Instructiunile privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei

In M. Of. nr. 229 din 5 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.30/2012 pentru aprobarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunile privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
a) anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea “Stagiilor minime pe tipuri de functii ce trebuie indeplinite de ofiteri in perioada anterioara promovarii in functie”, a “Tipurilor de cursuri de cariera”, a “Componentei si competentelor comisiilor de selectie”, precum si a “Functiilor unicat in care, prin exceptie, ofiterii pot fi mentinuti mai mult de 4 ani”, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.72/2004*) pentru aprobarea “I.M.-3/6, Conceptia de formare, dezvoltare profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei”, cu modificarile ulterioare;
c) Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.174/2004*) pentru aprobarea “I.M.-3/12, Conceptia de formare, dezvoltare profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei”, cu modificarile ulterioare;
d) art. 1, 4 – 6, 9 – 10, 15 – 16, art. 17 alin. (2) si (3), art. 18 – 20, 23 – 27 si 29 – 36 din “I.M.-2/8, Norme privind activitatea centrelor zonale de selectie si orientare”, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.8/2007*);
e) Ordinul ministrului apararii nr. M.103/2007*) pentru aprobarea “I.M.-2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea in invatamantul militar si ocuparea functiilor de soldat/gradat voluntar si soldat/gradat rezervist voluntar in timp de pace”;
f) Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.132/2009 pentru aprobarea Normelor de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, cu modificarile ulterioare;
g) art. 2, 4 – 9 si 12 din Instructiunile de aplicare in Ministerul Apararii Nationale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.39/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010, cu modificarile ulterioare;
h) orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.
————
*) Ordinele ministrului apararii nationale nr. M.145/2001, M.72/2004, M.174/2004, M.8/2007 si M.103/2007 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece au ca obiect reglementari din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale.

ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. INSTRUCTIUNI privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Personalul militar in activitate al Ministerului Apararii Nationale, denumit in continuare personal militar, este format din:
a) cadre militare – ofiteri, maistri militari si subofiteri;
b) soldati si gradati profesionisti.
ART. 2
(1) Asigurarea structurilor cu personal militar se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) recrutarea candidatilor;
b) selectionarea candidatilor;
c) admiterea candidatilor;
d) formarea profesionala initiala;
e) formarea profesionala continua;
f) evolutia in cariera militara.
(2) Pentru ocuparea locurilor in unitatile de invatamant liceal militar se desfasoara urmatoarele activitati:
a) recrutarea candidatilor;
b) selectionarea candidatilor;
c) admiterea candidatilor.
ART. 3
Notiunea de candidat, in intelesul prezentelor instructiuni, desemneaza acea persoana, barbat sau femeie, care doreste sa urmeze cursurile unei unitati/institutii de invatamant militar sau un program de formare/instruire.
ART. 4
Recrutarea candidatilor pentru formarea personalului militar ori pentru a urma cursurile din unitatile de invatamant liceal militar se executa de catre birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite in continuare birouri informare-recrutare.
ART. 5
Selectionarea candidatilor se desfasoara astfel:
a) de catre centrele zonale de selectie si orientare, pentru candidatii la invatamantul liceal militar, invatamantul postliceal militar pentru formarea initiala a maistrilor militari si a subofiterilor, invatamantul universitar militar pentru formarea initiala a ofiterilor, la cursul de formare pe filiera indirecta a ofiterilor/subofiterilor in activitate, precum si la programele de instruire destinate formarii soldatilor si gradatilor profesionisti;
b) de catre Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala “General doctor aviator Victor Anastasiu”, Centrul de Medicina Navala si laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apararii Nationale, pentru candidatii declarati “Admis” la selectie in centrele zonale de selectie si orientare, care opteaza pentru arme sau servicii si specialitati militare unde este prevazuta examinare/evaluare aptitudinala medicala si/sau psihologica speciala;
c) de catre structurile de personal din unitatile militare desemnate in actele normative specifice, pentru formarea profesionala continua a personalului militar.
ART. 6
(1) Candidatii pentru unitatile/institutiile de invatamant militar declarati “Admis” la selectie participa la concursul de admitere organizat de aceste institutii, conform prevederilor dispozitiilor sefului Directiei management resurse umane.
(2) Candidatii pentru profesia de soldat/gradat profesionist declarati “Admis” la selectie sunt repartizati de catre centrele zonale de selectie si orientare, pe unitati militare, arme sau servicii si specialitati militare, in functie de nivelul caracteristicilor evaluate, de optiunile proprii si de necesarul de incadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate in centrele de instruire/unitatile de instructie.
(3) Admiterea, parcurgerea si finalizarea studiilor militare se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare la nivel national si normelor specifice Ministerului Apararii Nationale, elaborate de catre Directia management resurse umane.
ART. 7
Formarea profesionala a personalului militar in activitate este initiala si continua.
ART. 8
Formarea profesionala initiala a cadrelor militare in activitate se realizeaza astfel:
a) prin parcurgerea si finalizarea cursurilor organizate de catre unitatile de invatamant postliceal militar si de catre institutiile de invatamant universitar militar, potrivit legii si actelor normative specifice, denumita in continuare formarea pe filiera directa;
b) prin parcurgerea si finalizarea cursului de formare a ofiterilor/subofiterilor in activitate, organizat in unitatile/institutiile de invatamant militar, scolile de aplicatie/centrele de instruire/unitatile de instructie specifice armelor sau serviciilor si specialitatilor militare, potrivit legii si actelor normative specifice, denumita in continuare formarea pe filiera indirecta.
ART. 9
Formarea profesionala continua a cadrelor militare se desfasoara in institutiile de invatamant universitar militar, in unitatile de invatamant preuniversitar militar, in scolile de aplicatie/centrele de instruire din Ministerul Apararii Nationale, in institutiile de invatamant universitar civil, precum si in alte institutii din tara si strainatate, potrivit legii si actelor normative specifice.
ART. 10
(1) In baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apararii Nationale, Directia management resurse umane elaboreaza/stabileste urmatoarele:
a) strategiile, politicile si reglementarile specifice recrutarii, selectionarii, formarii profesionale si evolutiei in cariera a personalului militar;
b) planurile anuale de scolarizare si de perfectionare a pregatirii personalului militar;
c) armele sau serviciile si specialitatile militare pentru care se organizeaza activitatile de asigurare cu personal militar;
d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele si durata programelor de formare profesionala, in conditiile legii;
e) unitatile/institutiile de invatamant militar organizatoare de programe de formare profesionala a cadrelor militare.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor potrivit domeniilor de competenta, Directia management resurse umane avizeaza:
a) normele de organizare si functionare ale birourilor informare-recrutare si ale centrelor zonale de selectie si orientare;
b) metodologiile utilizate in procesul de recrutare si selectie a candidatilor, precum si metodologia de repartizare a candidatilor pe posturile de soldat si gradat profesionist;
c) planurile si graficele activitatilor de recrutare si selectie;
d) repartizarea pe arme sau servicii si specialitati militare a locurilor scoase la concurs pentru cursul de formare pe filiera indirecta a ofiterilor/subofiterilor in activitate;
e) planurile de invatamant ale unitatilor/institutiilor de invatamant militar;
f) tematica si bibliografia pentru concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirecta a ofiterilor/subofiterilor in activitate;
g) metodologiile de organizare si desfasurare a concursurilor de admitere in unitatile/institutiile de invatamant militar.
ART. 11
Candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, criteriile generale si specifice de recrutare ale categoriei de personal, institutiei de invatamant militar si ale filierei de formare pentru care opteaza.

CAPITOLUL II
Recrutarea candidatilor pentru formarea profesionala initiala a personalului militar in activitate

SECTIUNEA 1
Criterii generale de recrutare a candidatilor

ART. 12
Criteriile generale de recrutare pe care trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, candidatul care opteaza pentru profesia de militar in activitate ori pentru a urma cursurile unei unitati de invatamant liceal militar sunt urmatoarele:
a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania de cel putin 6 luni, la data inceperii anului de invatamant/cursului/programului de formare;
b) sa fie declarat “apt medical”;
c) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar in activitate ori pentru a urma cursurile unei unitati de invatamant liceal militar, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
d) sa nu faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar daca este membru, sa se angajeze in scris ca, dupa admiterea in unitatea/institutia de invatamant militar sau in programul de formare/instruire, va renunta la aceasta calitate;
e) sa nu faca parte din organizatii interzise de legislatia romana si sa nu fie membru al unor organizatii incompatibile cu regulile, activitatile si atributiile specifice profesiei militare;
f) sa nu apartina unor culte sau asociatii/grupari religioase care contravin normelor de pastrare a ordinii publice, care incalca bunele moravuri sau afecteaza exercitarea profesiei militare;
g) sa nu fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii sau asociatii comerciale, iar daca este in una dintre aceste situatii, sa se angajeze in scris ca, dupa admiterea in unitatea/institutia de invatamant militar, in programul de formare sau de instruire, va renunta la aceasta calitate;
h) pentru candidate – sa declare in scris ca isi asuma toate riscurile, in situatia in care pe parcursul sustinerii probelor de selectie se afla in stare de graviditate/maternitate.

SECTIUNEA a 2-a
Criterii specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea initiala a ofiterilor in activitate

ART. 13
Criteriile specifice de recrutare pentru formarea pe filiera directa a ofiterilor in activitate sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 26 de ani – 24 de ani pentru aviatie-naviganti – impliniti in anul organizarii concursului de admitere;
b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal, cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat, pana la data concursului de admitere;
c) sa nu fi parcurs un program de studii universitare de licenta cu finantare de la buget.
ART. 14
(1) Recrutarea candidatilor pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate se realizeaza din randul:
a) ofiterilor in rezerva;
b) maistrilor militari si subofiterilor in activitate;
c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apararii Nationale.
(2) Criteriile specifice de recrutare din randul ofiterilor in rezerva a candidatilor pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 40 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului de admitere la cursul de formare;
b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant universitar acreditate, cu diploma de licenta, cu profil corespunzator armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare, conform reglementarilor in vigoare, iar in cazul in care sunt studenti in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de licenta, pana la data concursului de admitere la cursul de formare.
(3) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor din randul maistrilor militari si subofiterilor in activitate, pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate, sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 35 de ani impliniti la data acordarii gradului;
b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant universitar acreditate, cu diploma de licenta, cu profil corespunzator armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare, conform reglementarilor in vigoare, ori sa isi fi desfasurat activitatea ca maistri militari/subofiteri cel putin 3 ani in arma pentru care candideaza si sa fi absolvit o institutie de invatamant universitar, indiferent de profil, iar in cazul in care sunt studenti in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de licenta, pana la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenta in domeniul financiar-contabil;
c) sa aiba cel putin 3 ani vechime in serviciu ca maistri militari/subofiteri in activitate, calculata de la data primirii primului grad si pana la data inceperii cursului de formare ca ofiter;
d) sa aiba in aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel putin “Foarte bun”.
(4) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor din randul civililor din cadrul si din afara Ministerului Apararii Nationale, pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate, sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 40 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului de admitere la cursul de formare;
b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant universitar acreditate, cu diploma de licenta, cu profil corespunzator armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare, iar in cazul in care sunt studenti in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de licenta, pana la data concursului de admitere la cursul de formare.
ART. 15
Candidatii recrutati pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor din serviciul medical trebuie sa detina certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania cu drept de libera practica, conform prevederilor legale in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a
Criterii specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea profesionala initiala a maistrilor militari si a subofiterilor in activitate

ART. 16
(1) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea pe filiera directa a maistrilor militari in activitate sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 28 de ani impliniti in anul organizarii concursului de admitere;
b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal, militar sau civil, cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat pana la data concursului de admitere.
(2) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea pe filiera directa a subofiterilor in activitate sunt urmatoarele:
a) sa fie soldati/gradati profesionisti;
b) sa aiba varsta de cel mult 35 de ani impliniti in anul organizarii concursului de admitere;
c) sa fie absolventi ai invatamantului liceal, cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat pana la data concursului de admitere;
d) sa aiba cel putin 3 ani vechime in serviciu ca soldati/gradati profesionisti, calculata de la data finalizarii programului de instruire si pana la data inceperii cursului de formare pe filiera directa a subofiterilor in activitate;
e) sa aiba in aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul cel putin “Foarte bun”.
(3) In functie de nevoile de incadrare cu subofiteri in activitate, la armele sau serviciile si specialitatile militare pentru care nu sunt posibilitati de recrutare din randul soldatilor/gradatilor profesionisti, candidatii pot proveni si din randul civililor din cadrul si din afara Ministerului Apararii Nationale, absolventi de invatamant liceal, militar sau civil, cu diploma de bacalaureat si care au varsta de 35 de ani, impliniti in anul organizarii concursului de admitere.
(4) Situatiile prevazute la alin. (3) se reglementeaza prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane.
ART. 17
Recrutarea candidatilor pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate se realizeaza din randul:
a) soldatilor si gradatilor profesionisti in activitate;
b) subofiterilor in rezerva;
c) civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apararii Nationale.
ART. 18
(1) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor din randul soldatilor si gradatilor profesionisti in activitate, pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate, sunt urmatoarele:
a) sa aiba cel mult varsta de 45 de ani impliniti la data acordarii gradului;
b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat pana la data concursului de admitere;
c) sa aiba studii/competente profesionale corespunzatoare armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare, conform reglementarilor in vigoare;
d) pentru serviciul medical – sa fie absolventi ai invatamantului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat/diploma de absolvire a institutiei de invatamant sanitar, si sa detina certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
e) pentru serviciul muzici militare – sa fie absolventi ai invatamantului liceal de profil;
f) sa aiba cel putin 3 ani vechime in serviciu ca soldati/gradati profesionisti, calculata de la data finalizarii programului de instruire si pana la data inceperii cursului de formare pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate;
g) sa fie confirmati in arma sau serviciul militar pentru care se organizeaza concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate;
h) exceptie de la prevederile lit. g) fac candidatii pentru armele “auto”, “geniu” si “tancuri”, care trebuie sa posede permis de conducere categoriile B si C, precum si cei pentru serviciul muzici militare;
i) sa aiba in aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul cel putin “Foarte bun”.
(2) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor din randul subofiterilor in rezerva, pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate, sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 40 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului de admitere la cursul de formare;
b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat sau sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat pana la data concursului de admitere;
c) sa aiba studii/competente profesionale, corespunzatoare armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare;
d) pentru serviciul medical – sa fie absolventi ai invatamantului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenta profesionala pentru specialitatea de asistent medical generalist;
e) pentru serviciul muzici militare – sa fie absolventi ai invatamantului liceal de profil;
f) sa posede permis de conducere auto categoriile B si C – numai pentru candidatii care opteaza pentru armele “auto”, “geniu” si “tancuri”.
(3) Criteriile specifice de recrutare a candidatilor din randul civililor din cadrul si din afara Ministerului Apararii Nationale, pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate, sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta de cel mult 40 de ani impliniti in anul desfasurarii concursului de admitere la cursul de formare;
b) sa fie absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada promovarii examenului de bacalaureat pana la data concursului de admitere;
c) pentru serviciul medical – sa fie absolventi ai invatamantului liceal sau postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competenta profesionala pentru specialitatea de asistent medical generalist;
d) pentru serviciul muzici militare – sa fie absolventi ai invatamantului liceal de profil;
e) sa aiba studii/competente profesionale corespunzatoare armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare, conform reglementarilor in vigoare;
f) sa posede permis de conducere auto categoriile B si C – numai pentru candidatii care opteaza pentru armele “auto”, “geniu” si “tancuri”.

SECTIUNEA a 4-a
Criterii specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea profesionala initiala a soldatilor si gradatilor profesionisti

ART. 19
Criteriile specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea soldatilor si gradatilor profesionisti sunt urmatoarele:
a) sa aiba varsta intre 18 ani impliniti pana la data inceperii programului de instruire si cel mult 46 de ani impliniti pana la data finalizarii programului de instruire, astfel incat sa poata incheia primul contract de angajare cu durata de 4 ani, conform legii;
b) sa fie absolventi cel putin ai invatamantului general obligatoriu, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada absolvirii/promovarii examenelor pana la data inceperii programului de instruire;
c) sa posede permis de conducere auto categoriile B si C – numai candidatii care opteaza pentru armele “auto”, “geniu” si “tancuri”;
d) sa fie de acord sa renunte la gradul dobandit anterior si detinut ca rezervist, dupa angajarea in armata;
e) sa detina diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale – numai candidatii care opteaza pentru profesia de soldat si gradat profesionist in arma “aviatie”, specialitatea “insotitor de bord – paramedic”.
ART. 20
(1) In functie de necesarul de incadrare al Ministerului Apararii Nationale, pentru anumite arme sau servicii si specialitati militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldatilor si gradatilor profesionisti pot fi completate cu criterii suplimentare, la initiativa sau cu avizul Directiei management resurse umane.
(2) In cazul adaugarii unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare.

SECTIUNEA a 5-a
Criterii specifice de recrutare a candidatilor pentru unitatile de invatamant liceal militar

ART. 21
Candidatii pentru unitatile de invatamant liceal militar trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii specifice:
a) sa aiba varsta de cel mult 16 ani impliniti in anul desfasurarii concursului de admitere;
b) sa fie absolventi ai invatamantului secundar inferior – ciclul gimnazial si sa fi promovat evaluarea/testele nationale, iar in cazul in care este elev in ultimul an, sa faca dovada promovarii evaluarii/testelor nationale pana la data concursului de admitere.

SECTIUNEA a 6-a
Continutul dosarului de candidat

ART. 22
Pentru fiecare candidat care indeplineste criteriile de recrutare se intocmeste un dosar cu urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere – document tipizat;
b) copia legalizata a certificatului de nastere, iar pentru Institutul Medico-Militar, doua exemplare;
c) copia cartii de identitate;
d) copia cartii/buletinului de identitate a/al parintilor sau intretinatorilor – numai pentru candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant liceal militar;
e) fisa de examinare medicala – document tipizat;
f) fisa de cunoastere – document tipizat;
g) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni inainte de data depunerii, cu exceptia candidatilor care provin din randul absolventilor institutiilor de invatamant liceal militar, promotia din anul respectiv, si a personalului militar in activitate;
h) copia legalizata a documentului de absolvire a studiilor, care sa ateste promovarea evaluarii/testelor nationale, sau adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii – numai pentru candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant liceal militar;
i) copia legalizata a certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/scolii profesionale/scolii de arte si meserii sau adeverinta ca este in ultimul an de studii – numai in cazul in care aceasta este ultima forma de invatamant in curs de absolvire/absolvita – doar pentru candidatii care opteaza pentru formarea ca soldati si gradati profesionisti in activitate;
j) copia legalizata a diplomei de bacalaureat sau adeverinta din care sa rezulte ca a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii;
k) copia legalizata a certificatului de competente profesionale corespunzatoare armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate;

l) copia legalizata a diplomei de licenta sau adeverinta din care sa rezulte ca a promovat examenul de licenta, profilul si specializarea – numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate;
m) copia atestatului de libera practica/copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate din serviciul medical;
n) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu drept de libera practica, vizat pe anul in curs, copia certificatului/adeverintei de confirmare in gradul profesional de medic specialist sau medic primar, dupa caz, copia politei de asigurare malpraxis – numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate din serviciul medical;
o) copia permisului de conducere – pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate sau pentru candidatii care opteaza pentru formarea ca soldati si gradati profesionisti in armele “auto”, “geniu” si “tancuri”;
p) copia livretului militar – numai pentru candidatii care provin din randul cadrelor militare in rezerva si al civililor care au satisfacut stagiul militar;
q) raportul personal prin care solicita participarea la cursul de formare, aprobat de catre comandantul unitatii militare unde este incadrat, in care va mentiona ca accepta sa lucreze in Ministerul Apararii Nationale cel putin 4 ani, din care primii 2 ani in unitatile militare in care va fi repartizat – numai pentru candidatii care provin din randul personalului militar in activitate si al civililor din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
r) declaratie pe propria raspundere in care mentioneaza ca accepta sa lucreze in Ministerul Apararii Nationale cel putin 4 ani, din care primii 2 ani in unitatile militare in care va fi repartizat – numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a cadrelor militare in activitate;
s) copie a ultimului contract cu Ministerul Apararii Nationale, pentru candidatii care provin din randul soldatilor si gradatilor profesionisti, maistrilor militari si subofiterilor in activitate, certificat de structurile de personal ale unitatilor unde sunt incadrati;
t) fisa “Cumul de puncte”, pentru candidatii la profesia de soldat si gradat profesionist, conform modelului prevazut de metodologia repartizarii pe functii a candidatilor selectionati pentru posturile de soldat si gradat profesionist, elaborata de Directia personal si mobilizare a Statului Major General si avizata de Directia management resurse umane;
u) rezultatul selectiei din centrele zonale de selectie si orientare si, dupa caz, rezultatele examinarii/evaluarii aptitudinale medicale si/sau psihologice speciale;
v) recomandare privind profilul psihomoral si comportamental – document tipizat – numai pentru soldatii si gradatii profesionisti in activitate.

SECTIUNEA a 7-a
Intocmirea dosarului de candidat

ART. 23
Dosarul de candidat se intocmeste de catre biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliaza pe raza judetului/sectorului municipiului Bucuresti aflat in responsabilitatea centrului militar sau pentru cel care este incadrat/angajat intr-o unitate militara ori este inmatriculat intr-o unitate/institutie de invatamant din judetul/sectorul respectiv, in perioada recrutarii.
ART. 24
Birourile informare-recrutare intocmesc intr-un an scolar/universitar un singur dosar de candidat pentru fiecare persoana care isi exprima cel putin o optiune, in functie de categoria de personal/tipul institutiei de invatamant/programul de formare/instruire pentru care a optat, iar in cazul in care exista mai multe optiuni, prima optiune este considerata cea de baza.
ART. 25
(1) Documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat – cererea de inscriere, fisa de cunoastere, fisa de examinare medicala, recomandarea privind profilul psihomoral si comportamental – sunt asigurate de catre birourile informare-recrutare, conform modelelor prezentate in anexele nr. 2 – 5.
(2) Modelul raportului personal si al declaratiei pe propria raspundere sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7.
(3) In procesul de recrutare, pe langa documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizeaza fisa de contact, document tipizat al carui model este prezentat in anexa nr. 8, care sta la baza initierii procesului de recrutare, a verificarii preliminare a indeplinirii criteriilor de recrutare si a urmaririi rezultatelor ulterioare obtinute de catre candidat pana la intrarea in sistemul militar.
(4) Intocmirea fiselor de contact pentru potentialii candidati care solicita participarea la procesul de recrutare se desfasoara permanent, insa intocmirea dosarelor de candidat se desfasoara numai in perioadele planificate in acest scop, conform graficului de recrutare si de selectie, corelat cu structura anului scolar/universitar, cu perioadele de desfasurare a concursurilor de admitere/datele de incepere a programelor de instruire date publicitatii.
(5) Fiecare dosar de candidat este insotit de un opis, semnat de catre recrutorul care a finalizat si a verificat continutul dosarului, iar filele din dosar sunt numerotate in coltul din dreapta jos.
(6) Coperta dosarului de candidat este inscriptionata conform modelului prezentat in anexa nr. 9.
ART. 26
Pentru documentele solicitate in copie nelegalizata, dupa confruntarea cu documentele originale, copiile respective sunt certificate, pentru conformitate, pe fiecare pagina, de catre ofiterul/subofiterul recrutor.
ART. 27
Fisa medicala este completata in prima parte de catre medicul de unitate, in baza adeverintei eliberate de catre medicul de familie si a documentelor medicale existente la unitate sau de catre medicul de familie, dupa caz, iar in a doua parte cuprinde rezultatele examinarilor medicale efectuate in unitatile sanitare din reteaua Ministerului Apararii Nationale.
ART. 28
(1) Fisele de contact ale candidatilor, dosarele nefinalizate, dosarele candidatilor declarati “Respins la selectie” se pastreaza timp de 3 ani de la data initierii contactului/finalizarii dosarului, in arhiva biroului informare-recrutare.
(2) La solicitarea candidatului care nu mai continua, indiferent de motiv, procesul de recrutare si/sau selectie, se restituie, sub semnatura, documentele din dosar, inclusiv fisa de examinare medicala, cu exceptia fisei de cunoastere care ramane la biroul informare-recrutare.

SECTIUNEA a 8-a
Desfasurarea recrutarii pentru formarea profesionala initiala a personalului militar in activitate

ART. 29
(1) Recrutarea se desfasoara pe baza urmatoarelor documente:
a) Planul de recrutare a candidatilor pentru unitatile/institutiile de invatamant militar, intocmit pe baza Planului de scolarizare in unitatile/institutiile de invatamant militar, denumit in continuare Plan de scolarizare, elaborat anual de catre Directia management resurse umane;
b) Planul de recrutare a candidatilor pentru posturile de soldat si gradat profesionist in activitate se intocmeste pe serii de instruire, de catre Directia personal si mobilizare a Statului Major General, pe baza necesarului de incadrat stabilit in functie de propunerile categoriilor de forte ale armatei si corelat cu posibilitatile financiare puse la dispozitie prin buget.
(2) Prin planurile de recrutare se stabileste numarul minim al dosarelor de candidat pe care le intocmeste fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidati pentru unitatile/institutiile de invatamant militar, iar unde este cazul, si pe unitati militare si/sau arme sau servicii si specializari militare, astfel incat sa se asigure ocuparea tuturor locurilor/posturilor disponibile, conform bugetului aprobat.
ART. 30
(1) Directia management resurse umane trimite Planul de scolarizare aprobat si Planul de recrutare a candidatilor pentru unitatile/institutiile de invatamant militar la Directia personal si mobilizare a Statului Major General.
(2) Numarul de locuri din Planul de scolarizare, pentru Ministerul Apararii Nationale, cu exceptia celor prevazute pentru Directia generala de informatii a apararii si pentru alti beneficiari, precum si lista cu posturile de soldat si gradat profesionist prevazute a fi incadrate, sunt comunicate integral tuturor birourilor informare-recrutare.
(3) Directia personal si mobilizare a Statului Major General transmite necesarul de incadrat pentru posturile de soldat/gradat profesionist si o copie a planului de recrutare pentru aceasta categorie de personal militar la Directia management resurse umane.
(4) Numarul de locuri si posturile prevazute la alin. (2) sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Apararii Nationale si in Buletinul Informativ al Armatei.
ART. 31
Directia personal si mobilizare a Statului Major General trimite fiecarui birou informare-recrutare extrasele corespunzatoare din planurile de recrutare, prevazute la art. 29, cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidati, unitati/institutii de invatamant militar, programe de formare/instruire, iar unde este cazul, si pe unitati militare si/ori arme sau servicii si specialitati militare.
ART. 32
Sursele de provenienta a candidatilor pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe arme sau servicii si specialitati militare, sunt aprobate de catre ministrul apararii nationale, prin Planul de scolarizare.
ART. 33
Birourile informare-recrutare isi planifica activitatile specifice pe baza planurilor de recrutare si elaboreaza planul lunar de contactari, pana la sfarsitul lunii in curs, pentru luna urmatoare.
ART. 34
Procesul de recrutare cuprinde urmatoarele etape principale:
a) prezentarea ofertei profesionale/educationale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalitatilor de desfasurare a recrutarii si selectiei, a conditiilor de admitere/angajare, de formare si de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului de informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa, precum si prin organizarea si/sau participarea la activitati de promovare a profesiei militare in mediul civil si militar;
b) completarea fisei de contact de catre recrutor;
c) punerea la dispozitia candidatului a materialelor de informare disponibile;
d) consilierea, ori de cate ori candidatul solicita acest lucru, si orientarea profesionala in functie de preocuparile, inclinatiile candidatului si de oferta armatei pe arme sau servicii si specialitati militare;
e) punerea la dispozitia candidatului a fisei de examinare medicala si indrumarea acestuia privind modalitatea de efectuare a vizitei medicale;
f) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare indeplinirii criteriilor de recrutare si verificarea acestor documente;
g) desfasurarea interviului de cunoastere, pe parcursul caruia se reverifica indeplinirea criteriilor de recrutare si existenta tuturor documentelor, se fac recomandari si se completeaza, de catre recrutor, fisa de cunoastere, iar de catre candidat, cererea de inscriere la unitatea/institutia de invatamant militar/centrele de instruire/unitatile de instructie si arma sau serviciul si specialitatea militara pentru care opteaza;
h) luarea deciziei de catre recrutor, consemnarea in fisa de cunoastere si in fisa de contact;
i) programarea candidatului pentru sustinerea selectiei, in cazul in care a fost declarat “Recrutat”;
j) informarea candidatului planificat pentru selectie, privind desfasurarea probelor la care urmeaza sa participe si continutul acestora.
ART. 35
Birourile informare-recrutare si institutiile de invatamant militar informeaza candidatii despre posibilitatea reorientarii lor catre o alta unitate/institutie de invatamant militar de cel mult acelasi nivel, in conformitate cu calendarul admiterii in unitatile/institutiile de invatamant militar ori catre programele de formare profesionala initiala a soldatilor si gradatilor profesionisti, in cazul respingerii la selectie sau la concursul de admitere.
ART. 36
(1) Examinarea medicala a candidatilor se efectueaza o singura data pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fisei de examinare medicala eliberate de catre birourile informare-recrutare.
(2) Examinarea medicala a candidatilor care provin din randul elevilor unitatilor de invatamant liceal militar se efectueaza in luna decembrie, ca examinare medicala periodica, prin grija unitatilor de invatamant liceal militar, conform dispozitiilor sefului Directiei medicale. Fisa de examinare medicala periodica intocmita cu aceasta ocazie este valabila pentru dosarul de candidat, daca in aceasta perioada nu au intervenit modificari ale starii de sanatate certificate de catre medicul unitatii sau medicul la care este arondata unitatea, in baza adeverintei eliberate de catre medicul de familie.
(3) Examinarea medicala a candidatilor pentru institutiile de invatamant liceal militar si a celor care provin din randul civililor se efectueaza in cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu din Ministerul Apararii Nationale, conform dispozitiilor sefului Directiei medicale.
(4) Pentru maistri militari, subofiteri si soldati si gradati profesionisti din Ministerul Apararii Nationale, la intocmirea dosarului de candidat este valabila fisa de examinare medicala periodica in vigoare, efectuata in ultimele 12 luni, daca in aceasta perioada nu au intervenit modificari ale starii de sanatate certificate de catre medicul unitatii sau medicul la care este arondata unitatea, in baza adeverintei eliberate de catre medicul de familie; in functie de specificul locului de munca, medicul de medicina muncii poate recomanda investigatii suplimentare.
ART. 37
In functie de parcurgerea etapelor prevazute la art. 34, candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, in una dintre urmatoarele situatii, care se consemneaza in fisa de contact:
a) contact initial – candidatul nu a finalizat procesul de recrutare si se afla in una dintre urmatoarele situatii: nu indeplineste unul sau mai multe criterii generale si/sau specifice pentru categoria de personal/institutia de invatamant militar/programul de instructie si arma sau serviciul si specialitatea militara pentru care a optat; indeplineste criteriile de recrutare, dar nu sunt prevazute locuri/posturi pentru categoria de personal/institutia de invatamant militar/programul de instructie si arma sau serviciul si specialitatea militara pentru care a optat; a intrerupt procesul de recrutare din motive personale;
b) recrutat – candidatul indeplineste toate criteriile generale si specifice de recrutare pentru categoria de personal/institutia militara de invatamant militar/programul de instructie si arma sau serviciul si specialitatea militara pentru care a completat cererea de inscriere, ca prima optiune, si pentru care sunt prevazute locuri/posturi.
ART. 38
Un candidat este, de regula, preluat de catre un singur recrutor, care tine legatura cu acesta si il indruma pe tot parcursul procesului de recrutare si selectie.
ART. 39
Dupa ce au fost intocmite si verificate, dosarele candidatilor se trimit de catre birourile informare-recrutare la centrele zonale de selectie si orientare la care acestea sunt arondate.
ART. 40
Candidatii care au dosarul de candidat finalizat sunt planificati pentru sustinerea probelor/testelor de selectie in cadrul centrelor zonale de selectie si orientare, respectand urmatoarea procedura:
a) birourile informare-recrutare primesc de la centrele zonale de selectie si orientare planificarea candidatilor pe serii/perioade/categorii de candidati, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea inceperii activitatii de selectie, pentru fiecare serie de admitere;
b) birourile informare-recrutare contacteaza candidatii in vederea anuntarii datei participarii la selectie, solicita confirmarea verbala a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selectie si orientare la data stabilita si se asigura ca toti candidatii cunosc ce documente si materiale trebuie sa aiba asupra lor pentru a putea participa la selectie;
c) candidatii care, in momentul contactarii lor in vederea planificarii la selectie, isi declara indisponibilitatea temporara se replanifica pentru o serie urmatoare, corespunzator optiunii lor. In cazul in care planificarea s-a facut nominal de catre centrul zonal de selectie si orientare, completarea locurilor ramase libere se va face de comun acord cu reprezentantii acestuia;
d) candidatii neprezentati la selectie la data la care au fost planificati se replanifica pentru o alta data, daca se prezinta la biroul informare-recrutare si isi exprima in continuare dorinta de a participa la selectie;
e) cu cel putin 3 zile dupa data la care li s-a comunicat planificarea candidatilor la selectie, birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selectie si orientare, telefonic sau prin adresa/fax, lista nominala a candidatilor care vor participa la selectie, pe categorii de candidati;
f) pentru candidatii proveniti din randul soldatilor si gradatilor profesionisti in activitate sau, dupa caz, al functionarilor publici/personalului civil contractual din Ministerul Apararii Nationale, birourile informare-recrutare comunica, prin nota telefonica sau adresa, unitatilor militare in care sunt incadrati data de prezentare a acestora la centrele zonale de selectie si orientare, documentele si materialele pe care trebuie sa le aiba asupra lor pentru a putea participa la selectie;
g) birourile informare-recrutare elibereaza, la cererea candidatilor, adeverinte de participare la selectie.
ART. 41
Perioadele de recrutare si selectie, pe categorii de personal/candidati si tipuri de unitati/institutii de invatamant militar/programe de formare/instruire, termenele-limita de finalizare a dosarelor de candidat si de incheiere a selectiei se stabilesc de catre Directia personal si mobilizare a Statului Major General si se comunica birourilor informare-recrutare.
ART. 42
(1) Dosarele candidatilor copii ai militarilor decedati in Revolutia din Decembrie 1989 sau in timpul si/sau din cauza serviciului militar, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe ori a unor acte de devotament exceptional, a unor misiuni executate in afara teritoriului statului roman, contin documente doveditoare ale imprejurarilor decesului, iar pe coperta, la rubrica “Mentiuni suplimentare”, se specifica situatia candidatului, daca acesta opteaza pentru invatamantul liceal militar, invatamantul postliceal pentru formarea maistrilor militari si subofiterilor ori pentru programul de formare profesionala initiala a soldatilor si gradatilor profesionisti.
(2) Dosarele mentionate la alin. (1) sunt inaintate, dupa finalizare, de catre birourile informare-recrutare, in termen de cel mult 5 zile lucratoare, Directiei management resurse umane, pentru avizare, in vederea admiterii fara concurs sau a intocmirii fisei “Cumul de puncte”, dupa caz.
(3) Directia management resurse umane trimite dosarele avizate favorabil centrelor zonale de selectie si orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au intocmit dosarele, in vederea planificarii candidatului pentru participarea la selectie.
(4) Dosarele care nu au primit avizul favorabil de la Directia management resurse umane sunt returnate birourilor informare-recrutare.
(5) Candidatii care nu indeplinesc conditiile de admitere fara concurs pot continua parcurgerea etapelor de selectie si admitere, conform normelor in vigoare.
(6) Centrele zonale de selectie si orientare trimit atat Directiei management resurse umane, cat si birourilor informare-recrutare adeverintele cu rezultatele acestor candidati, in termen de 3 zile de la data sustinerii probelor/testelor de selectie, in vederea intocmirii documentelor necesare, respectiv a anuntarii candidatilor.

CAPITOLUL III
Selectia candidatilor pentru formarea profesionala initiala a personalului militar in activitate

ART. 43
(1) Candidatii sunt luati in evidenta centrelor zonale de selectie pe baza informatiilor din dosarul de candidat.
(2) Centrele zonale de selectie si orientare planifica participarea la selectie a candidatilor recrutati, astfel incat sa asigure anuntarea si prezentarea acestora in timp util si incadrarea activitatii de selectie in termenele stabilite.
ART. 44
Pe baza dosarului de candidat, in cursul unui an de recrutare, un candidat poate sa participe o singura data la procesul de selectie si orientare profesionala pentru aceeasi categorie de personal, acelasi tip de institutie de invatamant militar/program de formare/instruire.
ART. 45
(1) Selectia candidatilor in cadrul centrelor zonale de selectie si orientare cuprinde urmatoarele tipuri de probe:
a) probe psihologice;
b) probe fizice;
c) interviu de evaluare finala.
(2) In activitatea de selectie, centrele zonale de selectie si orientare utilizeaza, diferentiat, pe categorii de candidati/personal militar, instrumente de evaluare a potentialului intelectual si aptitudinal, a capacitatii motrice, de adaptare la mediul militar, de evaluare a potentialului de lider, a capacitatii de comunicare, de identificare a nivelului si naturii motivatiei pentru cariera militara, precum si a altor caracteristici propuse de structurile expert din Ministerul Apararii Nationale.
(3) Probele de selectie sunt eliminatorii in ordinea sustinerii lor.
(4) Rezultatele obtinute la oricare dintre probe nu pot fi inlocuite/determinate de rezultatele obtinute la examinari efectuate in afara centrelor zonale de selectie si orientare.
(5) Metodologia de evaluare psihologica este elaborata de catre Directia personal si mobilizare a Statului Major General, la propunerea structurilor expert, si este avizata de catre Directia management resurse umane.
(6) Probele prevazute la alin. (1) se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu reglementarile in vigoare din domeniu si cu cele privind organizarea si functionarea centrelor zonale de selectie si orientare.
(7) Instrumentele de selectie nu se schimba pe parcursul unui an de selectie.
ART. 46
La activitatea de selectie participa doar candidatii care sunt declarati “apt medical” si care declara, sub semnatura, ca starea psihica si cea fizica le permit sustinerea probelor.
ART. 47
Toti candidatii recrutati de un birou informare-recrutare participa la selectie, fara exceptie, la acelasi centru zonal de selectie si orientare, conform arondarii zonale stabilite prin dispozitie a sefului Directiei personal si mobilizare a Statului Major General si care nu poate fi modificata pe parcursul unui an de recrutare si selectie.
ART. 48
(1) Procesul de selectie se incheie cu declararea candidatului in una dintre urmatoarele situatii:
a) “Admis” – daca indeplineste baremul/cerintele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
b) “Respins” – daca nu indeplineste unul/una dintre baremele/cerintele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
c) “Neprezentat” – daca pana la incheierea perioadei de selectie pentru categoria de candidati din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selectie si orientare la care a fost planificat/replanificat.
(2) Candidatilor declarati “Admis” li se inmaneaza, pe baza de semnatura, o adeverinta prin care se certifica participarea acestora la activitatea de selectie si in care se consemneaza rezultatul final.
ART. 49
Dupa ce au fost declarati “Admis” la selectia din centrele zonale de selectie si orientare, urmatoarele categorii de candidati sunt declarati “Apt” si obtin avizul scris, in urma efectuarii examinarii medicale si/sau psihologice speciale astfel:
a) candidatii pentru profesia de ofiter, arma aviatie, specializarile “pilot pe aeronave cu motoare reactive” si “controlor trafic aerian” sau subofiter “controlor trafic aerian”, la Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala “General doctor aviator Victor Anastasiu”;
b) candidatii pentru profesia de ofiter sau maistru militar in Fortele Navale, indiferent de arma si specialitatea militara, la Centrul de Medicina Navala din Constanta;
c) candidatii pentru profesia de soldat si gradat profesionist in specialitatile militare “parasutisti”, “insotitor de bord” si “forte pentru operatii speciale”, la Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala “General doctor aviator Victor Anastasiu”;
d) candidatii pentru profesia de soldat si gradat profesionist in specialitatea militara “scafandri” sau cei care vor fi ambarcati, la Centrul de Medicina Navala din Constanta;
e) candidatii care opteaza pentru arme sau servicii si specialitati militare pentru care este necesara detinerea/obtinerea permisului/brevetului de conducere auto efectueaza examinarile psihotehnice specifice in laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apararii Nationale, potrivit actelor normative in vigoare;
f) candidatii care sunt sportivi de performanta si urmeaza sa fie legitimati la Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” efectueaza examinarea psihologica specifica in cadrul centrelor zonale de selectie si orientare si testarea aptitudinilor fizice in cadrul Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”.
ART. 50
(1) Documentele rezultate in urma finalizarii examinarilor/probelor/testelor efectuate in centrele zonale de selectie si orientare si in cadrul structurilor militare specificate la art. 49 sunt adaugate in dosarul de candidat, pe masura obtinerii lor.
(2) Perioadele, graficul de desfasurare si modalitatea de planificare a candidatilor pentru efectuarea examinarii medicale si/sau psihologice speciale se stabilesc de catre Directia personal si mobilizare a Statului Major General, impreuna cu structurile militare specificate la art. 49.
ART. 51
(1) In urma rezultatelor obtinute pe parcursul procesului de selectie aptitudinala si la concursul/examenul de admitere, candidatii se pot reorienta spre o alta categorie de personal/unitate/institutie de invatamant militar/program de formare/instruire, arma sau serviciu si specialitate militara, daca indeplinesc toate criteriile de recrutare si selectie stabilite pentru noua optiune si daca graficul de desfasurare a admiterii in unitatea/institutia de invatamant militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului si inscrierea la concursul/examenul de admitere.
(2) Schimbarea optiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare, selectie si admitere se face prin completarea si introducerea in dosarul de candidat a unei noi fise de inscriere, valabila numai daca are aplicata stampila institutiei in care a avut loc schimbarea optiunii, precum si anularea precedentei fise de inscriere.
(3) Schimbarea optiunii candidatului dupa finalizarea procesului de recrutare are loc astfel:
a) la centrul zonal de selectie si orientare, dupa parcurgerea probelor de selectie, conform primei optiuni;
b) la biroul informare-recrutare sau la centrul zonal de selectie si orientare, pentru candidatii care au fost declarati “Inapt” in urma efectuarii examinarii medicale si/sau psihologice speciale;
c) la unitatea/institutia de invatamant militar, dupa afisarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;
d) la biroul informare-recrutare, pentru o alta categorie de personal/tip de unitate/institutie de invatamant/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, conform metodologiei elaborate de catre Directia personal si mobilizare a Statului Major General.
(4) Noua optiune a candidatului trebuie sa se regaseasca inscrisa pe adeverinta eliberata de centrul zonal de selectie si orientare la care a fost declarat “Admis”.
ART. 52
Soldatii si gradatii profesionisti in activitate si, atunci cand este cazul, personalul civil din Ministerul Apararii Nationale participa la selectie si la concursurile de admitere prin grija unitatilor militare de care apartin si sunt considerati ca fiind in misiune.
ART. 53
(1) Dosarele candidatilor declarati “Admis” la selectie si, dupa caz, declarati “Apt” in urma efectuarii examinarii medicale si/sau psihologice speciale sunt trimise la institutiile de invatamant militar care organizeaza concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selectie si orientare care executa activitatea de repartizare pe centre de instruire/unitati de instructie a candidatilor pentru posturile de soldat/gradat profesionist. Dosarul cuprinde si o adeverinta eliberata de catre centrul zonal de selectie si orientare, in care se consemneaza rezultatul final.
(2) Candidatilor declarati “Respins” la selectie li se inmaneaza, sub semnatura, dosarul de candidat.
(3) Dosarele candidatilor declarati “Neprezentat” la selectie sunt trimise la birourile informare-recrutare care le-au intocmit.
ART. 54
Candidatilor declarati “Admis” sau “Respins” la selectie li se inmaneaza, pe baza de semnatura, o adeverinta prin care se certifica participarea acestora la activitatea de selectie si in care se consemneaza rezultatul final.
ART. 55
Cererile, reclamatiile, sesizarile si propunerile privind selectia se analizeaza de catre structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispozitie a sefului Directiei personal si mobilizare a Statului Major General, cu luarea in considerare a prevederilor legale la nivel national si specifice Ministerului Apararii Nationale.
ART. 56
(1) Centrele zonale de selectie si orientare trimit rezultatele obtinute de catre candidati, in urma sustinerii probelor de selectie, inclusiv reorientarea optiunii lor, birourilor informare-recrutare.
(2) Birourile informare-recrutare opereaza in fisa de contact si in baza de date rezultatele obtinute de catre candidati in procesul de selectie, inclusiv reorientarea optiunii lor, precum si rezultatele obtinute in urma sustinerii concursului de admitere.

CAPITOLUL IV
Formarea profesionala initiala a personalului militar in activitate

SECTIUNEA 1
Formarea profesionala initiala a ofiterilor in activitate

ART. 57
Formarea pe filiera directa a ofiterilor in activitate se realizeaza prin parcurgerea si finalizarea studiilor militare universitare de licenta, organizate si desfasurate in institutiile de invatamant universitar militar, conform reglementarilor in vigoare la nivel national si celor specifice Ministerului Apararii Nationale.
ART. 58
Studiile militare universitare de licenta se organizeaza astfel:
a) invatamant cu frecventa cu durata de 3 ani, corespunzator unui numar de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licenta, a brevetului de ofiter si a gradului de sublocotenent;
b) invatamant cu frecventa cu durata de 4 ani, corespunzator unui numar de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofiter si a gradului de sublocotenent/aspirant;
c) invatamant cu frecventa cu durata de 5 – 6 ani, corespunzator unui numar de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent si a brevetului de ofiter, la sfarsitul anului al IV-lea, si a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.
ART. 59
Planurile de invatamant ale studiilor militare universitare de licenta se proiecteaza in concordanta cu prevederile legislatiei nationale si cuprind, de regula, urmatoarele module:
a) pregatire universitara, potrivit standardelor nationale si specifice;
b) pregatire militara generala si tactica, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;
c) pregatire militara de specialitate pentru initierea in domeniul armei sau al serviciului si specialitatii militare;
d) stagii de practica in unitati militare.
ART. 60
Studiile militare universitare de licenta asigura:
a) insusirea cunostintelor stiintifice fundamentale specifice specializarii universitare, pregatirea militara de baza si initierea in pregatirea militara de specialitate in domeniul armei sau al serviciului si specialitatii militare;
b) formarea competentelor de comanda si de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;
c) formarea competentelor initiale de specialist militar, capabil sa sintetizeze si sa interpreteze informatiile la dispozitie, sa rezolve problemele de baza si sa evalueze rezultatele;
d) formarea competentelor de comunicare, inclusiv intr-o limba straina, si de utilizare a tehnologiilor informatice;
e) formarea competentelor de educator si de instructor, in spiritul normelor si valorilor militare, nationale si universale;
f) formarea ca bun cetatean care sa cunoasca si sa respecte valorile societatii.
ART. 61
(1) Formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate se realizeaza prin parcurgerea si finalizarea cursului de formare pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate, organizat si desfasurat in institutii de invatamant militar, potrivit nevoilor Ministerului Apararii Nationale, in conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care exista un deficit major de personal si/sau nu se asigura pregatirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale.
(2) Durata cursului de formare pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate este de pana la 9 luni, in functie de serviciul si specialitatea militara.
(3) In functie de nevoile de incadrare ale unitatilor militare, pentru asigurarea functionalitatii si operativitatii acestora, ofiterii in activitate pot proveni din randul ofiterilor in rezerva, al maistrilor militari si subofiterilor in activitate sau al civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apararii Nationale, chemati in activitate, in conditiile legii, cu respectarea cerintelor de studii prevazute de legislatia nationala si cea specifica.

SECTIUNEA a 2-a
Formarea profesionala initiala a maistrilor militari si a subofiterilor in activitate

ART. 62
Formarea pe filiera directa a maistrilor militari si a subofiterilor in activitate se realizeaza prin parcurgerea si finalizarea studiilor militare postliceale, organizate si desfasurate in unitatile de invatamant postliceal militar, conform reglementarilor in vigoare la nivel national si celor specifice Ministerului Apararii Nationale.
ART. 63
(1) Invatamantul postliceal militar asigura:
a) insusirea cunostintelor teoretice si metodologice necesare indeplinirii atributiilor functiilor de luptator, de specialist militar si de comandant de echipa, echipaj, piesa, post de lupta, grup, grupa si similare acestora;
b) formarea deprinderilor de conducator cu temeinice cunostinte psihopedagogice si metodice necesare exercitarii atributiilor de instructor;
c) formarea deprinderilor si abilitatilor necesare exploatarii, repararii, intretinerii, verificarii si mentinerii in stare operationala a armamentului si tehnicii din dotare;
d) formarea capacitatii de adaptare la schimbarile tehnologice, organizationale si doctrinare din sistemul militar;
e) formarea competentelor de comunicare intr-o limba straina, precum si a abilitatilor de utilizare a mijloacelor informatice;
f) dezvoltarea competentelor-cheie si formarea competentelor specifice calificarii profesionale.
(2) Planurile de invatamant se proiecteaza in concordanta cu prevederile legislatiei nationale si cuprind, de regula, urmatoarele module:
a) pregatire postliceala si de specialitate, in functie de arma sau serviciul si specialitatea militara, precum si pentru specializarea postliceala;
b) pregatire militara generala, metodica si tactica pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;
c) pregatire pentru formarea deprinderilor de comanda.
(3) Studiile pentru formarea pe filiera directa a maistrilor militari in activitate au durata de 2 ani, iar cele pentru formarea pe filiera directa a subofiterilor in activitate au durata de 1 an si se finalizeaza cu examen de competente profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofiter, confirmarea in arma si numirea intr-o functie corespunzatoare pregatirii, in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale si optiunile individuale.
ART. 64
(1) Formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate se realizeaza prin parcurgerea si finalizarea cursului de formare pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate, organizat si desfasurat in unitatile de invatamant postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apararii Nationale si in conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile si specialitatile militare pentru care exista un deficit major de personal si/sau nu se asigura pregatirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale.
(2) Durata cursului de formare pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate este de pana la 9 luni, in functie de arma sau serviciul si specialitatea militara pentru care se pregatesc cursantii.
(3) In functie de nevoile de incadrare ale unitatilor militare, pentru asigurarea functionalitatii si operativitatii acestora, maistrii militari in activitate pot proveni din randul subofiterilor in activitate si al maistrilor militari in rezerva, iar subofiterii in activitate pot proveni din randul subofiterilor in rezerva, al soldatilor si gradatilor profesionisti sau al civililor din cadrul ori din afara Ministerului Apararii Nationale, chemati in activitate, in conditiile legii, cu respectarea cerintelor de studii prevazute de legislatia nationala si cea specifica.

SECTIUNEA a 3-a
Formarea profesionala initiala a soldatilor si a gradatilor profesionisti

ART. 65
Formarea profesionala initiala a soldatilor si a gradatilor profesionisti se realizeaza prin parcurgerea si finalizarea programelor de formare profesionala initiala a soldatilor si gradatilor profesionisti, desfasurate in centrele de instruire/unitatile de instructie ale categoriilor de forte ale armatei, potrivit legii si actelor normative specifice.
ART. 66
(1) Planificarea, organizarea si desfasurarea programelor prevazute la art. 65 sunt stabilite si aprobate de catre sefii statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/comandantii comandamentelor de arma, cu avizul sefului Directiei instructie si doctrina a Statului Major General, si sunt proiectate in sistem modular de catre scolile de aplicatie/centrele de pregatire/unitatile de instructie specifice armelor sau serviciilor si specialitatilor militare.
(2) Programele prevazute la art. 65 au durata de 2 – 5 luni, in functie de pregatirea militara anterioara a candidatilor si de specificul armei sau serviciului si specialitatii militare, se finalizeaza cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmarii in arma, si repartizarea in prima functie si cuprind urmatoarele module:
a) modulul instruirii individuale, axat pe pregatirea militara generala si tactica, in vederea formarii deprinderilor individuale necesare protectiei individuale, ducerii luptei si manuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
b) modulul perfectionarii instruirii de specialitate, axat pe pregatirea militara de specialitate, specifica armelor sau serviciilor si specialitatilor militare.

CAPITOLUL V
Formarea profesionala continua a personalului militar in activitate

SECTIUNEA 1
Formarea profesionala continua a ofiterilor in activitate

ART. 67
(1) Formarea profesionala continua a ofiterilor in activitate se realizeaza prin cursuri de baza, cursuri de cariera, studii universitare de master, studii universitare de doctorat, studii postuniversitare si prin alte programe de formare profesionala continua, conform legislatiei in vigoare.
(2) Programele de formare continua a ofiterilor in activitate, cifrele de scolarizare, formele de organizare a invatamantului si durata pregatirii se stabilesc anual, prin planul de scolarizare sau planul de perfectionare a pregatirii, dupa caz, elaborate de Directia management resurse umane si aprobate de catre ministrul apararii nationale.
ART. 68
Ofiterii in activitate frecventeaza cursuri de baza si de cariera in armele sau serviciile si specialitatile militare in care sunt confirmati ori in domeniile institutionale sau de stat major pentru functiile in care sunt incadrati ori in care sunt propusi sa fie promovati.
ART. 69
Ofiterii in activitate care participa la concursul de admitere la un curs de cariera, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii generale:
a) sa fie evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege pentru inaintarea in gradul urmator;
b) sa fie propusi de catre comandanti/sefi prin aprecierile de serviciu.
ART. 70
Cursurile de baza si de cariera necesare ofiterilor in activitate pentru inaintarea in grad, duratele lor si criteriile specifice de participare la selectie sunt prevazute in anexa nr. 10.
ART. 71
Studiile militare universitare de master asigura:
a) aprofundarea pregatirii interarme, prin dezvoltarea competentelor de comanda si acumularea de cunostinte noi;
b) aprofundarea pregatirii de specialitate in domeniul specialitatilor militare;
c) completarea pregatirii in alte domenii decat cel al studiilor de licenta, pentru obtinerea de competente noi in domeniul militar;
d) formarea si dezvoltarea competentelor profesionale necesare personalului didactic din invatamantul preuniversitar si universitar militar;
e) asimilarea celor mai noi tehnici de cercetare independenta si aplicarea creativa a acestora pentru rezolvarea de probleme, sesizarea directiilor noi de dezvoltare a cunoasterii si de perfectionare a pregatirii profesionale;
f) dezvoltarea capacitatii de a actiona independent si creativ in abordarea si solutionarea problemelor, de a evalua obiectiv si constructiv stari critice, de a rezolva creativ probleme si de a comunica rezultatele acestora.
ART. 72
(1) Studiile universitare de master in ramura de stiinta corespunzatoare domeniului de licenta sunt organizate in institutii militare si civile de invatamant universitar acreditate, in conditiile legii.
(2) Studiile militare universitare de master in ramura de stiinta corespunzatoare domeniului de licenta sunt de conducere interarme, denumite in continuare master de conducere interarme, si de specialitate corespunzatoare domeniului de licenta, denumite in continuare master in domeniul de licenta.
(3) Studiile universitare de master organizate de institutii civile de invatamant universitar sunt studii de specialitate in domeniul de licenta sau in alt domeniu.
ART. 73
(1) Masterul de conducere interarme asigura dezvoltarea competentelor necesare ofiterilor in activitate in exercitarea actului de comanda si de conducere a unitatilor si marilor unitati pe timp de pace si in campanie.
(2) Masterul in domeniul de licenta asigura dezvoltarea competentelor profesionale ale ofiterilor in activitate, specifice armelor sau serviciilor si specialitatilor militare.
(3) Studiile prevazute la art. 72 alin. (3) asigura dezvoltarea competentelor de specialitate, iar aplicabilitatea acestora in domeniul militar este stabilita prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane.
ART. 74
Studiile militare universitare de master se organizeaza la formele de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa, cu durate diferite, astfel:
a) 2 ani – 120 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare “Stiinte militare” si “Informatii si securitate nationala”;
b) 1,5 ani – 90 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare “Stiinte ingineresti”, “Stiinte militare” si “Informatii si securitate nationala”;
c) 1 an – 60 de credite de studiu transferabile pentru domeniile de studii universitare “Stiinte militare” si “Informatii si securitate nationala”.
ART. 75
Masterul de conducere interarme se organizeaza numai la forma de invatamant cu frecventa si pentru locuri finantate de la bugetul de stat si cuprinde specializarile: conducere interarme – forte terestre, conducere interarme – forte aeriene, conducere interarme – forte navale, management economico-financiar si management logistic.
ART. 76
Ofiterii in activitate care candideaza la masterul de conducere interarme trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi ai studiilor militare universitare cu diploma de licenta ciclul I Bologna sau ai studiilor militare universitare cu diploma de licenta cu durata de cel putin 4 ani, obtinuta pana la absolvirea primei promotii de studii militare universitare de licenta similare ciclului I Bologna;
b) sa fie absolventi ai cursului de stat major sau sa fi urmat diferite programe de pregatire in tara ori in strainatate care au fost echivalate cu acest curs, conform reglementarilor in vigoare;
c) sa fie capitani in ultimii 2 ani de stagiu minim in grad, maiori/locotenenti-comandori pe toata durata stagiului in grad sau locotenenti-colonei/capitani-comandori aflati in primul an de stagiu in grad;
d) sa fi fost evaluati in aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel putin “Foarte bun”;
e) sa aiba recomandarea comandantului/sefului unitatii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.
ART. 77
(1) Ofiterii in activitate care candideaza la programele de studii militare universitare de master pentru locurile finantate de la bugetul de stat, altele decat masterul de conducere interarme, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi ai studiilor universitare cu diploma de licenta ciclul I Bologna sau ai studiilor universitare cu diploma de licenta obtinuta pana la absolvirea primei promotii de studii universitare de licenta similare ciclului I Bologna;
b) sa aiba gradul de la sublocotenent/aspirant pana la maior/locotenent-comandor inclusiv;
c) sa aiba aprobarea comandantului/sefului unitatii militare din care provin privind participarea la concursul de admitere, pe raportul personal.
(2) Ofiterii care candideaza la programe de studii universitare de master pentru locurile finantate in regim cu taxa trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c).
ART. 78
(1) Ofiterii in activitate declarati “Admis” la masterul de conducere interarme cu durata de 2 ani sunt mutati in institutia de invatamant universitar militar organizatoare a acestor programe de studii, pe functii prevazute ca anexa in statele de organizare.
(2) Ofiterii in activitate declarati “Admis” la studii militare universitare de master, altele decat masterul de conducere interarme, la forma de invatamant cu frecventa pentru locuri finantate de la bugetul de stat, sunt detasati in institutia de invatamant universitar militar organizatoare a acestor studii.
ART. 79
Ofiterii in activitate declarati “Admis” la programele de studii militare universitare de master pe locuri in regim cu taxa, cu frecventa sau cu frecventa redusa, pot participa la studii cu indeplinirea atributiilor functiilor in care sunt incadrati si beneficiaza de concediu de studii, conform prevederilor legale.
ART. 80
(1) Ofiterii in activitate care participa la programe de studii universitare de master in institutii civile de invatamant universitar prezinta comandantilor/sefilor unitatilor militare, la inceputul fiecarui an universitar, o adeverinta eliberata de institutia organizatoare in vederea actualizarii evidentelor privind pregatirea profesionala a resursei umane.
(2) Participarea si absolvirea de catre ofiterii in activitate a studiilor universitare de master organizate de institutii civile de invatamant universitar nu creeaza obligatii din partea Ministerului Apararii Nationale.
ART. 81
Studiile militare universitare de doctorat se organizeaza numai la forma de invatamant cu frecventa, in domeniile fundamentale acreditate, cu respectarea legislatiei nationale in vigoare.
ART. 82
Studiile militare postuniversitare se organizeaza si se desfasoara in cadrul institutiilor de invatamant universitar militar prin programe postdoctorale de cercetare avansata si programe postuniversitare de formare profesionala continua, in conditiile legii.
ART. 83
In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu organizeaza prin reteaua de invatamant militar din subordine anumite programe de studii pentru specialisti, acestea pot fi frecventate in institutii civile de invatamant, conform dispozitiei sefului Directiei management resurse umane privind normele de participare a cadrelor militare din Armata Romaniei la cursuri de perfectionare organizate in tara.

SECTIUNEA a 2-a
Formarea profesionala continua a maistrilor militari si a subofiterilor in activitate

ART. 84
Formarea profesionala continua a maistrilor militari si a subofiterilor in activitate se realizeaza prin cursuri de cariera si prin alte programe de formare profesionala continua, conform legislatiei in vigoare.
ART. 85
Maistrii militari si subofiterii in activitate care participa la concursul de admitere la un curs de cariera, conform prevederilor Ghidului carierei militare, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii generale:
a) sa fie evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege pentru inaintarea in gradul urmator;
b) sa fie propusi de catre comandanti/sefi prin aprecierile de serviciu.
ART. 86
Cursurile de cariera necesare maistrilor militari si subofiterilor in activitate pentru inaintarea in grad, duratele lor si criteriile specifice de participare la selectie sunt prevazute in anexa nr. 11.

SECTIUNEA a 3-a
Formarea profesionala continua a soldatilor si a gradatilor profesionisti

ART. 87
Formarea profesionala continua a soldatilor si a gradatilor profesionisti se realizeaza prin cursuri de perfectionare/specializare, stagii de instruire si actiuni in teatrele de operatii.
ART. 88
(1) Gradatii profesionisti cu gradul de fruntas pot urma cursul de perfectionare necesar promovarii in gradul de caporal clasa a III-a si incadrarii in functii prevazute cu acest grad.
(2) Selectia in vederea frecventarii acestui curs de perfectionare se face in raport cu calificativele obtinute in aprecierile de serviciu, vechimea in serviciu, vechimea in grad si potentialul de a indeplini o functie prevazuta cu gradul de caporal clasa a III-a.
(3) Organizarea cursului prevazut la alin. (1) si normele de participare la curs se stabilesc prin dispozitie a sefului Statului Major General.
ART. 89
(1) Soldatii si gradatii profesionisti participa la selectia organizata pentru trimiterea la studii specifice acestei categorii de personal militar, in tara si in strainatate, conform ordinelor si dispozitiilor in vigoare aplicabile cadrelor militare.
(2) Soldatilor si gradatilor profesionisti care au absolvit forme de pregatire in strainatate li se echivaleaza studiile absolvite cu studii similare din tara, in conditiile legii.
(3) Soldatii si gradatii profesionisti, indiferent de gradul pe care il au, pot sa urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de baza de comanda/cursul de formare pe filiera directa sau indirecta a subofiterilor in activitate, daca indeplinesc criteriile de recrutare si selectionare.

CAPITOLUL VI
Evolutia in cariera militara

SECTIUNEA 1
Evolutia in cariera a cadrelor militare in activitate

ART. 90
Profesia militara se poate exercita prin indeplinirea succesiva a unor functii pe toate treptele ierarhiei militare sau prin indeplinirea unui numar redus de functii pe unele trepte ale ierarhiei militare, de la intrarea in sistemul militar si pana la implinirea varstei standard de pensionare.
ART. 91
Evolutia in cariera militara este decizia fiecarui cadru militar si se realizeaza pe trasee distincte, stabilite in cadrul armelor sau al serviciilor si specialitatilor militare in care sunt confirmate, in functie de nivelul de studii, de filiera de formare, de ierarhizarea functiilor, de acumularea graduala a experientei si a cunostintelor necesare exercitarii actului de comanda sau de conducere, cu respectarea prevederilor Ghidului carierei militare, a normelor de definire a functiilor si a celor privind promovarea in functii si inaintarea in grad, aflate in vigoare.
ART. 92
Cadrele militare in activitate isi desfasoara activitatea in structuri militare aflate pe urmatoarele niveluri ierarhice:
a) nivelul 1, corespunzator structurilor militare de tipul: pluton, companie, batalion/baza de instructie, regiment, baza si similar acestora;
b) nivelul 2, corespunzator structurilor militare de tipul: unitate/institutie de invatamant militar, institutie de cercetare stiintifica, comandament de brigada, comandament de divizie si similare acestora;
c) nivelul 3, corespunzator structurilor militare de tipul: state majore ale categoriilor de forte ale armatei, structuri subordonate structurilor centrale/structuri subordonate altor structuri din subordinea nemijlocita a ministrului apararii nationale, comandamente de arma;
d) nivelul 4, corespunzator structurilor militare de tipul: structuri centrale si alte structuri subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale.
ART. 93
Incadrarea unei functii de catre cadrele militare se face cu respectarea urmatoarelor criterii, in ordinea mentionata:
a) nevoile de incadrare ale structurilor Ministerului Apararii Nationale;
b) optiunile personale pentru urmatoarea functie si aspiratiile in cariera ale cadrului militar;
c) specificatiile de personal ale functiei vacante;
d) experienta profesionala necesara incadrarii unei functii de comanda/conducere, dobandita prin exercitarea pe o perioada de 2 ani a unor functii de executie in structuri militare de nivel ierarhic superior sau a unor functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel ierarhic inferior ori prin exercitarea pe o perioada de un an a unei functii imediat inferioare celei ce urmeaza sa fie incadrate din aceeasi structura militara;
e) pozitia cadrului militar in ierarhia stabilita de catre comisia de selectie in functie de cunostintele, aptitudinile, competenta si experienta profesionala dobandite;
f) participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman poate constitui un avantaj in procesul de selectie pentru promovarea in functii, cu luarea in considerare a domeniului de activitate al functiei indeplinite in misiune si a domeniului functiei in care se propune promovarea.
ART. 94
Evolutia in cariera a ofiterilor este reprezentata in schema prevazuta in anexa nr. 12.

SUBSECTIUNEA 1
Evolutia in cariera a ofiterilor de arme

ART. 95
(1) Traseul in cariera al ofiterilor de arme de lupta sau arme pentru sprijin de lupta incepe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant si repartitia in prima functie, situata la baza ierarhiei militare, specifica fiecarei arme, in cadrul structurilor militare de nivel 1.
(2) Odata cu obtinerea gradului de locotenent, ofiterii pot ocupa functii de loctiitor comandant de companie/similar sau alte functii de acelasi nivel ierarhic, specifice armelor de lupta sau armelor pentru sprijin de lupta, din cadrul structurilor militare de nivel 1 ori pot opta pentru functii de executie corespunzatoare domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din cadrul structurilor militare de nivel 1 si 2.
(3) Capitanii pot ocupa urmatoarele tipuri de functii prevazute in statele de organizare cu studii militare universitare de licenta:
a) functii de executie specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional ori de stat major din structuri militare pana la nivel 3 inclusiv;
b) functii de loctiitor comandant/comandant de companie, loctiitor comandant/comandant al altor subunitati similare sau sef al altor subunitati de acelasi nivel ierarhic, specifice armelor de lupta ori armelor pentru sprijin de lupta, din structuri militare de nivel 1 si 2, daca au cel putin 2 ani de experienta in prima functie de la baza ierarhiei militare din cadrul structurilor militare de nivel 1;
c) functii de comanda/conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie specifice domeniilor de sprijin institutional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau au cel putin 2 ani de experienta in functii de comandant de companie/similar.
(4) Maiorii/Locotenenti-comandorii pot ocupa urmatoarele tipuri de functii prevazute in statele de organizare cu studii militare universitare de licenta:
a) functii de executie precizate la alin. (3) lit. a);
b) functii de comandant de companie sau comandant/sef al altor subunitati de acelasi nivel ierarhic, specifice armelor de lupta sau armelor pentru sprijin de lupta, din structuri militare de nivel 1 si 2, daca au cel putin 2 ani de experienta intr-o functie imediat inferioara celei de comandant de companie sau imediat inferioara celei de comandant/sef al altor subunitati de acelasi nivel ierarhic din cadrul structurilor militare de nivel 1;
c) functii de comanda/conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de nivel 1, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comandant de companie/similar sau daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie specifice domeniilor de sprijin institutional ori de stat major in structuri militare de nivel 2;
d) functii de comanda/conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de nivel 2, daca au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere in aceeasi structura, imediat inferioare celor in care vor fi incadrati, ori cel putin 2 ani de experienta in functii de executie specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major in structuri militare de nivel 3.
(5) Capitanii, maiorii/locotenenti-comandorii, locotenenti-coloneii/capitani-comandorii care au master in domeniul de licenta pot ocupa urmatoarele tipuri de functii prevazute in statele de organizare cu acest nivel de studii:
a) functii de executie specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 2 pana la nivelul 4 inclusiv;
b) functii de comanda/conducere specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 pana la nivelul 4 inclusiv, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii similare in structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel putin un an de experienta in aceeasi structura, in functii imediat inferioare celor in care vor fi incadrati, sau au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie in domenii corespondente in structuri militare de nivel ierarhic superior, dupa caz.
(6) Maiorii/Locotenenti-comandorii si locotenenti-coloneii/capitani-comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa functii de comanda/conducere specifice categoriei de forte ale armatei in care au obtinut specializarea, prevazute in statele de organizare cu acest nivel de studii si cu respectarea prevederilor privind experienta profesionala specificate la alin. (5) lit. b).
(7) Ocuparea functiei de comandant de batalion/similar de nivel unitate tactica necesita indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:
a) experienta profesionala de cel putin 2 ani in functii de comandant de companie/similar;
b) experienta profesionala de cel putin 2 ani in functii de comanda/conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major in structuri militare de nivel 2 ori de cel putin 2 ani in functii de executie in structuri militare de nivel 3 sau 4.
(8) Indeplinirea pentru o perioada de cel putin 2 ani a functiei de comandant de batalion/similar, din cele prevazute la alin. (7), este o conditie obligatorie pentru ocuparea oricarei functii de comandant al unei structuri militare incepand de la nivel de brigada/similar.
(9) Coloneii/Comandorii pot ocupa urmatoarele functii prevazute in statele de organizare cu master in domeniul de licenta:
a) functii de executie specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major in structuri militare de nivel 4;
b) functii de comanda/conducere specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major in structuri militare de la nivelul 2 sau 3, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii corespondente in structuri militare de nivel ierarhic inferior sau au cel putin un an de experienta in functii in aceeasi structura, imediat inferioare celor in care vor fi incadrati, ori cel putin 2 ani de experienta in functii de executie in domenii similare in structuri militare de nivel ierarhic superior;
c) functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 4, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere in aceeasi structura, imediat inferioare celor in care vor fi incadrati, ori au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie in structuri militare de nivel 4 si au indeplinit functii de comanda/conducere in structuri de nivel 3, dupa caz.
(10) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa functii de comanda/conducere in cadrul structurilor militare de la nivelul 1 pana la nivelul 4 inclusiv, prevazute in statele de organizare cu grade de colonel/comandor si cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor alin. (7) – (9), dupa caz.
(11) Coloneii/Comandorii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” sau cursul Colegiului National de Aparare ori alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestor cursuri pot ocupa functii de comanda/conducere specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati si cu respectarea prevederilor alin. (8).
(12) Ofiterii formati pe filiera directa, care detin gradul de colonel/comandor si au master in domeniul de licenta, pot urma cursul Colegiului National de Aparare sau alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestora pot ocupa functii de conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Evolutia in cariera a ofiterilor de servicii pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil

ART. 96
(1) Traseul in cariera al ofiterilor formati pe filiera directa si confirmati in serviciile pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil incepe cu acordarea gradului de sublocotenent si repartitia in functii de executie in cadrul structurilor militare de nivel 1 sau 2 si, respectiv, 3, numai pentru management financiar-contabil, ori intr-o functie de comandant de pluton/similar in cadrul structurilor militare de nivel 1.
(2) Odata cu obtinerea gradului de locotenent, ofiterii pot ocupa urmatoarele tipuri de functii prevazute in statele de organizare cu studii universitare de licenta:
a) functii de comanda/conducere sau de executie precizate la alin. (1);
b) functii de executie specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de nivel 1 sau 2, altele decat cele cu corespondenta in domeniul logistic.
(3) Capitanii si maiorii pot ocupa urmatoarele tipuri de functii prevazute in statele de organizare cu studii militare universitare de licenta:
a) functii de executie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil, domeniilor de sprijin institutional ori de stat major din structuri militare pana la nivel 3 inclusiv;
b) functii de comandant de companie, comandant/sef al altor subunitati de acelasi nivel ierarhic cu compania, specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta, din structuri militare de nivel 1 si 2, daca au cel putin 2 ani de experienta intr-o functie de comandant de pluton/similar in cadrul structurilor militare de nivel 1;
c) functii de comanda/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil din structuri militare de nivel 1 si pana la nivel comandament de brigada inclusiv, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil din structuri militare de nivel 2 sau 3;
d) functii de comanda/conducere specifice domeniilor de sprijin institutional si de stat major din structuri militare de nivel 1, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie specifice domeniilor de sprijin institutional ori de stat major din structuri militare de nivel 2 sau cel putin 2 ani de experienta in functii de comandant de companie/similar.
(4) Capitanii, maiorii, locotenenti-coloneii si coloneii care au master in domeniul de licenta pot ocupa urmatoarele tipuri de functii prevazute in statele de organizare cu acest nivel de studii:
a) functii de executie specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil, domeniilor de sprijin institutional ori de stat major din structuri militare de la nivelul 2 pana la nivelul 4 inclusiv;
b) functii de comanda/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil din toate structurile;
c) functii de comanda/conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major din structuri militare de la nivelul 1 pana la nivelul 4 inclusiv, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii corespondente in structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel putin un an de experienta in aceeasi structura, in functii imediat inferioare celor in care vor fi incadrati, sau au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie in domenii corespondente in structuri militare de nivel ierarhic superior, dupa caz.
(5) Maiorii, locotenenti-coloneii si coloneii care au master de conducere in domeniul logistic sau economico-financiar pot ocupa functii de comanda/conducere in toate structurile militare, specifice specializarii obtinute, prevazute in statele de organizare cu acest nivel de studii, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel ierarhic inferior ori au cel putin un an de experienta in aceeasi structura, in functii imediat inferioare celor in care vor fi incadrati, sau au cel putin 2 ani de experienta in functii de executie in domenii corespondente in structuri militare de nivel ierarhic superior.
(6) Coloneii care au master de conducere in specializarile management logistic sau management economico-financiar pot urma cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” sau cursul Colegiului National de Aparare ori alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestor cursuri pot ocupa functii de comanda/conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil sau functii de conducere specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar, pana la nivelul comandamentelor de arma inclusiv, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati.
(7) Ofiterii de servicii pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil formati pe filiera directa, care detin gradul de colonel si au master in domeniul de licenta, pot urma cursul Colegiului National de Aparare sau alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestora pot ocupa functii de conducere specifice serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati.
ART. 97
Ofiterii de servicii pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta si management financiar-contabil formati pe filiera indirecta pot ocupa functii de executie sau de conducere specifice acestor servicii, in raport cu nivelul studiilor si cu vechimea in specialitatea dobandita de la finalizarea acestora, in functie de nevoile Ministerului Apararii Nationale si cu respectarea corelarilor dintre gradul militar, nivelul de studii si nivelul ierarhic, specifice ofiterilor formati pe filiera directa, precizate la art. 96.

SUBSECTIUNEA a 3-a
Evolutia in cariera a ofiterilor din serviciul tehnico-ingineresc

ART. 98
Traseul in cariera al ofiterilor formati pe filiera directa si confirmati in serviciul tehnico-ingineresc incepe cu acordarea gradului de sublocotenent/aspirant si repartitia in functii de executie in cadrul structurilor militare.
ART. 99
(1) Odata cu obtinerea gradului de locotenent, ofiterii din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa functii de comanda/conducere sau de executie specifice acestui serviciu in toate structurile militare, cu respectarea cerintelor de studii specifice functiilor si a celorlalte criterii precizate la art. 93.
(2) Ofiterii care aleg sa urmeze o cariera in domeniile de sprijin institutional sau de stat major pot ocupa functii specifice acestor domenii, cu respectarea cerintelor precizate pentru aceste domenii la art. 96.
ART. 100
Maiorii/Locotenenti-comandorii, locotenenti-coloneii/capitani-comandorii si coloneii/comandorii care au master de conducere interarme pot ocupa functii de comanda/conducere specifice specializarii obtinute, prevazute in statele de organizare cu acest nivel de studii, cu respectarea prevederilor art. 93 si, dupa caz, a prevederilor privind experienta profesionala specificate la art. 95 alin. (6) si (10) sau la art. 96 alin. (5).
ART. 101
Coloneii care au master de conducere interarme pot urma cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” sau cursul Colegiului National de Aparare ori alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestor cursuri pot ocupa functii de comanda/conducere specifice armelor de lupta, armelor pentru sprijin de lupta, domeniilor de sprijin institutional, domeniilor de stat major sau serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati.
ART. 102
Ofiterii din serviciul tehnico-ingineresc formati pe filiera directa, care detin gradul de colonel si au master in domeniul de licenta, pot urma cursul Colegiului National de Aparare sau alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestora pot ocupa functii de conducere specifice serviciului tehnico-ingineresc, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati.
ART. 103
Ofiterii formati pe filiera indirecta si confirmati in specialitati militare din serviciul tehnico-ingineresc pot ocupa functii de executie sau de conducere specifice acestor servicii, in raport cu nivelul studiilor si cu vechimea in specialitatea dobandita de la finalizarea acestora, in functie de nevoile Ministerului Apararii Nationale si cu respectarea corelarilor dintre gradul militar, nivelul de studii si nivelul ierarhic, specifice ofiterilor formati pe filiera directa, precizate la art. 99 alin. (1).

SUBSECTIUNEA a 4-a
Evolutia in cariera a ofiterilor de servicii specializate

ART. 104
Ofiterii de servicii specializate proveniti din absolventi ai Institutului Medico-Militar si din ofiteri de arme de lupta, de arme pentru sprijin de lupta sau din ofiteri formati pe filiera directa, din cadrul serviciilor pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta, management financiar-contabil si tehnico-ingineresc, care au absolvit institutii civile de invatamant superior si/sau detin, dupa caz, certificate de atestare potrivit legii, pot ocupa urmatoarele tipuri de functii:
a) functii de executie sau de conducere specifice serviciilor specializate in toate structurile militare, cu respectarea cerintelor de studii specifice functiilor, a celorlalte criterii precizate la art. 93 si a prevederilor legislatiei nationale in domeniul de specialitate;
b) functii specifice domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, cu respectarea cerintelor privind experienta profesionala precizate pentru aceste domenii la art. 96.
ART. 105
Ofiterii de servicii specializate mentionati la art. 104 care detin gradul de colonel pot urma cursul Colegiului National de Aparare sau alte cursuri echivalente din strainatate, necesare pentru acordarea gradelor de general/similar, iar dupa absolvirea acestora pot ocupa functii de conducere specifice serviciilor specializate, domeniilor de sprijin institutional sau de stat major, prevazute in statele de organizare cu grade de general/similar, daca au cel putin 2 ani de experienta in functii de comanda/conducere in structuri militare de nivel 3 sau 4 ori au cel putin un an de experienta in functii de comanda/conducere imediat inferioare celor in care urmeaza sa fie incadrati.
ART. 106
Ofiterii de servicii specializate formati pe filiera indirecta pot ocupa functii de executie sau de conducere specifice acestor servicii, in toate structurile militare, in raport cu nivelul studiilor, cu vechimea in specialitatea dobandita de la finalizarea acestora, corelata cu stagiile minime in gradul militar si cu respectarea criteriilor precizate la art. 104 lit. a).

SUBSECTIUNEA a 5-a
Evolutia in cariera a maistrilor militari si a subofiterilor

ART. 107
Traseul in cariera al maistrilor militari si al subofiterilor formati pe filiera directa incepe cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent si cu repartitia in prima functie, specifica armei sau serviciului si specialitatii militare in care au fost confirmati.
ART. 108
(1) Maistrii militari si subofiterii absolventi ai studiilor militare postliceale pot ocupa urmatoarele tipuri de functii specifice corpului profesional din care fac parte si prevazute in statele de organizare cu acest nivel de studii:
a) prima functie in care sunt repartizati maistrii militari clasa a V-a/sergentii este o functie de executie in cadrul structurilor militare de nivel 1;
b) maistrii militari clasa a IV-a si sergentii-majori pot ocupa functii de comanda/conducere in cadrul structurilor militare de nivel 1 sau functii de executie in cadrul structurilor militare de nivel 1 si 2;
c) maistrii militari clasa a III-a si plutonierii pot ocupa functii de comanda/conducere in cadrul structurilor militare de nivel 1 si 2 sau functii de executie in cadrul structurilor militare pana la nivelul 3 inclusiv;
d) maistrii militari clasa a II-a – maistrii militari principali si plutonierii-majori – plutonierii-adjutanti principali pot ocupa functii de comanda/conducere si de executie in cadrul structurilor militare pana la nivelul 4 inclusiv.
(2) Maistrii militari si subofiterii absolventi ai studiilor universitare de licenta cu profil corespunzator cu domeniul in care isi desfasoara activitatea pot ocupa functii de comanda/conducere si de executie, astfel:
a) maistrii militari clasa a V-a, maistrii militari clasa a IV-a, maistrii militari clasa a III-a si sergentii, sergentii-majori, plutonierii pot ocupa functii de comanda/conducere sau de executie in cadrul structurilor militare pana la nivelul 3 inclusiv;
b) maistrii militari clasa a II-a, maistrii militari clasa I, maistrii militari principali si plutonierii-majori, plutonierii-adjutanti, plutonierii-adjutanti principali pot ocupa functii de comanda/conducere sau de executie in cadrul structurilor militare pana la nivelul 4 inclusiv.
(3) Indeplinirea atributiilor functiei de comandant pluton/similar pe o perioada de cel putin 2 ani reprezinta o conditie obligatorie pentru ocuparea functiei de consilier al comandantului/sefului structurilor militare.
(4) Subofiterii formati pe filiera indirecta pot ocupa aceleasi tipuri de functii si in aceleasi conditii ca subofiterii formati pe filiera directa.
ART. 109
Evolutia in cariera a maistrilor militari si a subofiterilor este reprezentata in schema prevazuta in anexa nr. 13.

SECTIUNEA a 2-a
Evolutia in cariera a soldatilor si gradatilor profesionisti

ART. 110
Evolutia in cariera a soldatilor si gradatilor profesionisti incepe odata cu absolvirea programului de instruire si cu numirea in prima functie de luptator/specialist, in cadrul structurilor militare de nivel 1.
ART. 111
Evolutia in cariera a soldatilor si gradatilor profesionisti se realizeaza pe baza criteriilor de performanta prevazute de legislatia in vigoare.
ART. 112
Soldatii si gradatii profesionisti isi pot perfectiona pregatirea profesionala in institutii de invatamant militare sau civile, astfel incat sa obtina competentele necesare accederii in cariera de cadru militar.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 113
(1) Dupa incheierea fiecarei perioade de recrutare si selectie, Directia personal si mobilizare a Statului Major General transmite Directiei management resurse umane situatia cu rezultatele activitatilor de recrutare si selectie, pe categorii de candidati/personal militar, unitati/institutii de invatamant militar, arme sau servicii si specialitati militare, surse de provenienta a candidatilor si pe genuri.
(2) Directia personal si mobilizare a Statului Major General trimite Directiei management resurse umane, pana la data de 1 martie, cate un exemplar din darile de seama anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare si de recrutare a candidatilor, elaborate de birourile informare-recrutare, si din darile de seama anuale privind activitatea de selectie a candidatilor, elaborate de centrele zonale de selectie si orientare.
ART. 114
(1) Planul de scolarizare si planurile de perfectionare a pregatirii cadrelor militare se elaboreaza anual de catre Directia management resurse umane si se aproba de catre ministrul apararii nationale.
(2) Normele metodologice privind elaborarea planurilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane.
ART. 115
Cursurile de perfectionare, altele decat cele de cariera, se desfasoara potrivit planurilor de perfectionare a pregatirii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prin cursuri, altele decat cele de cariera, organizate de unitatile/institutiile de invatamant militar, aprobate anual, pana la 1 mai, de catre sefii structurilor centrale/categoriilor de forte ale armatei/comandamentelor de arma care au in subordine unitatile/institutiile de invatamant militar, cu avizul Directiei management resurse umane.
ART. 116
Corespondenta dintre armele sau serviciile si specialitatile militare pentru care se organizeaza cursul de formare pe filiera indirecta a ofiterilor/subofiterilor in activitate si specializarile dobandite in urma finalizarii studiilor organizate de institutiile de invatamant civile se stabileste prin dispozitie a sefului Directiei management resurse umane.
ART. 117
Ofiterii care au absolvit studii universitare de licenta in institutii civile de invatamant superior, in baza unui angajament incheiat cu Ministerul Apararii Nationale, si ale caror cheltuieli de intretinere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apararii Nationale se bucura de toate drepturile ca si absolventii institutiilor militare de invatamant superior de acelasi nivel.
ART. 118
(1) Ofiterii in activitate care au studii militare universitare de master, altele decat masterul de conducere interarme, absolvite pana in anul 2013 inclusiv si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 76 pot candida la concursul de admitere la cursul interarme.
(2) Cursurile interarme sunt organizate in institutii de invatamant universitar militar, in conditiile legii, pentru specializarile prevazute la art. 75.
(3) Cursurile interarme asigura dezvoltarea competentelor profesionale precizate la art. 73 alin. (1).
(4) Ofiterii in activitate care au absolvit cursul interarme pot ocupa aceleasi tipuri de functii si in aceleasi conditii ca si absolventii studiilor universitare de master de conducere interarme.
ART. 119
(1) Diploma de master de conducere interame confera absolventilor aceleasi drepturi, indiferent de durata studiilor.
(2) Functiile din domeniul financiar-contabil, prevazute in statele de organizare cu studii de master, se incadreaza cu prioritate din randul absolventilor masterului de conducere interarme, specializarea management economico-financiar.
ART. 120
Studiile universitare de doctorat constituie un avantaj in procesul de evaluare in cadrul comisiilor de selectie.
ART. 121
(1) Prevederile cap. VI sectiunea 1 se aplica in intregime tuturor absolventilor institutiilor de invatamant superior militar si unitatilor de invatamant postliceal militar, precum si ai cursurilor de formare pe filiera indirecta a ofiterilor/subofiterilor in activitate, incepand cu promotia 2012, iar pentru celelalte cadre militare in activitate, dupa 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
(2) Comisiile de selectie analizeaza numirea/promovarea in functii si/sau inaintarea in grad a cadrelor militare, cu respectarea criteriilor prevazute in cap. VI sectiunea 1, la termenele precizate la alin. (1).
ART. 122
(1) Directia generala de informatii a apararii desfasoara, in baza dispozitiei directorului general, activitati specifice de recrutare si selectie, in vederea asigurarii cu personal militar a structurilor pe care le are in compunere, in subordine, comanda sau control operational.
(2) Formarea profesionala si evolutia in cariera a personalului militar din structurile Directiei generale de informatii a apararii se stabilesc prin reglementari proprii, aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale sau dispozitie a directorului general, dupa caz.
ART. 123
Statul Major General elaboreaza, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor instructiuni, norme privind organizarea si functionarea birourilor informare-recrutare si a centrelor zonale de selectie si orientare.
ART. 124
Directia management resurse umane este structura abilitata sa monitorizeze aplicarea prezentelor instructiuni.
ART. 125
Anexele nr. 1 – 13 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

ANEXA 1 la instructiuni.  GLOSAR

I. Abrevieri
M.R.F. – microradiofotografie
V.D.R.L. – test de identificare a bolilor venerice
TA – tensiune arteriala
AV – alura ventriculara
EKG – electrocardiograma
VOD – vedere ochi drept
VOS – vedere ochi stang
T.G.O. – transaminaza glutamica oxaloacetica
T.G.P. – alaninaminotransferaza
Ag. HBs. – antigen de suprafata al virusului hepatic B
Rh. – factor Rhesus
Ac. AntiV. H.C. – anticorpi antivirus hepatita C
O.R.L. – otorinolaringologie
AJOFM – agentie judeteana pentru ocuparea fortei de munca
S.G.P. soldat/gradat profesionist

II. Termeni si definitii
Recrutorul este o persoana din cadrul birourilor informare-recrutare care are atributii in domeniul recrutarii candidatilor pentru profesia militara.
Anul de recrutare si anul de selectie sunt un an calendaristic.
Armele de lupta sunt: infanterie, tancuri, aviatie, marina, forte pentru operatii speciale.
Armele pentru sprijin de lupta sunt: artilerie si rachete, rachete si artilerie antiaeriana, geniu, comunicatii si informatica, aparare chimica, bacteriologica, radiologica si nucleara, radiolocatie, politie militara, informatii pentru aparare.
Domeniile de sprijin institutional sunt: management resurse umane, politica de aparare si planificarea apararii, administratie, invatamant, secretariat, domenii si infrastructuri, cercetare-dezvoltare, relatii civili – militari, inspectii si controale.
Domeniile de stat major sunt: stat major si conducere centrala, stat major si conducere forte terestre, stat major si conducere forte aeriene, stat major si conducere forte navale.
Serviciile pentru sprijin logistic al actiunilor de lupta sunt: intendenta, auto, planificarea inzestrarii si achizitii, cai ferate, constructii, transporturi militare, topogeodezie.
Serviciul tehnico-ingineresc cuprinde ingineri si subingineri.
Serviciile specializate sunt: muzici militare, justitie militara, medical, sanitar-veterinar, educatie fizica, jurnalism si relatii publice, securitate si sanatate in munca, protectia mediului, supraveghere tehnica si metrologie legala, psihologie, sociologie, audit intern, istorie, arhiva si traditii militare, prevenirea si investigarea coruptiei si a fraudelor.
Prima functie de la baza ierarhiei militare: cea mai mica functie din ierarhia functiilor specifice unei arme sau unui serviciu (de exemplu: functia de comandant de pluton este cea mai mica functie in ierarhia functiilor ce pot fi ocupate de catre ofiterii din arma infanterie).
Functii de acelasi nivel ierarhic sunt functiile situate pe aceeasi pozitie in ierarhii specifice armelor si serviciilor (de exemplu: functia de comandant de pluton este situata pe prima pozitie a ierarhiei functiilor specifice armei infanterie si este de acelasi nivel ierarhic cu functia de pilot ce este situata pe prima pozitie a ierarhiei functiilor specifice armei aviatie, specialitate pilot pe aeronave cu motoare reactive).
Functii corespondente in structuri militare de nivel ierarhic inferior sunt functiile de acelasi fel dupa nivelul atributiilor exercitate, de comanda/conducere sau de executie, si din acelasi domeniu de activitate (de exemplu: functia de “sef al operatiilor” dintr-un comandament de divizie este functia corespondenta din structura de nivel ierarhic inferior pentru functia de “sef al operatiilor” din Statul Major al Fortelor Terestre).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close