Instructiunile de aplicare la nivelul ANV a prevederilor titlului I „Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003

In M. Of. nr. 251 din 13 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 507/2012 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor a prevederilor titlului I „Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunile de aplicare la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

INSTRUCTIUNI
de aplicare la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor a prevederilor titlului I “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

1. In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabilii persoane juridice, Autoritatea Nationala a Vamilor va aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum au fost definite la art. 112^1 din titlul IV^1 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza obligatii bugetare restante reprezentand creante fiscale rezultate din raporturi juridice vamale.
2. Contribuabililor persoane juridice in privinta carora a fost declansata procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, reglementata de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu li se aplica prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Obligatiile bugetare stabilite prin titluri de creanta impotriva carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege nu sunt facute publice pana la solutionarea cailor de atac.
4. Lista contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante va cuprinde: numele debitorilor, cuantumul obligatiilor restante datorate la bugetul de stat, pe total si pe principalele tipuri de creante fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, si modalitatile de colectare aplicate de directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
5. Structura inregistrarilor referitoare la un contribuabil este prezentata in Lista contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante reprezentand creante fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele instructiuni.
6. Informatiile referitoare la obligatiile bugetare restante ale contribuabililor se stabilesc de catre directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, pe baza evidentelor proprii.
7. De corectitudinea informatiilor care vor fi publicate pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor (www.customs.ro) raspund directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale in a caror evidenta sunt inregistrate obligatiile bugetare restante ale contribuabililor.
8. In vederea publicarii pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor a listei contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante reprezentand creante fiscale rezultate din raporturi juridice vamale, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor proceda astfel:
a) pana la data de 15 aprilie 2012, directorii executivi ai directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale vor transmite Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor numele si prenumele persoanelor care vor avea atributii in ceea ce priveste publicarea pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor a listei contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante la data de 31 martie 2012;
b) pana la data de 20 aprilie 2012, serviciile financiar, contabilitate si administrarea serviciilor din cadrul directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale vor inainta serviciilor juridice lista contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante la data de 31 martie 2012;
c) serviciile juridice vor proceda la verificarea in evidenta a obligatiilor bugetare restante la data de 31 martie 2012 cuprinse in lista comunicata de serviciile financiar, contabilitate si administrarea serviciilor (cu exceptia microintreprinderilor);
d) dupa verificarea informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante la data de 31 martie 2012, serviciile juridice vor transmite serviciilor financiar, contabilitate si administrarea serviciilor rezultatul verificarilor efectuate;
e) sumele reprezentand obligatii bugetare restante vor fi notificate debitorilor in scris de catre directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale. Modalitatea de comunicare a notificarii va fi cea prevazuta de dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) dupa punerea de acord cu debitorii asupra obligatiilor restante, acestia vor recunoaste sub semnatura realitatea informatiilor care urmeaza a fi incluse pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor;
g) daca in termen de 3 zile de la primirea notificarii de publicare debitorii nu transmit directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale in a carei evidenta sunt inregistrate obligatiile bugetare restante eventuale dovezi in ceea ce priveste stingerea acestora, se considera ca fiind datorate obligatiile bugetare restante inregistrate in evidenta directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
9. Pana la data de 28 aprilie 2012, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor vor definitiva informatiile referitoare la obligatiile bugetare restante ale contribuabililor.
10. La data de 30 aprilie 2012, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale vor publica pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor lista contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante la data de 31 martie 2012, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
11. Informatiile cuprinse pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor referitoare la obligatiile bugetare restante vor fi actualizate trimestrial pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.
12. In situatia in care un debitor nu mai inregistreaza obligatii bugetare restante, procedura de modificare a informatiilor de pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor este urmatoarea:
a) debitorul va face dovada achitarii integrale a obligatiilor bugetare restante directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale unde sunt inregistrate acestea, prin completarea unei cereri de modificare a informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante de pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele instructiuni. Cererea are anexate copii de pe ordinele de plata. Data achitarii este data ultimului ordin de plata efectuata in contul obligatiilor restante;
b) in termen de 8 zile lucratoare de la data primirii cererii, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale unde sunt inregistrate obligatiile bugetare restante va verifica efectuarea platilor in contul obligatiilor datorate bugetului de stat si va actualiza informatiile publicate pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor, coloana 3 din anexa nr. 1 fiind completata cu cifra zero.
13. In situatia in care se constata erori materiale si omisiuni la publicarea pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor a informatiilor referitoare la obligatiile restante ale contribuabililor, directia regionala pentru accize si operatiuni vamale unde sunt inregistrate obligatiile bugetare restante va modifica de urgenta lista contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante publicata pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor.
Prin eroare materiala se intelege:
a) preluarea eronata a datelor din evidenta proprie a directiilor regionale pentru accize si operatiuni vamale;
b) completarea eronata a coloanei “Observatii”;
c) publicarea eronata a unor contribuabili care, potrivit legii, sunt exceptati de la publicarea pe site.
Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor contribuabili care inregistreaza obligatii bugetare restante.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close