Republicare oficiala. HG 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 102/2005

In M. Of. nr. 239 din 9 aprilie 2012 a fost republicata Hotararea Guvernului nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se elibereaza cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene si membrilor lor de familie.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 852/2011 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European si pentru stabilirea formei si continutului documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor lor de familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 665 din 19 septembrie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
Hotararea Guvernului nr. 1.864/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.051 din 29 decembrie 2006.

ART. 1
(1) Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Se aproba forma si continutul certificatului de inregistrare si ale cartii de rezidenta permanenta care se elibereaza cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene, precum si ale cartii de rezidenta si ale cartii de rezidenta permanenta care se elibereaza membrilor de familie ai acestora, cetateni ai unor state terte, prevazute in anexele nr. 2 – 7.
ART. 2
Documentele prevazute la art. 1 alin. (2) se elibereaza titularilor dupa achitarea costului acestora, a costurilor operatiunilor de emitere, precum si, dupa caz, a altor taxe si tarife stabilite conform legii, in aceleasi conditii ca si pentru cetatenii romani.
ART. 3
(1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (2) vor fi realizate prin grija Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Materialele necesare producerii cartilor de rezidenta si cartilor de rezidenta permanenta prevazute la art. 1 alin. (2) se achizitioneaza de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si se distribuie cu titlu gratuit Oficiului Roman pentru Imigrari.
(3) Confectionarea cartilor de rezidenta si cartilor de rezidenta permanenta prevazute la art. 1 alin. (2) se realizeaza de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.
(4) Contravaloarea cartilor de rezidenta si cartilor de rezidenta permanenta prevazute la art. 1 alin. (2) se constituie venit la bugetul de stat.
(5) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Oficiul Roman pentru Imigrari si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor vor incheia un protocol de colaborare in vederea producerii documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora.
ART. 4
(1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora, care isi exercita dreptul de rezidenta in Romania si care au obtinut anterior un drept de sedere potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa se prezinte la formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari in vederea preschimbarii documentelor eliberate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele corespunzatoare, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata.
(2) Preschimbarea documentelor prevazute la alin. (1) se efectueaza cu aplicarea dispozitiilor art. 2.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), documentele eliberate cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi retinute de catre autoritatile competente si transmise de indata Oficiului Roman pentru Imigrari, titularul fiind indrumat sa se adreseze formatiunii teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari pe raza careia acesta declara ca si-a stabilit rezidenta, in vederea eliberarii documentelor prevazute in art. 13, art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (1) si art. 22 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata.
(4) Autoritatile competente prevazute la alin. (3) sunt:
a) Oficiul Roman pentru Imigrari;
b) Inspectoratul General al Politiei Romane;
c) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;
d) Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 6
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene

ART. 1
Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

SECTIUNEA 1
Proceduri privind intrarea si iesirea de pe teritoriul Romaniei

ART. 2
(1) In vederea obtinerii vizei de intrare in Romania, membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene trebuie sa prezinte:
a) cererea-tip;
b) pasaportul valabil;
c) pasaportul sau cartea de identitate a cetateanului Uniunii Europene, in copie si in original, sau copia unuia dintre aceste documente in situatia in care cetateanul Uniunii Europene se afla deja pe teritoriul Romaniei;
d) documente din care rezulta ca solicitantul de viza urmeaza sa il insoteasca pe cetateanul Uniunii Europene al carui membru de familie este sau sa se alature acestuia, pe teritoriul Romaniei. In cazul in care cetateanul Uniunii Europene este inregistrat cu rezidenta pe teritoriul Romaniei, este suficienta prezentarea copiei documentului care atesta acest lucru;
e) dupa caz, urmatoarele documente:
i) documente doveditoare ale casatoriei, respectiv ale legaturii de rudenie cu cetateanul Uniunii Europene, pentru membrii de familie;
ii) documente emise de autoritatile din statul membru de origine sau de provenienta prin care se face dovada ca persoana in cauza este membru de familie al cetateanului Uniunii Europene, dar nu se incadreaza in definitia de la art. 2 alin. (1) pct. 3 din ordonanta de urgenta, se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul Uniunii Europene sau se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia, pentru persoanele aflate in intretinere;
iii) documentul prin care se atesta faptul ca relatia de parteneriat cu cetateanul Uniunii Europene a fost inregistrata in statul membru de origine sau de provenienta, in cazul parteneriatului inregistrat, sau documente care sa ateste faptul ca persoana in cauza are o relatie de convietuire de lunga durata cu cetateanul Uniunii Europene, in cazul parteneriatului neinregistrat.
(2) Refuzul eliberarii vizei se comunica solicitantului in scris, iar comunicarea trebuie sa contina prezentarea motivelor care au stat la baza refuzului, informatii privind autoritatea unde poate fi contestata decizia si termenul de depunere a contestatiei.
(3) Forma si continutul cererii-tip pentru viza de intrare se stabilesc de catre Ministerul Afacerilor Externe.
ART. 3
(1) In situatia prevazuta la art. 6 alin. (2) din ordonanta de urgenta, cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia are obligatia de a dovedi organelor politiei de frontiera ca este beneficiar al dreptului la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei.
(2) Dovada se face prin orice mijloc care atesta neechivoc calitatea de cetatean al Uniunii Europene sau de membru de familie.
(3) Persoanei in cauza i se acorda tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei, inclusiv prin asigurarea accesului la mijloacele de telecomunicatie sau prin contactarea oficiului diplomatic sau consular din Romania al statului al carui cetatean este.
(4) Membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene si nu detine viza de intrare pe teritoriul Romaniei, desi exista obligativitatea detinerii acesteia, trebuie sa prezinte organelor politiei de frontiera, dupa caz, documentele prevazute la art. 2 alin. (1). Nu este necesara prezentarea documentelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) in situatia in care strainul este insotit de cetateanul Uniunii Europene al carui membru de familie este. Dupa prezentarea acestora, organele politiei de frontiera acorda, potrivit legislatiei in vigoare, fara plata, viza de intrare pe teritoriul Romaniei.
(5) Organele politiei de frontiera permit intrarea pe teritoriul Romaniei persoanei care, in baza documentelor prezentate, face dovada faptului ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA a 2-a
Proceduri privind exercitarea dreptului de rezidenta pentru o perioada mai mare de 3 luni pe teritoriul Romaniei

ART. 4
(1) In scopul obtinerii documentelor care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei, cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora vor depune, la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, urmatoarele:
a) o cerere-tip, conform modelului stabilit prin dispozitie a directorului general al Oficiului Roman pentru Imigrari;
b) pasaportul valabil sau cartea de identitate valabila, in cazul cetateanului Uniunii Europene;
c) copia cartii de identitate/documentului de calatorie si copia documentului care atesta rezidenta pe teritoriul national a cetateanului Uniunii Europene, in cazul membrilor de familie ai acestora;
d) documente prin care sa dovedeasca scopul pentru care solicita luarea in evidenta;
e) dovada achitarii taxelor.
(2) In aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta, cetatenii Uniunii Europene pot face dovada ca sunt in cautarea unui loc de munca prin orice mijloc de proba care atesta neechivoc situatii ca de exemplu:
a) sunt inscrisi la o agentie teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;
b) au incheiat o intelegere privind medierea muncii cu un furnizor de servicii specializate in acest domeniu;
c) au sustinut sau urmeaza sa sustina un interviu pentru ocuparea unui loc de munca;
d) si-au exprimat, prin utilizarea mijloacelor de comunicare in masa, intentia de a gasi un loc de munca.
ART. 5
(1) In aplicarea art. 13 lit. b) si c) si art. 14 alin. (2) din ordonanta de urgenta, pentru luarea in evidenta si eliberarea documentelor care atesta rezidenta, cetatenii Uniunii Europene pot face dovada mijloacelor de intretinere prin talon de pensie eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data intrarii pe teritoriul Romaniei, declaratie privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrarii pe teritoriul Romaniei, extras de cont bancar ori alte documente echivalente care atesta obtinerea veniturilor necesare asigurarii intretinerii, iar persoanele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta si printr-o declaratie pe propria raspundere data in fata reprezentantului Oficiului Roman pentru Imigrari.
(2) In aplicarea art. 13 lit. a) din ordonanta de urgenta, dovada statutului de lucrator poate fi facuta prin prezentarea urmatoarelor documente, dupa caz:
a) pentru angajare – contractul de munca sau adeverinta eliberata de angajator, in original si in copie;
b) pentru detasare – contractul de detasare, adresa de detasare traduse si legalizate in conditiile legii si adresa din partea filialei/societatii din Romania prin care sa confirme faptul ca este detasat pe perioada stipulata in contractul de detasare;
c) pentru activitati comerciale – certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, denumit in continuare ONRC;
d) pentru activitati economice – certificatul constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca solicitantul poate desfasura activitatea economica;
e) pentru activitati profesionale – autorizatie sau aviz, in original si copie, eliberat conform legii speciale;
f) pentru activitati in cadrul unor programe de voluntariat – contract de voluntariat incheiat cu organizatia-gazda, in conformitate cu dispozitiile legii speciale;
g) pentru activitati religioase – avizul Secretariatului de Stat pentru Culte, in original, si adresa din partea organizatiei-gazda prin care se confirma ca persoana in cauza desfasoara activitati religioase in cadrul acesteia, daca avizul nu cuprinde aceasta precizare;
h) alte documente care sa ateste statutul de lucrator in conditiile legii, in alte situatii decat cele prevazute la lit. a) – g).
(3) In situatia in care la momentul solicitarii inregistrarii rezidentei, cetateanul Uniunii Europene nu poate face dovada mijloacelor de intretinere la nivelul venitului minim garantat, potrivit alin. (1), se analizeaza situatia personala a acestuia, luandu-se in considerare si alte aspecte, precum: mijloace de intretinere oferite de o alta persoana, bunuri detinute de catre acesta care pot produce mijloace de intretinere ori alte situatii de fapt care dovedesc neechivoc faptul ca cetateanul Uniunii Europene are asigurat traiul zilnic.
(4) In aplicarea art. 13 lit. b) si c) si art. 14 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgenta, dovada asigurarii de sanatate poate fi facuta prin:
a) documente care atesta calitatea de asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate din Romania, respectiv card european de sanatate, carnet de asigurat, alte documente care atesta aceasta calitate;
b) documente care atesta calitatea de asigurat in sistemele nationale de asigurari de sanatate din alte state membre, respectiv cardul european de asigurari sociale de sanatate sau orice alt formular care deschide dreptul la asistenta medicala, emis in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 166 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) asigurari de sanatate incheiate cu societatile de asigurari private care acopera, pe teritoriul Romaniei, cel putin riscurile acoperite de asigurarile de sanatate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania. Nu sunt acceptate asigurarile de sanatate incheiate in scop turistic.
(5) In situatia prevazuta la art. 13 lit. c) din ordonanta de urgenta, dovada inscrierii la o institutie de invatamant acreditata poate fi facuta printr-o adeverinta eliberata de institutia de invatamant, legitimatia de student sau carnetul de note, vizate, precum si prin orice alte documente eliberate de institutia de invatamant sau autoritatile competente.
(6) Actele de stare civila sau documentele care atesta, in conditiile legii, legatura de rudenie, prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si alin. (4) din ordonanta de urgenta, precum si documentele care atesta parteneriatul se depun in original si copie.
(7) In cazul parteneriatului neinregistrat, cetateanul Uniunii Europene va da o declaratie pe propria raspundere cu privire la existenta parteneriatului la care va anexa documente sau alte dovezi care sa ateste relatia de convietuire. In declaratia pe propria raspundere vor fi facute mentiuni cu privire la faptul ca partenerii locuiesc impreuna si ca niciunul dintre acestia nu este casatorit.
ART. 6
(1) Oficiul Roman pentru Imigrari poate efectua verificari pentru constatarea existentei unei casatorii de convenienta. In acest scop, in cazul in care exista indicii privind existenta unei casatorii de convenienta, poata fi dispusa efectuarea unui interviu.
(2) Verificarile se efectueaza numai in cazul casatoriei incheiate intre un cetatean al Uniunii Europene si un cetatean al unui stat tert si numai daca cetateanul statului tert nu a beneficiat de un drept de rezidenta pe teritoriul altui stat membru in baza acestei casatorii.
(3) Elementele pe baza carora se poate stabili faptul ca o casatorie este de convenienta sunt cele prevazute la art. 63 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pot rezulta din declaratiile celor in cauza sau ale unor terte persoane, inscrisuri, date obtinute cu ocazia realizarii interviului sau a unor verificari suplimentare.
(4) Dispozitiile alin. (1) – (3) se aplica in mod corespunzator in cazul parteneriatului cu un cetatean al unui stat tert.
ART. 7
(1) In aplicarea art. 15 alin. (2) din ordonanta de urgenta, in cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de ordonanta de urgenta, se comunica in scris acest fapt solicitantului, mentionand documentele necesare pentru dovedirea indeplinirii acestor conditii si stabilind, cu acordul solicitantului, un termen, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, in care acesta urmeaza sa prezinte documentele solicitate.
(2) In cazul in care nici dupa expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1) nu sunt indeplinite conditiile legale pentru inregistrarea dreptului de rezidenta, formatiunea competenta a Oficiului Roman pentru Imigrari comunica solicitantului, in scris, refuzul eliberarii certificatului de inregistrare. Comunicarea trebuie sa contina prezentarea precisa si completa a tuturor motivelor de fapt si de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri, implicatiile acesteia pentru persoana in cauza, informatii privind instanta unde poate fi atacata decizia si termenul de introducere a actiunii.
ART. 8
(1) Pentru a beneficia de dreptul de rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei, cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora trebuie sa depuna la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari pe raza careia locuiesc urmatoarele:
a) o cerere-tip, conform modelului stabilit prin dispozitie a directorului general al Oficiului Roman pentru Imigrari;
b) pasaportul valabil sau cartea de identitate valabila, in cazul cetateanului Uniunii Europene;
c) certificatul de inregistrare in cazul cetatenilor Uniunii Europene sau cartea de rezidenta in cazul membrilor de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene;
d) acte, documente sau orice alte inscrisuri care sa ateste ca au o rezidenta continua si legala pe teritoriul Romaniei, in conditiile ordonantei de urgenta;
e) pentru situatiile prevazute la art. 21 din ordonanta de urgenta, acte, documente sau orice alte inscrisuri care sa ateste indeplinirea conditiilor necesare;
f) dovada achitarii taxei de eliberare a documentului.
(2) La preschimbarea cartii de rezidenta permanenta, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele:
a) cerere-tip;
b) pasaportul valabil sau cartea de identitate valabila, in cazul cetateanului Uniunii Europene;
c) cartea de rezidenta permanenta;
d) dovada achitarii taxei pentru eliberarea unui nou document.
(3) Perioada de timp in care cetatenii Uniunii Europene au exercitat un drept de sedere potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare la stabilirea continuitatii rezidentei.
(4) Perioada de timp in care membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene au exercitat un drept de sedere potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare la stabilirea continuitatii rezidentei numai daca se face dovada ca in aceasta perioada persoana in cauza a avut calitatea de membru de familie al unui cetatean al Uniunii Europene.
(5) Dispozitiile alin. (1) – (4) se aplica in mod corespunzator partenerului sau persoanelor aflate in intretinere.
ART. 9
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale pentru acordarea rezidentei permanente, refuzul eliberarii cartii de rezidenta permanenta se comunica solicitantului in scris de catre formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a solutionat cererea. Comunicarea trebuie sa contina prezentarea precisa si completa a tuturor motivelor de fapt si de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri, implicatiile acesteia pentru persoana in cauza, informatii privind instanta unde poate fi atacata decizia si termenul de introducere a actiunii.

SECTIUNEA a 3-a
Proceduri privind emiterea si punerea in aplicare a deciziei de parasire a teritoriului Romaniei

ART. 10
(1) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei se emite numai dupa analizarea amanuntita a situatiei persoanei in cauza si numai in cazul in care aceasta nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 12, 18 sau 19 din ordonanta de urgenta.
(2) Decizia de parasire a teritoriului Romaniei se redacteaza in doua exemplare, in limba romana si intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene, si va contine prezentarea precisa si completa a tuturor motivelor de fapt si de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri, implicatiile acesteia pentru persoana in cauza, informatii privind instanta unde poate fi atacata decizia, termenul de introducere a actiunii si termenul in care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei.
(3) Comunicarea deciziei de parasire a teritoriului se realizeaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari sau de formatiunile sale teritoriale prin remiterea unui exemplar al acesteia. Remiterea se poate face prin inmanarea exemplarului, sub semnatura, atunci cand persoana este prezenta, sau prin trimiterea prin posta, cu confirmare de primire, la adresa la care aceasta a declarat ca locuieste, atunci cand persoana nu este prezenta.
(4) In cazul in care remiterea nu este posibila, comunicarea deciziei de parasire a teritoriului se face prin afisarea unui exemplar al acesteia la sediul Oficiului Roman pentru Imigrari sau al formatiunilor sale teritoriale. Se prezuma ca remiterea nu este posibila in urmatoarele situatii:
a) persoana refuza sa primeasca exemplarul inmanat sau trimis prin posta;
b) persoana nu mai locuieste la adresa declarata;
c) persoana nu a facut cunoscuta adresa la care locuieste
ART. 11
(1) Depistarea si escortarea pana la frontiera a persoanei care nu a parasit teritoriul Romaniei in termenul prevazut de ordonanta de urgenta se face de catre personalul specializat al Oficiului Roman pentru Imigrari.
(2) Cheltuielile de transport efectuate pentru parasirea teritoriului national sunt suportate de catre persoana impotriva careia s-a emis decizia de parasire, iar in cazul in care aceasta nu detine sumele de bani necesare, cheltuielile se deconteaza din bugetul Ministerul Administratiei si Internelor.
(3) In situatiile in care in momentul depistarii persoana in cauza nu poseda document de calatorie, precum si in situatia in care escortarea nu se poate executa imediat din motive obiective se aplica prevederile art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta
(4) Cheltuielile necesare pentru acoperirea costurilor transportului, hranirea, intretinerea si cazarea in centre, asigurarea asistentei medicale si spitalizare, precum si cele pentru escortare se suporta din bugetul Ministerul Administratiei si Internelor.

SECTIUNEA a 4-a
Proceduri privind aplicarea masurilor de restrangere a dreptului la libera circulatie si rezidenta

ART. 12
In vederea punerii in executare a ordonantei de declarare ca indezirabil sau a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus masura expulzarii, Oficiul Roman pentru Imigrari poate dispune depistarea persoanei in cauza si asigurarea escortarii acesteia pana la frontiera ori pana in tara de origine sau de provenienta, dupa caz.
ART. 13
(1) In cazul persoanei care a fost declarata indezirabila sau impotriva careia instanta a dispus masura de siguranta a expulzarii, Oficiul Roman pentru Imigrari retine si anuleaza documentul care atesta dreptul de rezidenta al acesteia.
(2) Anularea documentului persoanei care a fost declarata indezirabila se efectueaza la data expirarii termenului prevazut de lege in care cel in cauza poate contesta decizia de restrangere a dreptului de rezidenta sau la data ramanerii definitiva si irevocabila a hotararii instantei de judecata prin care se respinge contestatia.
(3) Anularea documentului persoanei impotriva careia instanta a dispus masura de siguranta a expulzarii se efectueaza in momentul ramanerii definitiva a hotararii instantei de judecata prin care s-a dispus aceasta masura.
ART. 14
In cazul persoanei impotriva careia a fost dispusa masura de siguranta a expulzarii executa o pedeapsa privativa de libertate, cu cel putin 5 zile inainte de liberarea acesteia din penitenciar, Administratia Nationala a Penitenciarelor transmite Oficiului Roman pentru Imigrari o informare cu privire la numele, prenumele, cetatenia persoanei in cauza, precum si data si locul unde aceasta urmeaza a fi pusa in libertate.
ART. 15
(1) Cheltuielile efectuate in vederea parasirii teritoriului national de catre persoana declarata indezirabila sau impotriva careia a fost dispusa o masura de siguranta a expulzarii se suporta potrivit art. 11 alin. (2) si (4).
(2) In situatiile in care in momentul depistarii persoana in cauza nu poseda document de calatorie, precum si in situatia in care escortarea nu se poate executa imediat din motive obiective, se aplica, dupa caz, prevederile art. 28 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
ART. 16
(1) Persoanele care nu poseda documente de trecere a frontierei de stat vor fi prezentate misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate in Romania ale statelor ai caror cetateni sunt, pentru eliberarea documentelor.
(2) Pentru persoanele provenite din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare in Romania vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat din tara de origine, prin Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
(3) In situatia in care documentul de trecere a frontierei de stat nu poate fi obtinut in conditiile prevazute la alin. (2), Oficiul Roman pentru Imigrari poate elibera un titlu de calatorie.

SECTIUNEA a 5-a
Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal ale cetatenilor Uniunii Europene si ale membrilor de familie ai acestora

ART. 17
(1) In scopul aplicarii prevederilor ordonantei de urgenta, Oficiul Roman pentru Imigrari, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, precum si alte autoritati competente in materie pot efectua activitati de prelucrare a datelor cu caracter personal ale cetatenilor Uniunii Europene si ale membrilor de familie ai acestora.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 6-a
Documente ce se elibereaza cetatenilor UE si membrilor de familie ai acestora

ART. 18
Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, elibereaza, la cerere, urmatoarele tipuri de documente:
a) certificat de inregistrare – cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene care au drept de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni;
b) carte de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii – strainilor, membri de familie ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care au drept de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni;
c) carte de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene – strainilor, membri de familie ai cetatenilor Confederatiei Elvetiene, care au drept de rezidenta in Romania pentru o perioada mai mare de 3 luni;
d) carte de rezidenta permanenta – cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene care au drept de rezidenta permanenta in Romania;
e) carte de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii – strainilor, membri de familie ai cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care au drept de rezidenta permanenta in Romania;
f) carte de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene – strainilor, membri de familie ai cetatenilor Confederatiei Elvetiene, care au drept de rezidenta permanenta in Romania.
ART. 19
(1) Documentul prevazut la art. 18 lit. a) atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei iar documentele prevazute la art. 18 lit. b), c) si d) fac dovada identitatii posesorului si atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei.
(2) Titularul unui document care atesta rezidenta pe teritoriul national are obligatia de a nu-l instraina si de a-l prezenta autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.
(3) Se interzice darea, primirea sau solicitarea documentelor prevazute la art. 18 drept garantie pentru prestarea unor servicii, pentru incredintarea unor bunuri sau valori, pentru plata datoriilor sau in alte scopuri.
(4) Orice modificare, adaugire sau mentiuni, altele decat cele prevazute de lege, inscrise in documentele prevazute la art. 18, sunt interzise si atrag nulitatea acestora.
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), nulitatea se constata de catre personalul Oficiului Roman pentru Imigrari
(6) Politistul care constata una dintre situatiile prevazute la alin. (4) este obligat sa retina documentul respectiv si sa il transmita celei mai apropiate formatiuni teritoriale a Oficiului Roman pentru Imigrari.
ART. 20
In cazul incetarii dreptului de rezidenta, documentele prevazute la art. 18 se retin si, ulterior, se anuleaza de catre formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Imigrari.
ART. 21
(1) In situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din ordonanta de urgenta si in situatia furtului documentelor eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor ordonantei de urgenta, formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari efectueaza modificarile necesare in evidente si elibereaza persoanei in cauza un nou document de rezidenta.
(2) Pentru eliberarea unui nou document de rezidenta, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele:
a) cerere-tip;
b) pasaportul valabil sau cartea de identitate valabila, in cazul cetateanului Uniunii Europene;
c) in situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, dovada modificarii survenite;
d) in situatia furtului documentelor eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor ordonantei de urgenta, dovada declararii furtului la organul de politie competent teritorial;
e) in situatiile prevazute la art. 9 alin. (3) din ordonanta de urgenta, declaratia pe propria raspundere data la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari;
f) alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de rezidenta pe teritoriul Romaniei, daca au intervenit schimbari in ceea ce priveste scopul rezidentei fata de cererea anterioara;
g) dovada achitarii taxei pentru eliberarea unui nou document.
ART. 22
Dispozitiile prezentelor norme metodologice cu privire la cetatenii Uniunii Europene si la membrii de familie ai acestora se aplica si cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, respectiv membrilor de familie ai acestora.

ANEXA 2

(1) Certificatul de inregistrare – Continutul documentului
Certificatul de inregistrare cuprinde urmatoarele date:
a) codul tarii (ROU);
b) denumirea documentului (CERTIFICAT DE INREGISTRARE);
c) codul numeric personal;
d) seria – pretiparita;
e) numele si prenumele;
f) data si locul nasterii;
g) cetatenia;
h) adresa din Romania;
i) formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis documentul;
j) numarul de inregistrare al documentului;
k) valabilitatea documentului;
l) stampila autoritatii emitente.
(2) Forma si dimensiunile documentului
– Hartie securizata de dimensiune A5, personalizata prin imprimare laser sau cu jet de cerneala.
– Elemente de particularizare a certificatului de inregistrare:
– drapelul Uniunii Europene avand dimensiunile 70 x 47, pozitionat in zona mediana a documentului;
– Stema Romaniei, realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema si sigiliul tarii, avand dimensiunile 34 x 47, pozitionata in dreapta drapelului Uniunii Europene in zona mediana a documentului.
– Fond – imprimarea fundalului in curcubeu.
– Textul tiparit cu caracterele alfabetului latin, in 3 limbi: romana, engleza si franceza.
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

ANEXA 3

(1) Cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii – Continutul documentului
Cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii cuprinde urmatoarele date:
a) codul tarii (ROU);
b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENTA PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETATEAN AL UNIUNII);
c) codul numeric personal;
d) seria si numarul documentului;
e) numele si prenumele;
f) sexul;
g) data si locul nasterii;
h) cetatenia;
i) adresa din Romania;
j) formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis documentul;
k) valabilitatea documentului;
l) fotografia titularului.
(2) Forma si dimensiunile documentului
– Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm latime, 0,7 mm grosime si structura formata din doua straturi transparente, intre care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formand un tot unitar.
– Fotografia: color, avand dimensiunile 25 x 32,5 mm, executata cu mijloace informatice direct pe suportul cartii de rezidenta.
– Elemente de particularizare a cartii de rezidenta:
– drapelul Uniunii Europene avand dimensiunile 33 x 22 mm, pozitionat in zona mediana a documentului;
– Stema Romaniei, realizata color, conform, prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, avand dimensiunile 16 x 22 mm, pozitionata in dreapta drapelului Uniunii Europene in zona mediana a documentului.
– Fond – fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, constand dintr-un desen complex de culoare verde.
– Zona de citire automata cu caractere identificabile optic:
– Pozitionare: partea inferioara a documentului.
– Dimensiuni: lungime 102 mm; latime 17 mm.
– Textul tiparit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin, in 3 limbi: romana, engleza si franceza.
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

ANEXA 4

(1) Cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene – Continutul documentului
Cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene cuprinde urmatoarele date:
a) codul tarii (ROU);
b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENTA PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETATEAN AL CONFEDERATIEI ELVETIENE);
c) codul numeric personal;
d) seria si numarul documentului;
e) numele si prenumele;
f) sexul;
g) data si locul nasterii;
h) cetatenia;
i) adresa din Romania;
j) formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis documentul;
k) valabilitatea documentului;
l) fotografia titularului.
(2) Forma si dimensiunile documentului:
– Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm latime, 0,7 mm grosime si structura formata din doua straturi transparente, intre care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formand un tot unitar.
– Fotografia: color, avand dimensiunile 25 x 32,5 mm, executata cu mijloace informatice direct pe suportul cartii de rezidenta.
– Elemente de particularizare a cartii de rezidenta:
– drapelul Uniunii Europene avand dimensiunile 33 x 22 mm, pozitionat in zona mediana a documentului;
– Stema Romaniei, realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, avand dimensiunile 16 x 22 mm, pozitionata in dreapta drapelului Uniunii Europene in zona mediana a documentului.
– Fond – fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, constand dintr-un desen complex de culoare verde.
– Zona de citire automata cu caractere identificabile optic:
– pozitionare: partea inferioara a documentului;
– dimensiuni: lungime 102 mm; latime 17 mm.
– Textul tiparit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin, in 3 limbi: romana, engleza si franceza.
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

ANEXA 5

(1) Cartea de rezidenta permanenta – Continutul documentului
Cartea de rezidenta permanenta cuprinde urmatoarele date:
a) codul tarii (ROU);
b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENTA PERMANENTA);
c) codul numeric personal;
d) seria si numarul documentului;
e) numele si prenumele;
f) sexul;
g) data si locul nasterii;
h) statul membru de origine;
i) adresa din Romania;
j) formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis documentul;
k) valabilitatea documentului;
l) fotografia titularului.
(2) Forma si dimensiunile documentului
– Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm latime, 0,7 mm grosime si structura formata din doua straturi transparente, intre care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formand un tot unitar.
– Fotografia: color, avand dimensiunile 25 x 32,5 mm, executata cu mijloace informatice direct pe suportul cartii de rezidenta permanenta.
– Elemente de particularizare a cartii de rezidenta permanenta:
– drapelul Uniunii Europene avand dimensiunile 33 x 22 mm, pozitionat in zona mediana a documentului;
– Stema Romaniei, realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, avand dimensiunile 16 x 22 mm, pozitionata in dreapta drapelului Uniunii Europene in zona mediana a documentului.
– Fond – fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, constand dintr-un desen complex de culoare roz.
– Zona de citire automata cu caractere identificabile optic:
– Pozitionare: partea inferioara a documentului.
– Dimensiuni: lungime 102 mm; latime 17 mm.
– Textul tiparit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin, in 3 limbi: romana, engleza si franceza.
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

ANEXA 6

(1) Cartea de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii – Continutul documentului
Cartea de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii cuprinde urmatoarele date:
a) codul tarii (ROU);
b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENTA PERMANENTA PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETATEAN AL UNIUNII);
c) codul numeric personal;
d) seria si numarul documentului;
e) numele si prenumele;
f) sexul;
g) data si locul nasterii;
h) cetatenia;
i) adresa din Romania;
j) formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis documentul;
k) valabilitatea documentului;
l) fotografia titularului.
(2) Forma si dimensiunile documentului
– Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm latime, 0,7 mm grosime si structura formata din doua straturi transparente, intre care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele trei straturi sunt asamblate tehnologic, formand un tot unitar.
– Fotografia: color, avand dimensiunile 25 x 32,5 mm, executata cu mijloace informatice direct pe suportul cartii de rezidenta permanenta.
– Elemente de particularizare a cartii de rezidenta permanenta:
– drapelul Uniunii Europene avand dimensiunile 33 x 22 mm, pozitionat in zona mediana a documentului;
– Stema Romaniei, realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul tarii, avand dimensiunile 16 x 22 mm, pozitionata in dreapta drapelului Uniunii Europene in zona mediana a documentului.
– Fond – fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, constand dintr-un desen complex de culoare verde.
– Zona de citire automata cu caractere identificabile optic:
– Pozitionare: partea inferioara a documentului.
– Dimensiuni: lungime 102 mm; latime 17 mm.
– Textul tiparit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin, in 3 limbi: romana, engleza si franceza.
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

ANEXA 7

(1) Cartea de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene – Continutul documentului
Cartea de rezidenta permanenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Confederatiei Elvetiene cuprinde urmatoarele date:
a) codul tarii (ROU);
b) denumirea documentului (CARTE DE REZIDENTA PERMANENTA PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETATEAN AL CONFEDERATIEI ELVETIENE);
c) codul numeric personal;
d) seria si numarul documentului;
e) numele si prenumele;
f) sexul;
g) data si locul nasterii;
h) cetatenia;
i) adresa din Romania;
j) formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari care a emis documentul;
k) valabilitatea documentului;
l) fotografia titularului.
(2) Forma si dimensiunile documentului
– Format tip cartela, tiparita pe o singura fata, cu dimensiunile: 105 mm lungime, 74 mm latime, 0,7 mm grosime si structura formata din doua straturi transparente, intre care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionari; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formand un tot unitar.
– Fotografia: color, avand dimensiunile 25 x 32,5 mm, executata cu mijloace informatice direct pe suportul cartii de rezidenta permanenta.
– Elemente de particularizare a cartii de rezidenta permanenta:
– drapelul Uniunii Europene avand dimensiunile 33 x 22 mm, pozitionat in zona mediana a documentului;
– Stema Romaniei, realizata color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, avand dimensiunile 16 x 22 mm, pozitionata in dreapta drapelului Uniunii Europene in zona mediana a documentului.
– Fond – fonta de siguranta, asemanatoare celei aplicate pe bancnote, constand dintr-un desen complex de culoare verde.
– Zona de citire automata cu caractere identificabile optic:
– pozitionare: partea inferioara a documentului;
– dimensiuni: lungime 102 mm; latime 17 mm.
– Textul tiparit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin, in 3 limbi: romana, engleza si franceza.
Caracteristicile, rubricatia, numarul si tipul elementelor de siguranta vor putea fi adaptate in functie de dinamica reglementarilor Uniunii Europene in domeniu.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close