Modificarea si completarea Normei CSSPP nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

In M. Of. nr. 247 din 12 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 8/2012 privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, cu modificarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 6/2012
pentru modificarea si completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces

Avand in vedere prevederile art. 37, 38 si 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, in caz de invaliditate si in caz de deces, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 17 septembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) beneficiaza de pensie de invaliditate in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice;”.
2. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL II
Utilizarea activului personal net al participantului in caz de invaliditate si in caz de deces”
3. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
(1) In cazul in care participantul beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, in conditiile Legii pensiilor publice, acesta are dreptul sa primeasca contravaloarea activului personal net.”
4. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.
5. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net in conditiile art. 4 alin. (1), participantul, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:
a) cerere scrisa prin care solicita plata drepturilor cuvenite;
b) copia deciziei administrative privind acordarea pensiei de invaliditate;
c) copia deciziei medicale privind capacitatea de munca, decizie care contine mentiunea <<nerevizuibil prin afectiune>> sau <<nerevizuibil>> conform Legii pensiilor publice, dupa caz;
d) copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere;
e) copia certificatului de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu detine acest certificat, dupa caz.”
6. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) – e) se prezinta in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul, sau in copie legalizata.
(1^2) In situatia in care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul depune, de asemenea, copia actului sau de identitate, valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.”
7. La articolul 5, alineatul (2) se abroga.
8. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Plata contravalorii activului personal net prevazute la alin. (1) se face catre participantul fondului de pensii administrat privat, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisa numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare.”
9. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Suma care urmeaza a fi platita se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net, calculata si raportata de administrator si de depozitar in ziua precedenta zilei in care se face plata, din care se scad deducerile legale, iar anularea unitatilor de fond aferente platii contravalorii activului personal net al participantului se efectueaza la aceeasi data.”
10. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar avand procura speciala si autentica, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat urmatoarele documente:
a) cerere scrisa prin care isi revendica drepturile;
b) copia certificatului de deces;
c) copia certificatului de mostenitor/legatar, din care sa rezulte calitatea de mostenitor/legatar si cota-parte cuvenita din activul personal net al participantului decedat;
d) copia actului de identitate valabil la data depunerii cererii, cu semnatura in original pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.”
11. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta in original si in copie, administratorul pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul, sau in copie legalizata.”
12. La articolul 8, alineatul (3) se abroga.
13. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) In cererea prevazuta la alin. (2) lit. a), beneficiarul specifica daca are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat, iar in caz afirmativ mentioneaza denumirea acestuia.
(3^2) Administratorul are obligatia sa se asigure ca beneficiarul nu este participant la un fond de pensii administrat privat.”
14. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentand contravaloarea activelor cuvenite fiecarui beneficiar in contul personal detinut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii, iar anularea unitatilor de fond cuvenite se realizeaza in aceeasi zi cu ziua transferului.”
15. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Plata sumei prevazute la alin. (1) se face catre beneficiarul/beneficiarii fondului de pensii administrat privat, reprezentarea prin mandatar a acestuia/acestora fiind permisa numai pentru depunerea cererii si a documentelor insotitoare.”
16. La articolul 9, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(6) Suma care urmeaza a fi platita se calculeaza avand la baza ultima valoare unitara a activului net, calculata si raportata de administrator si de depozitar in ziua precedenta zilei in care se face plata, din care se scad deducerile legale, iar anularea unitatilor de fond aferente platii contravalorii activului personal net al participantului se efectueaza la aceeasi data.”
17. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat incepe sa curga de la data decesului sau de la data ramanerii definitive a hotararii de declarare a decesului.”
18. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Activul personal al participantului invalid va continua sa fie administrat pana la data efectuarii platii tuturor drepturilor cuvenite acestuia.
(2) Activul personal al participantului decedat continua sa fie administrat si in perioada cuprinsa intre plata ultimei contributii la fond a participantului inainte de deces si:
a) data efectuarii transferului drepturilor cuvenite catre beneficiari, cu respectarea art. 8 alin. (1);
b) data expirarii termenului general de prescriptie a drepturilor cuvenite beneficiarului/beneficiarilor de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat si nerevendicate, caz in care activul participantului decedat se face venit la fond, conform prevederilor art. 3 lit. b) din Lege.”
19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
In situatia in care, ulterior efectuarii platii drepturilor cuvenite conform art. 6 alin. (2) sau art. 9 alin. (4), intervin elemente care conduc la modificarea cuantumului sumelor de bani care trebuiau platite, aceste sume vor fi regularizate cu respectarea procedurii prevazute la art. 44 alin. (4), (5) si (6) din Lege, precum si cu respectarea prevederilor incidente din actele normative emise de Comisie.”
20. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
In situatiile prevazute la art. 4 si 7, calitatea de participant inceteaza la data radierii acestuia din Registrul participantilor de catre institutia de evidenta.”
21. Dupa articolul 15 se introduc doua noi articole, articolele 15^1 si 15^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 15^1
Administratorii isi transmit reciproc informatii, in termen de maximum doua zile lucratoare de la solicitarea scrisa a unuia dintre acestia, cu privire la obligatia prevazuta la art. 8 alin. (3^2).
ART. 15^2
(1) La data efectuarii platii catre participant, administratorul fondului de pensii administrate privat transmite acestuia pe suport hartie, prin servicii postale, o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit.
(2) La data efectuarii platii, administratorul fondului de pensii transmite beneficiarului/beneficiarilor, pe suport hartie, prin servicii postale, o informare cuprinzand urmatoarele informatii:
a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;
b) suma cuvenita beneficiarului caruia i se adreseaza informarea.
(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite in mod gratuit istoricul operatiunilor efectuate pentru participant pana la data platii activului personal net al acestuia.”
22. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 17
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neefectuarea sau efectuarea cu intarziere a platii contravalorii activului personal net/sumei aferente participantului/beneficiarului in conformitate cu prevederile prezentei norme;
b) nerespectarea termenului privind transmiterea informatiilor prevazute la art. 15^1;
c) transmiterea cu intarziere sau netransmiterea informarii/istoricului operatiunilor catre participant/beneficiar conform prevederilor art. 15^2;
d) neadministrarea in mod corespunzator a activului personal al participantului invalid/decedat pana la data efectuarii platii tuturor drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului;
e) nerespectarea celorlalte dispozitii prevazute in prezenta norma.
(2) Savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16 alin. (1) si (2), art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si art. 141 alin. (2) – (11) din Lege.”
ART. II
(1) Prevederile prezentei norme se aplica si in cazul cererilor participantilor/beneficiarilor care au depus la administratori documentele necesare pentru plata drepturilor cuvenite si nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei norme.
(2) Administratorii intreprind demersurile in vederea solutionarii situatiilor prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close