biroul vamal in termen de 30 de zile de la data primirii certificatului de analiza pentru proba 1.
(3) Cererile depuse in conditiile prevazute la alin. (2) se transmit imediat de catre biroul vamal la Autoritatea Nationala a Vamilor, Laboratorul vamal central.
ART. 20
(1) In cazul in care Autoritatea Nationala a Vamilor aproba efectuarea analizei probei 2, Laboratorul vamal central comunica in scris biroului vamal data la care se va efectua aceasta analiza, in vederea notificarii declarantului. La stabilirea datei, Laboratorul vamal central va avea in vedere ca notificarea cu privire la data efectuarii analizei sa poata fi transmisa declarantului cu cel putin 48 de ore inainte.
(2) Declarantul sau reprezentantul sau poate asista la efectuarea analizei probei.
ART. 21
Daca Autoritatea Nationala a Vamilor nu aproba efectuarea analizei probei 2, comunica in scris declarantului motivele refuzului.
ART. 22
(1) Daca rezultatele analizei probei 2 nu modifica concluziile din certificatul de analiza emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central notifica acest fapt, in scris, solicitantului si biroului vamal.
(2) Daca rezultatele analizei probei 2 modifica concluziile din certificatul de analiza emis pentru proba 1, Laboratorul vamal central emite un nou certificat de analiza care va contine si mentiunea ca il anuleaza pe primul.
(3) Rezultatele celei de-a doua analize sunt definitive.
(4) Pentru comunicarea certificatului de analiza pentru proba 2 se aplica in mod corespunzator prevederile art. 16 alin. (3) si ale art. 17 alin. (1).

CAPITOLUL VI
Probe pentru care exista suspiciunea de a contine droguri

ART. 23
(1) Pentru probele prelevate de autoritatea vamala pentru care exista suspiciunea de a contine droguri se preleva o singura proba.
(2) Aceste probe se supun prevederilor legale specifice si dispozitiilor cuprinse in Metodologia comuna privind evidentierea statistica a drogurilor confiscate, aprobata de Agentia Nationala Antidrog, Autoritatea Nationala a Vamilor, Inspectoratul General al Politiei Romane si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.
ART. 24
(1) Laboratorul vamal central analizeaza in regim de urgenta probele pentru care exista suspiciunea de a contine droguri si emite buletine de analiza.
(2) Buletinele de analiza emise ca urmare a analizei probelor pentru care exista suspiciunea de a contine droguri sunt transmise de Laboratorul vamal central, in regim de urgenta, biroului vamal care a solicitat analiza.

CAPITOLUL VII
Returnarea probelor

ART. 25
(1) Cu exceptia cazului in care probele sunt distruse in procesul de analiza sau examinare amanuntita, acestea se restituie declarantului la cererea si pe cheltuiala sa, imediat ce se constata ca ele nu mai trebuie pastrate de autoritatile vamale, in special dupa ce declarantul a epuizat toate mijloacele de contestare impotriva deciziei luate de autoritatile vamale pe baza rezultatelor analizei sau a examinarii amanuntite.
(2) In cazul in care declarantul solicita returnarea probelor dupa efectuarea analizei probei 1, autoritatea vamala va proceda la eliberarea acestora numai in baza unei declaratii scrise a declarantului prin care acesta declara ca este de acord cu rezultatele si concluziile cuprinse in certificatul de analiza emis pentru proba 1. Declaratia se depune la biroul vamal unde se efectueaza controlul, care va trimite o copie a acesteia si la Laboratorul vamal central.
(3) In cazul in care declarantul nu solicita restituirea probelor, acestea pot fi distruse sau pastrate de catre autoritatile vamale. Cu toate acestea, in anumite cazuri, autoritatile vamale pot cere declarantului sa ridice probele ramase.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

ART. 26
Certificatele de analiza emise de Laboratorul vamal central pentru aplicarea reglementarilor vamale au caracter tehnic, iar declarantul poate contesta deciziile autoritatii vamale, luate pe baza rezultatelor formulate in certificatele de analiza, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza contestarea acestor decizii.
ART. 27
Dispozitiile prezentelor norme se aplica in mod corespunzator si pentru probele prelevate de structurile autoritatii vamale imputernicite cu controlul respectarii prevederilor legale in domeniul accizelor, precum si de orice structura a autoritatii vamale imputernicita sa efectueze controlul fizic al bunurilor.
ART. 28
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close