Regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

In M. Of. nr. 226 din 4 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3504/2012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Regulamentul prevazut la art. 1 se aplica pentru validarea tezelor de doctorat sustinute public dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului stiintific de doctor si acordarea distinctiei de doctorat*).
————
*) Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.826/2004 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 4
Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) si institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat/institutiile organizatoare de doctorat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

ART. 1
Evaluarea de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU, a dosarelor inaintate acestuia in vederea validarii tezelor de doctorat si propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 2
In cadrul prezentului regulament, prin document semnat electronic se intelege documentul semnat cu semnatura electronica extinsa, asa cum este definita aceasta de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
ART. 3
(1) Evaluarea dosarelor de catre CNATDCU beneficiaza de suportul unui sistem informatic, denumit in continuare platforma electronica, asigurat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).
(2) Platforma electronica asigura transmiterea in format electronic a informatiilor in cadrul procedurilor prevazute de prezentul regulament.
ART. 4
(1) In vederea derularii procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) si institutiile organizatoare de doctorat (IOD) au obligatia de a constitui si de a inainta doua dosare pentru fiecare student-doctorand: unul in format electronic, inaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI, si unul in format tiparit, inaintat Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS). Cele doua dosare vor fi inaintate in termen de 30 de zile de la sustinerea publica a tezei de doctorat.
(2) Dosarul in format electronic, inaintat CNATDCU, include urmatoarele:
a) copie scanata a actului de identitate al studentului-doctorand;
b) copie scanata a certificatului de nastere al studentului-doctorand;
c) copie scanata a certificatului de casatorie, daca este cazul;
d) rapoartele referentilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de acestia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
e) propunerea de acordare a titlului de doctor, semnata de presedintele comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic;
f) teza de doctorat si anexele sale, in format electronic;
g) lista publicatiilor rezultate in urma tezei, publicate sau acceptate spre publicare, daca este cazul;
h) copie scanata dupa declaratia semnata de studentul-doctorand si de conducatorul de doctorat privind asumarea raspunderii cu privire la asigurarea originalitatii continutului tezei de doctorat, precum si a respectarii standardelor de calitate si de etica profesionala, conform art. 143 alin. (4) si art. 170 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 65 alin. (5) – (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2011.
(3) Propunerea de acordare a titlului de doctor prevazuta la alin. (2) lit. e) include:
a) calificativul propus a se acorda;
b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel mai bine subiectului tezei de doctorat, numita in continuare comisie principala; in cazul tezelor care trateaza subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi indicate inca maximum doua alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU care corespund subiectului tezei;
c) data sustinerii publice a tezei de doctorat.
(4) Teza de doctorat si anexele sale, incluse in dosar, sunt inaintate in format PDF, in care textul principal este reprezentat ca atare, si nu prin imagini. Pot face exceptie de la aceasta regula materialele audio, video sau ilustratiile grafice.
(5) Dosarul de doctorat in format tiparit, inaintat MECTS, contine:
a) adresa oficiala de inaintare a dosarului de doctorat in format tiparit catre MECTS;
b) procesul-verbal al sustinerii publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor si calificativul;
c) referatul final intocmit in vederea sustinerii publice a tezei de doctorat, care atesta parcurgerea programului de studii universitare de doctorat conform prevederilor legale aplicabile;
d) decizia de numire a comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat;
e) decizia de inmatriculare la studii universitare de doctorat;
f) copie a contractului de studii universitare de doctorat;
g) curriculum vitae si lista de lucrari semnate de studentul-doctorand;
h) copii legalizate ale urmatoarelor documente: certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz), diploma de bacalaureat, diploma de licenta si foaie matricola/supliment la diploma, diploma de master (dupa caz) si foaie matricola/supliment la diploma;
i) teza de doctorat in format electronic, pe CD, in doua exemplare, care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat (in format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie si cuprinsul in limba romana (in format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie si cuprinsul in limba engleza (in format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie si cuprinsul in limba franceza (in format PDF).
ART. 5
(1) Dosarul solicitat prin platforma electronica se semneaza electronic de catre reprezentantul legal al IOSUD/IOD sau de catre o persoana delegata de acesta.
(2) Prin semnatura prevazuta la alin. (1), semnatarul isi asuma raspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse in dosar, precum si corectitudinea informatiilor solicitate prin platforma electronica.
ART. 6
(1) UEFISCDI verifica din punct de vedere administrativ componenta dosarului in format electronic transmis de catre IOSUD/IOD prin platforma electronica si are obligatia de a semnala institutiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de inregistrare sau lipsa unor documente.
(2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate si invalidate o singura data de catre CNATDCU si care nu se transmit in termenul de un an de la invalidare, precum si dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate si invalidate de doua ori de catre CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
(1) UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate in verificarea originalitatii. Rezultatul acestei analize este inclus in dosar.
(2) In termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului, UEFISCDI inainteaza dosarul presedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principala in propunerea de acordare a titlului de doctor.
ART. 8
(1) In termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului, in cazul in care presedintele comisiei principale considera ca subiectul tezei de doctorat se incadreaza mai bine unei alte comisii de specialitate, informeaza presedintele respectivei comisii si, cu acordul acestuia, ii transmite dosarul, noua comisie de specialitate devenind comisia principala. Motivatia alocarii la o alta comisie de specialitate se transmite de catre presedintele comisiei principale initiale catre presedintele panelului din care face parte comisia initiala si catre presedintele CNATDCU.
(2) In cazul tezelor care trateaza subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, evaluatorii pot fi propusi de catre mai multe comisii de specialitate, din cadrul panelului din care face parte comisia principala si, dupa caz, din cadrul altor paneluri.
ART. 9
Fiecare teza de doctorat este analizata de catre o comisie de evaluare formata din 3 persoane, desemnate dintre membrii CNATDCU.
ART. 10
(1) In termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului, presedintele comisiei principale, pe baza propunerii din dosar, comunica numarul de evaluatori repartizati fiecarei comisii de specialitate si transmite dosarul tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate sau birourilor comisiilor de specialitate care propun evaluatorii din comisia de evaluare a respectivei teze.
(2) In cazul prevazut la art. 8 alin. (2), presedintele comisiei principale stabileste numarul de evaluatori care sunt propusi de catre fiecare comisie de specialitate, pe baza propunerii din dosar, astfel incat numarul de evaluatori propusi de comisia principala sa nu fie mai mic decat numarul de evaluatori propusi de alte comisii.
ART. 11
Se afla in situatia de conflict de interese in cazul evaluarii unui dosar persoanele care:
a) se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducatorul de doctorat al acestuia;
b) sunt sau au fost angajate, in ultimii 5 ani anteriori evaluarii, in IOSUD/IOD care propune acordarea titlului de doctor sau in una dintre institutiile componente ale IOSUD/IOD;
c) s-au aflat in orice tip de relatii contractuale cu studentul-doctorand sau cu conducatorul de doctorat al acestuia.
ART. 12
(1) Pentru fiecare teza, birourile fiecarei comisii de specialitate careia i s-a repartizat dosarul selecteaza evaluatorii repartizati respectivei comisii dupa urmatoarea procedura, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea dosarului de catre birourile comisiilor de specialitate:
a) dosarul este transmis tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate;
b) oricare dintre membrii biroului comisiei de specialitate si cel putin un numar de membri egal cu numarul de evaluatori repartizati comisiei de specialitate, indicati de presedintele comisiei de specialitate, propun cate un evaluator in termen de 5 zile lucratoare, care sa faca parte din comisia de evaluare a dosarului;
c) in cazul in care unul sau mai multi membri ai biroului comisiei de specialitate nu si-au exprimat optiunea pana la expirarea termenului prevazut la lit. b) vor fi luate in considerare numai optiunile exprimate pana in acel moment;
d) fiecare dintre evaluatorii propusi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei de specialitate, votul fiind considerat valid in cazul in care voteaza pentru confirmare cel putin jumatate plus unu din membrii biroului comisiei de specialitate;
e) dupa accesul la informatiile din dosar, evaluatorii confirmati transmit acceptul lor pentru participarea in comisia de evaluare a tezei, prin care declara ca nu se afla in conflict de interese pentru evaluarea tezei;
f) procedura se finalizeaza atunci cand evaluatorii confirmati si care au transmis acceptul lor sunt intr-un numar egal cu numarul de evaluatori repartizat comisiei de specialitate.
(2) Presedintele comisiei principale emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzand evaluatorii confirmati.
ART. 13
(1) In cazul in care intr-o comisie de specialitate a CNATDCU nu exista numarul necesar de membri care sa nu se afle in conflict de interese pentru evaluarea tezei, presedintele comisiei de specialitate transmite presedintelui CNATDCU propunerea de includere in comisia de specialitate, exclusiv pentru aceasta evaluare, a unor membri suplimentari, cu nominalizarea acestora. Presedintele CNATDCU transmite ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului aceasta propunere spre aprobare prin ordin.
(2) Membrii suplimentari propusi potrivit alin. (1) trebuie sa satisfaca conditiile si standardele minimale necesare pentru conferirea titlului didactic de conferentiar universitar prevazute de art. 217 alin. (1) si art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 14
Procesul de evaluare incepe imediat dupa stabilirea comisiei de evaluare si emiterea deciziei de numire a acesteia.
ART. 15
Membrii comisiei de evaluare se pot consulta intre ei in vederea evaluarii dosarului.
ART. 16
Comisia de evaluare analizeaza teza de doctorat din urmatoarele perspective:
a) relevanta stiintifica;
b) impactul potential al rezultatelor si masura in care teza aduce contributii substantiale la cunoastere;
c) originalitatea si caracterul inovativ sau creativ si masura in care candidatul demonstreaza abilitati de gandire critica independenta;
d) masura in care candidatul a utilizat in mod adecvat metodele si metodologiile de cercetare;
e) masura in care modalitatea de prezentare a informatiilor in cadrul tezei este adecvata;
f) masura in care candidatul demonstreaza intelegerea literaturii relevante in domeniu si familiarizarea cu aceasta;
g) masura in care rezultatele prezentate in teza au fost publicate sau acceptate spre publicare, in urma evaluarii de catre evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicatii ori masura in care rezultatele prezentate in teza au potentialul de a fi publicate in acest fel sau de a fi aplicate;
h) respectarea normelor de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare.
ART. 17
(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre urmatoarele elemente:
a) votul de validare a tezei de doctorat si calificativul propus a se acorda;
b) votul de invalidare a tezei de doctorat, insotit de un referat care argumenteaza votul si care nu poate dezvalui identitatea evaluatorului pentru studentul-doctorand.
(2) Referatul prevazut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat in limba romana si, dupa caz, in limba in care a fost redactata teza de doctorat.
ART. 18
(1) Comisia de evaluare decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza majoritatii voturilor membrilor comisiei de evaluare.
(2) In cazul in care se decide validarea tezei de doctorat, comisia de evaluare aproba calificativul acordat de comisia de doctorat.
(3) Deciziile prevazute la alin. (1) si (2) sunt valide in cazul in care fiecare membru al comisiei de evaluare isi exprima votul.
(4) Fiecare membru al comisiei de evaluare trebuie sa cunoasca modul in care au votat toti membrii comisiei de evaluare.
(5) Raportul sintetic de evaluare a tezei de catre comisia de evaluare este constituit din numarul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. b), fara indicarea modului in care a votat individual fiecare evaluator, si, in cazul in care a fost decisa validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.
ART. 19
(1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronica sau, in cazul in care posibilitatile tehnice nu permit, direct de catre membrii comisiei de evaluare presedintelui comisiei principale, birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii si celorlalti membri ai comisiei de evaluare, in termen de 30 de zile lucratoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare.
(2) Modul in care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional si nu poate fi dezvaluit decat persoanelor prevazute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de catre Consiliul general al CNATDCU si organelor abilitate de control.
(3) Pentru incalcarea prevederilor alin. (2), persoanele in culpa raspund conform legii.
(4) Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizeaza si se trimite prin platforma electronica sau, in cazul in care posibilitatile tehnice nu permit, de catre presedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia principala, membrilor Consiliului general al CNATDCU si membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii, in termen de 5 zile lucratoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.
ART. 20
(1) In cazul in care comisia de evaluare a stabilit validarea tezei de doctorat, membrii panelului pe un domeniu fundamental din care face parte comisia principala si membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei in cadrul panelului. Solicitarea se transmite presedintelui panelului prin mijloace electronice, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.
(2) Cel putin o patrime din membrii panelului din care face parte comisia principala sau cel putin o patrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei in cadrul panelului. Panelul din care face parte comisia principala aproba prin decizie validarea sau, pentru motive bine intemeiate, poate decide reluarea evaluarii tezei de doctorat, in termen de maximum 30 de zile de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare.
(3) In cazul in care panelul decide reluarea evaluarii tezei de doctorat, panelul adopta prin decizie o motivare scrisa, care se transmite membrilor comisiei de evaluare si birourilor comisiilor de specialitate din care acestia fac parte, precum si membrilor Consiliului general al CNATDCU.
ART. 21
(1) In cazul in care, din motive temeinice, panelul ia decizia reluarii evaluarii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea:
a) se reia procedura de stabilire a componentei comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament, astfel incat membrii comisiei initiale de evaluare sa nu faca parte din noua comisie de evaluare;
b) se reia evaluarea dosarului de catre noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentului regulament.
(2) Procedura reluarii evaluarii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanseaza automat si la solicitarea ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) In cazul in care noua comisie de evaluare stabileste validarea tezei, aprobarea panelului se acorda din oficiu, iar presedintele CNATDCU emite decizia de validare.
ART. 22
In baza aprobarii panelului pentru validarea tezei de doctorat sau, in cazul in care nu a fost solicitata analiza tezei in cadrul panelului, potrivit prevederilor art. 21, in baza raportului sintetic de evaluare a tezei de catre comisia de evaluare, presedintele CNATDCU emite decizia de validare in termen de 10 zile lucratoare.
ART. 23
(1) In baza deciziei de validare, presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului acordarea titlului de doctor. Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului atribuie titlul de doctor prin ordin, in care se specifica calificativul acordat.
(2) Compartimentul de specialitate al MECTS transmite IOSUD/IOD ordinul de aprobare, insotit de raportul sintetic de evaluare a tezei, in termen de 15 zile lucratoare de la emiterea ordinului.
ART. 24
(1) In cazul in care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, presedintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, insotita de raportul sintetic de evaluare, se transmite MECTS in vederea comunicarii acesteia catre IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care CNATDCU emite decizie de invalidare dupa evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, CNATDCU propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului neacordarea titlului de doctor. In acest caz, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite ordin de neacordare a titlului.
ART. 25
(1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum si decizia de invalidare a tezei pot fi contestate in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii catre IOSUD/IOD. Contestatia se inregistreaza oficial la MECTS si se transmite la UEFISCDI, in vederea derularii procedurii privind contestatiile, prevazuta de prezentul regulament.
(2) Comisia de analiza a contestatiei este formata din 3 persoane si se numeste de catre Consiliul general al CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decat cele care au facut parte din comisia de evaluare a tezei, respectandu-se procedura prevazuta la art. 10.
(3) Comisia de analiza a contestatiei intocmeste in termen de 14 zile lucratoare de la numirea acesteia un raport de analiza a contestatiei, pe care il inainteaza Consiliului general al CNATDCU. In termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de analiza a contestatiei, Consiliul general al CNATDCU va decide.
(4) In cazul in care raportul comisiei de analiza a contestatiei dovedeste ca procedura nu a fost respectata, la propunerea comisiei de analiza a contestatiei Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit ca procedura nu a fost respectata, potrivit prevederilor prezentului regulament.
(5) In cazul in care raportul comisiei de analiza a contestatiei dovedeste ca obiectul contestatiei este nefondat, CNATDCU decide mentinerea deciziei initiale.
(6) Raportul comisiei de analiza a contestatiei si decizia CNATDCU se transmit MECTS pentru a fi comunicate contestatarului, in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea oficiala a contestatiei.
ART. 26
La inceputul fiecarui an, UEFISCDI publica pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare in vederea acordarii titlului de doctor in anul precedent, indicandu-se pentru fiecare membru numarul de dosare evaluate, fara indicarea identitatii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.
ART. 27
(1) Orice persoana, inclusiv membrii CNATDCU, poate sesiza in scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv cu privire la existenta plagiatului, in cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data sustinerii acesteia.
(2) Consiliul general al CNATDCU analizeaza fiecare sesizare primita, consultand, dupa caz, alti membri ai CNATDCU.
(3) In urma fiecarei sesizari, in termen de maximum 60 de zile de la primirea acesteia, Consiliul general al CNATDCU decide daca au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de etica profesionala, iar presedintele CNATDCU transmite autorului sesizarii decizia Consiliului general al CNATDCU si motivarea acesteia.
(4) In cazul in care, in urma unei sesizari sau prin autosesizare, Consiliul general al CNATDCU decide ca nu au fost respectate standardele de calitate sau de etica profesionala, presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:
a) retragerea calitatii de conducator de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditarii scolii doctorale.
(5) In urma propunerilor prevazute la alin. (4), ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului poate lua masuri, conform prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In cazul in care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constata nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv existenta plagiatului, in cadrul tezei si/sau a activitatilor care au dus la realizarea acesteia, acestia invalideaza teza de doctorat, comunica aceste constatari celorlalti membri ai comisiei de evaluare si sesizeaza Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilitatii conducatorului de doctorat sau a scolii doctorale si aplicarea prevederilor alin. (4).
(7) In cazul in care, in decursul analizei tezei de doctorat, membrii CNATDCU constata existenta unor abateri de la buna conduita in cercetare-dezvoltare, inclusiv existenta plagiatului, avand ca responsabili conducatorul de doctorat sau personalul didactic ori de cercetare-dezvoltare al IOSUD/IOD, membrii CNATDCU sunt obligati sa sesizeze, potrivit legii, Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, in vederea analizarii cazului.
(8) Conducatorul de doctorat raspunde impreuna cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv de asigurarea originalitatii continutului, potrivit prevederilor art. 143 alin. (4) si art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close