Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

In M. Of. nr. 264 din 23 aprilie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Comisia Patrimoniului Speologic, denumita in continuare CPS, functioneaza sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in baza art. 41 – 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si a prezentului regulament.
ART. 2
CPS este, potrivit legii, un organism stiintific si de autorizare in domeniul explorarii, protectiei si conservarii pesterilor, in sprijinul administrarii bunurilor patrimoniului speologic.
ART. 3
Prin bunurile patrimoniului speologic se inteleg urmatoarele:
a) pestera, astfel cum este definita la art. 43 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011;
b) resursele de natura stiintifica, cultural-educativa si economica ale pesterii, astfel cum sunt definite la art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011; si
c) zona de protectie a pesterii, astfel cum este definita la art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
ART. 4
Scopul CPS este evaluarea pe criterii stiintifice a bunurilor patrimoniului speologic, monitorizarea starii lor de conservare, asigurarea mecanismelor de conservare, protectie si gestionarea acestora, prin strategii, activitati si proceduri specifice.
ART. 5
Obiectivele principale ale CPS sunt:
a) stabilirea valorii bunurilor patrimoniului speologic pe baza de studii stiintifice;
b) clasificarea pesterilor in clase de protectie;
c) autorizarea activitatilor antropice in pesteri;
d) protectia bunurilor patrimoniului speologic pentru evitarea efectelor negative asupra acestora;
e) solicitarea adresata autoritatilor competente in vederea asigurarii masurilor de control si monitorizare a bunurilor patrimoniului speologic.
ART. 6
CPS colaboreaza cu entitati care au responsabilitati stabilite prin lege sau prin alte acte normative cu privire la ariile protejate cu pesteri, bunurile patrimoniului speologic si activitatile speologice.

CAPITOLUL II
Organizarea CPS

ART. 7
(1) Pierderea statutului de membru al CPS intervine in urmatoarele situatii:
a) retragerea din proprie initiativa;
b) absenta nejustificata la 3 sesiuni de lucru consecutive;
c) in urma savarsirii unor actiuni care contravin prezentului regulament si hotararilor CPS;
d) retragerea motivata a mandatului membrului de catre institutia care l-a desemnat;
e) expirarea mandatului de 5 ani, care poate fi reinnoit, in mod consecutiv, o singura data;
f) alte situatii prevazute expres de lege.
(2) Numirea unui nou membru al CPS se face de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in baza consultarii cu CPS.
ART. 8
(1) Membrii CPS au urmatoarele drepturi si responsabilitati:
a) participa activ la sesiunile de lucru sau la alte activitati stabilite in calendarul CPS;
b) exprima puncte de vedere motivate si fac propuneri pentru imbunatatirea activitatii CPS;
c) pot fi delegati pentru reprezentarea CPS in diverse structuri si comisii la nivel local si national;
d) elaboreaza studii, documentatii, monitorizari asupra pesterilor si mediului carstic in care se afla acestea, la delegarea CSP;
e) efectueaza evaluari, expertize si monitorizari in pesteri;
f) raporteaza anual si raspund la solicitarile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, inclusiv prin transmiterea bazei de date cu autorizatiile emise.
(2) Membrii CPS sunt obligati sa declare situatiile de conflict de interese in urmatoarele cazuri:
a) cand elaboreaza studii, documentatii si monitorizari asupra pesterilor si mediului carstic, altele decat cele delegate de CPS;
b) cand solicita autorizatii pentru activitati speologice in pesteri clasificate, altele decat cele delegate de CPS;
c) in toate situatiile de conflict de interese specificate in lege sau stabilite la inceputul sesiunii de lucru.
ART. 9
(1) Din randul membrilor CPS se aleg presedintele si secretarul.
(2) Presedintele CPS, ales la propunerea unui membru, cu votul majoritatii simple a membrilor, are urmatoarele atributii:
a) convoaca si conduce sesiunile de lucru, in termen de 22 de zile calendaristice, in sesiune de lucru ordinara ori misiune de teren sau, in termen de maximum 5 zile de la solicitarea considerata urgenta, in procedura de urgenta;
b) coordoneaza activitatea si secretariatul CPS;
c) reprezinta CPS in raport cu Ministerul Mediului si Padurilor;
d) reprezinta CPS pe plan national si international;
e) semneaza avizele si documentele oficiale emise de CPS;
f) raspunde de modul de pastrare si folosire a stampilei CPS.
(3) Secretarul CPS poate fi un membru ales prin vot si are urmatoarele responsabilitati:
a) organizeaza sesiunile de lucru;
b) tine evidenta resurselor CPS;
c) gestioneaza si raspunde de documentele si de corespondenta inregistrate in registrul de intrari-iesiri.
ART. 10
(1) Pot fi invitati sa participe la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale CPS:
a) personalitati, specialisti si experti din domeniile specifice speologiei;
b) solicitanti de autorizari care doresc sa isi expuna proiectele sau sa ofere informatii suplimentare in cazul unor situatii insuficient cunoscute ori documentate.
(2) Invitatiile de participare la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale CPS se fac la propunerea presedintelui sau a majoritatii membrilor CPS prezenti in cadrul sedintei.
(3) Persoanele invitate nu pot fi prezente cand se dezbat si se voteaza hotararile CPS.

CAPITOLUL III
Atributiile CPS

ART. 11
Pentru realizarea scopului si obiectivelor, CPS are urmatoarele atributii:
a) stabileste incadrarea/reincadrarea pesterilor sau sectoarelor de pesteri in clasele A, B, C si D, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, pe baza studiilor de fundamentare stiintifica, propunand conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului emiterea unui ordin in acest sens;
b) evalueaza pe criterii stiintifice valoarea de patrimoniu a cavitatilor naturale, rezervelor speologice si a zonelor carstice sau asociate carstului din jurul pesterilor, in scopul clasificarii bunurilor patrimoniului speologic;
c) evidentiaza elementele rare, fragile si/sau reprezentative pentru carstul romanesc;
d) monitorizeaza starea de conservare a bunurilor patrimoniului speologic si a rezervelor acestuia;
e) identifica factorii de risc la adresa pesterii, carstului si elementelor de patrimoniu speologic, rezultati ca urmare a actiunii omului: poluare, actiuni industriale si economice, explorare neadecvata, modificarea factorilor climatici si ambientali;
f) autorizeaza activitatile de explorare speologica, documentare si cercetare stiintifica in pesterile clasificate – clasele A, B si C;
g) autorizeaza activitatile pentru pesteri din clasa A si amenajarile turistice sau alte forme de valorificare pentru pesteri din clasa C;
h) autorizeaza si monitorizeaza orice alte activitati si interventii antropice in pesteri si zonele lor de protectie, care au implicatii directe sau indirecte asupra integritatii si starii de conservare a bunurilor patrimoniului speologic, conform art. 44 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
ART. 12
(1) CPS are competenta sa autorizeze activitatile care privesc bunurile patrimoniului speologic, conform art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, respectiv:
a) explorari, activitati stiintifice, turism speologic specializat si de documentare in pesterile si sectoarele de pestera din clasele A, B si C si in pesterile nou-descoperite sau neclasificate;
b) activitati de explorare, prin dezobstructie si derocare realizate prin mijloace cu impact minim asupra bunurilor patrimoniului speologic, pe baza unor normative interne;
c) activitati stiintifice, care includ sapaturi sau colectari de probe minerale, fauna, fosile, pe baza unor competente dovedite sau pentru persoane care efectueaza sapaturi, indiferent de tipul acestora;
d) amenajarea infrastructurii pentru turism sau pentru orice alta forma de utilizare ori exploatare a resurselor pesterilor.
(2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri scrise, care va contine precizari privind scopul, mijloacele, durata, proportiile, garantiile actiunii, si se va retrage in cazul in care conditiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate.
(3) Beneficiarii de autorizatie desfasoara activitati speologice pe propria raspundere si trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic, in ceea ce priveste echipamentul, tehnicile de acces si explorare, gradul de dificultate al pesterilor, prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic.
(4) Autorizatiile eliberate de CPS sunt valabile numai pentru activitatea, locul si perioada pentru care au fost eliberate.
ART. 13
CPS emite puncte de vedere argumentate, pentru respectarea prevederilor art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, asupra urmatoarelor:
a) studii de fundamentare pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind bunuri ale patrimoniul speologic;
b) studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvata, studii de fundamentare si sectiuni de specialitate din planuri urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonale sau de detaliu, care au ca obiect sau includ in perimetrul lor pesteri;
c) planuri de management si regulamente ale ariilor naturale protejate, bunuri ale patrimoniului speologic;
d) includerea in patrimoniul local sau judetean a unor bunuri ale patrimoniului speologic, ca arii protejate.
ART. 14
CPS stabileste si propune spre aprobare Ministerului Mediului si Padurilor urmatoarele:
a) documentatia in vederea declararii unor obiective speologice ca patrimoniu UNESCO;
b) masuri si lucrari necesare pentru conservarea unor pesteri amenintate de riscuri naturale sau antropice;
c) strategii nationale in domeniul bunurilor patrimoniului speologic;
d) criterii/cerinte minime necesare in procesul de formare si programe de specializare in domeniul protejarii bunurilor patrimoniului speologic a custozilor/administratorilor/rangerilor si a ghizilor de pestera;
e) criterii/cerinte de autorizare si reautorizare a functionarii pesterilor in care se desfasoara activitati turistice si economice, in vederea prevenirii actiunilor ce pot duce la exploatarea neadecvata a acestora in conditiile art. 11 lit. e).
ART. 15
In cazul luarii la cunostinta a unor efecte negative asupra bunurilor patrimoniului speologic, CPS sesizeaza autoritatile competente cu atributii de control si verificare in domeniu.
ART. 16
CPS colaboreaza cu urmatoarele entitati cu atributii sau responsabilitati in domeniul managementului si protectiei bunurilor patrimoniului speologic:
a) Institutul de Speologie “Emil Racovita”;
b) Federatia Romana de Speologie;
c) serviciile publice Salvaspeo;
d) Corpul Roman Salvaspeo – CORSA;
e) administratii si custozi, care detin prin contracte sau conventii bunuri ale patrimoniului speologic;
f) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
g) alte organizatii care au ca scop exploatarea, cercetarea stiintifica, protectia si managementul bunurilor si patrimoniului speologic.

CAPITOLUL IV
Functionarea CPS

ART. 17
(1) CPS isi desfasoara activitatea in sesiuni ordinare, programate de doua ori pe an, sau in situatii extraordinare, fiind statutara prin participarea a doua treimi din numarul membrilor.
(2) Hotararile CPS se iau in sesiune de lucru statutara dupa cum urmeaza:
a) in situatia clasificarilor pesterilor si avizarii unor interventii antropice, cu votul favorabil a doua treimi din numarul membrilor CPS exprimat direct in sesiunea de lucru;
b) in restul situatiilor, cu majoritate simpla de voturi.
(3) In cazul in care CPS nu se intruneste in sesiune de lucru, hotararile se iau prin vot transmis electronic, cu majoritate simpla de voturi, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) lit. a), pentru care se hotaraste doar in sesiune statutara.
ART. 18
(1) Documentele si corespondenta CPS se inregistreaza in registrul de intrari-iesiri si poarta stampila CPS.
(2) Procesele-verbale ale sesiunilor de lucru se inainteaza de CPS Ministerului Mediului si Padurilor.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 19
Accesul persoanelor la informatiile de interes public cuprinse in documentatiile CPS se face prin intermediul Secretariatului CPS, in conditiile legii.
ART. 20
Membrii CPS stabilesc locul de desfasurare a sesiunilor de lucru si informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului despre aceasta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close