Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior a fost infiintat

In M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3693/2012 privind infiintarea Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia.

Din cuprins:
ART. 1
Se infiinteaza Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior, organism consultativ al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la nivel national, fara personalitate juridica.
ART. 2
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. REGULAMENT de organizare si functionare a Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior

CAPITOLUL I
Misiunea, rolul si atributiile Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior

ART. 1
Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior, denumit in continuare CNSPIS, este un organism consultativ de nivel national, fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
(1) CNSPIS are ca atributii principale elaborarea si actualizarea permanenta a indicatorilor de monitorizare a invatamantului superior si prognoza evolutiei acestuia, in raport cu dinamica pietei muncii.
(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, publica anual sistemul de indicatori, prin consultarea CNSPIS.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea CNSPIS

ART. 3
CNSPIS este format din 17 membri, cadre didactice si cercetatori, avand cel putin titlul de conferentiar sau de cercetator stiintific II ori titluri echivalente obtinute in strainatate, membri ai Academiei Romane, experti in cadrul unor institutii de statistica si prognoza, selectati pe baza performantelor lor stiintifice cu relevanta internationala si numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
ART. 4
Mandatul membrilor CNSPIS este de 4 ani si poate fi reinnoit o singura data.
ART. 5
(1) Mandatul de membru poate inceta, inainte de termen:
a) prin revocare de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pentru incalcarea normelor etice si de deontologie sau daca nu se implica, in mod sistematic, in activitatile CNSPIS;
b) prin demisie.
(2) Se considera ca un membru nu se implica, in mod sistematic, in activitatile CNSPIS, in urmatoarele cazuri:
a) absenteaza nemotivat la 3 sedinte consecutive sau la oricare 50% din sedintele CNSPIS in decursul unui an;
b) in alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de functionare.
(3) Revocarea poate fi solicitata ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului de catre unul sau mai multi dintre membrii CNSPIS.
ART. 6
(1) In cazul existentei unui loc vacant in componenta CNSPIS, se procedeaza la numirea altui membru prin ordin al ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Mandatul noului membru continua, in ceea ce priveste durata, mandatul aferent locului ramas vacant.
ART. 7
(1) CNSPIS are un presedinte, un vicepresedinte si un secretar general. Odata cu numirea componentei CNSPIS, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului desemneaza presedintele si vicepresedintele.
(2) Secretarul general este numit de catre presedintele CNSPIS. Presedintele, vicepresedintele si secretarul general constituie Biroul operativ al CNSPIS, care rezolva problemele administrative ale CNSPIS.
(3) O persoana nu poate ocupa functia de presedinte al CNSPIS pentru o perioada cumulata mai mare de 4 ani, indiferent de perioada in care a fost presedinte si de eventualele intreruperi.
(4) Presedintele si vicepresedintele pot fi revocati din respectivele functii de conducere de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului sau prin votul secret a cel putin doua treimi din membrii CNSPIS, la cererea unuia ori mai multor membri ai CNSPIS. Revocarea se aproba de catre ministru.
ART. 8
Presedintele CNSPIS are urmatoarele atributii:
a) indeplineste mandatul atribuit explicit prin hotararea membrilor CNSPIS;
b) conduce sedintele de lucru ale CNSPIS;
c) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale CNSPIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificata prin hotarare a membrilor CNSPIS, la cererea oricarui membru al CNSPIS;
d) asigura legatura operativa a CNSPIS cu ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului in vederea informarii acestuia despre activitatea CNSPIS;
e) reprezinta CNSPIS in relatia cu tertii.
ART. 9
In absenta presedintelui sau atunci cand acesta este in imposibilitate de a-si exercita functia, atributiile si competentele sale sunt preluate de vicepresedinte.
ART. 10
(1) Pentru realizarea diferitelor activitati, membrii CNSPIS se pot constitui in comisii sau grupuri de lucru, temporare ori permanente.
(2) In vederea indeplinirii atributiilor sale si in anumite situatii, CNSPIS poate consulta experti in domeniul legislatiei educatiei, prognoza si statistica, care isi vor desfasura activitatea pe baza unui mandat acordat de catre CNSPIS.
(3) Expertii consultati sunt nominalizati prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
ART. 11
Pentru a adopta o hotarare, membrii CNSPIS pot vota atat in cadrul sedintelor, cat si de la distanta, exprimandu-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de functionare.
ART. 12
Hotararile CNSPIS sunt aprobate prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti, in cazul votului in cadrul sedintelor, respectiv prin votul a jumatate plus unu din numarul membrilor votanti, in cazul votului exprimat prin mijloace electronice.
ART. 13
(1) Pentru luarea hotararilor in cadrul sedintelor CNSPIS este necesara prezenta a cel putin 9 din membrii CNSPIS.
(2) In cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotararile se pot adopta numai daca numarul de membri prevazut la alin. (1) voteaza in intervalul de timp stabilit pentru vot, conform regulamentului intern de functionare.
ART. 14
CNSPIS adopta un regulament intern de functionare, in termen de 60 de zile de la numirea membrilor CNSPIS, regulament care va fi aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
ART. 15
Sedintele CNSPIS se convoaca de catre presedintele CNSPIS, de catre ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului sau la cererea a cel putin o treime din membrii CNSPIS.
ART. 16
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa la sedintele CNSPIS, in calitate de observator.
ART. 17
CNSPIS poate invita in cadrul sedintelor proprii persoane externe consiliului, in calitate de observatori si/sau de consultanti.

CAPITOLUL III
Finantarea CNSPIS

ART. 18
Resursele materiale si financiare necesare functionarii CNSPIS si organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de catre MECTS, prin Unitatea executiva pentru finantarea invatamantului superior, a cercetarii, dezvoltarii si inovarii (UEFISCDI) sau prin alte mijloace legal constituite.
ART. 19
Administrarea si gestionarea resurselor destinate activitatilor CNSPIS sunt asigurate de UEFISCDI, in conformitate cu hotararile CNSPIS, in conditiile legii.
ART. 20
Pentru activitatea desfasurata in afara activitatii de baza, membrii CNSPIS pot fi remunerati, in functie de numarul orelor efectiv lucrate, la nivelul minim al salariului de incadrare pentru un profesor universitar, in categoria transei de vechime in invatamant peste 40 de ani.
ART. 21
Membrilor CNSPIS si expertilor consultati le sunt decontate cheltuielile de transport si cazare necesare indeplinirii atributiilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV
Relatia institutionala CNSPIS – UEFISCDI

ART. 22
UEFISCDI asigura sprijinul tehnic si executiv pentru activitatea CNSPIS, conform solicitarilor CNSPIS si normelor legale in vigoare.
ART. 23
UEFISCDI, prin departamentele sale si conform prevederilor legale, are urmatoarele atributii:
a) administreaza si gestioneaza resursele destinate activitatilor CNSPIS, in conditiile legii si in conformitate cu hotararile CNSPIS;
b) asigura secretariatul tehnic al CNSPIS;
c) asigura buna desfasurare a activitatii curente a CNSPIS in relatiile cu MECTS, institutiile de invatamant superior, cu institutiile de cercetare, dezvoltare, inovare si cu alte organizatii si institutii publice sau private.
ART. 24
(1) Secretariatul tehnic pune la dispozitia membrilor si a Directiei generale invatamant superior din MECTS, in termen de 48 de ore de la fiecare sedinta, o minuta a sedintei, in format electronic.
(2) Minuta consemneaza lista tuturor participantilor, subiectele discutate si hotararile adoptate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close