Abrogarea art. 29 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare

In M. Of. nr. 253 din 13 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 277/2012 pentru abrogarea art. 29 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2012.

Din cuprins:
ART. I
Articolul 29 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorului-sef si a inspectorului-sef adjunct ai Inspectiei Judiciare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 21 martie 2012, se abroga.
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Metodologia pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile si posturile ramase libere in urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicina

In M. Of. nr. 253 din 13 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 386/3715/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile si posturile ramase libere in urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicina.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile si posturile ramase libere in urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicina, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala resurse umane si certificare, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii si Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

METODOLOGIE
pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc, sesiunea 20 mai 2012, pentru locurile si posturile ramase libere in urma sesiunii 20 noiembrie 2011 pentru domeniul medicina

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 20 mai 2012 concurs de intrare in rezidentiat pentru posturile si pe locurile ramase neocupate in sesiunea 20 noiembrie 2011, pentru domeniul medicina. Concursul se desfasoara numai in centrul universitar Bucuresti.
ART. 2
(1) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post au fost aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.
(2) Numarul de locuri pe specialitati si pe centre universitare de pregatire a fost aprobat prin ordin al ministrului sanatatii.
ART. 3
(1) Pentru organizarea acestui concurs este desemnata o comisie centrala de rezidentiat, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ai universitatilor de medicina si farmacie din Romania, aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii.
(2) Pentru centrul universitar Bucuresti care organizeaza concursul se desemneaza o comisie locala de concurs, aprobata prin act administrativ al rectorului universitatii.
(3) Intreaga responsabilitate privind organizarea si desfasurarea concursului, alcatuirea clasificarilor si alegerea locurilor apartine comisiei locale de rezidentiat.
ART. 4
(1) Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe o durata de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezinta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de intrebari.
(3) Ocuparea locurilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor publicate. Pentru rezidentiatul pe post clasificarea se face pe fiecare judet in parte.
(4) Medicii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata de pregatire prin rezidentiat, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile de pregatire.
(5) Medicii care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica care a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5
Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in specialitatea pentru care au optat, in maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.
ART. 6
In baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, rezidentii pot efectua cumul de functii numai in conditiile respectarii integrale a curriculei si programului de pregatire, stabilite pentru toti rezidentii, in cursul diminetii.
ART. 7
Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt facute publice prin presa, radio, TV, iar cele de detaliu pe pagina de internet a Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, prin publicare in ziarul “Viata medicala”, precum si pe internet, la adresele www.rezidentiat.info sau www.ms.ro

CAPITOLUL II
Tematica, bibliografie, intrebari

ART. 8
Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta au fost publicate in ziarul “Viata medicala” nr. 11 din 18 martie 2011. Tematicile pot fi accesate pe paginile de internet www.rezidentiat.info, www.ms.ro si, respectiv, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie din Romania.
ART. 9
(1) Seturile de intrebari sunt create de un grup de lucru aflat intr-un sediu securizat. Coordonatorul grupului de lucru este desemnat de presedintele comisiei locale de rezidentiat, iar numele lui este facut public doar dupa inchiderea concursului.
(2) Coordonatorul raspunde de corectitudinea formularii intrebarii, alegerea raspunsurilor corecte, de pastrarea secretului intrebarii si al raspunsului corect, precum si de raspunsul la contestatii. Coordonatorul semneaza pentru setul de intrebari formulate de grupul de lucru respectiv.
(3) Coordonatorul da avizul “bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor cu intrebari.

CAPITOLUL III
Inscrierea candidatilor

ART. 10
(1) La concurs se pot prezenta:
a) candidatii care au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
b) rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) specialistii care doresc sa efectueze pregatire in cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca;
d) candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta.
(2) Candidatii trebuie sa fie apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.
ART. 11
A doua specialitate se poate obtine numai in regim cu taxa. Taxa anuala pentru efectuarea celei de-a doua specialitati prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate fara concurs de rezidentiat.
ART. 12
(1) Inscrierile pentru rezidentiatul pe loc se fac la directiile de sanatate publica, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs, in perioada 17 – 27 aprilie 2012 inclusiv. Inscrierile la rezidentiatul pe post se vor face la directia de sanatate publica a judetului pentru care candidatii doresc sa concureze, in aceeasi perioada.
(2) Publicatia de concurs cuprinde:
a) data, locul si ora desfasurarii concursului;
b) conditiile de participare;
c) locul si perioada de inscriere;
d) numarul de locuri pe specialitati si centre de pregatire;
e) lista posturilor;
f) informatii generale.
ART. 13
(1) Dosarul de inscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate/pasaport, domeniul pentru care concureaza, pentru cei care candideaza la rezidentiatul pe loc, si, respectiv, judetul pentru cei care candideaza la rezidentiatul pe post. In cerere, candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet;
b) xerocopia buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic. Absolventii din promotia 2011 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta;
d) adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
e) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;
f) copia legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele;
g) chitanta de plata a taxei de concurs (300 lei/participant). Taxa de concurs este stabilita de Ministerul Sanatatii si se achita in contul ministerului care va fi indicat prin publicatia de concurs.
(2) Candidatii care vor depune mai multe dosare de concurs pe post sau pe loc vor fi exclusi din listele de candidati.
ART. 14
Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sanatate publica alcatuiesc o singura lista cu candidatii, in ordinea alfabetica a numelor, care cuprinde urmatoarele rubrici:
(…)
ART. 15
(1) Directiile de sanatate publica, dupa centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii inscrisi, redacteaza, in ordine alfabetica, lista finala cu candidatii inscrisi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sanatatii in cel mult doua zile lucratoare de la incheierea inscrierilor, la adresa rezidentiat@ms.ro. Tabelele originale vor fi transmise Ministerului Sanatatii pana cel tarziu la data de 3 mai 2012. Ministerul Sanatatii va centraliza listele cu candidatii si pana la data de 4 mai 2012 va comunica Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti numarul de candidati la concurs, urmand ca pana la data de 8 mai 2012 sa transmita in format electronic listele nominale ale candidatilor.
(2) Repartizarea candidatilor pe sali se face in ordine alfabetica.
(3) La data de 17 mai 2012, candidatii pot afla sala si cladirea (locatia) probei de concurs vizitand pagina de internet a Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti sau site-ul www.rezidentiat.info sau www.ms.ro
(4) Cu cel putin 24 de ore inainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati in sala respectiva.

CAPITOLUL IV
Desfasurarea concursului

ART. 16
(1) Concursul se desfasoara in ziua de duminica, 20 mai 2012.
(2) In dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sala si supraveghetorii lipesc, in dreptul fiecarui loc din sala, o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat in listele candidatilor.
(3) Incepand cu ora 8,30, candidatii pot intra in sala in care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza in fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti in sala de concurs.
ART. 17
(1) Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot – sotie, frati – surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati in sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe intre ei. In cazul in care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala.
(2) Candidatii sunt asezati in sala in asa fel incat sa ramana cel putin un loc liber intre 2 candidati.
(3) In prezenta candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.
ART. 18
(1) Incepand cu ora 9,00 se impart candidatilor grilele pentru raspuns si cate o carioca neagra pentru completarea grilei (atat pentru completarea raspunsurilor considerate corecte, cat si pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru raspuns se impart dupa algoritmul urmator:
– randul 1 primeste grile tip A si B, conform urmatoarei scheme:
A – B – A – B – A – B – etc.
– randul 2 primeste grile tip C si D, conform urmatoarei scheme:
C – D – C – D – C – D – etc.
– randul 3 primeste grile tip A si B, conform urmatoarei scheme:
B – A – B – A – B – A – etc.
– randul 4 primeste grile tip C si D, conform urmatoarei scheme:
D – C – D – C – D – C – etc.
Incepand cu randul 5 se repeta schema de mai sus (randul 5 = randul 1, randul 6 = randul 2 etc.) pana ce toti candidatii vor primi o grila de raspuns.
(2) Se procedeaza la verificarea de catre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz in care grila respectiva este inlocuita. Fiecare candidat completeaza apoi datele personale in spatiul special de pe grila, cu litere majuscule.
(3) Seful de sala si supraveghetorii verifica corectitudinea datelor inscrise, confruntandu-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de banca. Dupa aceasta operatiune, actul de identitate al fiecarui candidat ramane pe banca pe toata durata probei scrise. Candidatii poarta intreaga responsabilitate asupra datelor personale inscrise pe grila.
(4) Sacii sigilati continand caietele cu intrebari sunt adusi in sali in jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatata de seful de sala si de 3 candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se desigileaza sacii in toate salile de concurs. Se impart apoi candidatilor caietele cu intrebari, tinandu-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul in care in sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet incepe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sala noteaza intervalul temporal la loc vizibil (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hartie, care este afisata) si informeaza candidatii despre ora de incepere si ora de terminare a concursului.
(5) Fiecare candidat verifica caietul cu intrebari, fiind schimbate caietele cu greseli de tiparire, precum si corespondenta intre caietul cu intrebari si tipul de grila primit anterior.
(6) Intreaga responsabilitate asupra corespondentei dintre tipul de grila si cel al caietului cu intrebari revine candidatului.
(7) Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor cu caietele cu intrebari (ora 10,00) nu mai au acces in sala de concurs.
(8) In timpul concursului candidatii nu au voie sa consulte niciun fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate intr-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pana la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita si telefoanele mobile, inchise pe toata durata probei de concurs.
(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns. Caietul cu intrebari ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, parasesc sala in primele 3 ore de concurs.
(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare in procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de raspuns si caietul cu intrebari, sub semnatura, si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la inceperea concursului. Seful de sala scrie pe grila lor “Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza carora, in lista finala, pentru candidatul care s-a retras se face mentiunea “Retras din concurs”. Dupa parasirea salii, niciunui candidat nu ii mai este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei in care un candidat are necesitati fiziologice, caz in care este insotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.
(11) Grilele de raspuns bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Corectura acestor grile se face in mod electronic, in sala de concurs, in prezenta autorului si a inca 2 candidati din sala respectiva, care vor fi nominalizati in procesul-verbal al salii si care vor semna pe acesta si pe grilele candidatilor. Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si unitatile de memorie externa. Pe durata corectarii lucrarilor candidatii raman pe locurile stabilite la intrarea in sala.
(12) Grilele de raspuns cu mentiunea “Retras din concurs” se ambaleaza separat.
(13) Grilele de raspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poarta mentiunea “Anulat”.
(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea “Retras din concurs” si grile “Anulat”) se mentioneaza sala, numarul de candidati, numarul de grile corectate, respectiv “Retras din concurs”, “Anulat”.
(15) Sefii de sala completeaza un proces-verbal privind numarul de candidati inscrisi, candidati prezenti, grile de raspuns, caiete cu intrebari si unitati de memorie externa returnate. Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sala, supraveghetori si 3 candidati.
(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse in saci, care sunt sigilati la randul lor si predati reprezentantilor comisiei locale de rezidentiat. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali, care se gasesc la reprezentantul desemnat de comisia locala de rezidentiat, raspunzator de locatia respectiva de concurs.
(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei locale de rezidentiat. Camerele in care se depoziteaza sacii sunt sigilate de presedintele comisiei locale de rezidentiat si sunt puse sub paza.

CAPITOLUL V
Clasificarea candidatilor

ART. 19
Presedintele comisiei locale de rezidentiat, precum si colectivele care au alcatuit intrebarile de concurs sunt prezenti in ziua concursului, incepand cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu raspunsuri sunt multiplicate in prezenta membrilor comisiei locale de rezidentiat si transmise in sali prin delegati insotiti de personal de paza (2 – 3 persoane pentru fiecare corp de cladire), in plicuri sigilate. Plicul este inmanat sefului de sala de catre delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si dupa predarea de catre candidati a grilelor pentru corectat.
ART. 20
(1) Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati in termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor in salile de concurs. Contestatiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de catre Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti.
(2) Comisia locala de rezidentiat analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitive se face prin publicarea pe pagina de internet a Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti si pe www.rezidentiat.info si prin afisarea la sediul comisiei locale de concurs, constituind raspunsul la contestatiile primite.
(3) In urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.
(4) Daca in urma contestarii intrebarilor, comisia apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces-verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective pentru toti candidatii.
ART. 21
(1) Prelucrarea rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitive se face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia locala de rezidentiat si desemnati de rector. Membrii acestei comisii nu au voie sa introduca sau sa scoata din sala respectiva niciun fel de material. In sala respectiva nu au acces decat persoanele care formeaza comisia mentionata.
(2) Grila corecta ramasa definitiva este aplicata tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent daca au contestat sau nu grila cu raspunsuri anuntata in salile de concurs.
ART. 22
Inainte de alcatuirea clasificarilor, comisia desemnata la art. 21 alin. (1) procedeaza la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecarui colet, semnaland intr-un proces-verbal eventualele neconcordante.
ART. 23
(1) Clasificarea rezulta in urma unificarii electronice a rezultatelor stabilite ca urmare a aplicarii grilei corecte ramase definitiva. Clasificarea pentru rezidentiatul pe loc se face separat de clasificarea pentru rezidentiatul pe post. Clasificarea pentru rezidentiatul pe post se face pentru fiecare judet in parte.
(2) Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti are obligatia de a transmite, in format electronic, Ministerului Sanatatii, cu cel putin 72 de ore inainte de afisare, clasificarile definitive, in vederea emiterii ordinului ministrului sanatatii de confirmare a rezultatelor concursului.

CAPITOLUL VI
Rezultate. Alegerea postului sau a locului in specialitate si a centrelor de pregatire

ART. 24
(1) Data afisarii clasificarilor pe domenii, pe loc si post, este anuntata in timp util prin mass-media si pe paginile de internet ale Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti si pe site-ul www.rezidentiat.info sau www.ms.ro
(2) Clasificarile, data si locul alegerii locurilor in specialitate si a centrelor de pregatire, precum si data si locul repartitiei candidatilor promovati la concursul de rezidentiat pe post sunt afisate la sediul comisiei locale de concurs si pot fi accesate pe paginile de internet ale Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti si pe site-urile www.rezidentiat.info sau www.ms.ro
ART. 25
(1) Alegerea locului in specialitate si a centrelor de pregatire se va face in centrul universitar Bucuresti pe baza punctajului obtinut la concurs si a clasificarilor, intr-o data care se va face publica prin afisare pe internet, in intervalul orar 9,00 – 21,00. Pentru alegerea locurilor, candidatii se vor prezenta in ziua si locatia anuntate din centrul universitar Bucuresti. In urma alegerii locului si a centrului de pregatire in specialitate, se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnaturile candidatilor) in termen de 3 zile lucratoare.
(2) Candidatii care au concurat la rezidentiatul pe post si care au obtinut punctaj de promovare se vor prezenta la directiile de sanatate publica din judetul pentru care au concurat, in prima zi lucratoare dupa efectuarea repartitiei candidatilor admisi la rezidentiatul pe loc, la orele 9,00. Primii clasati vor primi dispozitie de repartizare pentru postul pentru care opteaza. In cazul in care candidatii cu punctaj de promovare sau imputernicitii acestora nu sunt prezenti la repartitie, comisia constituita la nivelul directiei de sanatate publica consemneaza in procesul-verbal intocmit in acest sens absenta, cu mentionarea orei si minutului apelului. Candidatii prezenti la repartitie care refuza alegerea unui post vor semna in acest sens pe procesul-verbal. Directiile de sanatate publica vor inainta Ministerului Sanatatii la fax nr. 021-2556406 sau 021-2555045 un tabel cu candidatii care au primit repartitii pentru rezidentiatul pe post in urmatoarea zi dupa eliberarea dispozitiilor si o copie a procesului-verbal. Pregatirea in specialitate a acestora se va efectua in centrele universitare nominalizate prin publicatia de concurs.
ART. 26
Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti in data, ora si locul fixate pentru alegerea postului sau a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs.

CAPITOLUL VII
Exemplificari privind tipurile de intrebari si modul de punctare

ART. 27
Caietele de concurs au un numar de 200 de intrebari pentru fiecare domeniu. Toate intrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de comisia locala de rezidentiat si sunt diferite de cele deja publicate.
ART. 28
(1) Cele 200 de intrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt intrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare intrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste intrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, intrebarea se anuleaza (punctaj 0);
b) 75% din total sunt intrebari tip complement multiplu cu 2 – 4 raspunsuri corecte; fiecare intrebare cu raspunsuri corecte este notata cu 5 puncte; daca la aceste intrebari candidatul marcheaza mai putin de doua sau mai mult de 4 raspunsuri, intrebarea se anuleaza (punctaj 0).
(2) In caietul de concurs se precizeaza intrebarile de tip complement simplu si intrebarile de tip complement multiplu.
Exemplu de punctare:
A B C D E = intrebare cu doua raspunsuri corecte A si C
– In cazul in care candidatul marcheaza corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:
A B C D E
X X
1 1 1 1 1 = 5 puncte
– In cazul in care candidatul marcheaza A si B, primeste 3 puncte, astfel:
A B C D E
X X
1 0 0 1 1 = 3 puncte
(3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic in functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la intrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare.
(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta in 100 de intrebari din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 de ore inainte de sustinerea probei, intr-un sediu securizat. Aceasta proba are loc in ziua de sambata, 26 mai 2012, in centrul universitar Bucuresti. Corectura se face in mod electronic in sala de concurs, in prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare figureaza in clasificare in ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.
(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

CAPITOLUL VIII
Probleme de organizare

ART. 29
Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:
a) publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfasurare a concursului;
b) stabilirea numarului de locuri si de posturi si al centrelor de pregatire, conform prevederilor legale;
c) rezolvarea problemelor financiare (incasarea taxei de concurs, cheltuieli pentru publicarea anunturilor, intretinere site, materiale de concurs, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).
ART. 30
Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat, la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:
a) inchirierea salilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali, avandu-se grija sa ramana in fiecare sala 1 – 3 locuri libere (in functie de capacitatea salii) si verificarea cu o saptamana inainte de concurs a conditiilor de lucru din sala respectiva (caldura, lumina, aerisire, scaune bune etc.) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
b) asigurarea materialelor necesare intregii sesiuni (hartie, carioci de culori diferite, hartie de impachetat, plicuri pentru grile, sfoara, unitatile de memorie externa, clesti pentru sigilat etc.) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
c) organizarea supravegherii concursului – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat care are urmatoarele atributii:
– asigurarea unui numar suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sala);
– desemnarea sefilor de cladire, de sala si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;
– instruirea acestora cu o saptamana inainte de concurs;
d) intocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si impartirea candidatilor pe sali in functie de capacitatea fiecareia, afisarea listelor si transmiterea acestora spre webmaster pentru publicare pe internet – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
e) elaborarea si tiparirea instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala, supraveghetori si candidati – coordonator este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
f) elaborarea si tiparirea documentelor nesecrete (procese-verbale, diferentiate pentru sefii de cladiri si de sala, de predare-primire a sacilor cu caiete cu intrebari si de predare-primire de la sfarsitul concursului pentru plicurile cu grile corectate, unitatile de memorie externa, plicurile cu grile anulate sau nefolosite, grilele “Retras din concurs”, caietele cu intrebari nefolosite, atat cele ale sefilor de sala catre sefii de cladire, cat si cele ale sefilor de cladire catre comisia locala de rezidentiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori, grile de raspuns – responsabila este comisia locala de rezidentiat;
g) tiparirea caietelor cu intrebari intr-un sediu securizat (personalul care va lucra in acest sediu nu are voie sa comunice cu exteriorul si nici sa paraseasca sediul pana in ziua de 20 mai 2012, ora 11,00) si va semna o declaratie de confidentialitate, conform modelului transmis de Ministerul Sanatatii) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
h) transportul caietelor cu intrebari la salile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia locala de rezidentiat, pregatirea masinilor si a personalului de insotire – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
i) pregatirea pentru corectura, dupa aducerea in sali a aparaturii electronice, si asigurarea personalului necesar, altul decat sefii de sala sau supraveghetorii – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
j) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
k) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispozitie de Ministerul Sanatatii) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
l) stabilirea grilei de raspuns – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
m) stabilirea clasificarilor finale in ordinea descrescatoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3) si (4), pe domenii – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
n) afisarea clasificarilor finale – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
o) crearea unei pagini web in care se publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale in ordinea clasificarii etc.) – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat;
p) alegerea posturilor si a locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregatire – responsabil este presedintele comisiei locale de rezidentiat.
ART. 31
(1) Pregatirea materialelor necesare desfasurarii concursului presupune realizarea grilelor pentru raspuns, pregatirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu intrebari.
(2) Grilele pentru raspuns se tiparesc intr-un numar dublu fata de numarul candidatilor inscrisi pe liste plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preintampina posibilele dificultati generate de distributia diferita a fiecarui tip de grila in sali. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu, corespunzator cu notarea caietelor cu intrebari, astfel incat in sali candidatii care au locurile apropiate sa aiba grile si caiete de tipuri diferite.
(3) Pregatirea sacilor pentru sali continand toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu intrebari) se face de comisia locala de rezidentiat, in saptamana premergatoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, cladirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde urmatoarele materiale:
– colete sigilate cu grile pentru raspuns; numarul grilelor pentru raspuns este dublu fata de numarul candidatilor din sala respectiva (+ 10%), in asa fel incat sa se asigure posibilitatea schimbarii grilei cu una de acelasi tip, o data pentru fiecare candidat, in cazul in care candidatul a facut greseli si solicita schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numarul de candidati din sala respectiva, numarul de grile pentru raspuns continute de colet (numarul candidatilor din sala respectiva x 2 + 10%);
– pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de raspuns; numarul pixurilor-carioca este corespunzator numarului candidatilor din sala respectiva + 30% rezerva;
– plicuri format C4 pentru impachetarea grilelor corectate;
– coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc in plicuri;
– plicuri format C5 continand plumbii si sarma pentru sigilat sacii;
– banda adeziva pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate si a coletelor cu grile anulate si retrase din concurs;
– sfoara pentru legarea coletelor cu grile;
– hartie de impachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;
– sarme cu plumbi;
– pixuri-carioca de culoare rosie;
– prelungitoare pentru aparatura electronica;
– stampila de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sanatatii, care se aplica inclusiv pe grilele candidatilor (in spatiul “specialist desemnat”) si pe materiale din sala de concurs.
(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul comisiei locale de rezidentiat, cu doua zile inainte de concurs. Sediul este sigilat. In dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, continand cele de mai sus, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati de comisia special desemnata la locurile de desfasurare a concursului.
(5) Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu intrebari se desfasoara urmatoarele activitati:
a) presedintele comisiei locale de rezidentiat impreuna cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea intrebarilor pentru concurs isi alege grupurile de lucru pentru conceperea intrebarilor. Grupurile de lucru vor fi constituite din cadre didactice apartinand mai multor centre universitare; aceste grupuri de lucru vor fi facute publice in ziua concursului;
b) intrebarile sunt create dupa tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate in anumite conditii de punere in pagina si/sau pe discheta pe un anumit tipar;
c) caietele cu intrebari sunt alcatuite si multiplicate de colectivul special desemnat care lucreaza intr-un loc de unde nu are nicio legatura cu exteriorul si nu paraseste locul respectiv decat dupa minimum o ora de la inceperea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia locala desemnata dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicarii caietelor cu intrebari si ambalarii lor in sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate intr-un numar stabilit in functie de numarul candidatilor din fiecare sala, plus o rezerva de 20% pentru inlocuire, in cazul unor eventuale greseli de tiparire si pentru preintampinarea dificultatilor legate de distributia diferita a fiecarui tip in sala. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi intrebari, dar ordinea acestor intrebari este diferita pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;
d) dupa multiplicarea caietelor intr-un numar corespunzator din fiecare tip, acestea sunt impachetate, pachetele sunt sigilate cu banda adeziva si stampilate (stampila este emisa de comisia locala), puse in saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de comisia locala. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusa in sacul desemnat pentru fiecare sala de concurs;
e) in dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati la locul de desfasurare a concursului de comisia special desemnata. In fiecare masina se vor gasi minimum 2 insotitori (din care o persoana de paza-jandarm);
f) dupa terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele ramase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt impachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei locale de rezidentiat, unde se pastreaza pana dupa alegerea posturilor, a locurilor in specialitate si a centrelor de pregatire.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close