Norma CSSPP nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

In M. Of. nr. 244 din 11 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2012 privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 2 septembrie 2009, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 7/2012
pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative

Avand in vedere prevederile art. 77 alin. (3) si (4), art. 93 si 94 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 2 septembrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice;”.
2. La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) intrarea in posesia contravalorii activului personal net, ca plata unica;”.
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Participantul care, dupa implinirea varstei de 60 de ani, continua sa desfasoare o activitate in sensul art. 74 alin. (1) din Lege are dreptul sa solicite oricand, pe baza unei cereri de plata, contravaloarea activului personal net.”
4. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) In cazul prevazut la art. 94 lit. b) din Lege, participantul are dreptul sa obtina contravaloarea activului personal net, ca plata unica.
(2) In cazul invaliditatii de gradul I si in cazul invaliditatii de gradul II, cand se constata pierderea totala a capacitatii de munca, participantul are dreptul sa obtina contravaloarea activului personal net.”
5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat incepe sa curga de la data decesului sau de la data ramanerii definitive a hotararii de declarare a decesului.”
6. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III
Plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net”

7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
Plata sumei reprezentand contravaloarea activului personal net al participantului/beneficiarului se efectueaza prin virament in cont bancar sau prin mandat postal.”
8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 6 alin. (2), participantul, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative urmatoarele documente:
a) cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
b) copia deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate;
c) copia deciziei medicale privind capacitatea de munca, decizie care contine mentiunea «nerevizuibil prin afectiune» sau «nerevizuibil» conform Legii pensiilor publice, dupa caz;
d) copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
e) copia certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detine acest certificat, dupa caz.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – e) se prezinta in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul, sau in copie legalizata.
(3) In situatia in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune, de asemenea, copia actului sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.”
9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conformitate cu prevederile art. 7, fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, depune la sediul administratorului fondului de pensii facultative urmatoarele documente:
a) cerere scrisa prin care isi revendica drepturile;
b) copia certificatului de deces;
c) copia certificatului de mostenitor/legatar ori a certificatului de mostenitor suplimentar, dupa caz, sau copia hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
d) copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – d) se prezinta in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul, sau in copie legalizata.
(3) In situatia in care beneficiarul este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune, de asemenea, copia actului sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.”
10. La articolul 13, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 13
(1) In cererea scrisa, depusa la sediul administratorului, participantul/beneficiarul sau mandatarul, dupa caz, indica modalitatea de efectuare a platii sumelor cuvenite, respectiv prin mandat postal sau prin virament in cont bancar.
………………………………………………………………..
(4) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se face catre participantul/beneficiarul fondului de pensii facultative, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisa numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare.”
11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Administratorul efectueaza plata sumelor aferente drepturilor participantului/beneficiarului din contul fondului de pensii facultative:
a) in contul bancar al participantului sau al fiecarui beneficiar, dupa caz, consemnat in cererea scrisa; sau
b) in contul unui furnizor de servicii postale, in vederea transmiterii de catre acesta a sumelor cuvenite participantului/beneficiarului, prin mandat postal.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), administratorul intocmeste documentatia necesara pentru plata sumelor catre participant/beneficiar si o transmite furnizorului de servicii postale, in termenul prevazut la art. 16 alin. (1).”
12. La articolul 15, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) La data efectuarii platii, administratorul fondului de pensii facultative transmite catre participant, pe suport hartie, prin servicii postale, o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit participantului.
(2) La data efectuarii platii, administratorul fondului de pensii transmite catre beneficiar/beneficiari, pe suport hartie, prin servicii postale, o informare cuprinzand urmatoarele informatii:
a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;
b) suma cuvenita beneficiarului caruia i se adreseaza informarea.”
13. La articolul 16, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) Plata sumelor cuvenite participantului/beneficiarului se efectueaza in maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii de plata.
………………………………………………………………..
(3) Suma care urmeaza a fi platita catre participant/beneficiar se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net, calculata si raportata de administrator si de depozitar in ziua precedenta zilei in care se face plata, din care se scad deducerile legale, iar anularea unitatilor de fond aferente platii contravalorii activului personal net al participantului se efectueaza la aceeasi data.”
14. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
Calitatea de participant la fondul de pensii facultative inceteaza la momentul efectuarii platii reprezentand contravaloarea activului personal net, iar anularea unitatilor de fond aferente platii contravalorii activului personal net al participantului se efectueaza la aceeasi data.”
15. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
Administratorul are obligatia sa pastreze si sa arhiveze istoricul operatiunilor participantului de la prima contributie si pana la plata contravalorii activului personal net, impreuna cu documentele aferente acestora, in conformitate cu prevederile legale.”
16. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neefectuarea sau efectuarea cu intarziere a platii sumelor aferente participantului/beneficiarului conform prevederilor art. 9, art. 13 alin. (4), art. 14, 16 si 17;
b) netransmiterea informarii/istoricului operatiunilor catre participant/beneficiar conform prevederilor art. 15;
c) neadministrarea in mod corespunzator a activului personal al participantului aflat in situatiile prevazute la art. 93 alin. (2) lit. a) si la art. 94 lit. b) si c) din Lege pana la data efectuarii platii unice a drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului;
d) nerespectarea celorlalte dispozitii prevazute in prezenta norma.
(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2) – (7), (9) si (10) din Lege.”
ART. II
(1) Prevederile prezentei norme se aplica si in cazul cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei norme ale participantilor/beneficiarilor care au depus la administratorii de fonduri de pensii facultative documentele pentru plata drepturilor cuvenite.
(2) Administratorii intreprind demersurile in vederea solutionarii situatiilor prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close