Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS

In M. Of. nr. 273 din 25 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.800/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea directa a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si a sectiilor pe ramuri de sport ce functioneaza in cadrul acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 decembrie 2010, si Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.231/2008*) pentru aprobarea metodologiei cu privire la evaluarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
————
*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.231/2008 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3
Federatia Sportului Scolar si Universitar si conducerea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, cluburile sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au obligatia de a transmite spre aprobare ministerului propriile regulamente de organizare si functionare, elaborate in conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT-CADRU
privind organizarea si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Cluburile sportive din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumite in continuare cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS, sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice.
ART. 2
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cele ale prezentului regulament-cadru.
ART. 3
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS se organizeaza si functioneaza dupa regulamentul de organizare si functionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, si se bucura de drepturile conferite de lege.
ART. 4
(1) Regulamentul de organizare si functionare propriu va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, si urmatoarele elemente:
a) denumirea;
b) sediul;
c) insemnele si culorile;
d) sectia/sectiile pe ramura de sport.
(2) Schimbarea denumirii cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS se face numai de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
ART. 5
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS sunt finantate din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

CAPITOLUL II
Scopul si obiectul de activitate

ART. 6
Scopul il reprezinta organizarea, conducerea si dezvoltarea activitatii sportive proprii sub toate formele sale, fara discriminari politice, rasiale, religioase etc.
ART. 7
Obiectul de activitate consta in:
a) selectia, pregatirea, participarea si obtinerea de performante la competitii interne si internationale;
b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si a dopajului in activitatea proprie;
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d) administrarea bazei materiale sportive proprii;
e) organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale;
f) efectuarea de activitati de transport rutier, respectiv transport cu mijloace proprii (microbuz, autobuz etc.) pentru persoane si/sau marfuri, pe plan intern si/sau international, in interes propriu si/sau pentru terti;
g) alte activitati in vederea realizarii scopului si a obiectului de activitate, in conditiile legii.
ART. 8
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS promoveaza, cu prioritate, disciplinele, ramurile si probele sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice, preponderent la categoriile de varsta tineret si seniori.

CAPITOLUL III
Structura organizatorica si functionarea cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS

ART. 9
(1) In concordanta cu statul de functii aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in structura organizatorica a cluburilor sportive pot functiona, in functie de volumul activitatii, compartimente functionale care sunt in directa subordonare a directorului clubului.
(2) Structura organizatorica a fiecarui club sportiv studentesc din subordinea MECTS va fi prevazuta in anexa la regulamentul de organizare si functionare propriu.
(3) Sectiile pe ramura de sport sunt subunitati prin care se realizeaza selectia, pregatirea si participarea in competitii.
(4) Sectiile pe ramura de sport din cadrul cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
ART. 10
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS au obligatia de a se afilia la federatiile sportive nationale corespunzatoare sectiilor pe ramura de sport proprii si, dupa caz, la asociatiile judetene pe ramura de sport, respectiv ale municipiului Bucuresti.
ART. 11
Infiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, astfel:
a) la solicitarea clubului sportiv studentesc din subordinea MECTS;
b) la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate;
c) la propunerea Federatiei Sportului Scolar si Universitar;
d) la propunerea Directiei generale invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
ART. 12
(1) Desfiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face numai prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, astfel:
a) la solicitarea clubului sportiv studentesc din subordinea MECTS;
b) la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate;
c) la propunerea Federatiei Sportului Scolar si Universitar;
d) la propunerea Directiei generale invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
e) in cazul cluburilor care isi pierd calitatea de membru al federatiilor sportive nationale de specialitate.
(2) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura de sport, cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS au obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidentele federatiilor sportive nationale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora si, dupa caz, din evidentele asociatiilor judetene sau ale municipiului Bucuresti pe ramura de sport la care s-au afiliat.

CAPITOLUL IV
Conducerea cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS

ART. 13
(1) Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS sunt conduse de un director, numit in conditiile legii, in baza promovarii concursului sau examenului organizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in conditiile legii.
ART. 14
(1) Directorul are, in principal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea obiectivelor stabilite;
b) aproba regulamentul de ordine interioara al clubului si asigura respectarea acestuia de catre personalul salariat;
c) reprezinta, personal sau prin delegat, clubul in relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si straine;
d) elaboreaza programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului;
e) negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a clubului;
f) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor, in vederea realizarii scopului si a obiectului de activitate ale clubului;
g) asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
h) in calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste toate atributiile ce ii revin, conform dispozitiilor legale in vigoare, si raspunde potrivit legii de:
– utilizarea creditelor bugetare;
– realizarea veniturilor;
– folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;
– integritatea bunurilor incredintate clubului;
– organizarea si tinerea la zi a contabilitatii;
– prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare;
i) stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere regulamentul de organizare si functionare propriu, regulamentul de ordine interioara si structura organizatorica;
j) raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului salariat din subordine;
k) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune; organizeaza sistemul de control managerial intern;
l) aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cazul savarsirii de abateri disciplinare, si dispune repararea prejudiciilor produse;
m) aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului;
n) analizeaza periodic impreuna cu antrenorii stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati ai clubului;
o) aproba calendarul competitional intern si international al clubului si urmareste derularea acestuia;
p) urmareste pregatirea si participarea sportivilor in competitiile prevazute in calendarul competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie;
q) participa la principalele competitii interne si internationale ale clubului;
r) stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi cuprinsi in pregatire;
s) asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date ale clubului, respectiv:
– actele normative in vigoare privind activitatea sportiva;
– regulamentul de organizare si functionare propriu;
– regulamentul de ordine interioara;
– ordinele ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului repartizate clubului;
– statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale la care clubul este afiliat;
– reglementarile Federatiei Sportului Scolar si Universitar;
– programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului;
– evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramura de sport;
– rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne si internationale oficiale;
t) dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea si prevenirea violentei si a dopajului in activitatea sportiva;
u) asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
v) indeplineste orice alte atributii, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe.
(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizii si dispozitii scrise.
(3) Directorul clubului este ordonator tertiar de credite.
(4) Directorii cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS sunt evaluati anual de ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 15
(1) Pe langa director functioneaza ca organ de indrumare si consultare consiliul de administratie al clubului.
(2) Competenta, structura, organizarea si functionarea consiliului de administratie al clubului se reglementeaza in regulamentul de ordine interioara al clubului.
(3) Componenta nominala a consiliului de administratie se valideaza prin decizie scrisa a directorului clubului.

CAPITOLUL V
Patrimoniul

ART. 16
(1) Patrimoniul cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS este alcatuit din totalitatea drepturilor si obligatiilor acestora.
(2) Patrimoniul cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS se stabileste anual pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie.
ART. 17
(1) Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniu, in conditiile legii.
(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS.
ART. 18
In exercitarea drepturilor lor, cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS administreaza bunurile aflate in patrimoniu, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate.
ART. 19
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS administreaza baza materiala pentru activitatea sportiva aflata in patrimoniul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si in proprietatea sa.
ART. 20
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS care detin bazele sportive nautice au dreptul de folosinta gratuita si prioritara a luciului de apa pentru activitatea de pregatire si competitionala.
ART. 21
Cluburile sportive studentesti din subordinea MECTS nu pot schimba destinatia sau desfiinta baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului, fara aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si fara garantia construirii altor baze sportive similare.
ART. 22
Patrimoniul cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI
Finantarea activitatii cluburilor

ART. 23
Veniturile indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale cluburilor sunt cuprinse in bugetul anual propriu.
ART. 24
(1) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli al fiecarui club se face in conditiile prevazute de normele privind finantele publice pentru alocatiile de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru alocatiile de la bugetele locale, precum si pentru veniturile proprii ale clubului.
(2) Bugetul anual al unui club sportiv studentesc din subordinea MECTS cuprinde la partea de venituri:
a) venituri proprii;
b) alocatii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
c) alte surse, in conditiile legii.
(3) Bugetul anual al cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
ART. 25
Veniturile obtinute din activitati se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate.
ART. 26
Sursele de finantare ale cluburilor sportive studentesti din subordinea MECTS provin din:
a) alocatii de la bugetul de stat acordate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la propunerea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, in baza evaluarii anuale; evaluarea anuala a activitatii cluburilor sportive studentesti se face de catre Federatia Sportului Scolar si Universitar conform reglementarilor specifice elaborate in acest sens;
b) alocatii de la bugetul local;
c) venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si obiectul de activitate ale acestora;
d) sume obtinute din transferurile sportivilor;
e) cotizatii si contributii banesti sau in natura ale simpatizantilor;
f) donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizari;
g) venituri obtinute din reclama si publicitate;
h) venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
j) indemnizatii obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
k) alte venituri, in conditiile legii.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

ART. 27
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul asupra activitatii cluburilor sportive studentesti din subordine, conform reglementarilor legale in vigoare. Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de Federatia Sportului Scolar si Universitar.
ART. 28
(1) Cluburile sunt supuse inregistrarii in Registrul sportiv.
(2) Ca urmare a inregistrarii in Registrul sportiv, cluburile primesc numar de identificare si certificat de identitate sportiva.
ART. 29
(1) Cluburile detin exclusivitatea urmatoarelor drepturi:
a) dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare, a sportivilor lor in echipamentul de concurs si de reprezentare, atunci cand participa la competitii in numele clubului;
b) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii;
c) drepturile de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.
(2) Drepturile mentionate la alin. (1) pot fi cesionate de cluburi, in conditiile legii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close