Norma CIFGA privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei

In M. Of. nr. 263 din 23 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 45/2012 pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0).

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0), prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 165/2011 pentru aprobarea Normei privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-II/0), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 857 din 5 decembrie 2011.

ANEXA 1. NORMA privind compensarea partiala a dobanzii platite de operatorii economici la creditele in lei (NI-CST-15-III/0)

Prezenta norma este elaborata in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata*1), cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului*2), cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis*3).
————
*1) Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
*2) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.
*3) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., denumita in continuare EximBank, compenseaza partial dobanda platita de operatorii economici la contractele de credit in lei, contractate de la banci.
ART. 2
Prezenta norma stabileste conditiile de acordare a compensatiei de dobanda in cadrul schemei transparente de ajutor de minimis, denumita in continuare schema, pentru perioada suplimentara de implementare, respectiv 2012 – 2014, cu respectarea criteriilor prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
ART. 3
(1) Pentru facilitatile acordate conform schemei, EximBank actioneaza in numele si in contul statului si are calitatea de furnizor de ajutor de stat.
(2) Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., republicata, “fondul destinat stimularii operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 4
In sensul prezentei norme, urmatoarele notiuni se definesc astfel:
a) credit – creditul de investitii in lei, acordat de o banca finantatoare unui operator economic, ulterior datei de 1 ianuarie 2006, si care nu include:
1. creditul acordat pentru refinantarea creditelor de investitii;
2. creditul acordat pentru retrofinantarea investitiilor;
3. creditul de investitii acordat initial in valuta si al carui sold a fost transformat in lei;
4. creditul de investitii in lei, supus unei operatiuni de inlocuire a expunerii, care a generat includerea dobanzilor restante si/sau penalizatoare in principalul creditului;
b) transport rutier – transportul de marfa si transportul de pasageri pe cale rutiera;
c) tranzactii imobiliare – cumpararea/construirea de imobile in scopul vanzarii/inchirierii;
d) produse agricole – produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor din pescuit;
e) operator economic – intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari.

CAPITOLUL III
Bugetul si durata schemei

ART. 5
(1) Bugetul total al schemei pe perioada suplimentara de implementare 2012 – 2014, defalcat pe ani si pe trimestre, este urmatorul:
______________________________________________________________________________
|| 2012| 2013| 2014|
||_____________________|_____________________|_____________________|
||Total| T1| T2| T3| T4|Total| T1| T2| T3| T4|Total| T1| T2| T3| T4|
|____________|_____|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|
| Ajutorul de|  14 |3,5|3,5|3,5|3,5|  14 |3,5|3,5|3,5|3,5|  12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| minimis| |   |   |   |   | |   |   |   |   | |   |   |   |   |
| – milioane | |   |   |   |   | |   |   |   |   | |   |   |   |   |
|   lei -| |   |   |   |   | |   |   |   |   | |   |   |   |   |
|____________|_____|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|
| Numarul| 600 |150|150|150|150| 600 |150|150|150|150| 400 |100|100|100|100|
| estimat de | |   |   |   |   | |   |   |   |   | |   |   |   |   |
| beneficiari| |   |   |   |   | |   |   |   |   | |   |   |   |   |
|____________|_____|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|

(2) Sumele neutilizate intr-un trimestru se reporteaza in trimestrul urmator. Sumele ramase disponibile la finele trimestrului IV se reporteaza la bugetul pentru anul urmator. In acest sens, sumele ramase disponibile la finele trimestrului IV 2011 se reporteaza la bugetul aferent trimestrului I 2012.
(3) Sumele aferente compensatiilor de dobanda aprobate in cursul anului 2011, dar care nu s-au platit pana la data de 31 decembrie 2011, se vor plati in trimestrul I 2012.

CAPITOLUL IV
Criterii de eligibilitate

ART. 6
Operatorul economic este eligibil pentru a beneficia de compensarea dobanzii in cadrul schemei daca, la data depunerii cererii, indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:
a) nu este in dificultate in sensul Comunicarii Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate*4), cu completarile ulterioare;
b) in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva sa, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;
c) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice, inclusiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EximBank;
d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de EximBank, nu depaseste echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);
e) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat conform prevederilor legale in vigoare;
f) nu figureaza cu sume restante in baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.)*5);
g) nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati (C.I.P.)*6);
h) nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei.
————
*4) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.
*5) In cazul in care din verificarea C.R.C. rezulta existenta unei sume restante, iar solicitantul compensatiei prezinta documente din care sa reiasa ca a reglementat restanta, se considera criteriul indeplinit.
*6) In cazul in care solicitantul figureaza cu incidente de plata accidentale, care nu denota un comportament financiar defectuos, se poate accepta la compensare, cu justificarea corespunzatoare.

ART. 7
(1) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul schemei creditele de investitii pentru proiecte din sectorul/domeniul:
a) pescuitului si acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000*7) al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
b) productiei primare a produselor agricole enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
c) procesarii si marketingului produselor agricole listate in anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in urmatoarele cazuri:
– cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari ori puse pe piata de operatorii economici respectivi;
– cand ajutorul este conditionat de a fi cedat partial sau integral producatorilor primari (fermieri);
d) sectorului carbonifer, astfel cum este definit in Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002*8) al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;
e) activitatilor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor din import;
f) productiei de armament;
g) jocurilor de noroc;
h) productiei si comertului cu alcool si tutun;
i) tranzactiilor imobiliare;
j) achizitiei de mijloace de transport utilizate pentru transportul rutier de marfa pentru terti;
k) achizitiei de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de pana la 8 persoane;
l) servicii de contabilitate, consultanta, alte activitati similare, daca finantarea este destinata construirii/achizitionarii/amenajarii/renovarii de imobile cu destinatie de sedii sociale/puncte de lucru;
m) activitatilor de posta si de curierat;
n) publicitate si activitati de studiere a pietei;
o) activitatilor de inchiriere si leasing;
p) activitatilor de investigare si protectie.
(2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activitati legate de exportul catre state terte sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitatile exportate, de organizarea si functionarea retelei de distributie ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export.
————
*7) Publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000.
*8) Publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 205 din 2 august 2002.

CAPITOLUL V
Descrierea masurii de sprijin

ART. 8
Schema are ca obiect reducerea cheltuielilor cu dobanda pentru creditele contractate de operatorii economici de la banci.
ART. 9
(1) Compensatia de dobanda reprezinta maximum 50% din dobanda curenta platita la credit in trimestrul anterior solicitarii de compensare.
(2) Valoarea maxima a ajutorului obtinut de un beneficiar in cadrul schemei nu poate sa depaseasca echivalentul in lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transportul rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.
(3) Nu se compenseaza dobanzile restante sau penalizatoare.
(4) Solicitarile pentru acordarea compensarii dobanzii vor fi analizate si selectate in limita bugetului trimestrial alocat schemei, in ordine descrescatoare a punctajului aferent fiecarui contract de credit, stabilit pe baza sistemului prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta norma. In cazul in care se obtine punctaj egal, selectia se face in ordinea depunerii la EximBank a dosarelor complete si eligibile.
ART. 10
(1) Operatorul economic poate solicita compensarea partiala a dobanzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitarii.
(2) Compensatia partiala a dobanzii se acorda doar pentru trimestrele calendaristice in care operatorul economic intruneste conditiile stipulate in prezenta norma. Refuzul de acordare a compensatiei aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca operatorul economic sa solicite si sa primeasca compensatia partiala a dobanzii platite, aferenta trimestrelor calendaristice in care intruneste conditiile de acordare.
(3) Operatorul economic poate solicita compensarea partiala a dobanzii, aferenta unui trimestru calendaristic, doar in conditiile stipulate la art. 13.
(4) Operatorul economic poate solicita compensarea dobanzii pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor prezentei norme.
ART. 11
Acordarea compensatiei se aproba de catre Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (C.I.F.G.A.).
ART. 12
Plata compensatiei se face in lei.

CAPITOLUL VI
Regula de cumul

ART. 13
(1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleasi costuri eligibile (legate de acelasi proiect de investitii), in cazul in care un asemenea cumul ar duce la depasirea intensitatii maxime admise prevazute in legislatia specifica aplicabila, dupa caz.
(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai dupa ce EximBank a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic.

CAPITOLUL VII
Documentatia necesara solicitarii de acordare a compensatiei de dobanda

ART. 14
In vederea analizarii solicitarii de acordare a compensatiei de dobanda, operatorii economici eligibili vor depune la EximBank documentatia cuprinzand:
a) cererea de acordare a compensatiei de dobanda;
b) situatia dobanzilor platite la credit, intocmita pentru fiecare contract de credit si avizata de banca finantatoare;
c) declaratia pe propria raspundere a operatorului economic privind alte ajutoare de stat primite;
d) acordul de consultare a C.R.C.;
e) certificatul de atestare fiscala la zi si certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului, la zi;
f) copia contractului/contractelor de credit pentru care solicita compensatia de dobanda, impreuna cu toate actele aditionale la acesta/acestea;
g) dovada platii comisionului de inregistrare a cererii de acordare a compensatiei de dobanda;
h) lista persoanelor imputernicite sa semneze Conventia de acordare a compensatiei de dobanda;
i) alte documente specifice solicitate de EximBank, in functie de specificul finantarii pentru care se solicita compensatia de dobanda.
ART. 15
Informatiile si declaratiile furnizate de operatorul economic stau la baza stabilirii de catre EximBank a valorii compensatiei de dobanda.

CAPITOLUL VIII
Analiza si aprobarea solicitarii de acordare a compensarii partiale a dobanzii

ART. 16
(1) Cererea si documentatia necesare pentru acordarea compensarii dobanzii se depun la sediul unitatilor teritoriale ale EximBank ulterior incheierii fiecarui trimestru calendaristic; nu se accepta transmiterea cererii si a documentatiei prin posta.
(2) Termenul-limita de depunere a solicitarilor este de 5 zile lucratoare, incepand cu data de 15 a primei luni din trimestrul calendaristic.
ART. 17
Operatorii economici care solicita compensarea partiala a dobanzii platite la credite au obligatia deschiderii unui cont curent la EximBank.
ART. 18
Pentru compensarea partiala a dobanzii platite, operatorul economic va plati comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.
ART. 19
EximBank va analiza solicitarea de compensare partiala a dobanzii pe urmatoarele coordonate:
– urmarirea incadrarii solicitarii de compensatie in criteriile de eligibilitate prevazute de prezenta norma;
– verificarea incadrarii in pragul de minimis, respectiv suma totala a ajutoarelor de minimis primite de operatorul economic intr-o perioada de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) in cadrul unor masuri separate de ajutor de acest tip, inclusiv compensarea acordata prin EximBank, care nu trebuie sa depaseasca pragul de minimis stabilit de legislatia in vigoare;
– stabilirea punctajului aferent solicitarilor de compensatie de dobanda;
– calcularea valorii compensatiei, aferenta perioadei pentru care se solicita, conform urmatoarei formule:

Compensatia = maximum 50% x dobanda platita

ART. 20
In baza hotararii C.I.F.G.A. de aprobare a solicitarii de compensare partiala a dobanzii, EximBank va comunica operatorului economic valoarea maxima a ajutorului acordat si caracterul de minimis al acestuia.

CAPITOLUL IX
Monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

ART. 21
(1) In cazul in care, ulterior acordarii compensarii de dobanda, se constata ca au fost incalcate conditiile prevazute de legislatia in domeniul ajutorului de minimis, EximBank va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului sub forma de compensatie de dobanda.
(2) Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind Codul de procedura fiscala si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EximBank in numele si in contul statului.
ART. 22
EximBank va pastra evidenta ajutoarelor de minimis acordate in baza schemei si informatiile referitoare la acestea, pe o perioada de 10 ani de la data ultimei alocari specifice de ajutor in cadrul acesteia, pentru a stabili daca sunt respectate toate conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.
ART. 23
EximBank va transmite anual Consiliului Concurentei un raport cu privire la implementarea schemei in forma prevazuta la cap. III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004*9) al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
————
*9) Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140 din 30 aprilie 2004.

ART. 24
Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite, in conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat.
ART. 25
In vederea asigurarii transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile referitoare la schemele de minimis prevazute la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si va transmite spre informare Consiliului Concurentei schema de ajutor de minimis in termen de 15 zile de la data adoptarii.
ART. 26
Schema va fi publicata integral pe site-ul EximBank, la adresa web http://www.eximbank.ro
ART. 27
EximBank va furniza Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate de Comisia Europeana cu privire la schema de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea solicitarii.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

ART. 28
Valoarea maxima a compensatiei de dobanda care poate fi acordata in cadrul schemei se actualizeaza automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului.
ART. 29
In scopul aplicarii prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobarii C.I.F.G.A.
ART. 30
Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu solicitarile de compensatii de dobanda ce se vor depune la EximBank in luna aprilie 2012, pentru trimestrul I 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close