Decizia nr. 534/09/COL a Autoritatii AELS de Supraveghere din 16 decembrie 2009 de modificare, pentru a 78-a oara, a normelor procedurale si de fond in domeniul ajutoarelor de sta

Decizia nr. 534/09/COL a Autoritatii AELS de Supraveghere din 16 decembrie 2009 de modificare, pentru a 78-a oara, a normelor procedurale si de fond in domeniul ajutoarelor de stat prin introducerea unui nou capitol privind bunele practici pentru desfasurarea procedurilor de acordare a ajutoarelor de stat

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE [1],
AVAND IN VEDERE Acordul privind Spatiul Economic European [2], in special articolele 61-63 si Protocolul 26 la acesta,
AVAND IN VEDERE Acordul intre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie [3], in special articolul 24 si articolul 5 alineatul (2) litera (b),
INTRUCAT, in temeiul articolului 24 din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie, Autoritatea pune in aplicare dispozitiile referitoare la ajutorul de stat din Acordul privind SEE,
INTRUCAT, in temeiul articolului 5 alineatul (2) litera (b) din Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie, Autoritatea emite comunicari sau orientari privind aspectele tratate in Acordul privind SEE, in cazul in care acest acord sau Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie prevad in mod expres acest lucru sau in cazul in care Autoritatea il considera necesar,
REAMINTIND normele procedurale si de fond in domeniul ajutoarelor de stat adoptate de catre Autoritate la data de 19 ianuarie 1994 [4],
INTRUCAT, la 16 iunie 2009, Comisia Europeana a adoptat Codul celor mai bune practici de desfasurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat [5],
INTRUCAT aceasta comunicare are relevanta si pentru Spatiul Economic European,
INTRUCAT aplicarea uniforma a normelor SEE privind ajutoarele de stat trebuie asigurata pe tot teritoriul Spatiului Economic European,
INTRUCAT, in conformitate cu punctul II de la titlul “Generalitati” de la sfarsitul anexei XV la Acordul privind SEE, Autoritatea, dupa consultarea Comisiei Europene, trebuie sa adopte acte corespunzatoare celor adoptate de Comisia Europeana,
IN URMA consultarii Comisiei Europene si a statelor AELS asupra acestui subiect prin intermediul unor scrisori din 20 noiembrie 2009 (referinte nr. 537430, 537439 si 537441),
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Orientarile privind ajutoarele de stat se modifica prin introducerea unui nou capitol privind cele mai bune practici de desfasurare a procedurilor privind ajutoarele de stat. Noul capitol este inclus in anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Numai versiunea in limba engleza este autentica.
Adoptata la Bruxelles, 16 decembrie 2009.
Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere
Per Sanderud
Presedinte
Kristján A. Stefánsson
Membru al Colegiului
[1] Denumita in continuare “Autoritatea”.
[2] Denumit in continuare “Acordul privind SEE”.
[3] Denumit in continuare “Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie”.
[4] Orientari privind aplicarea si interpretarea articolelor 61 si 62 din Acordul privind SEE si a articolului 1 din Protocolul 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere si Curtea de Justitie, adoptate si emise de Autoritate la 19 ianuarie 1994, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit in continuare JO) L 231, 3.9.1994, p. 1 si in Suplimentul SEE nr. 32, 3.9.1994, p. 1, astfel cum a fost modificat. Denumite in continuare “Orientarile privind ajutoarele de stat”. Versiunea actualizata a Orientarilor privind ajutoarele de stat este publicata pe site-ul web al Autoritatii: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.
[5] JO C 136, 16.6.2009, p. 13.
————————————————–
ANEXA
ORIENTARI PRIVIND CELE MAI BUNE PRACTICI DE DESFASURARE A PROCEDURILOR DE CONTROL AL AJUTOARELOR DE STAT [1]
1. Domeniul de aplicare si obiectivele
1. Autoritatea AELS de Supraveghere (denumita in continuare “Autoritatea”) emite prezentele Orientari privind cele mai bune practici de desfasurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat pentru a face procedurile privind ajutoarele de stat cat mai productive si mai eficiente pentru toate partile implicate.
2. Prezentul capitol al orientarilor emise de Autoritate se bazeaza pe experienta acumulata in urma aplicarii partii II din Protocolul 3 la Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autoritati de Supraveghere si a unei Curti de Justitie (denumita in continuare “partea II din Protocolul 3”) [2]. Obiectivul principal al acestui capitol este de furniza recomandari privind desfasurarea de zi cu zi a procedurilor privind ajutoarele de stat, incurajand astfel o mai buna cooperare si intelegere reciproca intre Autoritate, statele AELS si comunitatea juridica si de afaceri.
3. Imbunatatirea eficienta a procedurilor privind ajutoarele de stat impune asumarea unei discipline comune si a unui angajament reciproc atat de catre Autoritate, cat si de statele AELS. Autoritatea va depune eforturi in vederea consolidarii cooperarii sale cu statele AELS si partile interesate si va lua in continuare masuri pentru imbunatatirea modului de desfasurare a investigatiilor sale si a procesului sau decizional intern, in vederea asigurarii unei mai mari transparente, previzibilitati si eficiente a procedurilor privind ajutoarele de stat.
4. Acest capitol, care reflecta arhitectura moderna a ajutoarelor de stat, reprezinta partea finala dintr-un pachet de masuri de simplificare, cuprinzand Orientarile Autoritatii privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat [3] si Orientarile Autoritatii privind aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat de catre instantele nationale [4], care permite aplicarea unor proceduri mai previzibile si mai transparente.
5. Caracteristicile specifice ale unui caz individual pot, cu toate acestea, sa impuna o adaptare a acestui capitol sau o abatere de la prevederile sale [5].
6. In plus, in masura in care Acordul privind SEE se aplica acestor sectoare, specificitatile sectoarelor pescuitului si acvaculturii si ale activitatilor din productia, comercializarea sau prelucrarea primara a produselor agricole pot, de asemenea, justifica o abatere de la recomandarile acestui capitol al orientarilor.
2. Legatura cu legislatia SEE
7. Prezentul capitol nu este destinat sa furnizeze o prezentare integrala sau exhaustiva a masurilor legislative, de interpretare si administrative relevante care reglementeaza controlul ajutoarelor de stat. Acesta ar trebui citit impreuna cu normele fundamentale care reglementeaza procedurile privind ajutoarele de stat si ca o completare a acestora.
8. De aceea, prezentul capitol nu creeaza si nici nu afecteaza drepturile sau obligatiile prevazute in Protocolul 3 la Acordul privind SEE si in Decizia nr. 195/04/COL din 14 iulie 2004 [6], modificata, astfel cum au fost interpretate prin jurisprudenta Curtii AELS si a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
9. Prezentul capitol reglementeaza cele mai bune practici cotidiene in vederea asigurarii unor proceduri mai rapide, mai transparente si mai previzibile in materie de ajutoare de stat, in fiecare etapa a investigatiei privind un caz notificat sau nenotificat sau o plangere.
3. Contacte prealabile notificarii
10. Experienta Autoritatii demonstreaza valoarea adaugata a contactelor in faza de prenotificare, chiar si in cazurile aparent comune. Contactele in faza de prenotificare ofera Autoritatii si statului AELS care face notificarea posibilitatea de a discuta aspectele juridice si economice ale unui proiect propus intr-un mod informal si in conditii de confidentialitate inaintea notificarii, imbunatatind astfel calitatea si exhaustivitatea notificarilor. In acest context, statul AELS si Autoritatea pot, de asemenea, sa formuleze impreuna propuneri constructive in vederea modificarii aspectelor problematice ale unei masuri planificate. Aceasta faza face astfel posibila o procesare mai rapida a notificarilor, odata ce acestea au fost transmise in mod formal Autoritatii. Initierea de contacte reusite in faza de prenotificare ar trebui sa permita Autoritatii sa adopte decizii in temeiul articolului 4 alineatele (2), (3) si (4) din partea II a Protocolului 3 in termen de doua luni de la data notificarii [7].
11. Contactele in faza de prenotificare constituie o practica recomandata insistent in cazurile in care exista elemente de noutate deosebite sau trasaturi specifice care ar justifica purtarea de discutii informale cu Autoritatea, insa vor fi furnizate recomandari informale ori de cate ori un stat AELS solicita acest lucru.
3.1. Cuprins
12. Faza de prenotificare ofera posibilitatea de a discuta cu statul AELS in cauza si de a pune la dispozitia acestuia recomandari cu privire la continutul informatiilor care trebuie transmise in formularul de notificare pentru a garanta faptul ca acestea sunt complete la data notificarii. O faza de prenotificare reusita va permite, de asemenea, discutarea, intr-o atmosfera deschisa si constructiva, a oricaror probleme de fond ridicate de o masura planificata. Acest lucru este deosebit de important in cazul proiectelor care nu ar putea fi acceptate ca atare si care ar trebui, prin urmare, retrase sau modificate substantial. Aceasta faza poate, de asemenea, include o analiza a disponibilitatii altor temeiuri juridice sau identificarea precedentelor relevante. In plus, o faza de prenotificare reusita va permite Autoritatii si statului AELS sa abordeze principalele preocupari legate de concurenta, sa efectueze o analiza economica si, dupa caz, sa consulte experti externi pentru a demonstra compatibilitatea proiectului planificat cu Acordul privind SEE in vigoare. Astfel, statul AELS care face notificarea poate, de asemenea, sa solicite Autoritatii, in faza de prenotificare, sa fie scutit de obligatia de a furniza anumite informatii prevazute in formularul de notificare care, in circumstantele speciale ale cazului, nu sunt necesare pentru examinarea acestuia. In cele din urma, faza de prenotificare este decisiva pentru a putea stabili daca un caz indeplineste conditiile prima facie pentru a fi tratat conform procedurii simplificate [8].
3.2. Domeniul de aplicare si durata
13. Pentru a permite desfasurarea unei faze de prenotificare constructive si eficiente, este in interesul statului AELS in cauza sa furnizeze Autoritatii informatiile necesare pentru evaluarea unui proiect de ajutor de stat planificat, pe baza unui proiect de formular de notificare. Pentru a facilita tratarea rapida a cazului, contactele prin e-mail-uri sau video-conferinte vor fi, in principiu, preferate reuniunilor. In doua saptamani de la data primirii proiectului de formular de notificare, Autoritatea va organiza in mod normal un prim contact in faza de prenotificare.
14. Ca regula generala, contactele in faza de prenotificare nu ar trebui sa dureze mai mult de 2 luni si ar trebui sa fie urmate de o notificare completa. In cazul in care contactele prealabile notificarii nu au rezultatul dorit, Autoritatea poate declara ca incheiata faza de prenotificare. Cu toate acestea, cum durata si forma contactelor din faza de prenotificare depind de complexitatea cazului individual, aceste contacte pot dura cateva luni. Prin urmare, Autoritatea recomanda ca, in cazurile care sunt deosebit de complexe (de exemplu, ajutoarele de salvare, ajutoarele pentru cercetare si dezvoltare in cuantum ridicat, ajutoarele individuale in cuantum ridicat sau schemele de ajutor deosebit de complexe sau al caror cuantum este deosebit de ridicat), statele AELS sa lanseze contacte de prenotificare cat mai curand posibil pentru a permite purtarea de discutii utile.
15. Experienta Autoritatii a aratat ca participarea beneficiarului ajutorului la contactele din faza de prenotificare este extrem de utila, in special pentru cazurile cu importante implicatii tehnice, financiare si specifice proiectului. Prin urmare, Autoritatea recomanda ca beneficiarii ajutoarelor individuale sa participe la contactele prealabile notificarii.
16. Cu exceptia cazurilor deosebit de noi sau complexe, Autoritatea se va stradui sa furnizeze statului AELS in cauza o evaluare preliminara informala a proiectului, la sfarsitul fazei de prenotificare. Aceasta evaluare cu caracter neobligatoriu nu va constitui o pozitie oficiala a Autoritatii, ci un set de recomandari cu caracter informal privind caracterul complet al proiectului de notificare si compatibilitatea prima facie a proiectului planificat cu Acordul privind SEE in vigoare. In cazurile deosebit de complexe, Autoritatea poate, de asemenea, sa furnizeze recomandari scrise, la solicitarea statului AELS in cauza, privind informatiile care raman de furnizat.
17. Contactele din faza de prenotificare au loc in conditii de stricta confidentialitate. Discutiile se desfasoara pe baza voluntara si nu aduc atingere tratarii si investigarii cazului in urma notificarii oficiale.
18. In vederea imbunatatirii calitatii notificarilor, Autoritatea se va stradui, de asemenea, sa raspunda solicitarilor statelor AELS privind organizarea de sesiuni de formare. Autoritatea va mentine, de asemenea, contacte constante cu statele AELS pentru a discuta imbunatatirile suplimentare care ar putea fi aduse procedurii privind ajutoarele de stat, in special legate de sfera de aplicare si de continutul formularelor de notificare.
4. Planificare agreata de comun acord
19. In cazurile care sunt deosebit de noi, complexe din punct de vedere tehnic sau sensibile dintr-un alt punct de vedere ori care trebuie examinate cu titlu de urgenta absoluta, Autoritatea va propune statului AELS care face notificarea o planificare agreata de comun acord, in vederea asigurarii unei mai mari transparente si previzibilitati a duratei probabile a investigatiei privind ajutoarele de stat.
4.1. Cuprins
20. Planificarea agreata de comun acord este o forma de cooperare structurata intre statul AELS si Autoritate, bazata pe o planificare si o intelegere comuna a derularii probabile a investigatiei si a duratei sale preconizate.
21. In acest context, Autoritatea si statul AELS care face notificarea ar putea sa convina in special asupra urmatoarelor elemente:
– tratarea in regim de prioritate a cazului respectiv, cu conditia ca statul AELS sa accepte in mod oficial suspendarea investigatiei [9] altor cazuri notificate provenite din acelasi stat AELS, in eventualitatea in care acest lucru ar fi necesar din motive de planificare sau de gestionare a resurselor;
– informatiile care trebuie furnizate de statul AELS si/sau de beneficiarul in cauza, inclusiv studiile sau avizul expertilor externi sau culegerea unilaterala de informatii de catre Autoritate;
– forma si durata probabila a evaluarii cazului de catre Autoritate, dupa notificarea acestuia.
22. In schimbul eforturilor statului AELS de a furniza toate informatiile necesare in timp util si in conformitate cu planificarea agreata de comun acord, Autoritatea se va stradui sa respecte intervalul de timp convenit pentru continuarea investigarii cazului, cu exceptia cazului in care informatiile furnizate de statul AELS sau de partile interesate ridica probleme neasteptate.
4.2. Domeniul de aplicare si durata
23. Planificarea agreata de comun acord va fi rezervata, in principiu, pentru cazurile care sunt atat de noi, complexe din punct de vedere tehnic sau sensibile din alt punct de vedere incat o evaluare preliminara clara a cazului de catre Autoritate se dovedeste imposibila la sfarsitul fazei de prenotificare. In astfel de cazuri, planificarea agreata de comun acord se va desfasura la sfarsitul fazei de prenotificare si va fi urmata de o notificare oficiala.
24. Cu toate acestea, serviciile Autoritatii si statul AELS in cauza pot, de asemenea, sa convina, la solicitarea acestuia din urma, asupra unei planificari agreate de comun acord pentru tratarea suplimentara a cazului la inceputul procedurii oficiale de investigare.
5. Examinarea preliminara a masurilor notificate
5.1. Solicitarile de informatii
25. In vederea rationalizarii derularii investigatiei, Autoritatea se va stradui sa grupeze solicitarile de informatii in cursul fazei de examinare preliminara. Prin urmare, nu va exista, in principiu, decat o singura solicitare globala de informatii, care trebuie trimisa in mod normal in termen de 4-6 saptamani de la data notificarii. Cu exceptia cazului in care se convine altfel in planificarea agreata de comun acord, prenotificarea ar trebui sa permita statelor AELS sa trimita o notificare completa, reducand astfel necesitatea de a solicita informatii suplimentare. Cu toate acestea, Autoritatea poate formula intrebari ulterioare, in special privind aspectele care au fost evidentiate de raspunsurile statelor AELS, cu toate ca acest lucru nu indica neaparat faptul ca intampina probleme serioase in evaluarea cazului.
26. In cazul in care statul AELS nu furnizeaza informatiile solicitate in termenul propus, se va aplica, in mod obisnuit, dupa ce a fost trimisa o scrisoare de atentionare, articolul 5 alineatul (3) din partea II a Protocolului 3, iar statul AELS va fi informat ca se considera ca notificarea a fost retrasa. Procedurile oficiale de investigare vor fi in mod obisnuit initiate ori de cate ori sunt indeplinite conditiile necesare si, in general, dupa cel mult doua runde de intrebari.
5.2. Suspendarea amiabila a investigatiei preliminare
27. In anumite situatii, derularea investigatiei preliminare poate fi suspendata fie la solicitarea unui stat AELS care doreste sa aduca modificari proiectului sau sau sa asigure conformitatea acestuia cu normele privind ajutorul de stat, fie de comun acord. Suspendarea nu poate fi acordata decat pentru o perioada convenita in prealabil. In cazul in care statul AELS nu transmite un proiect complet, compatibil prima facie la sfarsitul perioadei de suspendare, Autoritatea reia procedura din punctul in care a fost intrerupta. Statul AELS in cauza va fi in mod obisnuit informat fara intarziere ca notificarea este considerata retrasa sau ca procedura oficiala de investigare este considerata deschisa in cazul unor rezerve serioase.
5.3. Contacte privind stadiul procedurii
28. Statele AELS care transmit notificarea vor fi informate, la cerere, privind stadiul in care se afla o examinare preliminara in curs de desfasurare. Statele AELS sunt invitate sa implice beneficiarul unui ajutor individual in cadrul acestor contacte.
6. Procedura oficiala de investigare
29. Avand in vedere complexitatea generala a cazurilor care fac obiectul investigatiei oficiale, Autoritatea este hotarata sa asigure, cu titlu de prioritate absoluta, o mai mare transparenta, previzibilitate si eficienta a acestei faze, pentru a putea contribui la adoptarea unei decizii pertinente, care sa raspunda cerintelor practicilor economice moderne. Prin urmare, Autoritatea va rationaliza modul de desfasurare a investigatiilor oficiale prin utilizarea eficienta a tuturor mijloacelor procedurale de care dispune in temeiul partii II a Protocolului 3.
6.1. Publicarea deciziei si a rezumatului relevant
30. Atunci cand statul AELS in cauza nu solicita eliminarea informatiilor confidentiale, Autoritatea se va stradui sa isi publice decizia de initiere a procedurii oficiale de investigare, precum si rezumatul relevant, in termen de doua luni de la data adoptarii deciziei respective.
31. In cazul in care exista un dezacord privind problemele de confidentialitate, Autoritatea va aplica principiile expuse in Orientarile privind secretul profesional in deciziile referitoare la ajutoarele de stat [10] si va depune toate eforturile pentru a asigura publicarea deciziei in termenul cel mai scurt de la adoptarea acesteia din urma. Acelasi lucru se aplica si in cazul publicarii tuturor deciziilor finale.
32. Pentru a asigura o mai mare transparenta a procedurii, statul AELS, beneficiarul si alte parti interesate (in special eventualii reclamanti) vor fi informati cu privire la orice intarziere generata de dezacorduri privind confidentialitatea.
6.2. Observatiile partilor interesate
33. In conformitate cu articolul 6 din partea II a Protocolului 3, partile interesate trebuie sa transmita observatii intr-un termen care nu trebuie sa depaseasca in mod normal o luna de la publicarea deciziei de initiere a procedurii oficiale de investigare. In mod normal, acest termen nu va fi prelungit; prin urmare Autoritatea nu va accepta, in general, nicio transmitere tardiva de informatii din partea partilor interesate, inclusiv din partea beneficiarului ajutorului [11]. Termenul poate fi prelungit numai in cazuri exceptionale, justificate in mod corespunzator, precum in cazul furnizarii unui volum important de informatii concrete sau in urma contactelor intre Autoritate si partea interesata in cauza.
34. Pentru a imbunatati baza factuala a investigatiei in cazurile deosebit de complexe, Autoritatea poate trimite o copie a deciziei de initiere a procedurii oficiale de investigare partilor terte cunoscute, inclusiv asociatiilor comerciale sau de afaceri, si le poate invita sa trimita observatii privind aspecte specifice ale cazului [12]. In acest context, cooperarea partilor interesate se face pe baza pur voluntara, insa, in cazul in care o parte interesata decide sa transmita observatii, este in interesul sau sa transmita aceste observatii in timp util, pentru a permite Autoritatii sa le ia in considerare. Prin urmare, Autoritatea va invita partile interesate sa reactioneze in termen de o luna de la data la care o copie a deciziei le este trimisa. Autoritatea nu va astepta sa i se transmita observatii dincolo de acest termen. Pentru a asigura egalitatea de tratament intre partile interesate, Autoritatea va trimite aceeasi invitatie de a transmite observatii beneficiarului ajutorului. Pentru a respecta dreptul la aparare al statului AELS, aceasta va transmite statului AELS o versiune neconfidentiala a tuturor observatiilor primite de la partile interesate si va invita statul AELS sa raspunda in termen de o luna.
35. Pentru a asigura transmiterea cat mai rapida a observatiilor din partea partilor interesate statului AELS in cauza, statele AELS vor fi invitate sa accepte, in masura posibilului, transmiterea observatiilor partilor terte in limba lor originala. La cererea expresa a unui stat AELS, Autoritatea va pune la dispozitie o traducere, ceea ce poate avea implicatii in ceea ce priveste rapiditatea procedurilor.
36. Statele AELS vor fi, de asemenea, informate cu privire la absenta oricaror observatii din partea partilor interesate.
6.3. Observatiile statelor AELS
37. Pentru a asigura finalizarea in timp util a procedurii oficiale de investigare, Autoritatea va asigura respectarea riguroasa a tuturor termenelor-limita aplicabile in aceasta faza, in temeiul partii II a Protocolului 3. In cazul in care un stat AELS nu transmite observatii privind decizia Autoritatii de initiere a procedurii oficiale de investigare sau privind observatiile partilor interesate in termenul de o luna prevazut la articolul 6 alineatul (1) din partea II a Protocolului 3, Autoritatea va trimite de indata o scrisoare de atentionare statului AELS in cauza, acordandu-i acestuia o perioada suplimentara de o luna pentru formularea unui raspuns si informandu-l ca nu ii va fi acordata nicio alta prelungire, in afara unor cazuri exceptionale. In absenta unui raspuns relevant din partea statului AELS in cauza, Autoritatea va adopta o decizie pe baza informatiilor de care dispune, in conformitate cu articolul 7 alineatul (7) si cu articolul 13 alineatul (1) din partea II a Protocolului 3.
38. In cazul unui ajutor ilegal si in absenta observatiilor din partea statului AELS privind decizia de initiere a procedurii oficiale de investigare, Autoritatea, in temeiul articolului 10 din partea II a Protocolului 3, va emite un ordin de furnizare a informatiilor. In cazul in care statul AELS nu raspunde la acest ordin de furnizare a informatiilor in termenul stabilit, Autoritatea va adopta o decizie pe baza informatiilor de care dispune.
6.4. Solicitarea de informatii suplimentare
39. Nu poate fi exclusa situatia in care, in cazurile deosebit de complexe, informatiile transmise de statul AELS ca raspuns la decizia de initiere a procedurii oficiale de investigare fac necesara trimiterea unei noi solicitari de informatii de catre Autoritate. Va fi stabilit un termen de o luna in care statul AELS are posibilitatea sa raspunda.
40. In cazul in care statul AELS nu raspunde in termenul stabilit, Autoritatea va trimite imediat o scrisoare de atentionare care stabileste un termen final de 15 zile lucratoare si informeaza statul AELS in cauza ca, la expirarea acestuia, Autoritatea va adopta o decizie pe baza informatiilor de care dispune sau, in cazul ajutoarelor ilegale, va emite un ordin de furnizare a informatiilor.
6.5. Suspendarea justificata a investigatiei oficiale
41. Investigatia oficiala nu poate fi suspendata decat in circumstante exceptionale si cu acordul Autoritatii si al statelor AELS in cauza. Suspendarea ar putea, de exemplu, surveni in cazul in care statul AELS solicita in mod oficial o suspendare pentru a asigura conformitatea proiectului sau cu normele privind ajutoarele de stat sau in cazul unei actiuni judiciare privind chestiuni similare, aflata pe rolul instantelor comunitare, al carei rezultat ar putea influenta evaluarea cazului.
42. Suspendarea nu va fi acordata in mod obisnuit decat o singura data, pentru o perioada convenita in prealabil intre Autoritate si statul AELS in cauza.
6.6. Adoptarea deciziei finale si prelungirea justificata a investigatiei oficiale
43. In conformitate cu articolul 7 alineatul (6) din partea II a Protocolului 3, Autoritatea va depune toate eforturile pentru a adopta o decizie in termen de 18 luni de la initierea procedurii. Termenul-limita poate fi prelungit prin acord comun intre Autoritate si statul AELS in cauza. Prelungirea duratei investigatiei poate fi oportuna, mai ales in cazurile referitoare la proiecte noi sau care ridica probleme juridice noi.
44. Pentru a asigura respectarea efectiva a articolului 7 alineatul (6) din partea II a Protocolului 3, Autoritatea se va stradui sa adopte decizia finala in termen de cel mult 4 luni de la transmiterea ultimelor informatii de catre statul AELS sau de la expirarea ultimului termen fara sa se fi primit informatii.
7. Plangeri
45. Tratamentul eficient si transparent, de catre Autoritate, al plangerilor care ii sunt inaintate prezinta o importanta deosebita pentru toate partile implicate in procedurile privind ajutoarele de stat. Prin urmare, Autoritatea propune urmatoarele bune practici, menite sa permita atingerea acestui obiectiv comun.
7.1. Formularul de plangere
46. Autoritatea va invita in mod sistematic reclamantii sa foloseasca noul formular de depunere a plangerilor disponibil pe site-ul (http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form—State-aid.doc) si, totodata, sa transmita o versiune neconfidentiala a plangerii. Transmiterea de formulare complete va permite, in mod normal, reclamantilor sa amelioreze calitatea plangerilor formulate.
7.2. Termenul indicativ si rezultatul investigarii unei plangeri
47. Autoritatea va face tot posibilul pentru a investiga o plangere intr-un termen indicativ de douasprezece luni de la primirea acesteia. Termenul-limita nu constituie un angajament obligatoriu. In functie de circumstantele cazului individual, necesitatea eventuala de a solicita informatii suplimentare din partea reclamantului, a statului AELS sau a partilor interesate poate duce la prelungirea duratei de investigare a plangerii.
48. Autoritatea are dreptul sa acorde diferite grade de prioritate plangerilor [13] care ii sunt prezentate, in functie, de exemplu, de amploarea presupusei incalcari, de marimea beneficiarului, de sectorul economic vizat sau de existenta unor plangeri similare. Avand in vedere volumul sau de munca si dreptul sau de a stabili investigarea cu caracter prioritar a anumitor cazuri [14], Autoritatea poate astfel amana tratarea unei masuri care nu constituie o prioritate. Prin urmare, in termen de douasprezece luni, Autoritatea se va stradui, in principiu:
(a) sa adopte o decizie cu privire la cazurile prioritare, in conformitate cu articolul 4 din partea II a Protocolului 3, adresand o copie a acesteia reclamantului;
(b) sa trimita reclamantului o prima scrisoare administrativa in care isi va prezenta opinia preliminara privind cazurile neprioritare. Scrisoarea administrativa nu reprezinta o pozitie oficiala a Autoritatii, ci doar o opinie preliminara a acesteia, bazata pe informatiile disponibile si in asteptarea oricaror observatii suplimentare pe care reclamantul ar dori sa le faca in termen de o luna de la data scrisorii respective. In cazul in care nu se primesc alte observatii in termenul prevazut, se va considera ca plangerea a fost retrasa.
49. Din motive de transparenta, Autoritatea va depune toate eforturile pentru a informa reclamantul cu privire la caracterul prioritar al observatiilor transmise de acesta, in termen de doua luni de la data primirii plangerii. In cazul plangerilor nefondate, Autoritatea va informa reclamantul in termen de doua luni de la primirea plangerii ca nu exista probe suficiente pentru formularea unui punct de vedere privind cazul respectiv si ca, in absenta altor observatii de fond in termen de o luna, plangerea va fi considerata retrasa. In ceea ce priveste plangerile care se refera la ajutoare aprobate, Autoritatea se va stradui, de asemenea, sa raspunda reclamantului in termen de doua luni de la primirea plangerii.
50. In cazul ajutoarelor ilegale, se va reaminti reclamantilor ca au posibilitatea sa introduca actiuni pe langa instantele nationale, care pot dispune suspendarea sau recuperarea unor astfel de ajutoare [15].
51. Daca este necesar, versiunea neconfidentiala a plangerii va fi transmisa statului AELS in cauza, pentru eventuale observatii. Statele AELS si reclamantii vor fi informati in mod sistematic cu privire la clasarea plangerii sau la orice alta forma de tratare a acesteia. In schimb, statele AELS vor fi invitate sa respecte termenele stabilite pentru transmiterea observatiilor si pentru furnizarea informatiilor privind plangerile care le-au fost transmise. Statele AELS vor fi, de asemenea, invitate sa accepte, in masura posibilului, ca transmiterea plangerilor sa se faca in limba originala. La cererea expresa a unui stat AELS, Autoritatea va pune la dispozitie o traducere, ceea ce poate avea implicatii in ceea ce priveste rapiditatea procedurilor.
8. Proceduri decizionale interne
52. Autoritatea isi asuma angajamentul de a rationaliza si de a imbunatati si mai mult procesul sau decizional intern, pentru a putea permite o reducere generala a duratei procedurilor privind ajutoarele de stat.
53. In acest scop, procedurile decizionale interne vor fi aplicate in mod cat mai eficient posibil. Autoritatea isi va revizui, de asemenea, cadrul juridic intern in vigoare in vederea optimizarii procedurilor sale decizionale.
54. Autoritatea isi va supune practica decizionala interna unei examinari constante si o va adapta, daca este nevoie.
9. Viitoarea examinare
55. Pentru a fi eficace, cele mai bune practici procedurale trebuie sa se bazeze pe un angajament comun al Autoritatii si al statelor AELS de a asigura desfasurarea scrupuloasa a investigatiilor privind ajutoarele de stat, de a respecta termenele prevazute si, astfel, de a asigura transparenta si previzibilitatea necesara a procedurilor. Prezentul capitol si bunele practici pe care le consacra constituie o prima contributie la acest angajament comun.
56. Autoritatea va aplica prezentul capitol cazurilor notificate Autoritatii sau supuse atentiei Autoritatii in alt fel incepand cu 1 ianuarie 2010.
57. Prezentul capitol poate fi revizuit pentru a reflecta modificarile aduse masurilor legislative, de interpretare si administrative sau jurisprudentei Curtii AELS sau a Curtii de Justitie a Uniunii Europene referitoare la procedura privind ajutoarele de stat sau a oricarei experiente acumulate cu ocazia punerii sale in aplicare. Autoritatea are, de asemenea, intentia de a se angaja intr-un dialog constant cu statele AELS si cu alte parti interesate privind experienta dobandita in urma aplicarii partii II a Protocolului 3, in general, si a prezentului capitol privind cele mai bune practici, in special.
[1] Acest capitol corespunde Codului celor mai bune practici de desfasurare a procedurilor de control al ajutoarelor de stat (JO C 136, 16.6.2009, p. 13).
[2] Partea II din Protocolul 3 reflecta Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 83, 27.3.1999, p. 1).
[3] JO L 75, 15.3.2012, p. 26 si Suplimentul SEE nr. 14, 15.3.2012, p. 1, disponibile la adresa: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/. Aceste orientari corespund Comunicarii Comisiei privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat (JO C 136, 16.6.2009, p. 3).
[4] Nepublicate inca in JO sau in Suplimentul SEE. Aceste orientari corespund Comunicarii Comisiei Europene privind aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat de catre instantele nationale (JO C 85, 9.4.2009, p. 1).
[5] In contextul crizei bancare din 2008, Autoritatea a efectuat demersurile necesare pentru a asigura adoptarea rapida a deciziilor dupa primirea notificarii complete si, daca este necesar, in mai putin de doua saptamani. A se vedea Orientarile Autoritatii privind aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat, adoptate cu referire la institutiile financiare, in contextul crizei financiare globale actuale (nepublicate inca in JO sau in Suplimentul SEE), care corespund Comunicarii Comisiei – Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat in cazul masurilor adoptate in legatura cu institutiile financiare in contextul actualei crize financiare mondiale (JO C 270, 25.10.2008, p. 8). In ceea ce priveste economia reala, a se vedea Cadrul temporar al Autoritatii pentru masurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finantare in contextul actualei crize financiare si economice (nepublicat inca in JO sau in Suplimentul SEE), care corespunde Comunicarii Comisiei – Cadru comunitar temporar pentru masurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finantare in contextul actualei crize financiare si economice (JO C 83, 7.4.2009, p. 1).
[6] Decizia nr. 195/04/COL (JO L 139, 25.5.2006, p. 37, Suplimentul SEE nr. 26, 25.5.2006, p. 1) corespunde Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1), care pune in aplicare Regulamentul (CE) nr. 659/1999.
[7] Acest termen nu poate fi respectat atunci cand Autoritatea trebuie sa emita mai multe solicitari de informatii, ca urmare a caracterului incomplet al notificarilor primite.
[8] A se vedea Orientarile privind o procedura simplificata de tratare a anumitor tipuri de ajutoare de stat.
[9] A se vedea articolul 4 alineatul (5) din partea II a Protocolului 3.
[10] Adoptate prin Decizia nr. 15/04/COL a Colegiului din 18 februarie 2004 (JO L 154, 8.6.2006, p. 27 si Suplimentul SEE nr. 29, 8.6.2006, p. 1). Aceste orientari corespund Comunicarii Comisiei Europene din 1 decembrie 2003 privind secretul profesional in deciziile din domeniul ajutorului de stat (JO C 297, 9.12.2003, p. 6).
[11] Fara a aduce atingere articolului 10 alineatul (1) din partea II a Protocolului 3.
[12] Conform jurisprudentei consacrate a instantelor comunitare, Autoritatea are dreptul sa trimita decizia de initiere a investigatiei oficiale partilor terte cunoscute; a se vedea, de exemplu, cauza T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisia, Rec., 2004, p. II-2717, punctul 195; cauza T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisia, Rec., 2002, p. II-2153; cauzele conexate C-74/00 P si C-75/00 P, Falck Spa si altii/Comisia, Rec., 2002, p. I-7869, punctul 83.
[13] Cauza C-119/97, Ufex si altii/Comisia, Rec., 1999, p. I-1341, punctul 88.
[14] Cauza T-475/04, Bouygues SA/Comisia, Rec., 2007, p. II-2097, punctele 158 si 159.
[15] A se vedea Orientarile Autoritatii privind aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat de catre instantele nationale.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close