Modificarea si completarea Normei CSSPP nr. 14/2007

In M. Of. nr. 294 din 4 mai 2012 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2012 privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 9/2012
pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Avand in vedere prevederile:
– art. 15 alin. (5) – (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 alin. (5) si (6) si ale art. 72 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si art. 24 lit. k) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 si 488 bis din 20 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La punctul 1 alineatul (1), dupa litera b^1) se introduce o noua litera, litera b^2), cu urmatorul cuprins:
“b^2) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit in continuare Fond de garantare, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;”.
2. Dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“6^1. Contabilitatea Fondului de garantare este organizata astfel incat constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii facultative sa se faca in mod distinct fata de constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contributiilor si perioada de plata a pensiilor, iar resursele pentru plata compensatiei se gestioneaza distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si functionare a Fondului de garantare.”
3. La punctul 7^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In contabilitatea Fondului de garantare, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei, intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. In contabilitate, inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza la sfarsitul lunii calendaristice.”
4. La punctul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Fondul de garantare intocmeste situatii financiare anuale conform anexelor nr. D1 – D14 din cap. VI^1.”
5. La capitolul II, dupa sectiunea a 3-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 3^1-a, cuprinzand punctele 15^1 – 15^3, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 3^1-a
Utilizatorii si caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale

SUBSECTIUNEA 1
Utilizatorii situatiilor financiare anuale

15^1. Utilizatorii situatiilor financiare intocmite potrivit prezentelor reglementari includ participantii fondurilor de pensii private si beneficiarii acestora, investitorii actuali si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clientii, institutiile statului si alte autoritati, precum si publicul. Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din necesitatile lor de informatii. In functie de partile interesate, necesitatile de informatii pot include urmatoarele:
a) participantii fondurilor de pensii private si beneficiarii acestora. Participantii fondurilor de pensii private si beneficiarii acestora sunt interesati de informatii care sa le permita sa determine valoarea activelor personale cuvenite pentru pensia privata;
b) investitorii. Ofertantii de capital purtator de risc si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de rentabilitatea investitiilor lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda instrumente de capital;
c) angajatii. Personalul angajat si grupurile sale reprezentative sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea angajatorilor lor. Acestia sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea institutiei de a oferi remuneratii, pensii si alte beneficii de pensionare, precum si oportunitati profesionale;
d) creditorii. Creditorii sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta;
e) furnizorii si alti creditori. Furnizorii si alti creditori sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta;
f) clientii. Clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati, in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea;
g) institutiile statului si alte autoritati. Institutiile statului si alte autoritati sunt interesate de alocarea resurselor si implicit de activitatea entitatii. Acestea solicita informatii pentru a reglementa activitatea institutiilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari;
h) publicul. Situatiile financiare ale unei entitati pot ajuta publicul furnizand informatii referitoare la evolutiile recente si tendintele legate de prosperitatea acesteia si a sferei de activitate a acesteia.
15^2. Desi nu toate necesitatile de informatie ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiile financiare cu scop general, exista informatii care pot interesa toti utilizatorii.

SUBSECTIUNEA a 2-a
Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale

15^3. (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare. Cele 4 caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea.
(2) Inteligibilitatea. O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele trebuie sa fie usor intelese de utilizatori. In acest scop, se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate, cu atentia cuvenita. Totusi, informatiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor in luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de inteles pentru anumiti utilizatori.
(3) Relevanta. Pentru a fi utile, informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catre utilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, ajutandu-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sa confirme ori sa corecteze evaluarile lor anterioare. Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie. In anumite cazuri, natura informatiei este suficienta, prin ea insasi, pentru a determina relevanta sa. In alte cazuri, atat natura, cat si pragul de semnificatie sunt importante. In intelesul prezentelor reglementari, se considera ca o informatie este semnificativa daca omisiunea sau prezentarea sa eronata poate influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. In analiza semnificatiei unui element sunt luate in considerare marimea si/sau natura omisiunii sau a declaratiei eronate judecate in contextul dat.
(4) Credibilitatea. Pentru a fi utila, informatia trebuie sa fie si credibila. Informatia este credibila atunci cand nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea incredere ca reprezinta corect ceea ce si-a propus sa reprezinte sau ceea ce se asteapta, in mod rezonabil, sa reprezinte. Pentru a fi credibila, informatia trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte evenimente pe care aceasta fie si-a propus sa le reprezinte, fie este de asteptat, in mod rezonabil, sa le reprezinte. Pentru ca informatia sa prezinte credibil evenimentele si tranzactiile pe care isi propune sa le reprezinte, este necesar ca acestea sa fie contabilizate si prezentate in concordanta cu fondul si realitatea lor economica, si nu doar cu forma lor juridica. De asemenea, pentru a fi credibila, informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca, prin selectarea si prezentarea informatiei, influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament, pentru a realiza un rezultat ori un obiectiv predeterminat. In exercitarea rationamentelor necesare pentru a face estimarile cerute in conditii de incertitudine este necesara includerea unui grad de precautie, astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. Pentru a fi credibila, informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca in eroare si astfel sa nu mai aiba caracter credibil si sa devina defectuoasa din punctul de vedere al relevantei.
(5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale unei institutii in timp, pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. Utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare ale diverselor institutii, pentru a le evalua pozitia financiara si performanta. Astfel, masurarea si prezentarea efectului financiar al acelorasi tranzactii si evenimente trebuie efectuate intr-o maniera consecventa in cadrul unei institutii si de-a lungul timpului pentru acea institutie si intr-o maniera consecventa pentru diferite institutii. O consecinta importanta a calitatii informatiei de a fi comparabila este ca utilizatorii sa fie informati despre politicile contabile utilizate in elaborarea situatiilor financiare si despre orice modificare a acestor politici, precum si despre efectele unor astfel de modificari. Utilizatorii trebuie sa fie in masura sa identifice diferentele intre politicile contabile pentru tranzactii si alte evenimente asemanatoare utilizate de aceeasi institutie de la o perioada la alta, precum si de diferite institutii. Conformitatea cu prezentele reglementari, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de institutie, ajuta la obtinerea comparabilitatii. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie sa devina un impediment in introducerea de politici contabile imbunatatite. Nu este indicat pentru o institutie sa continue sa evidentieze in contabilitate, in aceeasi maniera, o tranzactie sau un alt eveniment daca politica adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. Nu este indicat pentru o institutie sa isi lase politicile contabile neschimbate atunci cand exista alternative mai relevante si mai credibile. Este, de asemenea, important ca situatiile financiare sa prezinte informatii corespunzatoare pentru perioadele precedente.
(6) Pentru ca informatia sa fie relevanta si credibila, sunt necesare urmatoarele:
a) informatia sa fie oportuna pentru luarea deciziilor de catre utilizatori;
b) beneficiile de pe urma informatiei sa depaseasca costul acesteia;
c) sa se stabileasca un echilibru intre caracteristicile calitative ale informatiei financiare.”
6. La punctul 23, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“23. Pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat, societatile de pensii si pentru Fondul de garantare, care au obligatia sa aplice prezentele reglementari, formatul cerut pentru bilant este urmatorul:”.
7. La punctul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Formatul de bilant cerut pentru Fondul de garantare este urmatorul:

BILANT
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire
2. Concesiuni, licente, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros si alte imobilizari necorporale
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri, amenajari de terenuri si constructii
2. Mijloace de transport
3. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Alte titluri imobilizate
2. Creante imobilizate B. ACTIVE CIRCULANTE
I. MATERIALE CONSUMABILE
1. Materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar
2. Avansuri pentru achizitia de materiale consumabile
II. CREANTE
1. Sume de incasat de la administratorii de fonduri de pensii si furnizorii de pensii private autorizati de CSSPP
2. Alte creante
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Investitii pe termen scurt
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
C. CHELTUIELI IN AVANS
D. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. Imprumuturi si dobanzi din emisiunea de obligatiuni
2. Sume datorate institutiilor financiare
3. Sume datorate pentru achizitii de bunuri si servicii legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare
4. Efecte de platit
5. Decontari intre Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private si furnizorii de pensii private si/sau terti, precum si decontarile interne inregistrate la nivelul Fondului de garantare
6. Sume datorate cu titlu de compensatie pentru pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private
7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. Imprumuturi si dobanzi din emisiunea de obligatiuni
2. Sume datorate institutiilor financiare
3. Sume datorate pentru achizitii de bunuri si servicii legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare
4. Efecte de platit
5. Decontari intre Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private si furnizorii de pensii private si/sau terti, precum si decontarile interne inregistrate la nivelul Fondului de garantare
6. Sume datorate cu titlu de compensatie pentru pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private
7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contributii
1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului de garantare
1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilitatilor plasate
1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creantelor
1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donatii, sponsorizari, asistenta tehnica, fonduri nerambursabile
1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare
2. Rezerve
3. Rezerve din reevaluare
4. Rezultatul reportat
5. Rezultatul exercitiului financiar
6. Total capitaluri proprii”
8. La punctul 38, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“38. Pentru administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societati de pensii, pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat si pentru Fondul de garantare, entitati care au obligatia sa aplice prezentele reglementari, formatul cerut pentru contul de profit si pierdere este urmatorul:”.
9. La punctul 38, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Formatul cerut pentru contul de profit si pierdere aplicabil Fondului de garantare este urmatorul:
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA
1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare
2. Venituri din imobilizari financiare
3. Venituri din investitii pe termen scurt
4. Venituri din creante imobilizate
5. Venituri din investitii financiare cedate
6. Venituri din diferente de curs valutar
7. Venituri din dobanzi
8. Alte venituri din activitatea curenta
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA
1. Cheltuieli privind investitii financiare cedate
2. Cheltuieli din diferente de curs valutar
3. Cheltuieli privind dobanzile
4. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile pe termen scurt
5. Alte cheltuieli din activitatea curenta
5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apa si alte cheltuieli similare
5.2. Cheltuieli cu personalul
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
5.3. Alte cheltuieli de exploatare
5.3.1. Ajustari de valoare
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale
b) Ajustari de valoare privind activele circulante
5.3.2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
5.3.3. Cheltuieli privind prestatiile externe
5.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
5.3.5. Alte cheltuieli de exploatare
5.3.6. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
6. Alte cheltuieli din pierderi din creante, precum si alte cheltuieli financiare
C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA
D. VENITURI PRIVIND EVENIMENTE EXTRAORDINARE
E. CHELTUIELI PRIVIND EVENIMENTE EXTRAORDINARE
F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
G. TOTAL VENITURI
H. TOTAL CHELTUIELI
I. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR”.
10. Dupa punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu urmatorul cuprins:
“43^1. Situatia fluxurilor de trezorerie aplicabila Fondului de garantare se intocmeste potrivit modelului exemplificat in anexa D4.”
11. Dupa punctul 108 se introduce un nou punct, punctul 108^1, cu urmatorul cuprins:
“108^1. (1) Sumele investite de Fondul de garantare conform prevederilor legale, recunoscute drept imobilizari financiare, se inregistreaza distinct, cu ajutorul conturilor deschise in cadrul grupei 26 «Imobilizari financiare».
(2) In contabilitatea Fondului de garantare, conturile de imobilizari financiare se evidentiaza distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor sistemului de pensii private si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(3) Conturile sintetice de imobilizari financiare se dezvolta pe conturi analitice pentru fiecare categorie de imobilizari financiare.”
12. Dupa punctul 132 se introduce un nou punct, punctul 132^1, cu urmatorul cuprins:
“132^1 (1) Sumele investite de Fondul de garantare conform prevederilor legale, recunoscute drept investitii pe termen scurt, se inregistreaza distinct, cu ajutorul conturilor deschise in cadrul grupei 50 «Investitii pe termen scurt» si grupei 51 «Conturi curente».
(2) In contabilitatea Fondului de garantare, conturile de investitii pe termen scurt se evidentiaza distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor sistemului de pensii private si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(3) Conturile sintetice privind investitiile pe termen scurt se dezvolta pe conturi analitice pentru fiecare categorie de investitii pe termen scurt.”
13. Dupa punctul 198 se introduce un nou punct, punctul 198^1, cu urmatorul cuprins:
“198^1 (1) Sumele reprezentand resurse financiare ale Fondului de garantare, provenite din contributii initiale, contributii anuale, contributii majorate, din fructificarea disponibilitatilor plasate, din penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului de garantare, din recuperarea creantelor compensate de Fondul de garantare, decurgand din subrogarea in drepturile participantilor si/sau ale beneficiarilor, din donatii, sponsorizari, asistenta tehnica, fonduri nerambursabile si alte resurse financiare, conform legii, sunt inregistrate cu ajutorul contului «102. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private».
(2) Resursele financiare ale Fondului de garantare vor fi utilizate cu respectarea conditiilor prevazute de prevederile legale aplicabile.
(3) Contabilitatea analitica a sumelor mentionate la alin. (1) se tine pe fiecare persoana juridica si/sau persoana fizica, astfel incat constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii facultative sa se faca in mod distinct fata de constituirea, evidenta si utilizarea resurselor pentru plata compensatiei catre participantii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contributiilor si perioada de plata a pensiilor.
(4) Inregistrarea in contabilitate a sumelor mentionate la alin. (1) se realizeaza in corespondenta cu ajutorul conturilor deschise in cadrul grupei 45 «Decontari intre Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private si furnizorii de pensii private si/sau terti si decontarile interne inregistrate la nivelul Fondului de garantare», dupa caz, pe fiecare persoana juridica si/sau persoana fizica, in baza documentelor justificative.”
14. Dupa punctul 218 se introduce un nou punct, punctul 218^1, cu urmatorul cuprins:
“218^1. (1) In contabilitatea Fondului de garantare, conturile de venituri si cheltuieli se evidentiaza distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor sistemului de pensii private si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(2) Pentru Fondul de garantare, cheltuielile din activitatea curenta cuprind: cheltuieli privind investitii financiare cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli privind dobanzile, ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile pe termen scurt, alte cheltuieli din activitatea curenta, alte cheltuieli din pierderi din creante, precum si alte cheltuieli financiare.
(3) Pentru Fondul de garantare, veniturile din activitatea curenta cuprind: venituri din comisioane specifice Fondului de garantare, venituri din imobilizari financiare, venituri din investitii pe termen scurt, venituri din creante imobilizate, venituri din investitii financiare cedate, venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi, alte venituri din activitatea curenta.
(4) Prin venituri din comisioane specifice Fondului de garantare se intelege resursele financiare destinate acoperirii cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare.
(5) Sumele reprezentand resursele financiare destinate acoperirii cheltuielilor legate de administrarea si functionarea Fondului de garantare obtinute de la administratorii de fonduri de pensii private si de la furnizorii de pensii private, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin debitarea contului 411 «Clienti» si creditarea contului 704 «Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare».
(6) Pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea Fondului de garantare, angajarea cheltuielilor este limitata la nivelul stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Comisie, conform prevederilor legale. Valoarea cheltuielilor inregistrate nu poate depasi valoarea resurselor obtinute pentru activitatea proprie, conform documentelor justificative.
(7) Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza lunar, distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor Fondului de garantare si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.”
15. Dupa punctul 219 se introduce un nou punct, punctul 219^1, cu urmatorul cuprins:
“219^1 (1) In contabilitatea Fondului de garantare, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar si distinct pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor Fondului de garantare si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(2) In cadrul situatiilor financiare anuale, profitul sau pierderea se evidentiaza la nivelul Fondului de garantare ca si persoana juridica de drept public, prin insumarea valorii corespunzatoare celor doua activitati.”
16. Dupa punctul 220 se introduce un nou punct, punctul 220^1, cu urmatorul cuprins:
“220^1 (1) In contabilitatea Fondului de garantare, profitul sau pierderea anuala se stabileste distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor Fondului de garantare si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(2) Rezultatul exercitiului, respectiv profitul sau pierderea, se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor Fondului de garantare si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(3) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor Fondului de garantare si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.
(4) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(5) Profitul se reporteaza in exercitiul financiar urmator distinct, pentru activitatea de asigurare a platii drepturilor participantilor si ale beneficiarilor Fondului de garantare si respectiv pentru activitatea proprie legata de administrarea si functionarea sa.”
17. Dupa punctul 256 se introduce un nou punct, punctul 256^1, cu urmatorul cuprins:
“256^1. Situatiile financiare anuale ale Fondului de garantare se aproba de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului de garantare, conform prevederilor legale aplicabile.”
18. La punctul 263, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Auditarea situatiilor financiare anuale ale fondurilor de pensii facultative, fondurilor de pensii administrate privat, ale societatilor de pensii, precum si ale Fondului de garantare se poate efectua numai de catre auditorii financiari avizati de catre Comisie.”
19. La capitolul III “Planul de conturi general”, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) Pentru Fondul de garantare, planul de conturi general este urmatorul:

CLASA 1
Conturi de capitaluri

10. CAPITAL SI REZERVE
102. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
1021. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contributii (P)
10211. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contributii initiale (P)
10212. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume platite cu titlu de contributii anuale (P)
10213. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contributii majorate (P)
1022. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului de garantare (P)
1023. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilitatilor plasate (P)
1024. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creantelor (P)
1025. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donatii, sponsorizari, asistenta tehnica, fonduri nerambursabile (P) 1026.Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve (P)
1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1068. Alte rezerve (P)
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (P)
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare aferente (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (P)
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

CLASA a 2-a
Conturi de imobilizari

20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
205. Concesiuni, licente, drepturi si active similare (A)
208. Alte imobilizari necorporale (A)
21. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri si amenajari de terenuri
2111. Terenuri (A)
2112. Amenajari de terenuri (A)
212. Constructii (A)
213. Mijloace de transport (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)
23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creante imobilizate (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
26781. Depozite bancare la termen (A)
26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A)
26784. Depozite pentru garantie gestionari (A)
26785. Alte depozite (A)
26786. Certificate de depozit (A)
26787. Certificate de trezorerie (A)
26788. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)
26791. Dobanzi aferente depozitelor bancare la termen (A)
26792. Dobanzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)
26794. Dobanzi aferente depozitelor pentru garantie gestionari (A)
26795. Dobanzi aferente altor depozite (A) 26796.Dobanzi aferente certificatelor de depozit (A) 26797.Dobanzi aferente certificatelor de trezorerie (A)
26798. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2695. Varsaminte de efectuat pentru alte titluri imobilizate (P)
2697. Varsaminte de efectuat pentru creante imobilizate (P)
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, licentelor, drepturilor si activelor similare (P)
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea mijloacelor de transport (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290. Ajustari pentru depreciere aferente imobilizarilor necorporale
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, licentelor, drepturilor si activelor similare (P)
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291. Ajustari pentru depreciere aferente imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea mijloacelor de transport (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
293. Ajustari pentru depreciere aferente imobilizarilor in curs
2931. Ajustari pentru depreciere aferente imobilizarilor necorporale in curs (P)
2932. Ajustari pentru depreciere aferente imobilizarilor corporale in curs (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2967. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor imobilizate (P)

CLASA a 3-a
Conturi de materiale

30. MATERIALE CONSUMABILE SI ASIMILATE
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3024. Piese de schimb (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE
392. Ajustari pentru deprecierea valorii materialelor consumabile
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

CLASA a 4-a
Conturi de terti

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P)
403. Efecte de platit (P)
404. Furnizori de imobilizari (P)
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
408. Furnizori – facturi nesosite (P)
409. Furnizori – debitori (A)
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A)
418. Clienti – facturi de intocmit (A)
419. Clienti – creditori (P)
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421. Personal – salarii datorate (P)
423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
4463. Impozit pe cladiri si teren (P)
4468. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
45. DECONTARI INTRE FONDUL DE GARANTARE, ADMINISTRATORII DE FONDURI DE PENSII PRIVATE SI FURNIZORII DE PENSII PRIVATE SI/SAU TERTI, PRECUM SI DECONTARILE INTERNE INREGISTRATE LA NIVELUL FONDULUI DE GARANTARE
452. Decontari intre Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private si furnizorii de pensii private si/sau terti, precum si decontarile interne inregistrate la nivelul Fondului de garantare
4521. Decontari intre Fondul de garantare si administratorii de fonduri de pensii private si furnizorii de pensii private (A/P)
4522. Decontari intre Fondul de garantare si alti terti (A/P)
4523. Decontari interne in cadrul Fondului de garantare (A/P)
459. Sume datorate cu titlu de compensatie pentru pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private
4591. Sume datorate cu titlu de compensatie pentru pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat (P)
4592. Sume datorate cu titlu de compensatie pentru pierderile participantilor si/sau beneficiarilor la fondurile de pensii facultative (P)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diversi (A)
462. Creditori diversi (P)
47. CONTURI DE SUBVENTII, DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)
475. Subventii pentru investitii
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor
4911. Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu administratorii si furnizorii de pensii private (P)
4912. Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari intre Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private si furnizorii de pensii private si/sau terti, precum si decontarile interne inregistrate la nivelul Fondului de garantare (P)
4913. Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi (P)

CLASA a 5-a
Conturi de trezorerie

50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)
506. Obligatiuni (A)
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt (P)
51. CONTURI CURENTE
512. Conturi la banci
5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)
518. Dobanzi
5181. Dobanzi de platit (P)
5182. Dobanzi de incasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA SI ALE CONTURI ASIMILATE
531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5328. Alte valori (A)
54. AVANSURI DE TREZORERIE
542. Avansuri de trezorerie acordate
5421. Avansuri de trezorerie acordate in lei (A)
5422. Avansuri de trezorerie acordate in valuta (A)
58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P)
59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

CLASA a 6-a
Conturi de cheltuieli

60. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilul
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
608. Alte cheltuieli privind materialele
61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile
6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului
6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societatilor de servicii de investitii financiare (intermediarilor)
6223. Cheltuieli privind onorariilor datorate auditorului financiar
6224. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia entitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia entitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia entitatii pentru asigurarile sociale de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654. Pierderi din creante si debitori diversi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii si subventii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitii financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitii pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobanzile
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierderea de valoare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

CLASA a 7-a
Conturi de venituri

70. VENITURI DIN COMISIOANE SPECIFICE FONDULUI DE GARANTARE
704. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
751. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
752. Venituri din studii si cercetari
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii, sponsorizari si subventii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7585. Venituri din fonduri nerambursabile
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizari financiare
762. Venituri din investitii pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobanzi
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri pentru evenimente extraordinare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt

CLASA a 8-a
Conturi speciale

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI
802. Compensatii de acordat
803. Compensatii de primit
81. ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI
811. Alte conturi in afara bilantului
8111. Imobilizari corporale luate cu chirie
8112. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8113. Active de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8114. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8115. Alte valori in afara bilantului
89. BILANT
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidere
20. Dupa capitolul VI “Structura situatiilor financiare specifice administratorilor de fonduri de pensii care sunt societati de administrare a investitiilor sau societati de asigurari, autorizate conform legii” se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 “Structura situatiilor financiare aplicabile Fondului de garantare”, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VI^1
Structura situatiilor financiare aplicabile Fondului de garantare

266^1. (1) Structura bilantului aplicabila Fondului de garantare este redata in anexa nr. D1.
(2) Structura contului de profit si pierdere aplicabila Fondului de garantare este redata in anexa nr. D2.
(3) Structura exemplificativa a situatiei modificarilor capitalului propriu aplicabila Fondului de garantare este redata in anexa nr. D3.
(4) Structura exemplificativa a situatiei fluxurilor de trezorerie aplicabila Fondului de garantare este redata in anexa nr. D4.
(5) Modul de prezentare in notele explicative a informatiilor cerute de prezentele reglementari pentru Fondul de garantare este exemplificat in anexele nr. D5 – D14:
a) Situatia activelor imobilizate – conform anexei nr. D5;
b) Situatia depozitelor bancare – conform anexei nr. D6;
c) Situatia creantelor si datoriilor – conform anexei nr. D7;
d) Situatia privind resursele financiare ale fondului de garantare – conform anexei nr. D8;
e) Situatia sumelor utilizate pentru acoperirea platii compensatiei catre participanti si beneficiari – conform anexei nr. D9;
f) Plasarea disponibilitatilor Fondului de garantare – conform anexei nr. D10;
g) Analiza rezultatului obtinut de Fondul de garantare – conform anexei nr. D11;
h) Provizioane – conform anexei nr. D12;
i) Principii, politici si metode contabile – conform anexei nr. D13;
j) Alte informatii privind activitatea Fondului de garantare – conform anexei nr. D14.
266^2. Anexele nr. A1 – A13, B1 – B10, C1 – C2 si D1 – D14 fac parte integranta din prezenta norma.”
21. Punctul 267 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“267. Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si respectiv art. 30 – 33 din Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.”
22. Dupa anexa nr. C2 se introduc 14 noi anexe, anexele nr. D1 – D14, al caror cuprins este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta norma.
ART. II
Prezenta norma se aplica incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close