Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura

In M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Admiterea in magistratura se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii, cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii.
(2) Concursul se organizeaza de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament.
ART. 2
La concursul de admitere in magistratura pot participa fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 303/2004, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, precum si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, la data sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2) si, dupa caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.

CAPITOLUL II
Organizarea concursului

ART. 3
(1) Concursul de admitere in magistratura se organizeaza, anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecatorii si de la parchetele de pe langa acestea.
(2) Data, locul, modul de desfasurare a concursului, calendarul de desfasurare, taxa de inscriere, tematica si bibliografia de concurs, precum si cererea de inscriere tipizata se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii sau a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa caz.
(3) Numarul si lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Datele prevazute la alin. (2) si (3) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(5) Data, locul, modul de desfasurare a concursului, numarul de posturi scoase la concurs si taxa de inscriere se aduc la cunostinta si printr-un comunicat de presa care se publica in 3 cotidiene centrale.
(6) Cererile de inscriere tipizate, dupa aprobarea de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se inainteaza tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, odata cu tematica si bibliografia concursului.
(7) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, tematica si bibliografia stabilite pentru concurs.
(8) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicarii datelor prevazute la alin. (2) si (3) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea, in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii.
(9) Candidatul va mentiona in cerere faptul ca a primit un exemplar al prezentului regulament.
(10) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere;
b) actul de identitate;
c) diploma de licenta;
d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal;
g) declaratia pe propria raspundere privind existenta unor eventuale intreruperi in activitate;
h) curriculum vitae;
i) carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate;
j) adeverinta din care rezulta ca persoana este apta din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, eliberata de orice institutie sau persoana autorizata;
k) actele necesare verificarii conditiei privind buna reputatie, respectiv:
– curriculum vitae care sa cuprinda datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile absolvite si locurile de munca anterioare;
– caracterizarea de la ultimul loc de munca, care sa cuprinda inclusiv referiri la eventualele sanctiuni disciplinare sau administrative aplicate;
– adeverinte eliberate de primarii si/sau, dupa caz, de administratiile financiare de la domiciliile avute in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraventiilor comise si sanctiunile contraventionale aplicate in aceasta perioada;
– declaratia pe propria raspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;
– orice alte inscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii.
Actele prevazute la lit. a), b), c) si i) se depun in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre candidat.
(11) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plateste la casieria tribunalului sau, dupa caz, a parchetului la care se face inscrierea. Pentru incasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curenta. Chitantele se intocmesc in 3 exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar i se vor inmana candidatului. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plata.
(12) Taxa de inscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) – d), a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisarii listelor finale cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre Directia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(13) Presedintii tribunalelor si, dupa caz, prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea vor preda dosarele candidatilor comisiei de admitere a concursului in cel mult 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (8).
ART. 4
(1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens. Aceeasi persoana poate face parte dintr-o singura comisie.
(3) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (2) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei, in vederea inlocuirii sale.
ART. 5
(1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, si coordoneaza organizarea si desfasurarea concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:
– presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
– vicepresedinti: secretarul general adjunct, directorii Institutului National al Magistraturii si/sau directorii Directiei resurse umane si organizare, dupa caz;
– membri: directori, sefi de serviciu, judecatori si procurori detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului National al Magistraturii, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii;
– reprezentantii institutiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaboreaza pentru organizarea si desfasurarea concursului.
ART. 6
(1) Comisia de admitere a concursului are in principal urmatoarele atributii:
1. transmite cererea tipizata de inscriere, tematica si bibliografia de concurs catre tribunale si parchetele de pe langa acestea;
2. verifica indeplinirea conditiilor de inscriere, centralizeaza dosarele candidatilor, intocmeste si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere, afiseaza lista finala a candidatilor;
3. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor;
4. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul comisiei si in timpul transportului acestora;
5. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;
6. instruieste cu 24 – 48 de ore inaintea datei concursului persoanele care asigura supravegherea in salile de concurs, responsabili de sala si supraveghetori, numite prin hotarare a presedintelui comisiei de admitere;
7. preia de la presedintele comisiilor de elaborare a subiectelor si examinare, pe baza de delegatie nominala, subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare, in plicuri distincte, inchise si sigilate;
8. pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremele de evaluare si notare;
9. coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
11. repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si pe usile salilor in care se desfasoara probele;
12. afiseaza baremul de evaluare si notare la centrele de concurs dupa incheierea fiecarei probe scrise si asigura publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
13. organizeaza transportul lucrarilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si raspunde de securitatea acestora;
14. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de concurs sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
15. calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
16. asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
17. analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului si prezinta concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
18. informeaza de indata conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
19. asigura afisarea si publicarea simultana pe paginile de internet, de catre Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii, a rezultatelor concursului si asigura transmiterea rezultatelor catre tribunale si parchetele de pe langa acestea;
20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a concursului.
ART. 7
(1) Presedintele comisiei de admitere a concursului ia toate masurile necesare ducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 6.
(2) In acest scop, presedintele comisiei de admitere a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedinti, membrii comisiei si pentru supraveghetori, precum si sarcinile ce revin tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, in vederea bunei desfasurari a concursului.
(3) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea raspund de ducerea la indeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea presedintelui comisiei de admitere a concursului.
ART. 8
(1) Elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare se realizeaza de comisia de elaborare a subiectelor, iar solutionarea contestatiilor la barem si a contestatiilor la punctaj, de comisia de solutionare a contestatiilor. Evaluarea si notarea lucrarilor la probele scrise eliminatorii se realizeaza prin procesare electronica.
(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de cate un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor vegheaza la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordoneaza activitatea comisiei.
(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(4) Membrii comisiilor vor fi numiti de regula dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a Institutului National al Magistraturii si a Consiliului Superior al Magistraturii si care au urmat cursurile Institutului National al Magistraturii privind metodele si tehnicile de evaluare.
(5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(6) Declaratiile si contractele de participare in comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului si se pastreaza alaturi de celelalte documente de concurs.
(7) In comisiile prevazute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti, care ii vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotararea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiilor de concurs.
ART. 9
(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice si comisia de examinare.
(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel putin 30 de zile inaintea datei de desfasurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(3) Propunerile Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii vor fi transmise cu cel putin 10 zile anterior termenului prevazut la alin. (2).
ART. 10
Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic si de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunostintelor juridice au in principal urmatoarele atributii:
1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) sa asigure o repartizare echilibrata a raspunsurilor corecte si a numarului de raspunsuri corecte intre variantele de raspuns;
e) timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de concurs;
f) sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national;
g) subiectele nu pot contine probleme controversate in doctrina sau in practica;
2. predarea catre comisia de admitere a concursului, cu cel putin 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate.
ART. 11
Comisia de examinare are urmatoarele atributii:
a) elaborarea grilei de evaluare in baza careia se face aprecierea interviului;
b) elaborarea subiectelor pe baza carora vor fi examinati candidatii;
c) intervievarea candidatilor, in scopul identificarii aptitudinilor, motivatiilor si elementelor de etica specifice profesiei.
ART. 12
(1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, fiind compusa din comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic si din comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice.
(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcatuita din 4 membri care, in cazul comisiei de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, sunt specializati pe cele 4 discipline de concurs.
(3) Numirea membrilor comisiei de solutionare a contestatiilor va avea loc odata cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.
(4) Comisiile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic si, respectiv, impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice au urmatoarele atributii:
a) solutionarea contestatiilor la barem la testul-grila de verificare a rationamentului logic, respectiv la testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, motivarea solutiei contestatiilor la barem si adoptarea baremului definitiv;
b) solutionarea contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la fiecare dintre cele doua teste-grila.
ART. 13
(1) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) – d), a conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea functiei, prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. e), si a conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, se realizeaza de comisia de admitere a concursului.
(2) Verificarile privind indeplinirea conditiei bunei reputatii se vor face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In vederea verificarii indeplinirii conditiei bunei reputatii, comisia de admitere a concursului solicita Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare cu privire la candidati, Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in masura in care considera necesar, relatii si de la alte institutii.
(4) Comisia de admitere a concursului verifica documentele prevazute la alin. (3) si la art. 3 alin. (10) lit. k) si, atunci cand este cazul, sesizarile primite cu privire la candidati. In cazul persoanelor care au mai indeplinit anterior functia de judecator sau procuror, vor constitui obiect al verificarii privind buna reputatie si datele cuprinse in dosarul profesional al acestora.
(5) Pentru stabilirea conditiei bunei reputatii sunt analizate faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni contraventionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sanctiuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidatilor li s-au aplicat sanctiuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidatii au fost eliminati din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, in ultimii 5 ani.
(6) La verificarea conditiei bunei reputatii sunt avute in vedere urmatoarele criterii: tipul si imprejurarile de savarsire a faptei, forma de vinovatie, tipul de sanctiune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetarii disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza, precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanctiunii disciplinare, contraventionale, administrative sau de la ramanerea definitiva a condamnarii.
(7) Rezultatele verificarilor prevazute la alin. (1) se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data sustinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(8) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisarea listei la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
(9) Contestatiile se depun la tribunale si parchetele de pe langa acestea si se inainteaza de indata, prin fax, comisiei de admitere a concursului.
(10) Contestatiile se solutioneaza prin hotarare definitiva de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(11) Lista finala a candidatilor se afiseaza la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

CAPITOLUL III
Desfasurarea concursului

ART. 14
(1) Examinarea candidatilor se face in doua etape.
(2) Prima etapa este eliminatorie si consta in sustinerea urmatoarelor probe scrise eliminatorii:
1. un test-grila de verificare a rationamentului logic;
2. un test-grila de verificare a cunostintelor juridice, sustinut la urmatoarele discipline:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal.
(3) La testul-grila de verificare a cunostintelor juridice participa numai candidatii declarati admisi la testul de verificare a rationamentului logic.
(4) Nota obtinuta la prima etapa este suma notelor obtinute la probele prevazute de alin. (2), calculata in raport cu urmatoarea pondere: testul-grila de verificare a rationamentului logic 30%, testul-grila de verificare a cunostintelor juridice 70%. Sunt declarati admisi in etapa a II-a candidatii admisi la fiecare dintre cele doua probe, in ordinea descrescatoare a notei obtinute la prima etapa, in limita dublului numarului de posturi scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mare de 100, respectiv in limita triplului numarului de posturi scoase la concurs, atunci cand acesta este mai mic sau egal cu 100.
(5) Numarul candidatilor admisi in etapa a II-a se suplimenteaza in cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.
(6) A doua etapa consta in sustinerea unui interviu.
ART. 15
(1) Testul-grila de verificare a rationamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de intrebari la care se puncteaza raspunsurile si 20 de intrebari supuse pretestarii in conditii de concurs. Intrebarile suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidentiate ca fiind supuse pretestarii, iar raspunsurile la aceste intrebari nu se puncteaza. Baremul publicat nu include raspunsurile la intrebarile suplimentare.
(2) Pentru intrebarile al caror raspuns se puncteaza, fiecare raspuns corect valoreaza 0,1 puncte.
(3) Timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din testul-grila este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea testelor catre toti candidatii.
(4) Lucrarile se noteaza cu “Admis” sau “Respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa raspunda corect la minimum 30 de intrebari dintre cele 100 de intrebari ale caror raspunsuri se puncteaza.
ART. 16
(1) Accesul candidatilor in salile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de comisia de admitere, cel mai tarziu pana la momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs.
(2) Li se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. Incalcarea acestor dispozitii constituie frauda si atrage eliminarea din concurs.
(3) In vederea elaborarii lucrarilor scrise candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare neagra.
(4) Candidatii se asaza in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teza de concurs tipizata, cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, continand testul-grila, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de concurs va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza in sala au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(5) Din momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
(6) Pe toata durata desfasurarii probei este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el trebuie sa fie insotit de una dintre persoanele care supravegheaza, pana la inapoierea in sala de concurs.
(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica in exterior continutul subiectelor de concurs pana la incheierea probei scrise.
ART. 17
(1) Pe parcursul desfasurarii probei membrii comisiei de admitere a concursului si supraveghetorii de sali nu le pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce modificari acestuia si nici baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele “Anulat”, se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) Fiecare candidat primeste atatea teste tipizate cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(5) Toti candidatii semneaza, la momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Presedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori.
(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. Se considera frauda si inscrierea numelui candidatului pe teza de concurs in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea “Frauda”. Procesul-verbal se comunica comisiei de admitere si candidatului respectiv.
(8) Sanctiunea prevazuta la alin. (7) se aplica si pentru depasirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3).
(9) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un proces-verbal.
ART. 18
(1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic se afiseaza la centrele de concurs dupa incheierea probei si se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii. In termen de 24 de ore de la afisarea acestuia la centrele de concurs, candidatii pot face contestatii la barem, care se depun la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motiveaza in termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se anuleaza una sau mai multe intrebari din testul-grila, punctajul corespunzator intrebarilor anulate se acorda tuturor candidatilor.
(3) In ipoteza in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in barem, se corecteaza baremul si se va acorda punctajul corespunzator intrebarii respective numai candidatilor care au indicat raspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.
(4) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la barem, se apreciaza ca raspunsul indicat ca fiind corect in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda pentru oricare dintre variantele de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
(5) In cazul admiterii contestatiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a rationamentului logic care sunt raspunzatori pentru aceasta situatie suporta consecintele, care pot consta fie in reducerea drepturilor banesti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei, fie in interdictia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani.
(6) Masurile prevazute la alin. (5) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii in urma unei analize a cauzelor care au determinat aceasta situatie.
ART. 19
Rezultatele probei prevazute la art. 15 se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 20
(1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba prevazuta la art. 15. Contestatia se depune, prin fax, la Institutul National al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data publicarii rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se va sigila din nou.
(3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor formulate impotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a rationamentului logic in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
(4) Nota acordata de aceasta comisie este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.
ART. 21
(1) Testul-grila de verificare a cunostintelor juridice cuprinde 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs mentionate la art. 14 alin. (2) pct. 2 lit. a) – d).
(2) La testul-grila fiecare raspuns corect primeste 1 punct care are ca echivalent 10 sutimi in sistemul de notare de la 1 la 10.
(3) Dispozitiile art. 15 alin. (3) si ale art. 16 – 20 se aplica in mod corespunzator.
(4) Lucrarile se noteaza cu “Admis” sau “Respins”, in functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.
ART. 22
(1) Candidatii sustin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecator, un procuror, un profesor universitar si un pedagog, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Numarul comisiilor de interviu se stabileste in functie de numarul candidatilor declarati admisi dupa prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotararea de numire a comisiilor de concurs. In situatia in care activeaza mai multe comisii, componenta nominala a fiecareia dintre ele va fi stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfasurarii probei.
(2) Interviul consta in:
a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de catre candidat si sustinerea orala a acestuia;
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.
(3) Analiza prevazuta la alin. (2) lit. a) se preda comisiei de examinare dupa sustinerea orala a acesteia si va fi avuta in vedere pentru aprecierea interviului.
(4) Aprecierea interviului se face, in baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(5) Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului, elaborata de Institutul National al Magistraturii, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, odata cu anuntul privind organizarea concursului.
(6) Nota obtinuta la aceasta proba reprezinta media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordata este definitiva.
(7) Sunt declarati admisi la aceasta proba candidatii care au obtinut nota minima 7.
(8) Rezultatele de la proba constand in interviul candidatilor se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
ART. 23
(1) Cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea interviului, comisia de admitere a concursului intocmeste lista alfabetica a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidati, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(2) Accesul candidatilor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta pentru fiecare grupa.
(3) Inregistrarea probelor orale este obligatorie, cel putin prin mijloacele tehnice audio.
(4) Inregistrarile se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug.
ART. 24
Nota obtinuta la concurs este suma notelor obtinute in cele doua etape, calculata in raport cu urmatoarea pondere: nota de la prima etapa 75%, interviul 25%.
ART. 25
(1) Lista cuprinzand rezultatele finale ale concursului se publica simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmite in vederea afisarii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea.
(2) Candidatii sunt clasificati in ordinea descrescatoare a notelor si formuleaza, in aceasta ordine, optiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs, fiind posibila o singura optiune, care nu poate fi modificata.
(3) La note egale, departajarea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la cele 3 probe de concurs, in urmatoarea ordine: testul-grila de verificare a cunostintelor juridice, testul-grila de verificare a rationamentului logic, interviul. In situatia in care exista posturi vacante de judecatori si procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numarul de posturi scoase la concurs, astfel incat sa poata fi repartizati toti candidatii care au obtinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.
ART. 26
Candidatii declarati admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
ART. 27
(1) Raportul referitor la indeplinirea conditiilor de numire in functia de judecator sau procuror se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de catre candidatii declarati admisi la concurs.
(3) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei, din punct de vedere medical, sunt declarati respinsi.

CAPITOLUL IV
Validarea concursului

ART. 28
Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 29
Daca unul dintre candidati a fost respins in conditiile art. 27, procedura prevazuta de art. 25 alin. (2) se reia pentru candidatii admisi care ocupa pozitiile urmatoare acestui candidat in lista cuprinzand rezultatele finale ale concursului. Candidatii isi pot mentine optiunea initiala sau pot formula o noua optiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, dupa ocuparea acestuia, pentru postul ramas astfel neocupat, dupa caz.
ART. 30
In termen de cel mult 30 de zile de la data validarii concursului de admitere in magistratura, Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de judecator sau, dupa caz, de procuror a candidatilor admisi pe posturile pentru care au optat.
ART. 31
(1) Dupa numirea in functia de judecator sau de procuror, candidatii declarati admisi sunt obligati sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii. Cursul va cuprinde in mod obligatoriu si elemente de drept comunitar.
(2) Evaluarile obtinute la finalul cursului de formare profesionala de 6 luni vor fi avute in vedere la prima evaluare profesionala a judecatorilor si procurorilor recrutati prin concurs de admitere in magistratura.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 32
Termenele prevazute de prezentul regulament se calculeaza potrivit dispozitiilor art. 101 din Codul de procedura civila.
ART. 33
(1) Pentru cazurile in care prezentul regulament stipuleaza ca un document urmeaza sa fie afisat la sediile instantelor sau ale parchetelor, anuntul se va afisa de indata la usa de intrare a instantei sau parchetului, iar procesul-verbal de afisare va fi inaintat de indata comisiei de admitere.
(2) Presedintii tribunalelor sau, dupa caz, prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului insarcinat cu activitatea de registratura pentru a fi afisate, indicand perioada pentru care vor fi afisate. In momentul afisarii, precum si al retragerii documentului grefierul va nota ora si data afisarii sau retragerii pe document, insotite de semnatura sa. Grefierul transmite de indata documentul retras presedintelui tribunalului sau conducatorului parchetului.
ART. 34
(1) Lucrarile de concurs ale candidatilor declarati admisi, inclusiv analiza prevazuta la art. 22 alin. (2) lit. a), se anexeaza, in original, la mapele profesionale intocmite acestora, dupa numirea in functie, in conditiile legii.
(2) Restul lucrarilor scrise, precum si toate celelalte documente privind desfasurarea concursului se arhiveaza si se pastreaza in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare. Lucrarile scrise anulate pentru frauda se arhiveaza si se pastreaza separat.
(3) Originalele documentelor, in privinta carora prezentul regulament dispune ca se inainteaza prin fax Directiei resurse umane si organizare, se transmit de catre tribunale sau parchetele de pe langa acestea, prin grija presedintilor tribunalelor si a prim-procurorilor parchetelor de pe langa acestea, dupa caz, in cel mai scurt timp si se arhiveaza la mapele de concurs.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close