TVA – Recuperarea taxei platite fara sa fie datorata

„TVA – Recuperarea taxei platite fara sa fie datorata – Reglementare nationala care prevede posibilitatea de a introduce actiunea in recuperarea platii nedatorate la instante diferite, in termene diferite, dupa cum este vorba despre beneficiarul sau prestatorul serviciilor – Posibilitatea beneficiarului serviciilor de a solicita restituirea taxei de catre prestator dupa expirarea termenului de introducere a actiunii de catre acesta din urma impotriva administratiei fiscale – Principiul efectivitatii”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)
15 decembrie 2011

In cauza C 427/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Corte suprema di cassazione (Italia), prin decizia din 7 iunie 2010, primita de Curte la 31 august 2010, in procedura

Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale delltAgricoltura SpA,
impotriva
Ministero delltEconomia e delle Finanze,
Agenzia delle Entrate,

CURTEA (Camera a treia),
compusa din domnul K. Lenaerts, presedinte de camera, domnii E. Juhász, G. Arestis (raportor), T. von Danwitz si D. Šváby, judecatori,
avocat general: domnul J. Mazák,
grefier: doamna A. Impellizzeri, administrator,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 16 iunie 2011,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale delltAgricoltura SpA, de A. Fantozzi, de R. Tieghi si de R. Esposito, avvocatis
– pentru guvernul italian, de doamna G. Palmieri, in calitate de agent, asistata de domnul G. De Bellis, avvocato dello Statos
– pentru guvernul german, de domnii T. Henze si C. Blaschke, in calitate de agentis
– pentru guvernul Regatului Unit, de domnul S. Hathaway, in calitate de agent, asistat de domnul P. Mantle, barristers
– pentru Comisia Europeana, de doamna D. Recchia si de domnul R. Lyal, in calitate de agenti,

dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 15 septembrie 2011,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea principiilor neutralitatii fiscale, efectivitatii si nediscriminarii, referitoare la taxa pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Banca Antoniana Popolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale delltAgricoltura SpA (denumita in continuare „BAPV”), pe de o parte, si Ministero delltEconomia e delle Finanze si Agenzia delle Entrate (denumite in continuare, impreuna, „administratia fiscala”), pe de alta parte, cu privire la refuzul acesteia din urma de a restitui BAPV TVA ul platit, fara sa fie datorat, aferent prestatiilor de incasare a contributiilor la consortii pe care aceasta le a efectuat.

Cadrul juridic

Reglementarea Uniunii
3Articolul 2 din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare (JO L 145, p. 1) prevedea:
„Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata:
1.  livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate cu titlu oneros pe teritoriul tarii de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atares
[…]” [traducere neoficiala]
4Articolul 13 sectiunea B litera (d) punctele 2 si 3 din aceasta directiva prevedea:
„B.  Alte scutiri
Fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, statele membre scutesc, in anumite conditii pe care acestea le stabilesc in scopul de a asigura aplicarea corecta si directa a scutirilor de mai jos si de a preveni orice posibila evaziune, frauda sau abuz:
[…]
(d)  urmatoarele operatiuni:
[…]
2.  negocierea de garantii de credit sau de alte garantii sau orice tranzactii cu astfel de garantii, precum si gestionarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda credituls
3.  operatiuni, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptand recuperarea creantelor”. [traducere neoficiala]
5Potrivit articolului 13 sectiunea C primul paragraf din directiva mentionata:
„C.  Optiuni
Statele membre pot acorda persoanelor lor impozabile dreptul de a opta pentru taxarea:
[…]
(b)  operatiunilor prevazute in sectiunea B literele (d) […]” [traducere neoficiala]
6Articolul 21 din A sasea directiva 77/388, intitulat „Persoanele platitoare de taxa pe valoarea adaugata”, prevedea, la punctul 1 litera (a), urmatoarele:
„Taxa pe valoarea adaugata este datorata de:
1.  in cadrul sistemului intern:
(a)  persoana impozabila care efectueaza o alta operatiune impozabila decat cele prevazute la articolul 9 alineatul (2) litera (e) si efectuate de o persoana impozabila stabilita in strainatate. Daca operatiunea impozabila este efectuata de o persoana impozabila stabilita in strainatate, statele membre pot adopta modalitati prin care taxa sa fie platita de o alta persoana. Pot fi desemnati ca aceasta alta persoana, inter alia, un reprezentant fiscal sau persoana pentru care se efectueaza operatiunea impozabila. Statele membre pot sa prevada, de asemenea, ca persoana impozabila sa raspunda solidar pentru plata taxei”.

Reglementarea nationala
7Articolul 10 alineatul 5 din Decretul Presedintelui Republicii nr. 633 din 26 octombrie 1972 privind instituirea si reglementarea taxei pe valoarea adaugata (supliment ordinar la GURI nr. 1 din 11 noiembrie 1972, p. 1, denumit in continuare „DPR nr. 633/72”) prevede:
„Sunt scutite de taxa:
[…]
5. operatiunile privind incasarea taxelor, inclusiv cele privind platile de taxe efectuate in numele contribuabililor de intreprinderi si de institutii financiare, in temeiul unor dispozitii legale speciale”.
8Potrivit articolului 21 din Decretul legislativ nr. 546 din 31 decembrie 1992 privind dispozitii referitoare la procedura fiscala in temeiul abilitarii acordate guvernului potrivit articolului 30 din Legea nr. 413 din 30 decembrie 1991 (supliment ordinar la GURI nr. 8 din 13 ianuarie 1993, p. 1):
„1.  Sub sanctiunea inadmisibilitatii, actiunea trebuie sa fie introdusa in termen de saizeci de zile de la data notificarii actului atacat. Notificarea deciziei de impunere constituie de asemenea o notificare a extrasului de rol.
2.  Actiunea impotriva refuzului tacit de restituire prevazuta la articolul 19 alineatul 1 punctul g) poate fi introdusa din a nouazecea zi de la cererea de restituire prezentata in termenele prevazute de fiecare lege fiscala pana la prescrierea dreptului la restituire. In absenta unor dispozitii speciale, cererea de restituire trebuie prezentata in termen de doi ani de la efectuarea platii sau, daca aceasta este ulterioara, de la data la care a fost indeplinita conditia necesara pentru restituire.”
9Potrivit articolului 2033 din Codul civil care reglementeaza plata nedatorata obiectiva:
„Orice persoana care a efectuat o plata nedatorata are dreptul de a solicita restituirea platii efectuate. In plus, aceasta are dreptul la dobanda incepand din ziua platii daca beneficiarul a fost de rea credinta sau, daca acesta a fost de buna credinta, din ziua solicitarii (articolul 163 din Codul de procedura civila).”
10  Articolul 2946 din Codul civil prevede prescriptia ordinara:
„Cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel, drepturile se sting prin prescriptie la implinirea unui termen de zece ani.”
11  Potrivit articolului 2935 din Codul civil, termenul de prescriptie incepe sa curga din ziua in care dreptul poate fi invocat.

Actiunea principala si intrebarile preliminare
12  In perioada 1984-1994, BAPV a furnizat prestatii de incasare a contributiilor la consortii datorate de asociati in numele a trei consortii de asanare a terenurilor, care sunt organisme publice reglementate prin legi nationale si regionale, insarcinate cu realizarea de lucrari de infrastructura publica. Intrucat comisioanele percepute in schimbul acestor prestatii erau supuse TVA ului, BAPV a repercutat aceasta taxa asupra consortiilor. TVA ul a fost platit cu regularitate de BAPV la administratia fiscala potrivit procedurilor prevazute de lege, administratia in cauza considerand la data respectiva ca activitatea de incasare a contributiilor la consortii nu intra sub incidenta scutirii prevazute la articolul 10 alineatul 5 din DPR nr. 633/72.
13  Printr o circulara datata 26 februarie 1999, administratia fiscala a anuntat ca modifica interpretarea initiala a acestei dispozitii, aratand ca contributiile la consortii erau de natura fiscala si ca, in consecinta, comisioanele datorate de consortii pentru serviciile de incasare a acestor contributii trebuiau considerate ca fiind scutite de TVA, in sensul articolului 10 alineatul 5 din DPR nr. 633/72.
14  Prin urmare, consortiile de asanare a terenurilor au solicitat SIFER SpA, societate care i a succedat BAPV, restituirea, cu titlu de plata nedatorata obiectiva in sensul articolului 2033 din Codul civil, a sumelor platite fara a fi datorate cu titlu de TVA aferent comisioanelor mentionate. In urma actiunii introduse de unul dintre consortii la Tribunale civile di Ferrara, BAPV a fost obligata sa restituie sumele in cauza.
15  La randul sau, BAPV a depus la administratia fiscala cereri de restituire a TVA ului corespunzator sumelor care ii fusesera pretinse de beneficiarii serviciilor. In urma refuzului implicit cu care s a confruntat, BAPV a introdus la Commissione tributaria provinciale di Roma (Comisia fiscala provinciala din Roma) trei actiuni separate, care au fost admise de instanta mentionata.
16  Cu toate acestea, intrucat administratia fiscala a atacat cu apel cele trei hotarari pronuntate, Commissione tributaria regionale del Lazio (Comisia fiscala regionala din Lazio), dupa conexarea apelurilor, a statuat ca BAPV era decazuta din dreptul la restituire, intrucat cererea sa de restituire intervenea dupa expirarea termenului special de prescriptie de doi ani de la plata TVA ului, prevazut la articolul 21 alineatul 2 din Decretul legislativ nr. 546 din 31 decembrie 1992. In aceasta privinta, instanta mentionata a aratat ca circulara administrativa din 26 februarie 1999 nu putea sa constituie faptul generator de la data caruia incepea sa curga acest termen.
17  BAPV a introdus impotriva acestei hotarari un recurs la Corte suprema di cassazione.
18  Corte suprema di cassazione are indoieli cu privire la compatibilitatea normelor de procedura nationale cu principiile fundamentale in domeniul TVA ului, avand in vedere imprejurarea ca aceste norme pot genera situatii precum cea in discutie in prezenta cauza, care conduc la negarea substantiala a dreptului la restituirea TVA ului platit fara sa fie datorat. Astfel, aceasta instanta arata ca BAPV, care a platit TVA ul la administratia fiscala, este obligata, in temeiul unei hotarari pronuntate de o instanta civila, sa restituie acest TVA persoanei care l a platit, fara a putea obtine din partea administratiei fiscalei restituirea sa. Prin urmare, potrivit acestei instante, dispozitiile de drept national referitoare la mijloacele procedurale si la normele de drept material care reglementeaza restituirea taxei nedatorate ar face practic imposibila exercitarea dreptului la restituire.
19  In aceste conditii, Corte suprema di cassazione a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1)  Principiile efectivitatii, nediscriminarii si neutralitatii fiscale in domeniul TVA ului se opun unei reglementari sau unei practici nationale care prevede ca dreptul cesionarului/comitentului la restituirea TVA ului platit in mod eronat se considera a fi un drept la restituirea platii nedatorate de drept comun, spre deosebire de dreptul exercitat de debitorul principal (furnizorul sau prestatorul de servicii), si ca termenul prevazut pentru cesionar/comitent este mult mai lung decat cel prevazut pentru debitorul principal, astfel incat cererea primului, formulata dupa ce termenul limita pentru cel de al doilea a expirat, poate conduce la obligarea acestuia din urma la restituire, fara ca acesta sa mai poata solicita restituirea taxei de catre administratia fiscala, toate acestea fara a fi prevazut niciun mijloc de conexare a procedurilor initiate sau care urmeaza sa fie initiate in fata unor instante diferite, menit sa previna conflictele sau contradictiile?
2)  Independent de raspunsul la intrebarea precedenta, este compatibila cu principiile mentionate anterior o practica sau o jurisprudenta nationala care permite pronuntarea unei hotarari prin care furnizorul/prestatorul de servicii este obligat la restituire in favoarea cesionarului/comitentului, in cazul in care furnizorul/prestatorul de servicii nu a exercitat actiunea in restituire in fata unei alte instante in termenele impuse, in temeiul unei interpretari a jurisprudentei, urmata de practica administrativa, potrivit careia operatiunea era supusa TVA ului?”

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la prima intrebare
20  Prin intermediul primei intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca principiile efectivitatii, neutralitatii fiscale si nediscriminarii se opun unei reglementari nationale referitoare la restituirea platii nedatorate, precum cea in cauza in actiunea principala, care prevede un termen de prescriptie special pentru actiunea in restituire de drept fiscal, care este mai scurt decat cel prevazut pentru actiunea de drept civil in restituirea platii nedatorate, astfel incat un beneficiar de servicii care exercita o astfel de actiune impotriva unui furnizor de servicii ar putea obtine restituirea TVA ului nedatorat de la furnizorul mentionat fara ca acesta din urma sa poata obtine, la randul sau, restituirea TVA ului de la administratia fiscala.
21  In prealabil, trebuie sa se arate ca, de regula, Curtea nu examineaza principiul neutralitatii fiscale pentru a stabili daca dreptul Uniunii se opune unei reglementari nationale care prevede termene de prescriptie pentru a solicita restituirea TVA ului (a se vedea in acest sens Hotararea din 19 noiembrie 1998, SFI, C 85/97, Rec., p. I 7447, punctele 22-36, Hotararea din 11 iulie 2002, Marks & Spencer, C 62/00, Rec., p. I 6325, punctele 22-47, si Hotararea din 21 ianuarie 2010, Alstom Power Hydro, C 472/08, Rep., p. I 623, punctele 14-22).
22  In Hotararea din 15 martie 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken (C 35/05, Rep., p. I 2425), Curtea a statuat ca, in absenta unei reglementari comunitare in materie de cereri de restituire a taxelor platite fara sa fie datorate, sistemul juridic intern al fiecarui stat membru era cel care trebuia sa prevada conditiile in care pot fi efectuate cererile in cauza, aceste conditii trebuind sa respecte principiile echivalentei si efectivitatii, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa fie mai putin favorabile decat cele referitoare la solicitari similare intemeiate pe dispozitii de drept intern si nici organizate astfel incat sa faca practic imposibila exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridica comunitara (punctul 37).
23  La punctul 42 din Hotararea Reemtsma Cigarettenfabriken, citata anterior, Curtea a declarat in special ca principiul efectivitatii nu se opune unei legislatii nationale potrivit careia numai furnizorul/prestatorul de servicii poate solicita autoritatilor fiscale restituirea sumelor platite cu titlu de TVA fara sa fie datorate, iar persoana careia i au fost prestate serviciile poate exercita o actiune de drept civil in restituirea platii nedatorate impotriva acestui furnizor/prestator de servicii.
24  Curtea a recunoscut, de asemenea, compatibilitatea cu dreptul Uniunii a stabilirii unor termene rezonabile de introducere a actiunilor, sub sanctiunea decaderii, in vederea asigurarii securitatii juridice, care protejeaza deopotriva contribuabilul si administratia in cauza. Astfel, asemenea termene nu sunt de natura sa faca practic imposibila sau excesiv de dificila exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridica a Uniunii (a se vedea in acest sens Hotararea din 17 noiembrie 1998, Aprile, C 228/96, Rec., p. I 7141, punctul 19, si Hotararea din 30 iunie 2011, Meilicke si altii, C 262/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 56).
25  Astfel, aceasta constatare se aplica in cazul unui termen de prescriptie de doi ani, din moment ce acest termen este, in principiu, de natura sa permita oricarei persoane impozabile cu un nivel normal de diligenta sa isi valorifice in mod valabil drepturile de care beneficiaza in temeiul ordinii juridice a Uniunii (a se vedea in acest sens Hotararea Alstom Power Hydro, citata anterior, punctele 20 si 21). O astfel de constatare este de asemenea valabila pentru un termen de prescriptie de doi ani in cadrul dreptului la restituirea TVA ului platit administratiei fiscale fara sa fie datorat.
26  Curtea a considerat de asemenea ca principiul efectivitatii nu este incalcat in cazul unui termen national de prescriptie invocat a fi mai avantajos pentru administratia fiscala decat termenul de prescriptie in vigoare pentru particulari (Hotararea din 8 septembrie 2011, Q Beef si Bosschaert, C 89/10 si C 96/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 42).
27  In consecinta, prevederea unui termen de prescriptie special de doi ani in care persoana impozabila poate solicita administratiei fiscale restituirea TVA ului nedatorat, in conditiile in care termenul de prescriptie a actiunilor in restituirea platii nedatorate obiective intre particulari este de zece ani, nu este, in sine, contrara principiului efectivitatii.
28  Cu toate acestea, Curtea a statuat deja ca, in cazul in care restituirea TVA ului ar deveni imposibila sau excesiv de dificila, statele membre trebuie sa prevada instrumentele necesare pentru a permite persoanei careia i au fost prestate serviciile sa recupereze taxa facturata fara sa fie datorata in vederea respectarii principiului efectivitatii (Hotararea Reemtsma Cigarettenfabriken, citata anterior, punctul 42).
29  Aceleasi consideratii trebuie sa prevaleze in cazul in care imposibilitatea sau dificultatea excesiva de a obtine restituirea TVA ului nedatorat nu il afecteaza pe beneficiarul serviciilor, ci pe furnizorul acestora.
30  Din jurisprudenta rezulta, de asemenea, ca principiul efectivitatii ar fi incalcat in ipoteza in care persoana impozabila nu ar fi avut nici dreptul sa obtina rambursarea taxei vizate in termenul de care dispune pentru a actiona impotriva administratiei fiscale, nici posibilitatea, in urma unei actiuni in restituirea platii nedatorate formulate ulterior implinirii termenului mentionat de clientii sai impotriva sa, de a se indrepta impotriva administratiei fiscale, astfel incat consecintele platii nedatorate a TVA ului imputabile statului ar fi suportate numai de persoana obligata la plata acestei taxe (a se vedea, prin analogie, Hotararea Q Beef si Bosschaert, citata anterior, punctul 43).
31  De asemenea, s a statuat deja ca o autoritate nationala nu poate invoca implinirea unui termen de prescriptie rezonabil daca conduita autoritatilor nationale coroborata cu existenta unui termen de prescriptie are drept rezultat lipsirea totala a unei persoane de posibilitatea de a si valorifica drepturile in fata instantelor nationale (a se vedea, prin analogie, Hotararea Q Beef si Bosschaert, citata anterior, punctul 51).
32  In actiunea principala, trebuie subliniat, mai intai, ca, astfel cum a aratat Comisia Europeana in cadrul sedintei, ar fi fost imposibil sau cel putin excesiv de dificil pentru BAPV sa obtina, printr o actiune introdusa in termenul de prescriptie de doi ani, recuperarea TVA ului platit in perioada 1984-1994, avand in vedere in special pozitia administratiei fiscale, confirmata de jurisprudenta nationala potrivit informatiilor furnizate de instanta de trimitere, care excludea serviciile furnizate de BAPV din domeniul de aplicare al scutirii prevazute la articolul 10 alineatul 5 din DPR nr. 633/72.
33  In continuare, prin conferirea unui efect retroactiv Circularei din 26 februarie 1999, interpretarea efectuata de instanta de trimitere, precum si de hotararea mentionata la punctul 16 din prezenta hotarare conduce la stabilirea retroactiva a punctului de plecare al actiunilor in restituire la data platii TVA ului, ceea ce, tinand seama de termenul de prescriptie de doi ani aplicabil actiunii in restituirea platii nedatorate introduse de furnizorul serviciului impotriva administratiei fiscale, l a privat in totalitate pe acesta din urma de posibilitatea de a recupera taxa platita fara sa fie datorata.
34  In sfarsit, este cert ca actiunea in restituirea platii nedatorate a fost introdusa de consortii dupa expirarea termenului de prescriptie special de doi ani de care dispunea BAPV, incepand de la data platii TVA ului potrivit interpretarii jurisprudentiale citate anterior, pentru a solicita administratiei fiscale restituirea TVA ului platit fara sa fie datorat.
35  Astfel, consortiile mentionate au exercitat actiunea in restituirea platii nedatorate in urma publicarii Circularei din 26 februarie 1999 prin care administratia fiscala si a modificat interpretarea cu privire la natura operatiunilor in cauza in actiunea principala, considerandu le de la data respectiva ca fiind operatiuni scutite de TVA.
36  In consecinta, trebuie sa se arate ca, intr o situatie precum cea in cauza in actiunea principala, BAPV suporta ea insasi plata TVA ului nedatorat, fara a avea posibilitatea sa solicite in mod efectiv restituirea acestuia de la administratia fiscala ca urmare a expirarii termenului de prescriptie special de doi ani, chiar daca o astfel de situatie nu ii este imputabila, ci se datoreaza faptului ca, avand in vedere circulara mentionata, beneficiarii serviciilor au introdus o actiune in restituirea platii nedatorate impotriva BAPV dupa expirarea termenului in cauza.
37  Astfel, nimic din dosarul transmis de instanta de trimitere nu permite sa se presupuna ca BAPV nu ar fi actionat ca un operator economic prudent si avizat prin furnizarea prestatiilor de incasare a contributiilor la consortii in schimbul platii unui pret care includea TVA ul si prin plata TVA ului catre administratia fiscala.
38  In aceasta privinta, din decizia de trimitere reiese ca BAPV a supus in mod corect TVA ului operatiunile de incasare a contributiilor la consortii pe care le a efectuat si a platit in mod corect aceasta taxa administratiei fiscale, in conformitate cu practica urmata de administratia in cauza la data facturarii operatiunilor mentionate.
39  Cu toate acestea, guvernul italian a aratat ca problema statutului acestor operatiuni in ceea ce priveste TVA ul facea obiectul unei controverse de mai mult timp, astfel incat un operator economic prudent si avizat nu putea avea o incredere legitima in mentinerea supunerii acestor operatiuni TVA ului.
40  Totusi, trebuie sa se observe ca numai prin Circulara din 26 februarie 1999 a devenit clar ca administratia fiscala, care este autoritatea administrativa insarcinata sa asigure aplicarea legislatiei in cauza, a afirmat in mod explicit ca, in ceea ce priveste contributiile la consortii, acestea aveau natura unei taxe, iar comisioanele datorate de consortii trebuiau sa fie considerate scutite de TVA, in sensul articolului 10 alineatul 5 din DPR nr. 633/72. Prin urmare, o astfel de circulara a repus in discutie, in mod retroactiv, supunerea operatiunilor de incasare a acestor contributii TVA ului.
41  Intr o astfel de situatie, administratia in cauza trebuie sa tina seama de situatiile speciale ale operatorilor economici si trebuie sa prevada, daca este cazul, adaptari la aplicarea noilor sale aprecieri juridice cu privire la operatiunile mentionate (a se vedea in acest sens Hotararea din 10 septembrie 2009, Plantanol, C 201/08, Rep., p. I 8343, punctul 49).
42  Astfel, din consideratiile de mai sus rezulta ca principiul efectivitatii nu se opune unei reglementari nationale referitoare la restituirea platii nedatorate, care prevede un termen de prescriptie mai lung pentru actiunea de drept civil in restituirea platii nedatorate, exercitata de beneficiarul serviciilor impotriva furnizorului acestor servicii, persoana impozabila in scopuri de TVA, decat termenul de prescriptie special pentru actiunea in restituire de drept fiscal, exercitata de acest furnizor impotriva administratiei fiscale, in masura in care aceasta persoana impozabila poate solicita in mod efectiv administratiei in cauza restituirea taxei mentionate. Aceasta ultima conditie nu este indeplinita atunci cand aplicarea unei astfel de reglementari are drept consecinta privarea in totalitate a persoanei impozabile de dreptul de a obtine de la administratia fiscala recuperarea TVA ului nedatorat pe care ea insasi a fost obligata sa il restituie beneficiarului serviciilor sale.

Cu privire la a doua intrebare
43  Avand in vedere raspunsul dat la prima intrebare, nu este necesar sa se raspunda la a doua intrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecata
44  Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:
Principiul efectivitatii nu se opune unei reglementari nationale referitoare la restituirea platii nedatorate, care prevede un termen de prescriptie mai lung pentru actiunea de drept civil in restituirea platii nedatorate, exercitata de beneficiarul serviciilor impotriva furnizorului acestor servicii, persoana impozabila in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, decat termenul de prescriptie special pentru actiunea in restituire de drept fiscal, exercitata de acest furnizor impotriva administratiei fiscale, in masura in care aceasta persoana impozabila poate solicita in mod efectiv administratiei in cauza restituirea taxei mentionate. Aceasta ultima conditie nu este indeplinita atunci cand aplicarea unei astfel de reglementari are drept consecinta privarea in totalitate a persoanei impozabile de dreptul de a obtine de la administratia fiscala recuperarea taxei pe valoarea adaugata nedatorate pe care ea insasi a fost obligata sa o restituie beneficiarului serviciilor sale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close