Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice

In M. Of. nr. 254 din 17 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
ART. 3
Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012

CAPITOLUL I
Situatii financiare trimestriale

1.1. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
1.2. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2012 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.
1.3. Situatiile financiare trimestriale se intocmesc conform modelelor aprobate prin:
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 1 – 7, 14a, 14b, 15 – 18, 30, 40a – 40c la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, cu completarile ulterioare (anexele 27 si 28 la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 30b la situatiile financiare);
– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a si 20b la situatiile financiare).
1.4. Anexa 41 “Corelatii intre formularele de situatii financiare” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
1.5. Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si potrivit celorlalte acte normative in vigoare.
1.6. Modelele formularelor valabile pentru raportarile trimestriale in anul 2012 sunt publicate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie
1.7.(1) Casa Nationala de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finantelor Publice “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) intocmite distinct pentru activitatea proprie si centralizat impreuna cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului Administratiei si Internelor si ale Serviciului Roman de Informatii.
1.7.(2) In formularul “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2 la situatiile financiare) intocmit de Casa Nationala de Pensii Publice nu se completeaza contul 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”.
Totodata, acest cont nu se completeaza in “Contul de rezultat patrimonial” agregat pe subsectorul S1314 “Asigurari sociale”, intocmit la nivelul Ministerului Finantelor Publice.
1.7.(3) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Roman de Informatii vor prezenta la Ministerul Finantelor Publice situatiile financiare trimestriale centralizate pentru total activitate, precum si situatii financiare trimestriale intocmite distinct pe subsectorul S1311 “Administratia centrala” si S1314 “Asigurari sociale”, care sa cuprinda conturile de executie elaborate in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv in structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
1.8. Compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili au obligatia sa prezinte la activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau unitatilor Trezoreriei Statului ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) intocmit pentru veniturile bugetului de stat, in vederea obtinerii vizei privind exactitatea incasarilor, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiilor publice cu cele din contabilitatea Trezoreriei Statului. Viza Trezoreriei Statului se acorda pentru informatiile inscrise pe coloana 6 “Incasari realizate” pentru fiecare cod de venit bugetar, pana la nivel de paragraf.
1.9. In situatiile financiare trimestriale si anuale intocmite in anul 2012 nu se completeaza urmatoarele informatii:
– in formularul “Bilant” (anexa 1 la situatiile financiare), cod rand 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei;
– in formularul “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala” (anexa 14b la situatiile financiare), cod rand 09, pentru disponibil la inceputul anului, incasari, plati si disponibil la sfarsitul perioadei;
– in formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (anexa 40a la situatiile financiare), cod rand 491 la 510 si 525, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei;
– in formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (anexa 40b la situatiile financiare), cod randuri 12, 16, 17, 18, 346 la 364 si 375, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei;
– in formularul “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (anexa 40c la situatiile financiare), cod randuri 198, 336 la 355 si 375, pentru sold la inceputul anului si sold la sfarsitul perioadei.
1.10. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru proiectele proprii, de catre institutiile publice in calitate de beneficiari, se raporteaza in formularul “Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor efectuate din FEN postaderare” (anexa 20a la situatiile financiare) si in formularul “Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor efectuate din FEN postaderare” (anexa 20b la situatiile financiare) la coloanele 8, 9, 10, 11, 12 si 13, corespunzator modului de finantare a institutiei respective.
Anexele 20a si 20b nu se completeaza cu informatii din conturile distincte de disponibilitati deschise pentru recuperarea debitelor.
Anexa 20 b nu se completeaza de catre institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management/agentii de plati si altele asemenea din Romania, in conturile de venituri ale bugetelor proprii.

CAPITOLUL II
Raportari financiare lunare

2.1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome raporteaza urmatoarele:
a) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare) si a Fondului pentru mediu, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare), respectiv in formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexele 6 si 7 la situatiile financiare).
La raportarile lunare, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Venituri” (anexa 5 la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Incasari realizate”, iar in formularele “Contul de executie a bugetului institutiei publice – Cheltuieli” (anexa 6 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7 la situatiile financiare).
Anexele intocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.
2.2. Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar urmatoarele:
a) executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, in formularele: “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” si “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (anexele 15 si 16 la situatiile financiare), precum si in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)
La raportarile lunare, in formularele “Contul de executie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli” (anexa 15 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului creditelor interne – Cheltuieli” (anexa 16 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele: “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare), “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) si “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)
La raportarile lunare, in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Venituri” (anexa 9 la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Incasari realizate”, iar in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare) si in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare) se completeaza numai coloana 6 “Plati efectuate”.
In formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) – Cheltuieli” (anexa 11 la situatiile financiare), la sectiunile de functionare si dezvoltare informatiile se completeaza numai la nivel de capitol.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
c) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” in formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare)
Formularul “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli” (anexa 7b la situatiile financiare), intocmit pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56), se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plati efectuate pentru raportarile aferente lunilor ianuarie – noiembrie, iar pentru raportarile aferente lunii decembrie se completeaza cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.
Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.
2.3. Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raporteaza lunar urmatoarele:
a) formularul “Plati restante” (anexa 30 la situatiile financiare) si formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare), care vor fi insotite de nota explicativa prevazuta la pct. 13 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) urmatorii indicatori din bilant: “Creante comerciale si avansuri”, cod rand 22, “Datorii comerciale si avansuri”, cod rand 61, “Contributii sociale”, cod rand 63.1, “Salariile angajatilor”, cod rand 72, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)”, cod rand 73.
Aceasta raportare va fi insotita de o nota explicativa pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati mai sus.

CAPITOLUL III
Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare

3.1. Termenul de depunere a situatiilor financiare trimestriale la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice prevazute la art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru trimestrul I 2012 este 10 mai 2012. Pentru trimestrele II si III, termenele sunt 9 august, respectiv 9 noiembrie 2012.
3.2. Situatiile financiare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) si (9) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.3. Situatiile financiare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.4. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate depun o copie de pe situatiile financiare centralizate la Directia generala de programare bugetara din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
3.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare si in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
3.6. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar conturile de executie bugetara solicitate prin prezentele norme metodologice si indicatori din bilant, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.
3.7. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice – Directia generala de metodologie contabila institutii publice – a raportarilor financiare lunare precizate la cap. II pct. 2.1 si 2.2 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. II pct. 2.3 este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare.
3.8. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Alte prevederi

4.1. Incepand cu luna ianuarie 2012, in Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, in functiunea conturilor 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” si 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa” se efectueaza urmatoarele modificari si completari:
4.1.(1) Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”
Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, potrivit legii.
Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele acordate, potrivit legii, iar in credit sumele restituite.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, potrivit legii.
Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” se debiteaza prin creditul contului:
5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”
– cu sumele acordate in timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile bugetului local, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Contul 4687 “Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” se crediteaza prin debitul contului:
5213 “Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”
– cu sumele restituite, primite in timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
4.1.(2) Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”
Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, potrivit legii.
Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele primite, potrivit legii, iar in debit sumele restituite.
Soldul creditor al contului reprezinta sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, potrivit legii, nerestituite.
Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” se crediteaza prin debitul contului:
5211 “Disponibil al bugetului local”
– cu sumele primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.
Contul 5197 “Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare” se debiteaza prin creditul contului:
5211 “Disponibil al bugetului local”
– cu sumele restituite pentru reintregirea excedentului anului precedent la nivelul sumelor acordate din acesta in cursul anului.

4.2. Monografia principalelor operatiuni
4.2.(1) Inregistrarea sumelor acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare:

4687 “Sume acordate din excedentul  = 5213 “Rezultatul executiei bugetare
anului precedent pentru acoperireadin anii precedenti”
golurilor temporare de casa si
pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare”/analitic
distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

4.2.(2) Inregistrarea sumelor primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare si la sectiunea de dezvoltare, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare:

5211 “Disponibil al bugetului local”= 5197 “Sume primite din excedentul
(cod 40.02.11)anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de
casa si pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare”/analitic distinct:
sectiunea de functionare

5211 “Disponibil al bugetului local”= 5197 “Sume primite din excedentul
(cod 40.02.13)anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de
casa si pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare”/analitic distinct:
sectiunea de dezvoltare

5211 “Disponibil al bugetului local”= 5197 “Sume primite din excedentul
(cod 40.02.14)anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de
casa si pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare”/analitic distinct:
sectiunea de dezvoltare

4.2.(3) La sfarsitul anului, restituirea sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalajele intre venituri si cheltuieli din timpul anului, precum si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, de la codurile bugetare de la care au fost incasate:

5197 “Sume primite din excedentul= 5211 “Disponibil al bugetului local”
anului precedent pentru acoperirea
golurilor temporare de casa si
pentru finantarea cheltuielilor
sectiunii de dezvoltare”/analitic
distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 “Rezultatul executiei bugetare din = 4687 “Sume acordate din excedentul
anii precedenti”  anului precedent pentru
acoperirea golurilor temporare de
casa si pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare”/analitic distinct:
– sectiunea de functionare
– sectiunea de dezvoltare

4.3. Pierderile din creante bugetare, care se inregistreaza ca urmare a scaderii din evidenta a creantelor neincasate in contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” sunt pierderile cauzate de situatiile precizate in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– in cazul debitorilor declarati insolvabili, daca la sfarsitul perioadei de prescriptie nu se constata dobandirea unor bunuri sau venituri urmaribile. In aceasta situatie, organele de executare vor proceda la scaderea creantelor fiscale din evidenta analitica pe platitor. Scaderea se face si in cursul perioadei de prescriptie, in cazul debitorilor persoane fizice decedati sau disparuti pentru care nu exista mostenitori care au acceptat succesiunea;
– creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, in conditiile legii;
– in situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei si adresei de infiintare a popririi sunt suportate de organul fiscal;
– creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.
4.4. Inregistrarile contabile prevazute la pct. 2.17.(4) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012, referitoare la majorarea, respectiv diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare, se pot efectua si in cursul exercitiului financiar in situatiile in care are loc o crestere, respectiv o diminuare a creantelor bugetare, potrivit legii.
4.5. Inregistrarile contabile prevazute la pct. 6.1.(1) si la pct. 6.1.(2) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012, se elimina.
In aplicarea prevederilor art. 16 alin. (8) – (10) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012, in contabilitatea beneficiarilor care primesc dobanzi la conturile de disponibil din prefinantare si a autoritatilor de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte se efectueaza urmatoarele operatiuni:
4.5.(1) La beneficiarii care nu deruleaza proiecte in parteneriat, precum si la liderii proiectelor derulate in parteneriat, in situatia in care evidentiaza dobanzi si comisioane de gestionare a conturilor proprii de disponibil din prefinantare:
a) Evidentierea dobanzilor de primit aferente conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinantarii:

5187 “Dobanzi de incasat”= 4584.1 “Sume de restituit
Autoritatilor de Certificare/
Autoritatilor de Management –
Fonduri externe nerambursabile
postaderare”

b) Incasarea dobanzilor:

560 “Disponibil al institutiilor= 5187 “Dobanzi de incasat”
publice finantate integral din
venituri proprii”
(562 “Disponibil al activitatilor
finantate din venituri proprii”
5151 “Disponibil in lei din fonduri
externe nerambursabile”)

c) Inregistrarea platii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil – in situatia in care acestea sunt considerate cheltuieli neeligibile de catre autoritatile de management:

4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor = 560 “Disponibil al institutiilor
de Certificare/Autoritatilor depublice finantate integral din
Management – Fonduri externevenituri proprii”
nerambursabile postaderare”(562 “Disponibil al activitatilor
finantate din venituri
proprii”
5151 “Disponibil in lei din
fonduri externe
nerambursabile”)

d) Virarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate si comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinantarii, in conturile de disponibilitati ale autoritatilor de management, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor = 560 “Disponibil al institutiilor
de Certificare/Autoritatilor depublice finantate integral din
Management – Fonduri externevenituri proprii”
nerambursabile postaderare”(562 “Disponibil al activitatilor
finantate din venituri
proprii”
5151 “Disponibil in lei din
fonduri externe
nerambursabile”)

e) Deducerea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, in situatia in care aceste sume nu sunt virate in conturile autoritatilor de management sau sunt identificate neconcordante intre sumele virate si sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor = 4583.1 “Sume de primit de la
de Certificare/Autoritatilor deAutoritatile de Certificare/
Management – Fonduri externe  Autoritatile de Management –
nerambursabile postaderare”Fonduri externe nerambursabile
postaderare”

4.5.(2). La beneficiarii care au calitatea de parteneri, in situatia proiectelor derulate in parteneriat:
a) Evidentierea dobanzilor de primit aferente conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinantarii:

5187 “Dobanzi de incasat”= 462 “Creditori”/analitic distinct
“Sume datorate liderului de
proiect reprezentand diferenta
dintre dobanzile acumulate si
comisioanele de gestionare a
conturilor de disponibil din
prefinantare”

b) Incasarea dobanzilor:

560 “Disponibil al institutiilor= 5187 “Dobanzi de incasat”
publice finantate integral din
venituri proprii”
(562 “Disponibil al activitatilor
finantate din venituri
proprii”
5151 “Disponibil in lei din
fonduri externe
nerambursabile”)

c) Inregistrarea platii comisioanelor de gestionare a conturilor de disponibil din prefinantare, in situatia in care acestea sunt considerate cheltuieli neeligibile de catre autoritatile de management:

462 “Creditori”/analitic distinct= 560 “Disponibil al institutiilor
“Sume datorate liderului de proiectpublice finantate integral din
reprezentand diferenta dintre venituri proprii”
dobanzile acumulate si comisioanele(562 “Disponibil al activitatilor
de gestionare a conturilor de  finantate din venituri
disponibil din prefinantare”proprii”
5151 “Disponibil in lei din
fonduri externe
nerambursabile”)

d) Virarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate si comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinantarii, in conturile de disponibilitati ale liderului de proiect, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

462 “Creditori”/analitic distinct= 560 “Disponibil al institutiilor
“Sume datorate liderului de proiectpublice finantate integral din
reprezentand diferenta dintre venituri proprii”
dobanzile acumulate si comisioanele(562 “Disponibil al activitatilor
de gestionare a conturilor de  finantate din venituri
disponibil din prefinantare”proprii”
5151 “Disponibil in lei din
fonduri externe
nerambursabile”)

e) Deducerea din rambursarea aferenta instrumentelor structurale a sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, in situatia in care aceste sume nu sunt virate in conturile de disponibilitati ale liderului de proiect sau sunt identificate neconcordante intre sumele virate si sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

462 “Creditori”/analitic distinct= 461 “Debitori”/analitic distinct –
“Sume datorate liderului de proiect”Lider”
reprezentand diferenta dintre
dobanzile acumulate si comisioanele
de gestionare a conturilor de
disponibil din prefinantare”

4.5.(3). La liderii de proiecte, in situatia in care se evidentieaza diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective, comunicate de catre partenerii de proiect:
a) Inregistrarea sumelor comunicate de parteneri in vederea raportarii autoritatilor de management:

461 “Debitori”/analitic distinct –  = 4584.1 “Sume de restituit
“Parteneri”  Autoritatilor de Certificare/
Autoritatilor de Management –
Fonduri externe nerambursabile
postaderare”

b) Incasarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

560 “Disponibil al institutiilor= 461 “Debitori”/analitic – “Parteneri”
publice finantate integral din
venituri proprii”
(562 “Disponibil al activitatilor
finantate din venituri proprii”
5151 “Disponibil in lei din fonduri
externe nerambursabile”)

c) Virarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate si comisioanele de gestionare a conturilor de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinantarii, in conturile de disponibilitati ale autoritatilor de management, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor = 560 “Disponibil al institutiilor
de Certificare/Autoritatilor depublice integral din venituri
Management – Fonduri externeproprii”
nerambursabile postaderare”(562 “Disponibil al activitatilor
finantate din venituri
proprii”
5151 “Disponibil in lei din
fonduri externe
nerambursabile”)

d) Deducerea din rambursarea aferenta instrumentelor structurale a sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, in situatia in care aceste sume nu sunt virate in conturile autoritatilor de management sau sunt identificate neconcordante intre sumele virate si sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor = 4583.1 “Sume de primit de la
de Certificare/Autoritatilor deAutoritatile de Certificare/
Management – Fonduri externe  Autoritatile de Management –
nerambursabile postaderare”Fonduri externe nerambursabile
postaderare”

e) Deducerea din rambursarea aferenta instrumentelor structurale a sumelor reprezentand diferenta dintre dobanda acumulata in conturile de disponibil dedicate exclusiv pentru primirea prefinantarii ale partenerilor si comisioanele de gestionare a conturilor respective, comunicate anterior de parteneri:

462 “Creditori”/analitic distinct – = 461 “Debitori”/analitic distinct –
“Parteneri””Parteneri”

4.5.(4) La autoritatile de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte:
a) Inregistrarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, comunicate de beneficiari:

4543.1.4 “Sume de recuperat de la= 4481 “Alte datorii fata de buget”
beneficiari – Instrumente
structurale, fonduri pentru
agricultura, fonduri de la
buget si alte fonduri”/
analitic distinct
“Dobanda acumulata in contul
de prefinantare”

b) Incasarea sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, cel tarziu inainte de depunerea ultimei cereri de rambursare:

5151.1 “Disponibil in lei din fonduri= 4543.1.4 “Sume de recuperat de la
externe nerambursabile, beneficiari – Instrumente
prefinantare si fondul destructurale, fonduri pentru
indisponibilitati temporare de  agricultura, fonduri de la
la bugetul de stat pentrubuget si alte fonduri”/
finantarea programelor  analitic distinct
operationale””Dobanda acumulata in contul
de prefinantare”

c) Virarea sumelor in contul de venituri al bugetului de stat:

4481 “Alte datorii fata de buget”= 5151.1 “Disponibil in lei din fonduri
externe nerambursabile,
prefinantare si fondul de
indisponibilitati temporare de
la bugetul de stat pentru
finantarea programelor
operationale”

d) Deducerea din rambursarea aferenta instrumentelor structurale, la plata finala, a sumelor reprezentand diferenta dintre dobanzile acumulate in conturile de disponibil din prefinantare si comisioanele de gestionare a conturilor respective platite, in situatia in care beneficiarii nu efectueaza viramentele sau sunt identificate neconcordante intre sumele virate de beneficiari si sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului:

4544 “Sume datorate beneficiarilor -= 4543.1.4 “Sume de recuperat de la
ONG-uri, societati comerciale beneficiari – Instrumente
etc. – Instrumente structurale,structurale, fonduri pentru
fonduri pentru agricultura,agricultura, fonduri de la
fonduri de la buget si altebuget si alte
fonduri”  fonduri”/analitic distinct
(4546 “Sume datorate  “Dobanda acumulata in contul
beneficiarilor – institutiide prefinantare”
publice – Instrumente structurale,
fonduri pentru agricultura,
fonduri de la buget si alte
fonduri”)

4.6. Inregistrarile contabile prevazute la pct. 6.2 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 24/2012, se elimina.
In aplicarea prevederilor art. 42 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in contabilitatea Autoritatii de certificare si plata si a autoritatilor de management care utilizeaza mecanismul platilor indirecte, se efectueaza urmatoarele operatiuni:
a) Inregistrarea sumelor reprezentand dobanzi aferente creantelor bugetare datorate bugetului Uniunii Europene sau bugetului de stat
– pentru suma aferenta instrumentelor structurale:

4543.1.3 “Sume de recuperat de la= 473 “Decontari din operatii in curs de
beneficiari – dobanzi/clarificare”/analitic distinct –
penalitati la debite -“Sume in curs de justificare la
Instrumente structurale” Autoritatea de Certificare si
Plata – dobanzi la debite”

– pentru suma aferenta fondurilor de la buget:

4543.2.3 “Sume de recuperat de la= 4564.1 “Sume de restituit bugetului –
beneficiari – dobanzi/  alte cheltuieli decat cele
penalitati la debite – Fonduri  eligibile”
de la buget”

b) Incasarea sumelor reprezentand dobanzi aferente creantelor bugetare:

5151.2 “Disponibil in lei din debite= 4543.1.3 “Sume de recuperat de la
recuperate aferente fondurilor  beneficiari – dobanzi/
structurale si fondurilor de la penalitati la debite –
buget”  Instrumente structurale”
(4543.2.3 “Sume de recuperat de la
beneficiari – dobanzi/
penalitati la debite –
Fonduri de la buget”)

c) Diminuarea sumelor avansate de Autoritatea de certificare si plata cu sumele recuperate de la beneficiari reprezentand dobanzi aferente creantelor bugetare:

473 “Decontari din operatii in curs de  = 4516.1 “Sume avansate de Autoritatea
clarificare”/analitic distinct – de Certificare si Plata –
“Sume in curs de justificare la  prefinantare”
Autoritatea de Certificare si (4516.2 “Sume avansate de Autoritatea
Plata – dobanzi la debite”de Certificare si Plata –
plati intermediare”)

4.7. La pct. A.16 “Monografia privind inregistrarea in contabilitatea beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pentru operatiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget”, pct. 12, 13, 15, 16 si 17 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, se elimina.
Virarea sumelor in conturile autoritatilor de management/agentiilor de plati, rezultate din prefinantare nejustificata, sume incasate in plus si nereguli, reprezinta o restituire a veniturilor incasate in plus, iar inregistrarea acestor operatiuni in contabilitatea beneficiarilor – institutii publice finantate integral din bugetul local (comune, orase, municipii, judete) se efectueaza astfel:
1. Inregistrarea debitelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare provenind din prefinantare nejustificata in termenul prevazut in contractul de finantare:

4585 “Avansuri primite de la= 4584.1 “Sume de restituit
Autoritatile de Certificare/Autoritatilor de Certificare/
Autoritatile de Management/ Autoritatilor de Management/
Agentiile de Plati reprezentand Agentiilor de Plati – Fonduri
prefinantare – Instrumente  externe nerambursabile
structurale, fonduri pentru postaderare”
agricultura, fonduri de la buget
si alte fonduri”

2. Inregistrarea sumelor incasate in plus (inaintea certificarii sumelor cuprinse in cererile de rambursare), a notelor de constatare a neregulilor, primite de la autoritatile de management/agentiile de plati:
2.1. In cursul aceluiasi exercitiu financiar in care s-au inregistrat veniturile
a) evidentierea sumelor datorate autoritatilor de management/agentiilor de plati reprezentand debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:

775 “Finantare din fonduri externe  = 4584.1 “Sume de restituit
nerambursabile postaderare”/ Autoritatilor de Certificare/
cod.45.02 “Sume primite de laAutoritatilor de Management/
Uniunea Europeana/alti donatori inAgentiilor de Plati/Fonduri
contul platilor efectuate si externe nerambursabile
prefinantari”postaderare”

b) evidentierea sumelor datorate autoritatilor de management/agentiilor de plati reprezentand debite aferente fondurilor de la buget (cofinantare si TVA):

778 “Venituri din contributia nationala = 4584.2 “Sume de restituit
aferenta programelor/proiectelor Autoritatilor de Certificare/
finantate din fonduri externeAutoritatilor de Management/
nerambursabile”/cod.42.02.20 Agentiilor de Plati – Fonduri
“Subventii de la bugetul de stat de la buget”
catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor
finantate din fonduri externe
nerambursabile postaderare”

2.2. In anii urmatori exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile, in timpul derularii proiectelor sau dupa finalizarea acestora
a) evidentierea sumelor datorate autoritatilor de management/agentiilor de plati reprezentand debite aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:

117.02 “Rezultatul reportat – bugetul= 4584.1 “Sume de restituit
local”Autoritatilor de Certificare/
Autoritatilor de Management/
Agentiilor de Plati – Fonduri
externe nerambursabile
postaderare”

b) evidentierea sumelor datorate autoritatilor de management/agentiilor de plati reprezentand debite aferente fondurilor de la buget (cofinantare si TVA):

117.02 “Rezultatul reportat – bugetul= 4584.2 “Sume de restituit
local”Autoritatilor de Certificare/
Autoritatilor de Management/
Agentiilor de Plati – Fonduri
de la buget”

3. Virarea sumelor in conturile autoritatilor de management/agentiilor de plati reprezentand prefinantare nejustificata, sume incasate in plus si nereguli
a) sume aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare:

4584.1 “Sume de restituit Autoritatilor = 5211 “Disponibil al bugetului local”
de Certificare/Autoritatilor de cod.45.02 “Sume primite de la
Management/Agentiilor de Plati -Uniunea Europeana/alti donatori
Fonduri externe nerambursabile  in contul platilor efectuate si
postaderare”prefinantari”

b) sume aferente fondurilor de la buget (cofinantare si TVA):

4584.2 “Sume de restituit Autoritatilor = 5211 “Disponibil al bugetului local”/
de Certificare/Autoritatilor de cod.42.02.20 “Subventii de la
Management/Agentiilor de Plati -bugetul de stat catre bugetele
Fonduri de la buget”locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate
din fonduri externe
nerambursabile”

4.8. Activele fixe corporale in curs se trec in categoria activelor fixe la finalizare dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz. Prin urmare, la functiunea contului 231 “Active fixe corporale in curs”, prevazut in Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, la sintagma “receptia finala” se elimina cuvantul “finala”.
4.9. Angajamentele asumate in numele si in contul statului de catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantatului (garantiile), conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, se inregistreaza in debitul contului in afara bilantului 8082 “Datorii contingente”. In creditul contului se inregistreaza garantiile pentru care se produce incetarea valabilitatii, conform legii. Pentru sumele inregistrate in acest cont, institutiile in cauza vor intocmi o nota explicativa in care sa prezinte o scurta descriere a naturii datoriei contingente.
4.10. Institutiile care au inregistrat provizioane vor intocmi o nota explicativa in care sa prezinte o scurta descriere a naturii obligatiei, valoarea contabila la inceputul si la sfarsitul perioadei, provizioanele suplimentare inregistrate in cursul perioadei, inclusiv cresterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) in cursul perioadei, valorile neutilizate si reluate la venituri in timpul perioadei (anulate). Nu sunt necesare informatii comparative.

ANEXA 1
la normele metodologice
(Anexa nr. 41 la situatiile financiare)

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
– rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
– rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1. la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu soldul contului 121 “Rezultatul patrimonial” in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli);
2. la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ca urmare a efectuarii inregistrarii:

121.09 “Rezultatul patrimonial” = 520 “Disponibil al bugetului de stat”;

2′. la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ca urmare a efectuarii inregistrarilor la nivelul unitatilor teritoriale subordonate:

891 “Bilant de deschidere”  = 121 “Rezultatul patrimonial” sau:
121 “Rezultatul patrimonial”= 892 “Bilant de inchidere”;

3. in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, datorita efectuarii inchiderii contului de finantare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.

– rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)
– rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod 02)

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1. la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu soldul contului 121 “Rezultatul patrimonial” in cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat si din bugetul local (de exemplu, scoli);
2. la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ca urmare a efectuarii inregistrarii:

121.09 “Rezultatul patrimonial” = 520 “Disponibil al bugetului de stat”;

2′. la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, ca urmare a efectuarii inregistrarilor la nivelul unitatilor teritoriale subordonate:

891 “Bilant de deschidere”  = 121 “Rezultatul patrimonial” sau:
121 “Rezultatul patrimonial”= 892 “Bilant de inchidere”;

3. in cazul Trezoreriei Centrale a Statului, datorita efectuarii inchiderii contului de finantare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03)
– rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03)
– rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03)

NOTA:
Corelatiile de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora, se vor respecta urmatoarele corelatii:
– rd. 41 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04)
– rd. 41 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04)

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04)
– rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie data de ……….” (cod form. 04);
– rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 04).

Corelatii intre formularele de situatii financiare “Bilant” (cod form. 01) si anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31)
– rd. 22.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 01 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31);
– rd. 22.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 01 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17)
– rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 04 col. 02 din formularul 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 77 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 77 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25)
– rd. 84 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 84 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 85 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 85 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 86 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 18 col. 01 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 86 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 18 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 19 col. 01 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 19 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (Cod 01) = rd. 20 col. 01 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = rd. 20 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 90 col. 01 din formularul “Bilant” (Cod 01) = rd. 21 col. 01 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25);
– rd. 90 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = rd. 21 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25).

NOTA:
In cazul in care soldul contului 117 “Rezultatul reportat”, la sfarsitul anului, din col. 4 a anexei 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25), este de semn contrar soldului initial, se va inscrie pe randul corespunzator lui, astfel:
– soldul final creditor cu minus se va inscrie la rd. 18 ca sold final debitor;
– soldul final debitor cu minus se va inscrie la rd. 17 ca sold final creditor.
In mod similar se va proceda si in cazul contului 121″ Rezultatul patrimonial”.
Indicatorul “Total capitaluri proprii” de la rd. 21 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) se determina numai pentru col. 1 “Sold la inceputul anului” si col. 4 “Sold la sfarsitul anului”.

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexele 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” si 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile”
– rd. 03 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 05 col. 03 din formularul anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod form. 26) – rd. 05 col. 18 din formularul anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 04. col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28);
– rd. 03 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 05 col. 22 din formularul anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 04 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 03 din formularul anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod form. 26) – rd. 14 col. 18 din formularul anexa 35a “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 06 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 07 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 08 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 12 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 13 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28) + rd. 14 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28);
– rd. 04 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 22 din formularul anexa 35a, “Situatia activelor fixe amortizabile” (cod form. 27) + rd. 06 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 07 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 08 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 12 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 13 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) + rd. 14 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 06 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 04 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 28);
– rd. 06 col. 02 din formularul “Bilant” (Cod 01) = rd. 15 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29).

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17)

Titluri de participare
– rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Creante comerciale si avansuri
– rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (Cod 17);
– rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Creantele bugetului general consolidat
– rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (Cod 17).

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului.
In locul acestora, se vor respecta urmatoarele corelatii:

Creantele bugetului general consolidat
– rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeana
– rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Conturi la trezorerie, casa in lei
– rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie
– rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Conturi la institutii de credit, Banca Nationala a Romaniei, casa in valuta
– rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie
– rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 35 + rd. 40 + rd. 56 + rd. 59 + rd. 83) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

NOTA:
Corelatiile de la rd. 33, 33.1, 35 si 35.1 nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora, se vor respecta urmatoarele corelatii:
– rd. 41 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 41 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 41.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 41.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Datorii comerciale si avansuri
– rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Imprumuturi pe termen lung
– rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 393 + rd. 445) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile
– rd. 64 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 478 + 479 + 480) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 64 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 478 + 479 + 480) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene
– rd. 66 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 66 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Imprumuturi pe termen scurt
– (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora, se vor respecta urmatoarele corelatii:

Imprumuturi pe termen scurt
– (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Salariile angajatilor
– rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
– rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ………..” (cod form. 03) si anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17)
– rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

NOTA:
Corelatiile de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora, se vor respecta urmatoarele corelatii:
– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ………” (cod 17);
– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) si anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17)
– rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 54) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 54) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

NOTA:
Corelatiile de mai sus nu se respecta in cazul Trezoreriei Centrale a Statului. In locul acestora, se vor respecta urmatoarele corelatii:
– rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17);
– rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de ……….” cu anexa 40 a “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17)
Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de ……….” (cu exceptia FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40 a “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17).

NOTA:
Corelatia dintre totalul general col. 03 din formularul anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de ……….” = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40 a “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia centrala la data de ……….” (cod 17) nu se va respecta cu valoarea participatiilor la Fondul Monetar International (FMI) detinute de catre Ministerul Finantelor Publice.

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29)
– rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 15) col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile (cod form. 29);
– rd. (01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) = rd. 17 de la col. 18 la 22 din formularul anexa nr. 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29).

NOTA:
Corelatiile intre anexa 34 “Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii” (cod form. 25) si anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) nu se respecta in cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale.

Corelatii in cadrul formularului anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29)
– rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 15) col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13) col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa nr. 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (02 + 03) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (06 + 07 + 08 + 12 + 13 + 14 + 15) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29);
– rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29) = rd. (04 + 16) de la col. 4 la col. 17 din formularul anexa nr. 35b “Situatia activelor fixe neamortizabile” (cod form. 29).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)
– rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);
– rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1. La unitatile administrativ-teritoriale:
In cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat, si din bugetul local (de exemplu, scoli), in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al institutiilor subordonate finantate din bugetul de stat, in timp ce in “Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.
– rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);
– rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarele situatii:
1. La unitatile administrativ-teritoriale:
In cazul institutiilor publice de subordonare locala cu finantare si din bugetul de stat, si din bugetul local (de exemplu scoli), in bilantul centralizat al unitatii administrativ-teritoriale se va prelua si rezultatul patrimonial al institutiilor subordonate finantate din bugetul de stat, in timp ce in “Contul de rezultat patrimonial” al bugetului local acesta nu va fi preluat.

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ………..” (cod form. 03)
– (rd. 33) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03);
– (rd. 33) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04)
– (rd. 35) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04);
– (rd. 35) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18)

Titluri de participare
– rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………” (cod 18);
– rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………” (cod 18).

Creante comerciale si avansuri
– rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Creantele bugetului general consolidat
– rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeana
– rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Conturi la trezorerie, casa in lei
– rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie
– rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Conturi la institutii de credit, Banca Nationala a Romaniei, casa in valuta
– rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie
– rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Datorii comerciale si avansuri
– rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….”(cod 18);
– rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Imprumuturi pe termen scurt
– (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ………” (cod 18).

Salariile angajatilor
– rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
– rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Imprumuturi pe termen lung
– rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 296) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) si anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18)
– rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 13 +rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) si anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18)
– rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18)
– rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18);
– rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 31 b “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” si anexa 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18)
Totalul general col. 12 din formularul anexa 31 b “Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici” = rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02 din formularul 40 b “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de ……….” (cod 18).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Corelatii intre formularul “Bilant” (cod 01) si formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02)
– rd. 87 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);
– rd. 88 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:
La Casa Nationala de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. “Asigurari si asistenta sociala” preluat de la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor,
Serviciul Roman de Informatii la finele exercitiului.
– rd. 87 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02);
– rd. 88 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul “Contul de rezultat patrimonial” (cod. 02).

NOTA:
Corelatiile nu se respecta in urmatoarea situatie:
La Casa Nationala de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03. “Asigurari si asistenta sociala” preluat de la Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii.

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03)
– (rd. 33) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03);
– (rd. 33) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04)
– (rd. 35) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04);
– (rd. 35) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04).

“Bilant” (cod form. 01) si anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19)

Titluri de participare
– rd. 08 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 08 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Creante comerciale si avansuri
– rd. 10 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 10 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 22 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 22 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Creantele bugetului general consolidat
– rd. 24 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 24 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeana
– rd. 26 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 26 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Conturi la trezorerie, casa in lei
– rd. 33 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 33 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie
– rd. 33.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 33.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Conturi la institutii de credit, Banca Nationala a Romaniei, casa in valuta
– rd. 35 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 35 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie
– rd. 35.1 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 35.1 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Datorii comerciale si avansuri
– rd. 53 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 53 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 61 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 61 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Imprumuturi pe termen lung
– rd. 54 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 54 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 248 + rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Imprumuturi pe termen scurt
– (rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + 275) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– (rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = (rd. 229 + 275) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Salariile angajatilor
– rd. 72 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 72 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
– rd. 73 col. 01 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 73 col. 02 din formularul “Bilant” (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) si anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19)
– rd. 14 col. 02 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = rd. 04 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 15 col. 02 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = rd. 04 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data de ……….” (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) si anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19)
– rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 “Situatia fluxurilor de trezorerie la data ……….” (cod form. 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) si anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19)
– rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 04 col. 02 din formularul 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19);
– rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 “Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei” (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19).

Corelatii intre formularele de situatii financiare

Anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de ……….” si anexa 40 c “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19)
Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 “Situatia actiunilor detinute de institutiile publice, in numele statului roman, la societatile comerciale, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine la data de ……….” = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul 40c “Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de ……….” (cod 19)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close