Modificarea Normei CSSPP nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

In M. Of. nr. 227 din 4 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2012 privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 5/2012
pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 41 lit. f) si art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 4 si 23 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ARTICOL UNIC
Norma nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) prelucrarea declaratiilor nominale de asigurare, declaratiilor individuale de asigurare si a contractelor de asigurare sociala;”.
2. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Legea pensiilor publice – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) declaratie nominala de asigurare – declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta la art. 296^19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, dupa caz, prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea pensiilor publice;
c) document de asigurare – contractul de asigurare sociala, declaratia individuala de asigurare si declaratia nominala de asigurare, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c), e) si f) din Legea pensiilor publice;
d) act aditional – documentul care modifica contractul de asigurare sociala;
e) comunicare de modificare – documentul care modifica declaratia individuala de asigurare;
f) declaratie nominala de asigurare rectificativa – documentul care modifica declaratia nominala de asigurare initiala;
g) luna si anul de referinta – luna si anul pentru care se depun documentele de asigurare initiale;
h) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice – Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 257/2011;
i) Tabel electronic al contributiilor – tabelul electronic de evidenta a contributiilor la fondurile de pensii administrate privat, denumit in continuare TEC.”
3. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) institutia de evidenta, respectiv Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, si casele de pensii sectoriale, astfel cum au fost definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea pensiilor publice;”.
4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) ANAF are atributiile prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) CNPP, prin structurile sale teritoriale, efectueaza activitatile de constatare, control, colectare, virare si solutionare a contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale platita de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din Legea pensiilor publice, asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Casele de pensii sectoriale au atributiile prevazute la art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale.
(4) Pentru neachitarea de catre debitor la termenul de scadenta a obligatiilor de plata reprezentand contributii de asigurari sociale, acesta datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.
(5) In cazul neachitarii la termen de catre platitori, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a), b) si d), pct. II si III din Legea pensiilor publice, ANAF si unitatile sale subordonate procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita in vederea incasarii sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
(6) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii individuali prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2) din Legea pensiilor publice, casele teritoriale de pensii procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.
(7) Dobanzile si penalitatile de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a obligatiilor de plata reprezentand contributie de asigurari sociale se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.”
5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) In scopul determinarii cuantumului contributiilor datorate fondurilor de pensii, institutia de evidenta utilizeaza informatiile inscrise in Registrul participantilor, precum si informatiile inscrise in documentele de asigurare.
(2) Evidenta nominala a persoanelor asigurate in luna de raportare se realizeaza pe baza codului numeric personal din documentele de asigurare.
(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, si ANAF, dupa caz, controleaza modul in care angajatorii respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere.
(4) Casele de pensii sectoriale controleaza modul in care angajatorii din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care au calitatea de ordonatori de credite, respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.
(5) In situatia in care se constata erori si/sau modificari ale datelor in cuprinsul declaratiei nominale de asigurare, indiferent de cauzele producerii acestora, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator ori entitatile asimilate angajatorului sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, in termenele prevazute de lege, o declaratie nominala de asigurare rectificativa.
(6) Declaratiile nominale de asigurare initiale depuse peste termenul prevazut de lege, precum si cele rectificative se prelucreaza si se valideaza de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, dupa caz, pana la urmatoarele termene prevazute la art. 7 alin. (1), in functie de data depunerii acestor declaratii.”
6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Pe data de intai a fiecarei luni urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale de asigurare, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informatiile aferente declaratiilor nominale de asigurare, insotite de un inventar al acestora.
(2) In situatia depunerii unor declaratii nominale de asigurare rectificative, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informatiile aferente declaratiilor nominale de asigurare rectificative, insotite de inventarul acestora, la urmatorul termen prevazut la alin. (1).
(3) In acelasi termen prevazut la alin. (1), casele teritoriale de pensii transmit la CNPP declaratiile individuale de asigurare si contractele de asigurare sociala aflate in evidenta, insotite de un inventar al acestora.
(4) In situatia declaratiilor individuale de asigurare si contractelor de asigurare sociala, platile, reprezentand contributia de asigurari sociale, luate in considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referinta sunt platile inregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii pana la data inventarului.
(5) Modalitatile concrete de transmitere a informatiilor se stabilesc de comun acord intre institutiile implicate.
(6) In situatia declaratiilor individuale de asigurare si a contractelor de asigurare sociala pentru care plata contributiei de asigurari sociale a fost efectuata dupa data inventarului, aceasta este luata in considerare la urmatorul termen prevazut la alin. (1).”
7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) In situatia depunerii unor declaratii nominale de asigurare rectificative, precum si in situatia modificarii venitului asigurat, intervenite in declaratiile individuale de asigurare sau in contractele de asigurare sociala, institutia de evidenta procedeaza la efectuarea eventualelor regularizari catre fondurile de pensii, fara a depasi termenul maxim de 6 luni de la data constatarii acestor situatii.”
8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) In vederea efectuarii calculului si a evidentei contributiilor pentru fiecare participant, institutia de evidenta actualizeaza Registrul participantilor in baza:
a) procesului de aderare prevazut in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie, privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat;
b) procesului de actualizare a informatiilor continute in Registrul participantilor, prevazut in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie;
c) procesului de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenta unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizarii unor contestatii depuse de participanti ori a controalelor efectuate de Comisie sau orice alte decizii ale Comisiei;
d) procesului de transfer al participantilor intre fondurile de pensii, prevazut de Norma nr. 12/2009 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009;
e) procesului de repartizare aleatorie lunara, prevazut in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie.
(2) Procedura tehnica de corectare a codului numeric personal si/sau a numelui/prenumelui participantului se stabileste prin protocol/act aditional la protocol, dupa caz, incheiat intre institutia de evidenta si Comisie.”
9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Procedura prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. e) se efectueaza de catre institutia de evidenta lunar, in perioada 10 – 15 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale de asigurare.
(2) Institutia de evidenta aplica procedurile prevazute in reglementarile in vigoare, emise de catre Comisie, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat, in cazul carora, in ultimele 4 luni anterioare lunii in care se efectueaza repartizarea aleatorie, administratorii fondurilor de pensii nu au comunicat ca au aderat, dar ale caror date figureaza in declaratiile nominale de asigurare sau in declaratiile individuale de asigurare aflate in evidenta institutiei de evidenta cu obligatii de plata in sistemul asigurarilor sociale.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea pensiilor publice, a caror identitate nu constituie informatie clasificata, potrivit legii, casele de pensii sectoriale vor efectua prima repartizare aleatorie dupa expirarea termenului prevazut la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat, pentru persoanele in cazul carora administratorii fondurilor de pensii nu au comunicat ca au aderat, dar ale caror date figureaza in documentele de asigurare aflate in evidenta institutiei de evidenta cu obligatii de plata in sistemul asigurarilor sociale.”
10. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Lunar, in perioada 16 – 18 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale de asigurare, in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 43^1 alin. (7) din Lege, institutia de evidenta actualizeaza TEC.”
11. La articolul 11 alineatul (2), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“c) codul de identificare fiscala al angajatorului;
………………………………………………………………..
e) numele si prenumele participantului, astfel cum au fost raportate in documentele de asigurare;”.
12. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (4) se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv.”
13. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Procedura de actualizare prevazuta la art. 11 alin. (1) se efectueaza pe baza datelor din Registrul participantilor si a celor inscrise in documentele de asigurare.
(2) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se afla inregistrate in declaratiile nominale de asigurare depuse de contribuabil in termenul prevazut in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, transmise la institutia de evidenta conform prevederilor art. 7 alin. (1), institutia de evidenta calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le inregistreaza in TEC.
(3) In situatia in care persoanele au aderat sau au fost repartizate aleatoriu si au realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii pe baza de declaratie individuala de asigurare sau contract de asigurare sociala, CNPP calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le inregistreaza in TEC.
(4) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se afla inregistrate in declaratiile nominale de asigurare rectificative ori isi modifica venitul asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare, prin comunicari de modificare, aferente unei perioade anterioare, institutia de evidenta calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le inregistreaza in TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, in functie de sumele inscrise in TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au facut obiectul rectificarilor.
(5) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu isi modifica venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, prin act aditional, CNPP calculeaza sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, incepand cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le inregistreaza in TEC.
(6) In situatia in care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu nu se afla inregistrate in declaratiile nominale de asigurare sau, dupa caz, nu au realizat stagii de cotizare in luna de referinta ori figureaza ca debitori, in cazul declaratiilor sau contractelor de asigurare sociala, institutia de evidenta va inscrie in TEC cifra “0” in rubricile aferente obligatiilor lunare.
(7) In cazul persoanelor pentru care institutia de evidenta a procedat, conform normelor in vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevazute la art. 11 alin. (2) lit. g) se calculeaza si se inregistreaza in TEC luandu-se in considerare si lunile anterioare din intervalul legal in care persoana eligibila si obligata sa contribuie avea posibilitatea sa adere voluntar la un fond de pensii.”
14. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) Lunar, pana cel tarziu in data de 18 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale de asigurare, pe baza sumelor inscrise in TEC, institutia de evidenta intocmeste listele nominale de viramente, distinct pentru fiecare fond de pensii.”
15. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) pentru fiecare participant:
(i) codul numeric personal;
(ii) numele si prenumele, astfel cum au fost raportate in documentele de asigurare;
(iii) suma totala virata la fondul de pensii administrat privat;
(iv) codul de identificare fiscala al angajatorului.”
16. La articolul 13, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(6) Listele nominale de viramente se transmit de institutia de evidenta fiecarui administrator de fond de pensii si Comisiei in format electronic, in termenul prevazut la art. 43^1 alin. (3) din Lege, prin fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa emisa de un furnizor autorizat, in conditiile prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat arhiveaza toate fisierele prevazute la alin. (6).”
17. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) suma totala virata de institutia de evidenta la fondul de pensii pe luna.”
18. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Recapitulatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste pe suport hartie in 4 exemplare si in format electronic, se semneaza cu semnatura electronica extinsa de persoanele imputernicite in acest scop de catre presedintele CNPP, respectiv de catre directorul casei de pensii sectoriale si se distribuie dupa cum urmeaza:
a) un exemplar ramane la institutia de evidenta;
b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti sau la alta institutie abilitata in acest sens, dupa caz, impreuna cu documentele de plata;
c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectueaza plata;
d) un exemplar se transmite depozitarului la care se vireaza sumele.”
19. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Lunar, pana cel tarziu la data de 20 a lunii urmatoare celei in care au fost depuse declaratiile nominale de asigurare, casele de pensii sectoriale transmit CNPP documentele necesare virarii, pentru fiecare fond de pensii, de la bugetul asigurarilor sociale de stat a sumelor reprezentand contributiile la fondurile de pensii, calculate conform prevederilor art. 13.
(2) Virarea contributiilor pentru fondurile de pensii se face de catre CNPP, cu ordin de plata, prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pe baza documentelor prevazute la art. 14.”
20. La articolul 15^1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Administratorul furnizeaza depozitarului lista de contributii negative emisa de institutia de evidenta si a numarului de unitati de fond anulate pe fiecare cod numeric personal.
(3) Pentru verificare si corecta calculatie, suma din contul colector virata de catre institutia de evidenta, plus contravaloarea la zi a unitatilor de fond anulate, plus deficitul de numerar, dupa caz, acoperit de administrator, trebuie sa fie egala cu suma contributiilor nete pozitive calculate in baza listei nominale de viramente.”
21. Articolul 15^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15^2
(1) In cazul radierii unui participant din Registrul participantilor, ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de desfiintare a actului individual de aderare sau ca urmare a deciziei administratorului de desfiintare a actului individual de aderare, institutia de evidenta procedeaza la recuperarea contributiei brute virate pana la momentul radierii din Registrul participantilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prin compensare cu contributiile de virat la data urmatorului virament lunar.
(2) Institutia de evidenta inscrie in listele nominale de viramente, la urmatorul termen de virament, pentru participantul in cauza, suma reprezentand contravaloarea contributiilor totale brute virate, cu semnul minus, dupa radierea din Registrul participantilor.
(3) In cazul in care activul personal al participantului in cauza este mai mic decat valoarea contributiilor brute virate in fond, diferenta se acopera din veniturile administratorului prevazute la art. 85 lit. a) din Lege.
(4) In cazul in care activul personal al participantului in cauza este mai mare decat valoarea contributiilor brute virate in fond, diferenta se face venit din exploatare la fondul respectiv.”
22. Articolul 16 se abroga.
23. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
Comisia comunica institutiei de evidenta lunar, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, urmatoarele informatii:
a) denumirea fondului de pensii administrat privat;
b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;
c) denumirea depozitarului la care se vireaza contributiile;
d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;
e) codul IBAN al contului colector apartinand fondului de pensii administrat privat, deschis in evidentele depozitarului.”
24. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) Constituie contraventie neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 15^1.
(2) Savarsirea faptei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) si (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si alin. (2) – (11) din Lege.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close