Decizia CE de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la sistemul comun al TVA

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a Romaniei de a introduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2012/181/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
intrucat:
(1) Prin scrisoarea inregistrata de Comisie la data de 30 august 2011, Romania a solicitat o autorizație pentru a intoduce o masura speciala de derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, in vederea scutirii persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda naționala al sumei de 65000 EUR la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Prin aceasta masura, persoanele impozabile respective ar fi scutite, total sau parțial, de obligațiile privind taxa pe valoarea adaugata (TVA) la care se face referire in titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.
(2) In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 8 noiembrie 2011, cu privire la solicitarea depusa de Romania. Prin scrisoarea din 9 noiembrie 2011, Comisia a comunicat Romaniei faptul ca deține toate informațiile necesare pentru a analiza solicitarea.
(3) Un regim special pentru intreprinderile mici este o opțiune care se afla deja la dispoziția statelor membre in temeiul titlului XII din Directiva 2006/112/CE. Aceasta masura reprezinta o derogare de la titlul XII din Directiva 2006/112/CE doar in masura in care plafonul cifrei de afaceri anuale a persoanei impozabile in cadrul acestui regim este mai ridicat decat cel permis Romaniei in conformitate cu articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, si anume 35000 EUR.
(4) Un plafon mai ridicat pentru regimul special destinat intreprinderilor mici constituie o masura de simplificare, deoarece ar putea reduce semnificativ obligațiile celor mai mici societați in ceea ce priveste TVA, regimul special respectiv fiind in acelasi timp opțional pentru persoanele impozabile. Ca efect global, se asteapta ca prezenta masura sa amelioreze nivelul general de respectare a obligațiilor privind plata TVA.
(5) Comisia a inclus in propunerea sa din 29 octombrie 2004 privind o directiva de modificare a Directivei 77/388/CEE a Consiliului in vederea simplificarii obligațiilor privind taxa pe valoarea adaugata dispoziții al caror obiect este acela de a permite statelor membre stabilirea plafonului cifrei de afaceri anuale pentru regimul de scutire de la plata TVA la cel mult 100000 EUR sau echivalentul in moneda naționala, aceasta suma putand fi reactualizata anual. Solicitarea prezentata de Romania este in concordanța cu aceasta propunere.
(6) Masura nu are niciun impact asupra resurselor proprii ale Uniunii provenite din TVA si are doar un efect neglijabil asupra veniturilor totale din taxe ale Romaniei colectate in etapa de consum final,
ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda naționala al sumei de 65000 EUR la cursul de schimb din data aderarii sale la Uniunea Europeana.
Articolul 2
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii acesteia.
Se aplica pana la data intrarii in vigoare a unei directive de modificare a plafonului cifrei de afaceri pana la nivelul caruia persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA sau pana la 31 decembrie 2014, daca intrarea in vigoare a directivei sus-menționate este ulterioara acestei date.
Articolul 3
Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.
Adoptata la Bruxelles, 26 martie 2012.
Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close