Conversia in actiuni a unor sume datorate statului de catre CFR

In M. Of. nr. 230 din 5 aprilie 2012 a fost publicata OUG 10/2012 privind conversia in actiuni a unor sume datorate statului de catre Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., precum si pentru modificarea si completarea OUG 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.

Din cuprins:
Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de necesitatea aplicarii unor masuri financiare pentru redresarea economico-financiara a unor societati comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,
pentru depasirea de catre unele societati comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a dificultatilor generate de lipsa temporara a disponibilitatilor financiare, precum si in scopul prevenirii acumularii de noi datorii catre bugetul general consolidat al statului,
tinand seama de faptul ca volumul arieratelor a crescut semnificativ in perioada de criza economico-financiara, din cauza dificultatilor financiare cu care s-a confruntat intreaga economie,
intrucat penalitatile si majorarile calculate pentru neplata datoriilor influenteaza negativ rezultatul exercitiului financiar, ceea ce concura la influentarea negativa a situatiei economico-financiare a tarii, conform monitorizarii la care este supusa Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. de catre Fondul Monetar International,
avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate cu Fondul Monetar International, si anume reducerea arieratelor Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
(1) Se aproba stingerea, prin conversie in actiuni, a obligatiilor principale si accesoriilor aferente, cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetelor fondurilor speciale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii si asimilate salariilor, individualizate in titluri de creanta, emise pana la data de 29 februarie 2012, datorate de catre Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., denumita in continuare Compania, la aceasta data si neachitate la data eliberarii certificatului de atestare fiscala potrivit alin. (3).
(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, se aproba stingerea, prin conversie in actiuni, a obligatiilor principale si a accesoriilor aferente, cuvenite fondului de risc, datorate si neachitate de catre Companie, conform evidentei contabile a Ministerului Finantelor Publice la data prevazuta la alin. (1) si individualizate in titluri de creanta.
(3) In vederea aplicarii prezentei ordonante de urgenta, organul fiscal competent emite, din oficiu, certificatul de atestare fiscala prevazut de art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care cuprinde obligatiile prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Certificatul de atestare fiscala emis potrivit alin. (3) se comunica Companiei.
(5) Conversia obligatiilor cuprinse in certificatul de atestare fiscala se face la valoarea nominala a actiunilor.
(6) Data stingerii obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) este data realizarii conversiei.
(7) In cazul in care in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data conversiei obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) Compania efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de obligatii fiscale ce fac obiectul conversiei, in aceasta perioada se sting obligatiile exigibile.
(8) Operarea in evidentele contabile ale Companiei a conversiei in actiuni a creantei prevazute la alin. (1) se face in baza certificatului de atestare fiscala emis de organul fiscal competent potrivit alin. (3) si comunicat Companiei potrivit alin. (4).
(9) Operarea in evidentele contabile ale Companiei a conversiei in actiuni a creantei prevazute la alin. (2) se face in baza unei note emise de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si comunicata Companiei.
(10) Incepand cu data emiterii certificatului de atestare fiscala, pentru obligatiile principale datorate de Companie, care fac obiectul conversiei in actiuni, nu se calculeaza si nu se datoreaza obligatii accesorii.
(11) Pentru obligatiile care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta, executarea silita se suspenda la data intrarii in vigoare a acesteia si inceteaza la data conversiei in actiuni a creantelor.
(12) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii exercita drepturile si obligatiile statului roman, in calitate de actionar unic si inregistreaza actiunile emise de Companie ca urmare a conversiei creantelor prevazute la alin. (1) si (2), tinandu-se evidenta acestora distinct potrivit reglementarilor privind contabilitatea institutiilor publice in vigoare.
ART. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (10), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) serviciul public de transport feroviar de calatori – serviciul efectuat in domeniul feroviar pentru realizarea transportului public de calatori.”
2. La articolul 5, alineatele (4), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Diferentele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar public de calatori si costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit de maximum 3%, constituie compensatia serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar public de calatori si se primesc de catre operatorii de transport feroviar public de calatori, nediscriminatoriu, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pe baza contractelor de servicii publice prevazute la alin. (1), astfel:
a) pe baza indicatorilor calatori-km si respectiv tren-km;
b) diferentiat pe ranguri de trenuri pentru indicatorul calatori-km;
c) diferentiat pe categorii de trenuri in ceea ce priveste nivelul maxim al compensatiei ce poate fi acoperit din valoarea totala a veniturilor inregistrate de operatorii de transport, din activitatea de transport feroviar public de calatori.
………………………………………………………………..
(7) Compensatia prevazuta la alin. (4) se stabileste luandu-se ca baza activitatile tuturor operatorilor de transport feroviar public de calatori de pe piata si se exprima in lei/calatori-km si lei/tren-km. Procentele de compensare conform alin. (4) se stabilesc in cadrul contractelor de servicii publice incheiate intre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si operatorii de transport feroviar de calatori.
(8) Compensatia prevazuta la alin. (7) se aplica pentru fiecare contract de servicii publice, in functie de numarul de calatori-km si numarul tren-km realizati de operatorul de transport feroviar respectiv, pe baza raportarilor sale specifice de realizare a bugetului date pe propria raspundere, dar fara a se depasi cota de profit prevazuta la alin. (4).”
3. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Dupa aprobarea contractelor prevazute la art. 38 si 39, nerealizarea in cursul anului a veniturilor proprii, altele decat compensatiile, nu conduce la majorarea si suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, a unor compensatii suplimentare decat cele prevazute initial prin contractele de servicii publice.”
4. La articolul 38, alineatul (3), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru activitatea de transport feroviar public de calatori.”
5. La articolul 38 alineatul (3), litera g) se abroga.
6. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
Contractele prevazute la art. 37 si 38 se incheie pentru o durata de pana la 5 ani, se aproba de catre Guvern si se actualizeaza anual, dupa aprobarea bugetului de stat.”
ART. III
Contractele de activitate si de servicii publice in transportul feroviar de calatori, aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, raman valabile pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate, in conditiile legii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close