Regulamentul privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

(Text cu relevanta pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 114,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor nationale,
avand in vedere avizul Bancii Centrale Europene [1],
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [2],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [3],

intrucat:
(1) In punctul culminant al crizei financiare, in septembrie 2008, autoritatile competente din mai multe state membre, dar si autoritatile de supraveghere din tari terte, precum Statele Unite ale Americii si Japonia, au adoptat masuri de urgenta pentru restrictionarea sau interzicerea vanzarii in lipsa a anumitor sau chiar a tuturor instrumentelor financiare. Rationamentul din spatele acestor decizii a fost ca, in vremuri de instabilitate financiara mare, vanzarea in lipsa ar putea agrava declinul periculos al pretului actiunilor, in special al actiunilor institutiilor financiare, punand astfel in pericol viabilitatea acestora si creand riscuri sistemice. Masurile adoptate de statele membre au fost foarte diferite, deoarece in Uniune lipseste un cadru normativ comun care sa reglementeze problemele legate de vanzarea in lipsa.
(2) Prin urmare, pentru a asigura buna functionare a pietei interne si a imbunatati conditiile acestei functionari, in special in ceea ce priveste pietele financiare, si pentru a asigura o protectie ridicata consumatorilor si investitorilor, se impune stabilirea unui cadru normativ comun referitor la cerintele si competentele legate de vanzarea in lipsa si swapuri pe riscul de credit si asigurarea unei mai bune coordonari si a unei coerente sporite intre statele membre in situatiile exceptionale in care trebuie luate masuri. Se impune armonizarea normelor privind desfasurarea vanzarilor in lipsa si anumite aspecte privind swapurile pe riscul de credit, in vederea impiedicarii aparitiei unor obstacole in calea functionarii adecvate a pietei interne, intrucat, in caz contrar, exista probabilitatea ca statele membre sa continue sa adopte masuri divergente.
(3) Este oportun si necesar ca normele respective sa ia forma unui regulament, pentru a garanta aplicarea in mod uniform pe tot teritoriul Uniunii a dispozitiilor care impun in mod direct operatorilor privati obligatia de a notifica si de a publica pozitiile scurte nete pentru anumite instrumente si vanzarile in lipsa fara acoperire. De asemenea, regulamentul este necesar pentru a conferi Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea pentru valori mobiliare si piete) (AEVMP), instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului [4], competentele necesare pentru a putea coordona masurile luate de autoritatile competente si pentru a lua ea insasi masuri.
(4) Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui sa fie cat mai extins pentru a oferi un cadru normativ preventiv care sa fie utilizat in situatii speciale. Cadrul respectiv ar trebui sa reglementeze toate instrumentele financiare, oferind insa un raspuns proportional la riscurile pe care le poate comporta vanzarea in lipsa a diverselor instrumente financiare. Prin urmare, autoritatile competente si AEVMP ar trebui sa fie abilitate numai in situatii exceptionale sa ia masuri referitoare la toate tipurile de instrumente financiare, in afara de masurile permanente care se aplica doar anumitor tipuri de instrumente care prezinta riscuri clar identificate care trebuie abordate.
(5) Pentru a pune capat situatiei actuale de fragmentare in care unele state membre au luat masuri foarte diferite si pentru a limita posibilitatea adoptarii unor masuri divergente de catre autoritatile competente, este important ca riscurile potentiale ale vanzarii in lipsa si a swapurilor pe riscul de credit sa fie tratate in mod armonizat. Dispozitiile regulamentului trebuie sa ofere solutii pentru riscurile identificate fara a suprima in mod nejustificat beneficiile vanzarii in lipsa raportat la calitatea si eficienta pietelor. Desi in anumite situatii ar putea avea efecte negative, in conditii normale de piata vanzarea in lipsa detine un rol important in asigurarea functionarii adecvate a pietelor financiare, in special in contextul lichiditatii pietei si al formarii eficiente a preturilor.
(6) Trimiterile din prezentul regulament la persoane fizice si juridice ar trebui sa includa asociatiile de intreprinderi inregistrate fara personalitate juridica.
(7) O mai mare transparenta in raport cu pozitiile scurte nete importante pe anumite instrumente financiare ar fi atat in beneficiul autoritatilor de reglementare, cat si al participantilor pe piata. Pentru societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare in locuri de tranzactionare din Uniune ar trebui sa fie introdus un model de transparenta pe doua niveluri care sa asigure o mai mare transparenta a pozitiilor scurte nete importante pe actiuni, la nivelul corespunzator. Incepand de la un prag minim, pozitiile ar trebui notificate privat autoritatilor de reglementare in cauza pentru a le permite sa monitorizeze si, daca se impune aceasta, sa analizeze vanzarile in lipsa care ar putea duce la aparitia unor riscuri sistemice, ar putea fi abuzive sau ar putea genera piete dezordonate; de la un prag superior, pozitiile ar trebui facute publice pe piata pentru a oferi informatii utile celorlalti participanti pe piata referitoare la pozitiile scurte individuale importante pe actiuni.
(8) Ar trebui sa se introduca obligatia de a notifica autoritatile de reglementare a pozitiilor scurte nete importante referitoare la datoria suverana, intrucat aceste notificari vor oferi autoritatilor de reglementare informatii importante care sa le sprijine in demersul de a verifica daca astfel de pozitii produc riscuri sistemice sau sunt utilizate in scopuri abuzive. Respectiva obligatie ar trebui sa priveasca numai notificarea privata a informatiilor catre autoritatile de reglementare, deoarece publicarea unor astfel de informatii pe piata ar putea avea efecte nedorite asupra pietelor datoriei suverane, care se confrunta deja cu probleme de lichiditate.
(9) Obligatiile privind notificarea in ceea ce priveste datoria suverana ar trebui sa se aplice titlurilor de creanta emise de un stat membru si de Uniune, inclusiv de Banca Europeana de Investitii, de serviciul guvernamental dintr-un stat membru, de o agentie, de un vehicul investitional special sau de o institutie financiara internationala constituita de doua sau mai multe state membre care emit astfel de instrumente financiare in numele unui stat membru sau in numele mai multor state membre, cum este cazul Fondului european de stabilitate financiara sau viitorul mecanism european de stabilitate. In cazul statelor membre federale, obligatiile de notificare ar trebui sa se aplice, de asemenea, titlurilor de creanta emise de catre unul dintre membrii federatiei. Cu toate acestea, respectivele obligatii nu ar trebui sa se aplice altor organisme regionale sau locale sau organismelor cvasipublice ale unui stat membru care emit titluri de creanta. Obiectivul titlurilor de creanta emise de Uniune este acela de a furniza statelor membre asistenta pentru balanta de plati sau sprijin pentru stabilitatea financiara ori de a furniza tarilor terte asistenta macrofinanciara.
(10) Pentru a asigura transparenta exhaustiva si eficace, este important ca obligatiile de notificare sa acopere nu doar pozitiile scurte obtinute prin tranzactionarea actiunilor sau a datoriei suverane in locuri de tranzactionare, ci si pozitiile scurte create prin tranzactionarea in afara locurilor de tranzactionare si pozitiile scurte nete obtinute prin utilizarea instrumentelor derivate, cum ar fi optiunile, futures, instrumentele bazate pe indici, contractele pentru diferenta si spread bettingul pe actiuni sau pe titluri de creanta suverana.
(11) Pentru a fi util autoritatilor de reglementare si pietelor, regimul de transparenta ar trebui sa furnizeze informatii complete si exacte cu privire la pozitiile persoanei fizice sau juridice. Mai exact, informatiile furnizate autoritatii de reglementare sau pietei trebuie sa tina seama atat de pozitiile scurte, cat si de cele lungi, astfel incat sa se furnizeze informatii utile referitoare la pozitia neta pe actiuni, datorie suverana si swapuri pe riscul de credit a persoanei fizice sau juridice.
(12) In calculul pozitiilor scurte sau lungi ar trebui sa se includa si beneficiile economice pe care o persoana fizica sau juridica le obtine in raport cu actiunile emise ale unei societati sau cu datoria suverana emisa a unui stat membru sau a Uniunii Europene. Mai precis, trebuie incluse beneficiile economice obtinute direct sau indirect prin utilizarea instrumentelor derivate precum optiunile, futures, contractele pentru diferenta si spread bettingul pe actiuni sau datorie suverana, precum si a indicilor, cosurilor de instrumente financiare si fondurilor tranzactionate la bursa. In cazul pozitiilor pe datoria suverana, trebuie sa se tina seama si de swapurile pe riscul de credit al emitentilor de datorie suverana.
(13) Pe langa regimul de transparenta prevazut in prezentul regulament, Comisia ar trebui sa aprecieze, in contextul revizuirii de catre aceasta a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare [5], pertinenta includerii de catre firmele de investitii a informatiilor legate de vanzarile in lipsa in rapoartele de tranzactionare adresate autoritatilor competente relevante, prin care acestea ar oferi informatii suplimentare utile care sa le permita autoritatilor competente sa monitorizeze evolutia volumului vanzarilor in lipsa.
(14) Cumpararea unor swapuri pe riscul de credit fara a detine o pozitie lunga pe datoria suverana sau active, un portofoliu de active, obligatii financiare sau contracte financiare a caror valoare sa fie corelata cu valoarea datoriei suverane, care stau la baza swapului, poate fi considerata, din punct de vedere economic, echivalenta unei pozitii scurte pentru respectivul titlu de creanta. Prin urmare, calculul pozitiei scurte nete in legatura cu datoria suverana trebuie sa includa swapurile pe riscul de credit raportate la o obligatie a unui emitent de datorie suverana. Pozitiile pe swapuri pe riscul de credit ar trebui luate in considerare atat atunci cand se determina daca o persoana fizica sau juridica are o pozitie scurta neta importanta in raport cu datoria suverana, care trebuie notificata autoritatilor competente, cat si, atunci cand o autoritate competenta suspenda restrictiile la tranzactiile cu swapuri pe riscul de credit fara acoperire, atunci cand se determina o pozitie descoperita importanta pe un swap pe riscul de credit in raport cu un emitent de datorie suverana, pozitie ce trebuie notificata autoritatilor competente.
(15) Pentru a permite monitorizarea continua a pozitiilor, regimul de transparenta ar trebui sa includa si obligatia de a notifica sau publica informatii atunci cand modificarea unei pozitii scurte nete implica o crestere superioara sau o scadere inferioara anumitor praguri.
(16) Pentru a produce efectele dorite, regimul de transparenta trebuie sa se aplice indiferent de localizarea persoanei fizice sau juridice, chiar daca aceasta se afla intr-o tara terta, in cazul in care persoana respectiva detine o pozitie scurta neta semnificativa pe o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate intr-un loc de tranzactionare din Uniune sau o pozitie scurta neta pe datoria suverana emisa de un stat membru sau de Uniune.
(17) Definitia unei vanzari in lipsa nu ar trebui sa includa contractele de report intre doua parti in cadrul carora o parte ii vinde celeilalte parti un instrument financiar la un pret specificat, cu angajamentul de a rascumpara ulterior instrumentul financiar la un alt pret specificat sau un contract derivat prin care se convine ca instrumentele financiare sa fie vandute ulterior la un pret specificat. De asemenea, definitia nu ar trebui sa includa un transfer de instrumente financiare in temeiul unui acord de imprumut de instrumente financiare.
(18) Se considera uneori ca vanzarea in lipsa a actiunilor si a datoriei suverane fara acoperire poate avea ca efect sporirea riscurilor potentiale de nedecontare a tranzactiei, precum si cresterea volatilitatii. Este oportun sa se aplice acestor riscuri restrictii proportionale aplicabile vanzarii in lipsa fara acoperire a acestor instrumente, in vederea reducerii lor. Restrictiile detaliate ar trebui sa tina seama de diversele acorduri utilizate in prezent in cadrul tranzactiilor de vanzare in lipsa fara acoperire. Printre acestea se numara un contract de report separat pe baza caruia persoana care efectueaza vanzarea in lipsa a unui instrument financiar rascumpara un instrument financiar echivalent in timp util pentru a permite decontarea tranzactiei de vanzare in lipsa, precum si contractele de garantie, in cazul in care beneficiarul garantiei poate utiliza instrumentul financiar pentru decontarea tranzactiei de vanzare in lipsa. Printre alte exemple se numara: emisiunile (oferirea) de drepturi de subscriere din partea societatilor catre actionarii existenti, fondurile comune de imprumut (lending pools) si mecanismele de report furnizate, de exemplu, de locurile de tranzactionare, sistemele de compensare sau bancile centrale.
(19) In ceea ce priveste vanzarea in lipsa fara acoperire a actiunilor, persoana fizica sau juridica trebuie sa fi incheiat un acord cu o terta parte prin care respectiva parte terta confirma ca actiunile au fost localizate si ca poate pune la dispozitie actiunile pentru a efectua decontarea la scadenta. Pentru a confirma acest lucru, este necesar sa se bazeze pe masuri adoptate in raport cu respectiva parte terta, astfel incat persoana fizica sau juridica sa aiba motive rezonabile de a considera ca decontarea se poate efectua la scadenta. Respectivele masuri includ alocarea de catre partea terta a actiunilor spre a fi imprumutate sau cumparate, astfel incat decontarea sa se poata efectua la scadenta. In ceea ce priveste vanzarile in lipsa care urmeaza a fi acoperite prin cumpararea actiunilor in cursul aceleiasi zile, aceste masuri includ confirmarea de catre partea terta a faptului ca aceasta considera ca actiunile pot fi imprumutate sau cumparate cu usurinta. AEVMP ar trebui sa tina seama de lichiditatea actiunilor, in special volumul tranzactiilor cu actiunile respective si usurinta cu care poate avea loc cumpararea, vanzarea si imprumutul acestora cu efecte minime asupra pietei, cu scopul de a stabili ce masuri sunt necesare pentru a putea considera in mod rezonabil ca decontarea se poate efectua la scadenta.
(20) In ceea ce priveste vanzarea in lipsa fara acoperire a datoriei suverane, faptul ca o vanzare in lipsa va fi acoperita prin cumpararea datoriei suverane in cursul aceleiasi zile poate fi considerat un exemplu privind existenta unor motive rezonabile pentru a considera ca decontarea se poate efectua la scadenta.
(21) Swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane ar trebui sa aiba la baza principiul interesului asigurabil, recunoscandu-se totodata faptul ca pot exista si alte interese legate de un emitent de datorie suverana decat detinerea de obligatiuni. Astfel de interese includ acoperirea impotriva riscului ca emitentul de datorie suverana sa nu isi indeplineasca obligatiile, in cazul in care persoana fizica sau juridica detine o pozitie lunga pe datoria suverana a respectivului emitent, sau acoperirea impotriva riscului scaderii valorii datoriei suverane, in cazul in care persoana fizica sau juridica detine active sau pasive aferente unor entitati din sectorul privat sau public din statul membru in cauza, a caror valoare este corelata cu valoarea datoriei suverane. Aceste active ar trebui sa includa contractele financiare, un portofoliu de active sau de obligatii financiare, precum si tranzactiile cu swapuri pe rata dobanzii sau swapuri valutare, in legatura cu care swapul pe riscul de credit al datoriei suverane este utilizat drept instrument de gestionare a riscului de contraparte pentru acoperirea riscului expunerii asociat contractelor financiare si de comert exterior. Nicio pozitie sau portofoliu de pozitii utilizate in contextul acoperirii expunerii la riscurile asociate datoriei suverane nu ar trebui considerate drept pozitii neacoperite in raport cu un swap pe riscul de credit al datoriei suverane. Aceasta include orice expuneri la administratia centrala, regionala si locala, la entitatile din sectorul public sau orice expunere garantata de oricare dintre entitatile mentionate. In plus, ar trebui sa fie incluse si expunerile la entitatile din sectorul privat stabilite in statul membru respectiv. In acest context, ar trebui sa se considere ca toate expunerile includ creditele, riscul de credit al contrapartii (inclusiv expunerea potentiala care apare cand aceasta expunere necesita un capital de reglementare), creantele si garantiile. In aceasta categorie se includ, de asemenea, expunerile indirecte la oricare dintre entitatile mentionate, care pot sa apara, printre altele, ca urmare a expunerii la indici, fonduri sau vehicule investitionale speciale.
(22) Intrucat efectuarea unui swap pe riscul de credit al datoriei suverane fara expunerea subiacenta la riscul scaderii valorii titlului de creanta suverana ar putea avea un impact negativ asupra stabilitatii pietelor datoriei suverane, ar trebui sa se interzica persoanelor fizice sau juridice sa isi asume astfel de pozitii ca urmare a efectuarii de swapuri pe riscul de credit fara acoperire. Totusi, la aparitia primelor semnale care indica o functionare necorespunzatoare a pietei datoriei suverane, autoritatea competenta ar trebui sa aiba capacitatea de a suspenda temporar aceasta restrictie. Suspendarea in cauza trebuie sa se intemeieze pe convingerea autoritatii competente formulata in baza unor elemente obiective rezultate in urma analizei indicatorilor prevazuti in prezentul regulament. Autoritatile competente ar trebui, de asemenea, sa fie imputernicite sa utilizeze si alti indicatori suplimentari.
(23) De asemenea, este oportuna includerea unor obligatii pentru contrapartile centrale referitoare la procedurile de cumparare impusa de instrumente financiare (buy-in) si amenzile pentru nedecontarea tranzactiilor cu actiuni. Procedurile de cumparare impusa si prevederile in caz de decontare intarziata ar trebui sa stabileasca niste reguli de baza in materie de disciplina in cadrul decontarii. Procedurile de cumparare impusa de instrumente financiare si de sanctionare ar trebui sa fie suficient de flexibile pentru a permite contrapartii centrale responsabile cu aplicarea acestor proceduri sa se poata baza pe un alt participant la piata care sa efectueze procedura de cumparare impusa sau sa aplice amenda. Cu toate acestea, functionarea adecvata a pietelor financiare este esentiala pentru abordarea unor aspecte mai ample ale disciplinei din cadrul decontarii printr-o propunere legislativa orizontala.
(24) Masurile referitoare la datoria suverana si swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane, inclusiv transparenta sporita si restrictiile asupra vanzarilor in lipsa fara acoperire, trebuie sa impuna cerinte proportionale care, in acelasi timp, sa permita evitarea efectelor nefavorabile asupra lichiditatii pietelor obligatiunilor suverane si pietelor de report pentru obligatiuni suverane.
(25) Actiunile sunt din ce in mai frecvent admise la tranzactionare in diversele locuri de tranzactionare din Uniune si din tari terte. Numeroase companii mari, cu sediul intr-o tara terta, detin actiuni admise la tranzactionare si in locuri de tranzactionare din Uniunea Europeana. Din motive de eficienta, atunci cand principalul loc de tranzactionare al anumitor instrumente financiare se afla intr-o tara terta, este oportuna derogarea de la anumite obligatii de notificare si publicare in ce priveste respectivele instrumente.
(26) Activitatile de formare a pietei joaca un rol esential in asigurarea lichiditatii pietelor europene, iar formatorii de piata trebuie sa detina pozitii scurte pentru a indeplini acest rol. Impunerea de obligatii acestor tipuri de activitati ar putea compromite in mod serios capacitatea lor de a asigura lichiditatea, cu importante repercusiuni negative asupra eficientei pietelor Uniunii. In plus, se poate presupune ca formatorii de piata ar detine pozitii scurte importante doar pe perioade foarte scurte. Prin urmare, este oportuna exonerarea persoanelor fizice sau juridice implicate in astfel de actiuni de obligatii care ar putea compromite capacitatea lor de a exercita o asemenea functie, afectand astfel in mod negativ pietele Uniunii. Pentru ca aceste cerinte sa se aplice si entitatilor echivalente din tari terte, este necesar sa se evalueze echivalenta pietelor din aceste tari. Derogarea ar trebui sa se aplice diverselor tipuri de activitati de pe piata, dar nu si tranzactiilor in cont propriu. Este, de asemenea, oportuna exonerarea anumitor operatiuni de pe piata primara, precum cele legate de datoria suverana si mecanismele de stabilizare, deoarece este vorba despre activitati importante care sprijina functionarea eficienta a pietelor. Autoritatile competente trebuie informate in legatura cu utilizarea derogarilor si trebuie sa aiba dreptul de a interzice unei persoane fizice sau juridice utilizarea acestora, in cazul in care nu sunt indeplinite criteriile stabilite. De asemenea, autoritatile competente trebuie sa aiba posibilitatea de a cere informatii de la persoanele fizice sau juridice pentru a monitoriza utilizarea derogarii.
(27) In cazul unor evolutii nefavorabile care constituie o amenintare serioasa la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei intr-un stat membru sau in Uniune, autoritatile competente ar trebui sa aiba dreptul de interventie pentru a cere o mai mare transparenta, pentru a impune restrictii asupra vanzarii in lipsa, a swapurilor pe riscul de credit sau a altor tranzactii cu scopul de a preveni scaderea necontrolata a pretului unui instrument financiar. Astfel de masuri se pot dovedi necesare datorita unor evenimente sau evolutii nefavorabile, aici fiind vorba nu doar de evenimente financiare sau economice, ci si de calamitati naturale sau acte teroriste, de exemplu. In plus, anumite evenimente sau evolutii nefavorabile ar putea sa apara intr-un singur stat membru, fara a avea implicatii transfrontaliere. Aceste drepturi trebuie sa fie destul de flexibile pentru a permite autoritatilor competente sa faca fata unei serii de situatii exceptionale. Atunci cand iau astfel de masuri, autoritatile competente ar trebui sa tina seama in mod adecvat de principiul proportionalitatii.
(28) Intrucat prezentul regulament abordeaza doar restrictiile asupra vanzarii in lipsa si asupra swapurilor pe riscul de credit cu scopul de a preveni scaderea necontrolata a pretului unui instrument financiar, este mai oportun sa se abordeze necesitatea unor alte tipuri de restrictii, cum ar fi limitari ale pozitiilor detinute sau restrictii asupra produselor, care pot crea motive serioase de ingrijorare in legatura cu protectia investitorilor, in contextul revizuirii de catre Comisie a Directivei 2004/39/CE.
(29) Desi autoritatile competente sunt de regula cel mai bine plasate pentru a monitoriza conditiile de pe piata si a reactiona primele la un eveniment sau o evolutie nefavorabila, hotarand daca a aparut o amenintare serioasa la adresa stabilitatii financiare sau a increderii in piata si daca sunt necesare masuri pentru corectarea unei astfel de situatii, drepturile in acest sens, precum si conditiile si procedurile de utilizarea a acestora ar trebui armonizate cat mai mult cu putinta.
(30) In cazul unei scaderi importante a pretului unui instrument financiar intr-un loc de tranzactionare, autoritatile competente ar trebui sa aiba posibilitatea de a restrictiona temporar vanzarea in lipsa a instrumentului respectiv in acel loc aflat in jurisdictia lor sau de a solicita AEVMP o astfel de restrictionare in alte jurisdictii, pentru a putea interveni rapid atunci cand este necesar si pentru o perioada scurta pentru a impiedica o scadere necontrolata a pretului instrumentului in cauza. Autoritatea competenta ar trebui sa fie obligata sa notifice AEVMP orice astfel de decizie, astfel incat AEVMP sa poata informa imediat autoritatile competente ale celorlalte state membre cu locuri de tranzactionare unde se tranzactioneaza acelasi instrument, sa coordoneze luarea unor astfel de masuri de respectivele state membre si, daca este necesar, sa le acorde sprijin pentru convenirea unui acord sau sa ia ea insasi o decizie, in conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(31) In cazul in care evolutiile sau evenimentele nefavorabile depasesc granitele unui singur stat membru sau au alte implicatii transfrontaliere, de exemplu daca un instrument financiar este admis la tranzactionare in locuri diferite de tranzactionare din mai multe state membre, consultarea si cooperarea stransa intre autoritatile competente sunt esentiale. AEVMP ar trebui sa aiba un rol central de coordonare in astfel de situatii si ar trebui sa incerce sa asigure coerenta intre autoritatile competente. Componenta AEVMP, in care se regasesc si reprezentantii autoritatilor competente, o va ajuta sa isi indeplineasca un asemenea rol. De asemenea, in cazul in care au interesul sa intervina, autoritatile competente ar trebui sa fie competente sa adopte masuri.
(32) Pe langa coordonarea masurilor autoritatilor competente, AEVMP ar trebui sa se asigure ca autoritatile competente iau masuri doar atunci cand sunt necesare si proportionale. AEVMP ar trebui sa poata sa formuleze avize la adresa autoritatilor competente referitoare la utilizarea drepturilor de interventie.
(33) Desi de cele mai multe ori autoritatile competente vor fi cel mai bine plasate pentru a reactiona rapid la evenimente sau evolutii nefavorabile, AEVMP ar trebui sa fie abilitata sa ia masuri in cazul in care vanzarea in lipsa si alte activitati conexe ameninta functionarea normala si integritatea pietelor financiare sau stabilitatea unei parti sau a intregului sistem financiar din Uniune, in cazul in care exista implicatii transfrontaliere, iar autoritatile competente nu au luat suficiente masuri pentru a remedia situatia. AEVMP ar trebui sa consulte Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic [6], in cazul in care este posibil, precum si alte autoritati implicate, in cazul in care o astfel de masura ar putea afecta si alte sectoare in afara pietelor financiare, cum ar fi instrumentele derivate pe marfuri care sunt utilizate pentru acoperirea pozitiilor fizice impotriva riscurilor.
(34) Competentele conferite AEVMP in cadrul prezentului regulament de a restrictiona, in situatii exceptionale, vanzarea in lipsa si alte activitati conexe sunt conforme cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Competentele respective nu ar trebui sa aduca atingere competentelor AEVMP in situatii de urgenta in temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Mai precis, AEVMP ar trebui sa aiba posibilitatea de a adopta decizii individuale cerandu-le autoritatilor competente sa ia masuri sau decizii individuale la adresa participantilor pe pietele financiare in temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(35) Trimiterile in prezentul regulament la articolele 18 si 38 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 sunt de natura declarativa. Respectivele articole se aplica chiar si in absenta unor astfel de trimiteri.
(36) Competentele de interventie ale autoritatile competente si ale AEVMP pentru a restrictiona vanzarea in lipsa, swapurile pe riscul de credit si alte tranzactii ar trebui sa aiba numai un caracter temporar si sa se exercite numai pe perioada prevazuta si in masura necesara pentru a raspunde unei amenintari precise.
(37) Datorita riscurilor specifice care pot aparea in urma utilizarii swapurilor pe riscul de credit, astfel de tranzactii trebuie monitorizate indeaproape de catre autoritatile competente. Mai precis, acestea ar trebui, in situatii exceptionale, sa fie abilitate sa solicite de la persoanele fizice sau juridice care desfasoara astfel de tranzactii informatii in legatura cu motivele derularii tranzactiei.
(38) AEVMP ar trebui sa dispuna de competenta de a investiga probleme sau practici legate de vanzarea in lipsa sau de utilizarea swapurilor pe riscul de credit pentru a evalua daca acestea ar putea reprezenta o amenintare la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei. Atunci cand desfasoara asemenea investigatii, AEVMP trebuie sa publice un raport in care sa isi prezinte concluziile.
(39) Deoarece anumite dispozitii din prezentul regulament se aplica unor persoane fizice sau juridice sau unor actiuni din tari terte, este necesar ca in anumite situatii autoritatile competente sa coopereze cu autoritatile de supraveghere din tari terte. Prin urmare, autoritatile competente ar trebui sa incheie intelegeri cu autoritatile de supraveghere din tari terte. AEVMP ar trebui sa coordoneze incheierea unor astfel de intelegeri de cooperare si schimbul de informatii provenind din tari terte intre autoritatile competente.
(40) Prezentul regulament respecta drepturile fundamentale si principiile recunoscute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta), in special dreptul la protectia datelor cu caracter personal, prevazut la articolul 16 din TFUE si la articolul 8 din Carta. Transparenta cu privire la pozitiile scurte nete importante, inclusiv publicarea acestora, daca pozitiile depasesc un anumit prag, in cazurile prevazute de prezentul regulament, se impune din motive de stabilitate a pietei financiare si de protectie a investitorilor. Aceasta transparenta le va permite autoritatilor de reglementare sa monitorizeze utilizarea vanzarii in lipsa in contextul unor strategii abuzive si implicatiile vanzarii in lipsa asupra functionarii adecvate a pietelor. In plus, transparenta ar putea ajuta la reducerea asimetriei informationale, garantand informarea corespunzatoare a tuturor participantilor pe piata in legatura cu masura in care vanzarea in lipsa afecteaza preturile. Schimbul sau transmiterea de informatii intre autoritatile competente ar trebui sa se efectueze in conformitate cu normele privind transferul datelor personale prevazute in Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date [7]. Schimbul sau transmiterea de informatii de catre AEVMP ar trebui sa se efectueze in conformitate cu normele privind transferul datelor personale prevazute in Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date [8], regulament care trebuie sa se aplice in intregime in sensul prezentului regulament.
(41) Tinand seama de principiile prevazute in Comunicarea Comisiei privind consolidarea regimului sanctiunilor in sectorul serviciilor financiare si de actele juridice ale Uniunii adoptate in urma respectivei comunicari, statele membre ar trebui sa stabileasca regimul sanctiunilor si al masurilor administrative aplicabile in cazurile de incalcare a dispozitiilor prezentului regulament si sa asigure aplicarea acestora. Respectivele sanctiuni si masuri administrative ar trebui sa fie eficace, proportionale si disuasive. Acestea ar trebui sa se bazeze pe orientarile adoptate de AEVMP pentru a promova convergenta si consecventa transsectoriala a regimurilor de sanctiuni in sectorul serviciilor financiare.
(42) In vederea asigurarii unor conditii uniforme pentru punerea in aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competente de executare Comisiei. Competentele de executare ar trebui exercitate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor si principiilor generale privind mecanismele de control de catre statele membre al exercitarii competentelor de executare de catre Comisie [9]. Comisia ar trebui sa informeze periodic Parlamentul European privind progresul inregistrat in ceea ce priveste deciziile menite sa stabileasca echivalenta cadrelor juridice si de supraveghere ale tarilor terte cu cerintele prezentului regulament.
(43) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte in conformitate cu articolul 290 din TFUE in ceea ce priveste calcularea pozitiilor scurte, atunci cand o persoana fizica sau juridica detine o pozitie descoperita pe un swap pe riscul de credit, notificarea sau publicarea pragurilor si explicitarea criteriilor si factorilor necesari pentru a determina cazurile in care un eveniment sau o evolutie nefavorabila reprezinta o amenintare la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei intr-un stat membru sau in Uniunea Europeana. Este deosebit de important ca in cadrul activitatii sale pregatitoare Comisia sa desfasoare consultari, inclusiv la nivel de experti ai institutiilor, autoritatilor si agentiilor relevante, dupa caz. Comisia, in momentul pregatirii si elaborarii actelor delegate, ar trebui sa garanteze transmiterea simultana, prompta si adecvata a documentelor relevante catre Parlamentul European si Consiliu.
(44) Comisia trebuie sa prezinte Parlamentului European si Consiliului un raport in care sa evalueze pertinenta pragurilor de notificare si publicare, punerea in aplicare a restrictiilor si a obligatiilor in ceea ce priveste transparenta pozitiilor scurte nete si oportunitatea impunerii altor restrictii sau conditii pentru vanzarea in lipsa si swapurile pe riscul de credit.
(45) Intrucat obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate in mod satisfacator de statele membre, desi autoritatile competente sunt mai bine plasate pentru a monitoriza si a intelege evolutiile pietei, impactul general al aspectelor referitoare la vanzarea in lipsa si swapurile pe riscul de credit poate fi perceput in intregime doar la nivelul Uniunii Europene si, prin urmare, aceste obiective pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta putand adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii enuntat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, mentionat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.
(46) Deoarece anumite state membre aplica deja restrictii la vanzarea in lipsa si pentru ca prezentul regulament prevede adoptarea in prealabil a unor acte delegate si standarde tehnice obligatorii in vederea aplicarii sale practice, se impune sa se prevada o perioada tranzitorie adecvata. Deoarece este imperioasa precizarea, inainte de 1 noiembrie 2012, a unor elemente-cheie nonesentiale care vor facilita respectarea de catre participantii la piata a prezentului regulament si asigurarea punerii sale in aplicare de catre autoritatile competente, este de asemenea necesar sa se ofere Comisiei modalitatile de adoptare a standardelor tehnice si a actelor delegate anterior respectivei date,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1
Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplica:
(a) instrumentelor financiare in sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) care sunt admise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare din Uniunea Europeana, inclusiv astfel de instrumente atunci cand sunt tranzactionate in afara unui loc de tranzactionare;
(b) instrumentelor derivate mentionate la punctele 4-10 din sectiunea C a anexei I la Directiva 2004/39/CE care sunt legate de un instrument financiar mentionat la litera (a) sau de un emitent al unui astfel de instrument financiar, inclusiv astfel de instrumente derivate atunci cand sunt tranzactionate in afara unui loc de tranzactionare;
(c) titlurilor de creanta emise de un stat membru sau de Uniunea Europeana si instrumentelor derivate mentionate la punctele 4-10 din sectiunea C a anexei I la Directiva 2004/39/CE care sunt legate de un asemenea titlu de creanta emis de un stat membru sau de Uniunea Europeana sau in care se face trimitere la un titlu de creanta.
(2) Articolele 18, 20 si 23-30 se aplica tuturor instrumentelor financiare in sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a).
Articolul 2
Definitii
(1) In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:
(a) “instrument financiar” inseamna un instrument dintre cele enumerate in sectiunea C din anexa I la Directiva 2004/39/CE;
(b) “vanzare in lipsa” in raport cu o actiune sau un titlu de creanta inseamna orice vanzare a unei actiuni sau a unui titlu de creanta pe care vanzatorul nu o/il detine in momentul incheierii unui acord de vanzare, inclusiv o vanzare in cadrul careia, in momentul incheierii acordului de vanzare, vanzatorul a imprumutat sau a convenit sa imprumute actiunea sau titlul de creanta in vederea livrarii acesteia/acestuia la decontarea tranzactiei, fara a include:
(i) vanzarea de catre oricare dintre parti printr-un contract de report in cadrul caruia o parte a fost de acord sa ii vanda celeilalte parti o valoare mobiliara la un pret specificat, aceasta din urma angajandu-se sa ii revanda valoarea mobiliara la o data ulterioara la un alt pret specificat;
(ii) un transfer de valori mobiliare in temeiul unui acord de imprumut de valori mobiliare; sau
(iii) angajarea intr-un contract futures sau intr-un alt contract derivat prin care se convine asupra vanzarii unor valori mobiliare la un pret specificat la o data ulterioara;
(c) “swap pe riscul de credit” inseamna un contract derivat in care o parte plateste o prima altei parti in schimbul unei plati sau al altui beneficiu in cazul unui eveniment de credit care afecteaza o entitate de referinta si in cazul oricarei alte situatii de neindeplinire a obligatiilor care privesc respectivul contract derivat care are un efect economic similar;
(d) “emitent suveran” inseamna oricare dintre urmatoarele entitati care emit titluri de creanta:
(i) Uniunea;
(ii) un stat membru, inclusiv orice serviciu guvernamental, agentie sau vehicul investitional special al statului membru;
(iii) in cazul unui stat membru federal, unul dintre membrii federatiei;
(iv) un vehicul investitional special pentru mai multe state membre;
(v) o institutie financiara internationala instituita de doua sau mai multe state membre, al carei obiectiv este sa mobilizeze fondurile necesare si sa ofere asistenta financiara in beneficiul membrilor sai care sunt afectati sau amenintati de probleme grave de finantare; sau
(vi) Banca Europeana de Investitii;
(e) “swap pe riscul de credit al datoriei suverane” inseamna un swap pe riscul de credit in care se efectueaza o plata sau se plateste un alt beneficiu in cazul unui eveniment de credit sau al unei situatii de neindeplinire a obligatiilor legate de un emitent suveran;
(f) “datorie suverana” inseamna un titlu de creanta emis de un emitent suveran;
(g) “datorie suverana emisa” inseamna totalul datoriei suverane emise de un emitent suveran care nu a fost rascumparata;
(h) “capital social emis” in raport cu o societate inseamna totalul actiunilor ordinare si preferentiale emise de societatea respectiva, cu exceptia titlurilor de creanta convertibile;
(i) “stat membru de origine” inseamna:
(i) in ceea ce priveste o firma de investitii in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE, pe o piata reglementata in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE, statul membru de origine in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 20 din Directiva 2004/39/CE;
(ii) in ceea ce priveste o institutie de credit, statul membru de origine in sensul articolului 4 punctul 7 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit [10];
(iii) in ceea ce priveste o persoana juridica care nu este mentionata la punctul (i) sau (ii), statul membru in care este situat sediul social al acesteia sau, in cazul in care aceasta nu detine un sediu social, statul membru in care este situat sediul central al acesteia;
(iv) in ceea ce priveste o persoana fizica, statul membru in care este situat sediul central al respectivei persoane sau, in cazul in care aceasta nu detine un sediu central, statul membru in care persoana respectiva isi are domiciliul;
(j) “autoritate competenta relevanta” inseamna:
(i) in raport cu datoria suverana a unui stat membru sau, in cazul unui stat membru federal, in raport cu datoria suverana a unui stat membru al federatiei sau cu un swap pe riscul de credite legat de un stat membru sau un stat membru al unei federatii, autoritatea competenta a statului membru respectiv;
(ii) in raport cu datoria suverana a Uniunii sau cu un swap pe riscul de credit legat de Uniune, autoritatea competenta din jurisdictia in care este situat departamentul care emite datoria;
(iii) in raport cu datoria suverana a mai multor state membre care actioneaza prin intermediul unui vehicul investitional special sau cu un swap pe riscul de credit legat de un astfel de vehicul investitional special, autoritatea competenta din jurisdictia in care este stabilit vehiculul investitional special;
(iv) in raport cu datoria suverana a unei institutii financiare internationale instituite de doua sau mai multe state membre, al carei obiectiv este sa mobilizeze fondurile necesare si sa ofere asistenta financiara in beneficiul membrilor sai care sunt afectati sau amenintati de probleme grave de finantare, autoritatea competenta din jurisdictia in care este stabilita institutia financiara internationala;
(v) in raport cu un alt instrument financiar decat instrumentele mentionate la punctele (i)-(iv), autoritatea competenta pentru respectivul instrument financiar, in sensul articolului 2 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei [11], determinata in conformitate cu capitolul III din respectivul regulament;
(vi) in raport cu un instrument financiar care nu intra sub incidenta punctelor (i)-(v), autoritatea competenta a statului membru in care respectivul instrument financiar a fost admis pentru prima data la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare;
(vii) in raport cu un titlu de creanta emis de Banca Europeana de Investitii, autoritatea competenta a statului membru in care este situata Banca Europeana de Investitii;
(k) “activitati de formator de piata” inseamna activitatile unei firme de investitii, ale unei institutii de credit sau ale unei entitati dintr-o tara terta sau ale unei firme locale mentionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE, care este membra a unui loc de tranzactionare sau a unei piete dintr-o tara terta al carui cadru juridic si de supraveghere a fost declarat de Comisie ca fiind echivalent in temeiul articolului 17 alineatul (2), atunci cand actioneaza in calitate de agent principal pentru un instrument financiar tranzactionat intr-un loc de tranzactionare sau in afara acestuia, in oricare dintre urmatoarele maniere:
(i) prin comunicarea simultana a unor cursuri de cumparare si de vanzare ferme de marime comparabila si la preturi competitive in scopul asigurarii lichiditatii pietei in mod regulat si continuu;
(ii) in cursul activitatii sale obisnuite prin executarea ordinelor clientilor sau ca raspuns la solicitarile clientilor de a tranzactiona;
(iii) prin limitarea riscului pozitiilor generate in urma executarii sarcinilor mentionate la punctele (i) si (ii);
(l) “loc de tranzactionare” inseamna o piata reglementata in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE sau un sistem multilateral de tranzactionare in sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2004/39/CE;
(m) “loc principal de tranzactionare” in raport cu o actiune inseamna locul de tranzactionare in care volumul tranzactiilor cu respectiva actiune este cel mai ridicat;
(n) “dealer primar autorizat” inseamna o persoana fizica sau juridica care a semnat un acord cu un emitent de datorie suverana sau care a fost recunoscut in mod oficial drept dealer primar de catre un emitent de datorie suverana sau in numele acestuia si care, in temeiul respectivului acord sau al respectivei recunoasteri, s-a angajat sa actioneze in calitate de agent principal in raport cu operatiunile de pe piata primara si de pe piata secundara legate de datoria emisa de respectivul emitent;
(o) “contraparte centrala” inseamna o entitate juridica care se interpune intre contrapartile la contractele tranzactionate pe una sau mai multe piete financiare, devenind astfel cumparator pentru orice vanzator si vanzator pentru orice cumparator si care este responsabila pentru functionarea unui sistem de compensare;
(p) “zi de tranzactionare” inseamna zi de tranzactionare astfel cum este mentionata la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006;
(q) “valoarea tranzactiilor” cu o actiune inseamna valoarea tranzactiilor in sensul articolului 2 punctul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.
(2) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu dispozitiile de la articolul 42 care detaliaza definitiile de la alineatul (1) din prezentul articol, mai exact cazurile in care se considera ca o persoana fizica sau juridica detine un instrument financiar in sensul definitiei vanzarii in lipsa de la alineatul (1) litera (b).
Articolul 3
Pozitii scurte si pozitii lungi
(1) In sensul prezentului regulament, o pozitie care rezulta din urmatoarele situatii se considera pozitie scurta in raport cu capitalul social emis al unei societati sau cu datoria suverana emisa a unui emitent suveran:
(a) o vanzare in lipsa a unei actiuni emise de o societate sau a unui titlu de creanta emis de un emitent suveran;
(b) efectuarea unei tranzactii care creeaza sau se raporteaza la un instrument financiar, altul decat cel mentionat la litera (a), atunci cand efectul sau unul dintre efectele tranzactiei este acela de a conferi un avantaj financiar persoanei fizice sau juridice care efectueaza tranzactia in eventualitatea scaderii pretului sau valorii actiunii sau titlului de creanta.
(2) In sensul prezentului regulament, o pozitie care rezulta din urmatoarele situatii se considera pozitie lunga in raport cu capitalul social emis sau cu datoria suverana emisa:
(a) detinerea unor actiuni emise de o societate sau a unui titlu de creanta emis de un emitent suveran;
(b) efectuarea unei tranzactii care creeaza sau se raporteaza la un instrument financiar, altul decat cel mentionat la litera (a), atunci cand efectul sau unul dintre efectele tranzactiei este acela de a conferi un avantaj financiar persoanei fizice sau juridice care efectueaza tranzactia in eventualitatea cresterii pretului sau valorii actiunii sau titlului de creanta.
(3) In sensul alineatelor (1) si (2), calculul pozitiilor scurte si lungi se stabileste, in cazul oricarei pozitii detinute indirect de persoana relevanta, inclusiv prin sau cu ajutorul oricaror indici, cosuri de instrumente financiare sau oricarei participatii la orice fond tranzactionat la bursa sau entitate similara, de catre persoana fizica sau juridica in cauza intr-un mod rezonabil, tinand seama de informatiile publice disponibile privind componenta indicelui sau a cosului de instrumente financiare relevante sau privind participatiile detinute de respectivul fond tranzactionat la bursa sau de entitatea similara. La calculul acestor pozitii scurte sau lungi nu se va solicita niciunei persoane sa obtina informatii in timp real privind componenta acestor instrumente de la nicio persoana.
In sensul alineatelor (1) si (2), in calculul pozitiilor scurte sau lungi referitoare la datoria suverana se includ si swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane legate de emitentul suveran.
(4) In sensul prezentului regulament, pozitia ce ramane dupa deducerea pozitiilor lungi detinute de o persoana fizica sau juridica in raport cu capitalul social emis din pozitiile scurte detinute de acea persoana in raport cu capitalul respectiv se considera pozitie scurta neta in raport cu capitalul social emis al societatii respective.
(5) In sensul prezentului regulament, pozitia ce ramane dupa deducerea pozitiilor lungi detinute de o persoana fizica sau juridica in raport cu datoria suverana emisa si a oricaror pozitii lungi pe titlurile de creanta ale unui emitent suveran, in cazul carora fixarea pretului se afla in stransa corelare cu fixarea pretului datoriei suverane date din pozitiile scurte detinute de acea persoana in raport cu aceeasi datorie suverana, se considera pozitie scurta neta in raport cu datoria suverana emisa de respectivul emitent suveran.
(6) Calcularea, in conformitate cu alineatele (1)-(5), a datoriei suverane se realizeaza pentru fiecare emitent suveran, chiar daca entitati diferite emit datorie suverana in numele emitentului suveran.
(7) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu dispozitiile de la articolul 42 pentru a preciza:
(a) cazurile in care se considera ca o persoana fizica sau juridica detine actiuni sau titluri de creanta in sensul alineatului (2);
(b) cazurile in care o persoana fizica sau juridica detine o pozitie scurta neta in sensul alineatelor (4) si (5), precum si metoda de calcul a acestei pozitii;
(c) metoda de calcul a pozitiilor in sensul alineatelor (3), (4) si (5) in cazul in care diversele entitati dintr-un grup detin pozitii lungi sau scurte sau pentru activitatile de administrare de fonduri referitoare la fonduri diferite.
In sensul literei (c) de la primul paragraf, metoda de calcul folosita analizeaza, in special, daca se urmaresc diverse strategii de investitii in raport cu un anumit emitent prin mai multe fonduri separate gestionate de acelasi administrator de fonduri, daca se urmareste aceeasi strategie de investitii in raport cu un anumit emitent prin mai multe fonduri si daca mai multe portofolii din cadrul aceleiasi entitati sunt gestionate discretionar urmarind aceeasi strategie de investitii in raport cu un anumit emitent.
Articolul 4
Pozitie descoperita pe un swap pe riscul de credit al datoriei suverane
(1) In sensul prezentului regulament, se considera ca o persoana fizica sau juridica detine o pozitie neacoperita pe un swap pe riscul de credit al datoriei suverane atunci cand swapul pe riscul de credit al datoriei suverane nu este utilizat ca acoperire impotriva:
(a) riscului ca emitentul sa nu isi indeplineasca obligatiile, in cazul in care persoana fizica sau juridica detine o pozitie lunga pe datoria suverana a respectivului emitent de care este legat swapul pe riscul de credit al datoriei suverane; sau
(b) riscului scaderii valorii datoriei suverane, in cazul in care persoana fizica sau juridica detine active sau pasive, care pot include, dar nu se limiteaza la contracte financiare, un portofoliu de active sau de obligatii financiare a caror valoare este corelata cu valoarea datoriei suverane.
(2) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu dispozitiile de la articolul 42, pentru a preciza, in sensul alineatului (1) din prezentul articol:
(a) cazurile in care un swap pe riscul de credit al datoriei suverane este considerat o acoperire impotriva unui risc de nerespectare a unei obligatii sau a riscului scaderii valorii datoriei suverane si metoda de calcul a pozitiei neacoperite pe un swap pe riscul de credit al datoriei suverane;
(b) metoda de calcul a pozitiilor in cazul in care diversele entitati dintr-un grup detin pozitii lungi sau scurte sau pentru activitatile de administrare de fonduri referitoare la fonduri diferite.
CAPITOLUL II
TRANSPARENTA POZITIILOR SCURTE NETE
Articolul 5
Notificarea autoritatilor competente in legatura cu pozitiile scurte nete semnificative pe actiuni
(1) O persoana fizica sau juridica care detine o pozitie scurta neta in raport cu capitalul social emis al unei societati ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare informeaza autoritatea competenta relevanta, in conformitate cu articolul 9, in cazul in care pozitia atinge sau coboara sub un prag de notificare relevant, mentionat la alineatul (2) din prezentul articol.
(2) Un prag de notificare relevant este un procent egal cu 0,2 % din capitalul social emis al societatii in cauza si fiecare procent de 0,1 % superior acestui prag.
(3) Autoritatea europeana de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete) (AEVMP) poate emite un aviz destinat Comisiei privind ajustarea pragurilor prevazute la alineatul (2), tinand seama de evolutia pietelor financiare.
(4) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu dispozitiile de la articolul 42, modificand pragurile mentionate la alineatul (2) din prezentul articol si tinand seama de evolutiile pietelor financiare.
Articolul 6
Publicarea pozitiilor scurte nete semnificative pe actiuni
(1) O persoana fizica sau juridica care detine o pozitie scurta neta in raport cu capitalul social emis al unei societati ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare publica informatii detaliate despre pozitia respectiva, in conformitate cu articolul 9, in cazul in care aceasta atinge sau coboara sub un prag de publicare relevant, mentionat la alineatul (2) din prezentul articol.
(2) Un prag de publicare relevant este un procent egal cu 0,5 % din capitalul social emis al societatii in cauza si fiecare procent de 0,1 % superior acestui prag.
(3) AEVMP poate emite si transmite Comisiei un aviz privind ajustarea pragurilor prevazute la alineatul (2), tinand seama de evolutia pietelor financiare.
(4) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu dispozitiile de la articolul 42, modificand pragurile mentionate la alineatul (2) din prezentul articol si tinand seama de evolutiile pietelor financiare.
(5) Prezentul articol nu aduce atingere actelor cu putere de lege si actelor administrative adoptate in ceea ce priveste ofertele publice de cumparare, operatiunile de concentrare si alte tranzactii care afecteaza proprietatea sau controlul societatilor, reglementate de autoritatile de supraveghere numite de statele membre in temeiul articolului 4 din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare [12], care impun publicarea pozitiilor scurte, depasind cerintele prezentului articol.
Articolul 7
Obligatia de a notifica autoritatilor competente pozitiile scurte nete semnificative pe datorie suverana
(1) O persoana fizica sau juridica care detine o pozitie scurta neta in raport cu datoria suverana emisa notifica autoritatea competenta relevanta, in conformitate cu articolul 9, in cazul in care o astfel de pozitie atinge sau coboara sub pragurile de notificare relevante pentru respectivul emitent suveran.
(2) Pragurile relevante de notificare constau intr-o valoare initiala si niveluri succesive suplimentare in raport cu fiecare emitent suveran, conform precizarilor din masurile luate de Comisie in conformitate cu alineatul (3). AEVMP publica pe site-ul sau internet pragurile de notificare pentru fiecare stat membru.
(3) Comisiei i se confera competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu dispozitiile de la articolul 42, precizand valorile si nivelurile succesive mentionate la alineatul (2) din prezentul articol.
Comisia:
(a) asigura faptul ca pragurile nu sunt fixate la un nivel care sa impuna notificarea pozitiilor a caror valoare este minima;
(b) tine seama de valoarea totala a datoriei suverane emise restante a fiecarui emitent suveran si de marimea medie a pozitiilor detinute de participantii pe piata in raport cu datoria suverana a respectivului emitent suveran; si
(c) tine seama de lichiditatea fiecarei piete a obligatiunilor suverane.
Articolul 8
Notificarea autoritatii competente cu privire la o pozitie descoperita in raport cu un swap pe riscul de credit al datoriei suverane
In cazul in care o autoritate competenta suspenda restrictiile in conformitate cu articolul 14 alineatul (2), o persoana fizica sau juridica care detine o pozitie descoperita in raport cu un swap pe riscul de credit al datoriei suverane notifica autoritatea competenta relevanta ori de cate ori o astfel de pozitie atinge sau coboara sub pragurile de notificare relevante pentru emitentul suveran, specificate in conformitate cu articolul 7.
Articolul 9
Metoda de notificare si publicare
(1) Orice notificare sau publicare in temeiul articolelor 5, 6, 7 sau 8 precizeaza identitatea persoanei fizice sau juridice care detine o pozitie relevanta, marimea pozitiei relevante, emitentul in raport cu care este detinuta pozitia relevanta si data la care s-a creat, s-a modificat sau si-a incetat existenta respectiva pozitie.
In sensul articolelor 5, 6, 7 si 8, persoanele fizice si juridice care detin pozitii scurte nete semnificative pastreaza, pentru o perioada de cinci ani, inregistrari ale pozitiilor brute care compun o pozitie scurta neta semnificativa.
(2) Momentul care trebuie luat in considerare pentru calcularea unei pozitii scurte nete este reprezentat de miezul noptii, la sfarsitul zilei de tranzactionare in care persoana fizica sau juridica detine pozitia relevanta. Respectivul moment se aplica tuturor tranzactiilor, indiferent de mijlocul de tranzactionare utilizat, inclusiv tranzactiilor executate manual si celor automate, indiferent daca tranzactiile au avut loc sau nu in cadrul programului normal de tranzactionare. Notificarea sau publicarea trebuie facuta cel tarziu la ora 15.30 in urmatoarea zi de tranzactionare. Orele mentionate in prezentul alineat se calculeaza in functie de ora din statul membru al autoritatii competente relevante careia trebuie sa ii fie notificata pozitia relevanta.
(3) Notificarea informatiilor catre autoritatile competente relevante asigura confidentialitatea informatiilor si incorporeaza mecanismele pentru autentificarea sursei notificarii.
(4) Publicarea informatiilor prevazute la articolul 6 se face astfel incat sa se asigure accesul rapid si fara discriminare la informatii. Informatiile respective se publica pe un site central administrat sau supravegheat de autoritatea competenta relevanta. Autoritatile competente comunica AEVMP adresa acestui site, iar AEVMP publica, la randul sau, pe propriul site, o trimitere catre toate aceste site-uri centrale.
(5) Pentru a asigura o aplicare consecventa a prezentului articol, AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice normative care sa precizeze informatiile ce trebuie furnizate in sensul alineatului (1).
AEVMP inainteaza respectivele proiecte de standarde tehnice normative Comisiei pana la 31 martie 2012.
Comisiei i se confera competenta de a adopta standardele tehnice normative mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(6) Pentru a asigura conditii uniforme de aplicare a alineatului (4), AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare care sa precizeze modalitatile prin care se publica informatiile.
AEVMP inainteaza Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 31 martie 2012.
Comisiei i se confera competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 10
Aplicarea obligatiilor de notificare si de publicare
Obligatiile de notificare si de publicare prevazute la articolele 5, 6, 7 si 8 se aplica persoanelor fizice si juridice domiciliate sau stabilite in Uniune sau intr-o tara terta.
Articolul 11
Informatiile care trebuie furnizate AEVMP
(1) Autoritatile competente furnizeaza trimestrial Autoritatii europene pentru valori mobiliare si piete informatii sintetizate cu privire la pozitiile scurte nete in raport cu capitalul social emis si in raport cu datoria suverana emisa, precum si cu privire la pozitiile descoperite in raport cu swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane pentru care sunt autoritati competente si primesc notificari in temeiul articolelor 5, 7 si 8.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin in temeiul prezentului regulament, AEVMP poate solicita in orice moment de la autoritatile competente relevante informatii suplimentare referitoare la pozitiile scurte nete in raport cu capitalul social emis si in raport cu datoria suverana emisa sau referitoare la pozitiile neacoperite in raport cu swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane.
Autoritatea competenta furnizeaza AEVMP informatiile solicitate in cel mult sapte zile calendaristice. In cazul unor evenimente sau evolutii nefavorabile care constituie o amenintare serioasa la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei in statul membru in cauza sau intr-un alt stat membru, autoritatea competenta furnizeaza AEVMP, in termen de 24 de ore, toate informatiile disponibile in temeiul obligatiilor de notificare mentionate la articolele 5, 7 si 8.
(3) Pentru a asigura o armonizare consecventa a prezentului articol, AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice normative care sa precizeze informatiile ce trebuie furnizate in sensul alineatelor (1) si (2).
AEVMP prezinta Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice normative pana la 31 martie 2012.
Comisiei i se confera competenta de a adopta standardele tehnice normative mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(4) Pentru a asigura conditii uniforme de aplicare a alineatului (1), AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare care definesc formatul informatiilor ce trebuie furnizate in conformitate cu alineatele (1) si (2).
AEVMP prezinta Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 31 martie 2012.
Comisiei ii este delegata competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
CAPITOLUL III
VANZARI IN LIPSA FARA ACOPERIRE
Articolul 12
Restrictii aplicabile vanzarilor in lipsa de actiuni fara acoperire
(1) O persoana fizica sau juridica poate vinde in lipsa actiuni tranzactionate intr-un loc de tranzactionare numai atunci cand este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
(a) persoana fizica sau juridica a imprumutat actiunile sau a luat masuri alternative avand drept rezultat un efect juridic similar;
(b) persoana fizica sau juridica a incheiat un acord pentru a imprumuta actiunile sau are un drept exigibil incontestabil in temeiul dreptului contractual sau al dreptului proprietatii de a i se transfera proprietatea asupra unui numar corespondent de instrumente financiare din aceeasi clasa, astfel incat decontarea sa poata fi efectuata la scadenta;
(c) persoana fizica sau juridica a incheiat un acord cu o terta parte, conform caruia partea terta a confirmat ca actiunile au fost localizate si a adoptat masurile necesare in raport cu alte parti terte astfel incat persoana fizica sau juridica sa aiba motive rezonabile de a considera ca decontarea se poate efectua la scadenta.
(2) Pentru a asigura conditii uniforme pentru aplicarea alineatului (1), AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare care sa stabileasca tipurile de acorduri, intelegeri si masuri care garanteaza in mod corespunzator ca actiunile vor fi disponibile pentru decontare. Cu scopul de a stabili ce masuri sunt necesare pentru a putea considera in mod rezonabil ca decontarea se poate efectua la scadenta, AEVMP tine seama, printre altele, de volumul tranzactiilor efectuate pe parcursul unei zile si de lichiditatea actiunilor.
AEVMP inainteaza Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 31 martie 2012.
Se confera Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 13
Restrictii aplicabile vanzarilor in lipsa de datorie suverana fara acoperire
(1) O persoana fizica sau juridica poate vinde in lipsa datorie suverana numai atunci cand este indeplinita oricare dintre urmatoarele conditii:
(a) persoana fizica sau juridica a imprumutat datorie suverana sau a luat masuri alternative avand drept rezultat un efect juridic similar;
(b) persoana fizica sau juridica a incheiat un acord pentru a imprumuta datorie suverana sau are un alt drept exigibil incontestabil in temeiul dreptului contractual sau al dreptului proprietatii de a i se transfera proprietatea asupra unui numar corespunzator de instrumente financiare din aceeasi clasa, astfel incat decontarea sa poata fi efectuata la scadenta;
(c) persoana fizica sau juridica a incheiat o intelegere cu o terta parte, conform careia partea terta a confirmat ca datoria suverana a fost localizat sau ca are motive rezonabile pentru a considera ca decontarea poate fi efectuata la scadenta.
(2) Restrictiile mentionate la alineatul (1) nu se aplica daca tranzactia este utilizata ca acoperire pentru o pozitie lunga pe titlurile de creanta ale unui emitent, al caror pret se afla in stransa corelare cu pretul datoriei suverane date.
(3) In cazul in care lichiditatea datoriei suverane este inferioara pragului determinat in conformitate cu metodologia mentionata la alineatul (4), restrictiile mentionate la alineatul (1) pot fi suspendate temporar de catre autoritatea competenta relevanta. Inaintea suspendarii acestor restrictii, autoritatea competenta relevanta notifica AEVMP si celorlalte autoritati competente suspendarea propusa.
Suspendarea este valabila pentru o perioada initiala de cel mult sase luni de la data publicarii sale pe site-ul autoritatii competente relevante. Suspendarea poate fi reinnoita pentru perioade care nu depasesc sase luni, daca motivele care au stat la baza suspendarii sunt valabile in continuare. Daca suspendarea nu este reinnoita pana la expirarea perioadei initiale sau al oricarei perioade de reinnoire ulterioare, aceasta expira in mod automat.
In termen de 24 de ore de la primirea notificarii din partea autoritatii competente relevante, AEVMP emite un aviz in temeiul alineatului (4) cu privire la orice suspendare notificata sau la reinnoirea unei suspendari. Avizul se publica pe site-ul AEVMP.
(4) Comisia adopta acte delegate, in conformitate cu articolul 42, specificand parametrii si metodele de calcul al pragului de lichiditate mentionat la alineatul (3) din prezentul articol referitor la datoria suverana emisa.
Parametrii si metodele in baza carora statele membre calculeaza pragul se stabilesc astfel incat atingerea acestuia sa reprezinte o scadere semnificativa comparativ cu nivelul mediu de lichiditate pentru datoria suverana in cauza.
Pragul se defineste pe baza unor criterii obiective specifice pietei relevante a datoriei suverane, inclusiv valoarea totala a datoriei suverane emise restante a fiecarui emitent suveran.
(5) Pentru a asigura conditii uniforme de aplicare a alineatului (1), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare care sa stabileasca tipurile de acorduri sau intelegeri care garanteaza in mod corespunzator ca datoria suverana va fi disponibila pentru decontare. AEVMP ia in considerare in principal nevoia de a mentine lichiditatea pietelor, in special a pietelor obligatiunilor suverane si a pietelor de report pentru obligatiuni suverane.
AEVMP inainteaza Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 31 martie 2012.
Se confera Comisiei competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 14
Restrictii aplicabile swapurilor neacoperite pe riscul de credit al datoriei suverane
(1) O persoana fizica sau juridica poate incheia o tranzactie cu swapuri pe riscul de credit al datoriei suverane numai in cazul in care tranzactia in cauza nu conduce la o pozitie neacoperita intr-un swap pe riscul de credit suveran in sensul articolului 4.
(2) O autoritate competenta poate suspenda temporar restrictiile mentionate la alineatul (1) in cazul in care elemente obiective o determina sa considere ca piata sa de obligatiuni suverane nu functioneaza adecvat si ca astfel de restrictii pot avea un impact negativ asupra pietei de swapuri pe risc de credit al datoriei suverane, in special prin cresterea costului imprumutului pentru emitentii suverani sau prin afectarea capacitatii acestora de a emite noi titluri de creanta. Elementele respective se intemeiaza pe urmatorii indicatorii:
(a) o rata a dobanzii inalta sau in crestere privind datoria suverana;
(b) o extindere a marjelor ratei dobanzii aplicabile datoriei suverana comparativ cu datoria suverana a altor emitenti suverani;
(c) o extindere a marjelor swapurilor pe riscul de credit al datoriei suverane comparativ cu evolutia proprie si cu cea a altor emitenti suverani;
(d) termenele pentru revenirea pretului datoriei suverane la starea de echilibru initial dupa o tranzactie semnificativa;
(e) cantitatea de datorie suverana ce poate fi tranzactionata.
Autoritatea competenta poate utiliza, de asemenea, alti indicatori fata de cei mentionati la primul paragraf literele (a)-(e).
Inaintea suspendarii restrictiilor in conformitate cu prezentul articol, autoritatea competenta relevanta notifica AEVMP si celorlalte autoritati competente suspendarea propusa si motivele pe care se bazeaza.
Suspendarea este valabila pentru o perioada initiala de cel mult 12 luni de la data publicarii sale pe site-ul autoritatii competente relevante. Suspendarea poate fi reinnoita pentru alte perioade care nu depasesc sase luni, daca motivele care au stat la baza suspendarii sunt valabile in continuare. Daca suspendarea nu este reinnoita pana la expirarea perioadei initiale sau a oricarei perioade de reinnoire ulterioare, suspendarea expira in mod automat.
In termen de 24 de ore de la primirea notificarii din partea autoritatii competente relevante, AEVMP emite un aviz cu privire la suspendarea avuta in vedere sau la reinnoirea acesteia, indiferent daca autoritatea competenta isi bazeaza suspendarea pe indicatorii mentionati la primul paragraf literele (a)-(e) sau pe alti indicatori. Atunci cand suspendarea avuta in vedere sau reinnoirea suspendarii se bazeaza pe al doilea paragraf, acest aviz contine si o evaluare a indicatorilor utilizati de autoritatea competenta. Avizul se publica pe site-ul AEVMP.
Articolul 15
Procedura de cumparare impusa
(1) O contraparte centrala dintr-un stat membru care ofera servicii de compensare pentru actiuni trebuie sa se asigure ca sunt instituite proceduri care sa fie conforme cu urmatoarele cerinte:
(a) in cazul in care o persoana fizica sau juridica care vinde actiuni nu poate furniza actiunile pentru decontare in termen de patru zile lucratoare de la data la care este scadenta decontarea, se declanseaza automat procedurile de cumparare impusa de actiuni pentru a asigura livrarea acestora pentru decontare;
(b) in cazul in care nu este posibila cumpararea impusa de actiuni pentru livrare, cumparatorului i se plateste o suma bazata pe valoarea actiunilor care trebuiau livrate la data livrarii, completata cu o suma pentru pierderile suportate de cumparator ca urmare a neefectuarii decontarii; si
(c) persoana fizica sau juridica care nu a fost in masura sa efectueze decontarea ramburseaza toate sumele platite in temeiul literelor (a) si (b).
(2) O contraparte centrala dintr-un stat membru care ofera servicii de compensare pentru actiuni trebuie sa se asigure ca sunt instituite proceduri care sa garanteze ca, in cazul in care o persoana fizica sau juridica care vinde actiuni nu este in masura sa furnizeze actiunile pentru decontare pana la data la care este scadenta decontarea, persoana respectiva trebuie sa efectueze plati zilnice pentru fiecare zi de nerespectare a obligatiilor.
Platile zilnice trebuie sa fie suficient de importante pentru a descuraja persoanele fizice sau juridice de a nu efectua decontarea.
CAPITOLUL IV
DEROGARI
Articolul 16
Derogari in cazul in care principalul loc de tranzactionare se afla intr-o tara terta
(1) Articolele 5, 6, 12 si 15 nu se aplica actiunilor unei societati tranzactionate intr-un loc de tranzactionare din Uniune, in cazul in care locul principal de tranzactionare al actiunilor se afla intr-o tara terta.
(2) Autoritatea competenta pentru actiunile unei societati tranzactionate intr-un loc de tranzactionare din Uniune si intr-un loc de tranzactionare dintr-o tara terta determina cel putin la fiecare doi ani daca locul principal de tranzactionare al respectivelor actiuni se afla intr-o tara terta.
Autoritatea competenta relevanta notifica AEVMP cu privire la actiunile al caror loc principal de tranzactionare se afla intr-o tara terta.
AEVMP publica la fiecare doi ani lista actiunilor al caror loc principal de tranzactionare se afla intr-o tara terta. Lista este valabila doi ani.
(3) Pentru a asigura o aplicare consecventa a prezentului articol, AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice normative care sa precizeze metoda de calcul a valorii tranzactiilor in vederea determinarii locului principal de tranzactionare al unei actiuni.
AEVMP inainteaza Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice normative pana la 31 martie 2012.
Comisiei i se confera competenta de a adopta standardele tehnice normative mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
(4) Pentru a asigura conditii uniforme de aplicare a alineatelor (1) si (2), AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pentru a determina:
(a) data la care si perioada pentru care se efectueaza calculele pentru determinarea locului principal de tranzactionare a unei actiuni;
(b) data pana la care autoritatea competenta relevanta notifica AEVMP actiunile pentru care locul principal de tranzactionare se afla intr-o tara terta;
(c) data de la care lista este valabila, in urma publicarii ei de catre AEVMP.
AEVMP inainteaza Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice de punere in aplicare pana la 31 martie 2012.
Comisiei ii este delegata competenta de a adopta standardele tehnice de punere in aplicare mentionate la primul paragraf, in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 17
Derogari pentru activitatile de formator de piata si operatiunile de pe piata primara
(1) Articolele 5, 6, 7, 12, 13 si 14 nu se aplica tranzactiilor efectuate in contextul activitatilor de formator de piata.
(2) In conformitate cu procedurile mentionate la articolul 44 alineatul (2), Comisia poate adopta decizii prin care stabileste ca cadrul juridic si de supraveghere al unei tari terte garanteaza ca o piata autorizata in respectiva tara terta respecta cerintele legale obligatorii care, in sensul aplicarii derogarii de la alineatul (1), sunt echivalente cerintelor din titlul III din Directiva 2004/39/CE, precum si cerintelor din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizarile abuzive ale informatiilor confidentiale si manipularile pietei (abuzul de piata) [13] si din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata [14] si care fac obiectul unei supravegheri si aplicari efective in respectiva tara terta.
Cadrul legal si de supraveghere al unei tari terte poate fi considerat echivalent in cazul in care in tara terta respectiva:
(a) pietele constituie obiectul autorizarii si al unei supravegheri si aplicari eficace permanente;
(b) pietele dispun de reguli transparente si clare privind acceptarea valorilor mobiliare la tranzactionare, astfel incat respectivele valori mobiliare pot fi tranzactionate in mod echitabil, ordonat si eficient si pot fi negociate in mod liber;
(c) emitentilor de instrumente financiare le revine obligatia de a informa periodic si permanent, asigurandu-se astfel un nivel ridicat de protectie a investitorilor; si
(d) transparenta si integritatea pietei sunt garantate prin prevenirea abuzurilor pe piata sub forma utilizarii abuzive de informatii confidentiale si a manipularii pietei.
(3) Articolele 7, 13 si 14 nu se aplica persoanelor fizice sau juridice atunci cand, actionand in calitate de dealer primar autorizat in urma unui acord cu un emitent suveran, persoana actioneaza in calitate de agent principal pentru un instrument financiar in raport cu operatiunile de pe piata primara sau secundara referitoare la datoria suverana.
(4) Articolele 5, 6, 12, 13 si 14 din prezentul regulament nu se aplica persoanelor fizice sau juridice atunci cand efectueaza o vanzare in lipsa a unui instrument financiar sau detin o pozitie scurta neta in raport cu realizarea unei stabilizari in conformitate cu capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind derogarile prevazute pentru programele de rascumparare si stabilizarea instrumentelor financiare [15].
(5) Derogarea mentionata la alineatul (1) se aplica doar in cazul in care persoana fizica sau juridica in cauza a notificat in scris autoritatii competente din statul sau membru de origine faptul ca intentioneaza sa beneficieze de respectiva derogare. Notificarea se face cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei la care persoana fizica sau juridica intentioneaza sa beneficieze pentru prima data de derogare.
(6) Derogarea mentionata la alineatul (3) se aplica doar in cazul in care dealerul primar autorizat a notificat in scris autoritatii competente relevante in raport cu datoria suverana faptul ca intentioneaza sa beneficieze de respectiva derogare. Notificarea se face cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei la care persoana fizica sau juridica ce actioneaza ca dealer primar autorizat intentioneaza sa beneficieze pentru prima data de derogare.
(7) Autoritatea competenta mentionata la alineatele (5) si (6) poate interzice beneficiul derogarii in cazul in care considera ca persoana fizica sau juridica nu respecta conditiile pentru a beneficia de derogare. Interdictiile se pronunta in perioada de 30 de zile calendaristice mentionata la alineatele (5) si (6) sau ulterior, daca autoritatea competenta constata ca situatia persoanei fizice sau juridice s-a modificat, astfel incat aceasta nu mai indeplineste conditiile pentru a beneficia de derogare.
(8) O entitate dintr-o tara terta care nu este autorizata in Uniune trimite notificarea mentionata la alineatele (5) si (6) autoritatii competente a principalului loc de tranzactionare din Uniune unde efectueaza tranzactii.
(9) O persoana fizica sau juridica care a transmis o notificare in temeiul alineatului (5) notifica in scris cat mai curand posibil autoritatii competente din statul sau membru de origine in cazul in care intervin schimbari care afecteaza dreptul persoanei respective de a beneficia de derogare sau daca nu mai doreste sa beneficieze de derogare.
(10) O persoana fizica sau juridica care a transmis o notificare in temeiul alineatului (6) notifica in scris autoritatii competente relevante cat mai curand posibil in legatura cu datoria suverana respectiva, in cazul in care intervin schimbari care afecteaza dreptul persoanei respective de a beneficia de derogare sau daca nu mai doreste sa beneficieze de derogare.
(11) Autoritatea competenta a statului membru de origine poate solicita in scris informatii de la o persoana fizica sau juridica care isi desfasoara activitatea beneficiind de derogarile mentionate la alineatele (1), (3) sau (4) in legatura cu pozitiile scurte detinute sau activitatile desfasurate care beneficiaza de derogari. Persoana fizica sau juridica furnizeaza informatiile in cel mult patru zile calendaristice de la primirea cererii.
(12) In conformitate cu alineatul (5) sau (9), in termen de doua saptamani de la notificare, o autoritate competenta notifica AEVMP cu privire la formatorii de piata si, in conformitate cu alineatul (6) sau (10), cu privire la dealerii primari autorizati care beneficiaza de derogari si cu privire la formatorii de piata si dealerii primari autorizati care nu mai beneficiaza de derogari.
(13) AEVMP publica si actualizeaza pe site-ul sau lista formatorilor de piata si a dealerilor primari autorizati care beneficiaza de derogari.
(14) O notificare in temeiul prezentului articol poate fi efectuata de o persoana catre o autoritate competenta si de o autoritate competenta catre AEVMP, in orice moment, cu cel putin saizeci de zile calendaristice anterior datei de 1 noiembrie 2012.
CAPITOLUL V
DREPTUL DE INTERVENTIE AL AUTORITATILOR COMPETENTE SI AL AEVMP
SECTIUNEA 1
Atributiile autoritatilor competente
Articolul 18
Notificarea si publicarea in situatii exceptionale
(1) Sub rezerva articolului 22, o autoritate competenta poate solicita persoanelor fizice sau juridice care detin pozitii scurte nete in raport cu un anumit instrument financiar sau cu o clasa de instrumente financiare sa notifice sau sa publice informatii cu privire la pozitie atunci cand pozitia atinge sau scade sub un prag de notificare fixat de autoritatea competenta si in cazul in care:
(a) se produc evenimente sau evolutii nefavorabile care constituie o amenintare grava la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei in statul membru respectiv sau in mai multe state membre; si
(b) masura este necesara pentru a contracara amenintarea si nu genereaza efecte nefavorabile asupra eficientei pietelor financiare, care sa fie disproportionate comparativ cu beneficiile.
(2) Alineatul (1) din prezentul articol nu se aplica instrumentelor financiare care intra sub incidenta obligatiei de transparenta in conformitate cu articolele 5-8. O masura mentionata la alineatul (1) se poate aplica in circumstantele specificate de autoritatea competenta sau poate face obiectul derogarilor precizate de aceasta. Pot fi prevazute derogari in special pentru activitatile de formator de piata si activitatile de pe piata primara.
Articolul 19
Notificarea de catre creditori in situatii exceptionale
(1) Sub rezerva articolului 22, o autoritate competenta poate lua masurile mentionate la alineatul (2) din prezentul articol in cazul in care:
(a) se produc evenimente sau evolutii nefavorabile care constituie o amenintare grava la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei in statul membru in cauza sau in unul sau mai multe alte state membre; si
(b) masura este necesara pentru a contracara amenintarea si nu genereaza efecte nefavorabile asupra eficientei pietelor financiare, care sa fie disproportionate comparativ cu beneficiile.
(2) O autoritate competenta poate solicita persoanelor fizice sau juridice care imprumuta un anumit instrument financiar sau o anumita clasa de instrumente financiare sa notifice orice modificare semnificativa a tarifelor solicitate pentru astfel de imprumuturi.
Articolul 20
Limitarea vanzarilor in lipsa si a tranzactiilor similare in situatii exceptionale
(1) Sub rezerva articolului 22, o autoritate competenta poate lua una sau mai multe dintre masurile mentionate la alineatul (2) din prezentul articol, in cazul in care:
(a) se produc evenimente sau evolutii nefavorabile care constituie o amenintare grava la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei in statul membru respectiv sau in mai multe state membre; si
(b) masura este necesara pentru a contracara amenintarea si nu genereaza efecte nefavorabile asupra eficientei pietelor financiare, care sa fie disproportionate comparativ cu beneficiile.
(2) O autoritate competenta poate interzice sau impune anumite conditii persoanelor fizice sau juridice de a efectua:
(a) o vanzare in lipsa; sau
(b) o alta tranzactie decat vanzarea in lipsa care creeaza sau care se raporteaza la un instrument financiar, iar efectul sau unul dintre efectele tranzactiei il constituie acordarea unui avantaj financiar persoanei fizice sau juridice in eventualitatea scaderii pretului sau valorii unui alt instrument financiar.
(3) O masura luata in temeiul alineatului (2) se poate aplica tranzactiilor referitoare la toate instrumentele financiare, instrumentele financiare dintr-o anumita clasa sau un anumit instrument financiar. Masura se poate aplica in circumstante determinate de catre autoritatea competenta sau poate face obiectul unor derogari precizate de catre aceasta. Pot fi prevazute derogari in special pentru activitatile de formator de piata si activitatile de pe piata primara.
Articolul 21
Limitarea tranzactiilor cu swapuri pe riscul de credit al datoriei suverane in situatii exceptionale
(1) Sub rezerva articolului 22, o autoritate competenta poate limita posibilitatea persoanelor fizice sau juridice de a incheia tranzactii cu swapuri pe riscul de credit al datoriei suverane sau poate limita valoarea pozitiilor neacoperite pe swapurilor pe riscul de credit al datoriei suverane pe care le pot detine persoanele respective, in cazul in care:
(a) au loc evenimente sau evolutii nefavorabile care constituie o amenintare grava la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei in statul membru respectiv sau mai multe state membre; si
(b) masura este necesara pentru a contracara amenintarea si nu genereaza efecte nefavorabile asupra eficientei pietelor financiare, care sa fie disproportionate comparativ cu beneficiile.
(2) Masurile luate in temeiul alineatului (1) se pot aplica swapurilor pe riscul de credit suveran dintr-o anumita clasa sau anumitor swapuri pe riscul de credit suveran. Masura se poate aplica in circumstante bine determinate sau poate face obiectul unor derogari precizate de catre autoritatea competenta. Pot fi prevazute derogari in special pentru activitatile de formator de piata si activitatile de pe piata primara.
Articolul 22
Masuri ale altor autoritati competente
Fara a se aduce atingere articolului 26, o autoritate competenta poate impune sau reinnoi o masura, in temeiul articolelor 18, 19, 20 sau 21, in raport cu instrumentul financiar pentru care nu este autoritatea competenta relevanta numai cu consimtamantul autoritatii competente relevante.
Articolul 23
Dreptul de a limita temporar vanzarea in lipsa a instrumentelor financiare in cazul unei scaderi importante a pretului
(1) In cazul in care pretul unui instrument financiar intr-un loc de tranzactionare a scazut in mod semnificativ intr-o singura zi de tranzactionare in raport cu pretul de inchidere din ziua anterioara din respectivul loc de tranzactionare, autoritatea competenta a statului membru de origine a locului de tranzactionare respectiv examineaza oportunitatea interzicerii sau limitarii dreptului persoanelor fizice sau juridice de a efectua tranzactii de vanzare in lipsa a instrumentului respectiv in acel loc de tranzactionare sau a limitarii in alt mod a tranzactiilor cu respectivul instrument financiar in acel loc de tranzactionare pentru a impiedica scaderea necontrolata a pretului instrumentului financiar.
In cazul in care autoritatea competenta se asigura de oportunitatea actiunii in temeiul primului paragraf, in cazul unei actiuni sau al unui titlu de creanta, aceasta interzice sau limiteaza dreptul persoanelor fizice sau juridice de a incheia vanzari in lipsa in locul de tranzactionare sau, in cazul altor tipuri de instrumente financiare, limiteaza tranzactiile cu respectivele instrumente in acel loc de tranzactionare pentru a impiedica scaderea necontrolata a pretului instrumentelor financiare.
(2) Masura prevazuta la alineatul (1) se aplica pentru o perioada ce nu depaseste sfarsitul urmatoarei zile de tranzactionare dupa ziua de tranzactionare in care a avut loc scaderea pretului. Daca, la sfarsitul zilei de tranzactionare urmatoare zilei de tranzactionare in care are loc scaderea pretului, se inregistreaza, in pofida masurii impuse, o noua devalorizare importanta a instrumentului financiar cu cel putin jumatate din valoarea precizata la alineatul (5) fata de pretul de inchidere din prima zi de tranzactionare, autoritatea competenta poate extinde masura pentru o perioada suplimentara ce nu depaseste doua zile de tranzactionare incepand cu sfarsitul celei de a doua zile de tranzactionare.
(3) Masura mentionata la alineatul (1) se aplica in circumstante determinate de catre autoritatea competenta sau poate face obiectul unor derogari precizate de catre aceasta. Pot fi prevazute derogari in special pentru activitatile de formator de piata si activitatile de pe piata primara.
(4) O autoritate competenta din statul membru de origine al locului de tranzactionare in care instrumentul financiar a inregistrat intr-o singura zi de tranzactionare o devalorizare asa cum se prevede la alineatul (5) notifica AEVMP decizia luata in temeiul alineatului (1) cu cel mult doua ore dupa inchiderea respectivei zile de tranzactionare. AEVMP informeaza indata autoritatile competente ale statului membru de origine cu privire la locurile de tranzactionare unde se tranzactioneaza respectivul instrument financiar.
Daca o autoritate competenta nu este de acord cu actiunile intreprinse de o alta autoritate competenta relativ la instrumentul financiar tranzactionat in diverse locuri ce sunt reglementate de autoritati competente diferite, AEVMP poate acorda asistenta respectivelor autoritati pentru convenirea unui acord in conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Concilierea are loc inainte de miezul noptii, la sfarsitul aceleiasi zile de tranzactionare. Daca autoritatile competente in cauza nu reusesc sa ajunga la un acord in cadrul fazei de conciliere, AEVMP poate lua o decizie in conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Decizia este luata inainte de deschiderea urmatoarei zile de tranzactionare.
(5) Scaderea valorii trebuie sa fie de cel putin 10 % in cazul actiunilor lichide, conform definitiei de la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006, iar pentru actiunile nelichide si pentru celelalte categorii de instrumente financiare valoarea va fi specificata de Comisie.
(6) AEVMP poate emite si transmite Comisiei un aviz privind ajustarea pragului prevazut la alineatul (5), tinand seama de evolutia pietelor financiare.
Comisia este mandatata sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 42, pentru modificarea pragurilor prevazute la alineatul (5) din prezentul articol tinand seama de evolutiile pietelor financiare.
(7) Comisia adopta acte delegate in conformitate cu articolul 42 precizand ce anume constituie o scadere importanta a valorii instrumentelor financiare in afara actiunilor lichide, tinand seama de particularitatile fiecarei clase de instrumente financiare si de diferentele de volatilitate.
(8) Pentru a asigura o aplicare consecventa a prezentului articol, AEVMP elaboreaza proiecte de standarde tehnice normative care sa precizeze metoda de calcul al scaderii cu 10 % a valorii actiunilor lichide si al scaderii valorii specificate de Comisie conform alineatului (7).
AEVMP prezinta Comisiei respectivele proiecte de standarde tehnice normative pana la 31 martie 2012.
Comisiei i se confera competenta de a adopta standardele tehnice normative prevazute la primul paragraf, in conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 24
Durata restrictiilor
Masura impusa in temeiul articolelor 18, 19, 20 sau 21 este valabila pentru o perioada initiala de cel mult trei luni de la data publicarii anuntului mentionat la articolul 25.
Masura poate fi reinnoita pentru perioade de cate maximum trei luni daca motivele care au stat la baza adoptarii masurii sunt in continuare aplicabile. Daca nu este reinnoita pana la expirarea perioadei de trei luni, masura expira in mod automat.
Articolul 25
Publicarea restrictiilor
(1) Autoritatile competente publica pe site-ul lor toate deciziile de impunere sau reinnoire a masurilor mentionate la articolele 18-23.
(2) In anunt se precizeaza cel putin urmatoarele informatii:
(a) masurile impuse, inclusiv instrumentele financiare si clasele de instrumente financiare la care se refera si perioada de aplicare a acestora;
(b) motivele pentru care autoritatea competenta este de parere ca se impun respectivele masuri, inclusiv dovezile care sustin aceste motive.
(3) Masurile luate in temeiul articolelor 18-23 intra in vigoare in momentul publicarii anuntului sau la o data ulterioara, precizata in anunt, si se aplica doar tranzactiilor efectuate dupa ce masura a intrat in vigoare.
Articolul 26
Notificarea AEVMP si a celorlalte autoritati competente
(1) Inainte de impunerea sau reinnoirea unei masuri luate in temeiul articolelor 18, 19, 20 sau 21 si inainte de impunerea unei restrictii in temeiul articolului 23, autoritatea competenta notifica AEVMP si alte autoritati competente cu privire la masura pe care o are in vedere.
(2) Notificarea cuprinde informatii detaliate cu privire la masurile avute in vedere, clasele de instrumente financiare si tranzactii carora li se vor aplica acestea, elemente care sa justifice motivele care au stat la baza propunerii masurilor respective si data la care se doreste intrarea in vigoare a masurilor.
(3) Propunerea de a impune sau reinnoi o masura luata in temeiul articolelor 18, 19, 20 sau 21 se notifica cu cel putin 24 de ore inainte de momentul la care se doreste intrarea in vigoare sau reinnoirea masurii. In situatii exceptionale, o autoritate competenta poate notifica cu mai putin de 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a masurii atunci cand notificarea cu 24 de ore inainte nu este posibila. Notificarea unei restrictii in temeiul articolului 23 se face inainte de momentul la care se doreste intrarea in vigoare a masurii.
(4) O autoritate competenta care primeste notificarea in temeiul prezentului articol poate lua masuri in conformitate cu articolele 18-23 in respectivul stat membru in cazul in care se convinge ca masura este necesara pentru a sprijini autoritatea competenta care face notificarea. Autoritatea competenta care primeste notificarea notifica la randul sau, in conformitate cu alineatele (1)-(3), atunci cand intentioneaza sa ia masuri.
SECTIUNEA 2
Competentele AEVMP
Articolul 27
Coordonarea de catre AEVMP
(1) AEVMP joaca un rol de facilitare si coordonare in raport cu masurile luate de autoritatile competente in temeiul dispozitiilor din sectiunea 1. Mai precis, AEVMP se asigura ca autoritatile competente au o abordare consecventa in privinta masurilor luate, in special in ceea ce priveste circumstantele in care este necesara utilizarea dreptului de a interveni, natura respectivelor masurilor impuse, precum si data intrarii in vigoare si durata acestora.
(2) In urma primirii unei notificari in temeiul articolului 26 cu privire la masurile care trebuie impuse sau reinnoite in temeiul dispozitiilor de la articolele 18, 19, 20 sau 21, AEVMP emite in termen de 24 de ore o opinie indicand daca considera ca masurile sau posibilele masuri sunt necesare pentru a face fata situatiei exceptionale. Opinia respectiva precizeaza daca AEVMP considera ca in unul sau mai multe state membre s-au produs evenimente sau evolutii nefavorabile care constituie o amenintare grava la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei, daca masurile sau posibilele masuri sunt adecvate si proportionale raportat la amenintare si daca durata propusa a unor astfel de masuri este justificata. Daca AEVMP este de parere ca este necesara luarea de masuri si de catre alte autoritati competente pentru a raspunde amenintarii, aceasta face o precizare in acest sens in opinia sa. Opinia respectiva se publica pe site-ul AEVMP.
(3) In cazul in care o autoritate competenta intentioneaza sa ia sau ia masuri contrare opiniei AEVMP exprimate in temeiul dispozitiilor de la alineatul (2) sau refuza sa ia masuri contrare unei opinii a AEVMP exprimate in temeiul dispozitiilor de la alineatul respectiv, acesta publica pe site-ul sau, in termen de 24 de ore de la primirea opiniei AEVMP, un comunicat explicand in detaliu motivele sale. In cazul unei astfel de situatii, AEVMP analizeaza daca sunt indeplinite conditiile pentru si este oportuna recurgerea la competentele sale de interventie in temeiul articolului 28.
(4) AEVMP reexamineaza periodic masurile adoptate in temeiul prezentului articol si, in orice caz, cel putin la fiecare trei luni. Daca nu este reinnoita pana la expirarea perioadei de trei luni, masura expira in mod automat.
Articolul 28
Dreptul de interventie al AEVMP in situatii exceptionale
(1) In conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, AEVMP:
(a) solicita unei persoane fizice sau juridice care detine o pozitie scurta neta in raport cu un anumit instrument financiar sau o clasa de instrumente financiare sa notifice o autoritate competenta sau sa publice informatii detaliate referitoare la astfel de pozitii; sau
(b) interzice sau impune conditii persoanelor fizice sau juridice sa efectueze o vanzare in lipsa sau o tranzactie care creeaza sau se raporteaza la un instrument financiar, altul decat instrumentele financiare prevazute la articolul 1 alineatul (1) litera (c), in cazul in care efectul sau unul dintre efectele tranzactiei este conferirea unui avantaj financiar persoanei respective in eventualitatea scaderii pretului sau valorii unui alt instrument financiar.
Masura se poate aplica in situatii speciale sau poate face obiectul unor derogari prevazute de AEVMP. Pot fi prevazute derogari in special pentru activitatile de formator de piata si activitatile de pe piata primara.
(2) AEVMP ia o decizie in temeiul alineatului (1) numai daca:
(a) masurile enumerate la alineatul (1) literele (a) si (b) raspund unei amenintari la adresa functionarii normale si a integritatii pietelor financiare sau a stabilitatii unei parti sau a intregului sistem financiar din Uniune si exista implicatii transfrontaliere; si
(b) niciuna dintre autoritatile competente nu au luat masuri pentru contracararea amenintarii sau una sau mai multe autoritati competente au luat masuri care nu contracareaza in mod corespunzator amenintarea.
(3) In cazul in care ia masurile mentionate la alineatul (1), AEVMP verifica in ce masura:
(a) acestea contracareaza in mod semnificativ amenintarea la adresa functionarii normale si a integritatii pietelor financiare sau a stabilitatii unei parti sau a intregului sistem financiar din Uniune sau imbunatatesc in mod semnificativ capacitatea autoritatilor competente de a monitoriza amenintarea;
(b) nu creeaza risc de arbitraj de reglementare;
(c) nu au efecte negative asupra eficientei pietelor financiare, in special prin reducerea lichiditatii pe pietele respective si crearea de incertitudini pentru participantii pe piata, care sa fie disproportionate fata de avantajele masurilor.
In cazul in care una sau mai multe autoritati competente au luat masuri in temeiul articolului 18, 19, 20 sau 21, AEVMP poate lua oricare dintre masurile mentionate la alineatul (1) din prezentul articol fara emiterea opiniei prevazute la articolul 27.
(4) Inainte de a hotari impunerea sau reinnoirea uneia dintre masurile mentionate la alineatul (1), AEVMP consulta Comitetul european pentru riscuri sistemice si, dupa caz, alte autoritati relevante.
(5) Inainte de a hotari impunerea sau reinnoirea uneia dintre masurile mentionate la alineatul (1), AEVMP notifica autoritatile competente in cauza cu privire la masurile pe care le are in vedere. Notificarea cuprinde informatii detaliate cu privire la masurile avute in vedere, clasa de instrumente financiare si tranzactiile carora li se vor aplica acestea, elemente care sa justifice motivele care au stat la baza propunerii masurilor respective si data la care se doreste intrarea in vigoare a masurilor.
(6) Notificarea se face cu cel putin 24 de ore anterior momentului la care se doreste intrarea in vigoare sau reinnoirea masurii. In situatii exceptionale, AEVMP poate notifica cu mai putin de 24 de ore anterior intrarii in vigoare a masurii, in cazul in care notificarea in prealabil cu 24 de ore nu este posibila.
(7) AEVMP publica pe site-ul sau un anunt referitor la orice decizie de impunere sau reinnoire a masurilor mentionate la alineatul (1). Anuntul contine cel putin:
(a) masurile impuse, inclusiv instrumentele si clasele de instrumente la care se refera si perioada de aplicare a acestora; si
(b) motivele pentru care AEVMP este de parere ca se impun respectivele masuri, inclusiv dovezile care sustin aceste motive.
(8) Dupa adoptarea deciziei de impunere sau reinnoire a uneia dintre masurile mentionate la alineatul (1), AEVMP notifica imediat autoritatilor competente masurile adoptate.
(9) Masurile intra in vigoare la data publicarii anuntului pe site-ul AEVMP sau la o data ulterioara, precizata in anunt, si se aplica numai tranzactiilor efectuate ulterior intrarii in vigoare a masurilor respective.
(10) AEVMP reexamineaza periodic si, cel putin, la fiecare trei luni masurile mentionate la alineatul (1). Daca nu este reinnoita pana la expirarea perioadei de trei luni, masura expira in mod automat. Alineatele (2)-(9) se aplica in cazul reinnoirii unor masuri.
(11) Masurile adoptate de AEVMP in temeiul prezentului articol prevaleaza asupra oricarei masuri adoptate anterior de catre o autoritate competenta in temeiul dispozitiilor din sectiunea 1.
Articolul 29
Competentele AEVMP in situatii de urgenta cu privire la datoria suverana
In cazul unei situatii de urgenta cu privire la datoria suverana sau la swapurile suverane pe riscul de credit, se aplica articolele 18 si 38 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 30
Descrierea detaliata a evenimentelor sau evolutiilor nefavorabile
Comisia este imputernicita sa adopte, in conformitate cu articolul 42, acte delegate care sa precizeze criteriile si factorii care trebuie luati in considerare de catre autoritatile competente si AEVMP atunci cand stabilesc daca s-au produs evenimentele sau evolutiile nefavorabile mentionate la articolele 18-21 si la articolul 27 si amenintarile mentionate la articolul 28 alineatul (2) litera (a).
Articolul 31
Investigatii ale AEVMP
La cererea uneia sau mai multor autoritati competente, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie initiativa, AEVMP poate investiga anumite probleme sau practici legate de vanzarea in lipsa sau de utilizarea swapurilor pe riscul de credit, pentru a evalua daca acestea ar putea reprezenta o amenintare la adresa stabilitatii financiare sau a increderii pietei in Uniune.
AEVMP publica un raport in care isi prezinta concluziile si face recomandari in legatura cu problema sau practica respectiva in termen de trei luni de la finalizarea investigatiei respective.
CAPITOLUL VI
ROLUL AUTORITATILOR COMPETENTE
Articolul 32
Autoritatile competente
Fiecare stat membru desemneaza una sau mai multe autoritati competente in sensul prezentului regulament.
In cazul in care un stat membru desemneaza mai multe autoritati competente, acesta trebuie sa defineasca in mod clar rolurile fiecarei autoritati si sa desemneze o anumita autoritate drept responsabila de coordonarea cooperarii si a schimbului de informatii cu Comisia, AEVMP si autoritatile competente ale altor state membre.
Statele membre informeaza Comisia, AEVMP si autoritatile competente ale altor state membre cu privire la desemnarile respective.
Articolul 33
Atributiile autoritatilor competente
(1) Pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin in temeiul prezentului regulament, autoritatile competente sunt investite cu toate competentele de supraveghere si de investigare necesare pentru exercitarea functiilor lor. Acestea isi exercita atributiile in oricare dintre urmatoarele moduri:
(a) direct;
(b) in colaborare cu alte autoritati;
(c) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.
(2) Pentru indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentului regulament, autoritatile competente, in conformitate cu legislatia nationala, sunt abilitate:
(a) sa dobandeasca acces la orice document, sub orice forma, si sa primeasca sau sa faca o copie a acestuia;
(b) sa solicite informatii de la orice persoana fizica sau juridica si, in cazul in care este necesar, sa convoace si sa audieze orice persoana fizica sau juridica pentru a obtine informatii;
(c) sa efectueze inspectii la fata locului, cu sau fara avertisment prealabil;
(d) sa solicite inregistrarile telefonice si ale schimburilor de date existente;
(e) sa solicite incetarea oricaror practici contrare dispozitiilor prezentului regulament;
(f) sa solicite inghetarea si/sau punerea sub sechestru a activelor.
(3) Autoritatile competente sunt abilitate, fara a aduce atingere alineatului (2) literele (a) si (b), ca, in anumite cazuri, sa solicite unei persoane fizice sau juridice care efectueaza un swap pe riscul de credit sa furnizeze:
(a) o explicare a scopului tranzactiei si daca aceasta urmareste o acoperire a unui risc sau alte scopuri; si
(b) informatii care sa demonstreze riscul subiacent, in cazul in care tranzactia urmareste acoperirea unui risc.
Articolul 34
Secretul profesional
(1) Obligatia de secret profesional se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care lucreaza sau care au lucrat pentru autoritatea competenta sau pentru oricare alte autoritati sau persoane fizice sau juridice carora autoritatea competenta le-a delegat sarcini, inclusiv auditorilor si expertilor mandatati de respectiva autoritate. Informatiile confidentiale care intra sub incidenta secretului profesional nu pot fi dezvaluite niciunei alte persoane fizice sau juridice ori autoritati, cu exceptia cazului in care dezvaluirea lor este necesara pentru proceduri judiciare.
(2) Toate informatiile care fac obiectul unor schimburi intre autoritatile competente in conformitate cu prezentul regulament si care privesc conditiile de tranzactionare sau operationale si alte chestiuni economice sau personale sunt considerate confidentiale si intra sub incidenta obligatiei de secret profesional, cu exceptia cazului in care autoritatea competenta precizeaza, la momentul comunicarii, ca astfel de informatii pot fi dezvaluite sau a cazului in care dezvaluirea lor este necesara pentru proceduri judiciare.
Articolul 35
Obligatia de a coopera
Autoritatile competente coopereaza atunci cand este necesar sau util in sensul prezentului regulament. Mai precis, autoritatile competente isi comunica fara intarziere informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor care le revin in temeiul prezentului regulament.
Articolul 36
Cooperarea cu AEVMP
Autoritatile competente coopereaza cu AEVMP in sensul prezentului regulament, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Autoritatile competente furnizeaza fara intarziere AEVMP toate informatiile necesare pentru ca aceasta sa isi indeplineasca sarcinile care ii revin in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.
Articolul 37
Cooperarea in cazul unei cereri de inspectie sau de investigatie la fata locului
(1) Autoritatea competenta a unui stat membru poate solicita asistenta autoritatii competente a unui alt stat membru cu privire la inspectiile si la investigatiile la fata locului.
Autoritatea competenta solicitanta informeaza AEVMP cu privire la cererile mentionate la primul paragraf. AEVMP poate coordona investigatiile sau inspectiile cu implicatii transfrontaliere si, in cazul in care i se solicita acest lucru, coordoneaza investigatiile sau inspectiile respective.
(2) In cazul in care o autoritate competenta primeste din partea autoritatii competente a unui alt stat membru o solicitare de a efectua o inspectie sau o investigatie la fata locului, aceasta poate:
(a) sa efectueze ea insasi inspectia sau investigatia la fata locului;
(b) sa permita participarea autoritatii competente care a introdus cererea la inspectia sau la investigatia la fata locului;
(c) sa permita autoritatii competente care a introdus cererea sa efectueze inspectia sau investigatia la fata locului;
(d) sa numeasca auditori sau experti care sa efectueze inspectia sau investigatia la fata locului;
(e) sa imparta sarcinile specifice legate de supravegherea activitatilor cu cealalta autoritate competenta.
(3) AEVMP poate solicita autoritatilor competente sa indeplineasca sarcini de investigare specifice si sa realizeze inspectii la fata locului, in cazurile in care AEVMP are nevoie justificata de respectivele informatii pentru a-si exercita competentele care ii sunt atribuite in mod explicit prin prezentul regulament.
Articolul 38
Cooperarea cu tarile terte
(1) Autoritatile competente incheie, in cazul in care este posibil, intelegeri de cooperare cu autoritatile de supraveghere din tari terte referitoare la schimbul de informatii cu acestea, respectarea in tarile terte a obligatiilor care decurg din prezentul regulament si adoptarea de masuri similare de catre autoritatile de supraveghere din tari terte, in completarea masurilor luate in temeiul capitolului V. Aceste intelegeri de cooperare asigura cel putin un schimb eficient de informatii care permite autoritatilor competente sa-si indeplineasca obligatiile ce le revin in temeiul prezentului regulament.
O autoritate competenta care intentioneaza sa incheie o astfel de intelegere informeaza AEVMP si autoritatile competente ale celorlalte statelor membre.
(2) Intelegerea de cooperare cuprinde dispozitii cu privire la schimbul de date si de informatii necesare autoritatii competente relevante in vederea respectarii obligatiilor prevazute la articolul 16 alineatul (2).
(3) AEVMP coordoneaza incheierea unor intelegeri de cooperare intre autoritatile competente si autoritatile de supraveghere relevante din tari terte. In acest sens, AEVMP elaboreaza un model de intelegere de cooperare care poate fi utilizat de autoritatile competente.
AEVMP coordoneaza si schimbul, intre autoritatile competente, de informatii obtinute de la autoritatile de supraveghere din tari terte care pot fi relevante pentru luarea de masuri in temeiul capitolului V.
(4) Autoritatile competente incheie intelegeri de cooperare referitoare la schimbul de informatii cu autoritatile de supraveghere din tari terte, cu conditia ca informatiile comunicate sa beneficieze de garantii cu privire la pastrarea secretului profesional cel putin echivalente cu cele prevazute la articolul 34. Acest schimb de informatii este destinat indeplinirii sarcinilor autoritatilor competente respective.
Articolul 39
Transferul si pastrarea datelor cu caracter personal
In ceea ce priveste transferul de date personale intre statele membre sau intre statele membre si tari terte, statele membre aplica Directiva 95/46/CE. In ceea ce priveste transferul de date personale de catre AEVMP unui stat membru sau unei tari terte, AEVMP respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
Datele personale mentionate la primul paragraf se pastreaza pentru o perioada de maximum cinci ani.
Articolul 40
Furnizarea de informatii tarilor terte
O autoritate competenta poate transfera unei autoritati de supraveghere dintr-o tara terta informatii si analiza informatiilor in cazul in care sunt indeplinite conditiile stabilite la articolele 25 si 26 din Directiva 95/46/CE, dar acest transfer se efectueaza doar de la caz la caz. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca transferul este necesar in sensul prezentului regulament. Aceste transferuri se efectueaza numai dupa obtinerea acordului tarii terte de a nu transfera informatiile unei autoritati de supraveghere din alta tara terta fara autorizarea expresa scrisa a autoritatii competente.
O autoritate competenta furnizeaza informatiile care sunt confidentiale in temeiul articolului 34 si care sunt primite de la autoritatea competenta a unui alt stat membru autoritatii de supraveghere dintr-o tara terta numai in cazul in care autoritatea competenta a primit acordul expres al autoritatii competente care i-a transmis informatiile si daca, acolo unde este cazul, informatiile sunt furnizate numai in scopul pentru care respectiva autoritate competenta si-a dat acordul.
Articolul 41
Sanctiuni
Statele membre stabilesc regimul sanctiunilor si masurilor administrative care se aplica in cazul nerespectarii prezentului regulament si iau toate masurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sanctiunile si masurile administrative respective trebuie sa fie eficiente, proportionale si disuasive.
In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AEVMP poate adopta orientari pentru a asigura o abordare consecventa cu privire la sanctiunile si masurile administrative care trebuie instituite de statele membre.
Statele membre notifica Comisiei si AEVMP dispozitiile mentionate la primul si al doilea paragraf pana la 1 iulie 2012, precum si orice modificare a acestor dispozitii, fara intarziere.
AEVMP publica pe site-ul sau si actualizeaza periodic o lista a sanctiunilor si masurilor administrative aplicabile in fiecare stat membru.
Statele membre furnizeaza anual AEVMP informatii agregate privind toate sanctiunile si masurile administrative impuse. Daca o autoritate competenta da publicitatii faptul ca a fost impusa o sanctiune sau o masura administrativa, acesta notifica simultan AEVMP cu privire la acest lucru.
CAPITOLUL VII
ACTE DELEGATE
Articolul 42
Exercitarea delegarii
(1) Competenta de a adopta acte delegate este conferita Comisiei in conditiile prevazute la prezentul articol.
(2) Competenta de a adopta actele delegate mentionate la articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3), articolul 17 alineatul (2), articolul 23 alineatul (5) si articolul 30 este conferita Comisiei pentru o perioada nedeterminata.
(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca in orice moment delegarea de competente mentionata la articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3), articolul 17 alineatul (2), articolul 23 alineatul (5) si articolul 30. Decizia de revocare pune capat delegarii competentelor specificate in decizia respectiva. Decizia intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o data ulterioara mentionata in decizie. Decizia de revocare nu aduce atingere valabilitatii actelor delegate care sunt deja in vigoare.
(4) Imediat dupa adoptarea unui act delegat, Comisia notifica adoptarea simultan Parlamentului European si Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3), articolul 17 alineatul (2), articolul 23 alineatul (5) si articolul 30 intra in vigoare doar daca nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formuleaza in mod expres obiectiuni in termen de trei luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European si Consiliului sau daca, inaintea expirarii termenului respectiv, atat Parlamentul European, cat si Consiliul au informat Comisia cu privire la intentia lor de a nu formula obiectiuni. La initiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungeste cu trei luni.
Articolul 43
Termenul pentru adoptarea actelor delegate
Comisia adopta actele delegate prevazute la articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3), articolul 17 alineatul (2), articolul 23 alineatul (5) si articolul 30 pana la 31 martie 2012.
Comisia poate prelungi cu sase luni termenul mentionat la primul paragraf.
CAPITOLUL VIII
ACTE DE PUNERE IN APLICARE
Articolul 44
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistata de Comitetul european pentru valori mobiliare, instituit prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei [16]. Comitetul reprezinta un comitet in sensul definitiei din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(2) In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
CAPITOLUL IX
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Articolul 45
Evaluare si raportare
Pana la 30 iunie 2013, in baza discutiilor cu autoritatile competente si cu AEVMP, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport privind:
(a) caracterul corespunzator al pragurilor de notificare si publicare prevazute la articolele 5, 6, 7 si 8;
(b) impactul cerintelor individuale de publicare in temeiul articolului 6, mai ales in ceea ce priveste eficienta si volatilitatea pietelor financiare;
(c) pertinenta raportarii directe si centralizate catre AEVMP;
(d) functionarea restrictiilor si obligatiilor prevazute la capitolele II si III;
(e) pertinenta restrictiilor aplicate swapurilor pe riscul de credit suverane al datoriei suverane neacoperite si pertinenta introducerii altor restrictii sau conditii referitoare la vanzarea in lipsa si swapurile pe riscul de credit.
Articolul 46
Dispozitie tranzitorie
(1) Masurile existente, in vigoare inainte de 15 septembrie 2010, care intra in domeniul de aplicare al prezentului regulament pot fi aplicate in continuare pana la 1 iulie 2013 cu conditia de a fi notificate Comisiei pana la 24 aprilie 2012.
(2) Tranzactiile cu swapuri pe riscul de credit avand ca rezultat o pozitie neacoperita intr-un swap pe risc de credit al datoriei suverane ce nu au fost incheiate inainte de 25 martie 2012 sau pe durata unei suspendari a restrictiilor privind swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane in conformitate cu articolul 14 alineatul (2) pot fi mentinute pana la scadenta contractului de swap pe riscul de credit.
Articolul 47
Personalul si resursele AEVMP
Pana la 31 decembrie 2012, AEVMP isi evalueaza necesitatile de personal si de resurse rezultate din asumarea competentelor si atributiilor sale in temeiul prezentului regulament si prezinta un raport Parlamentului European, Consiliului si Comisiei.
Articolul 48
Intrarea in vigoare
Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 noiembrie 2012.
Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (2), articolul 3 alineatul (7), articolul 4 alineatul (2), articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (5), articolul 11 alineatele (3) si (4), articolul 12 alineatul (2), articolul 13 alineatele (4) si (5), articolul 16 alineatele (3) si (4), articolul 17 alineatul (2), articolul 23 alineatele (5), (7) si (8) si articolele 30, 42, 43 si 44 se aplica de la 25 martie 2012.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Strasbourg, 14 martie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
N. Wammen
[1] JO C 91, 23.3.2011, p. 1.
[2] JO C 84, 17.3.2011, p. 34.
[3] Pozitia Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 21 februarie 2012.
[4] JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
[5] JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
[6] JO L 331, 15.12.2010, p. 1.
[7] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[8] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
[9] JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
[10] JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
[11] Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere in aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind obligatiile intreprinderilor de investitii de pastrare a evidentei si inregistrarilor, raportarea tranzactiilor, transparenta pietei, admiterea de instrumente financiare in tranzactii si definitia termenilor in sensul directivei in cauza (JO L 241, 2.9.2006, p. 1).
[12] JO L 142, 30.4.2004, p. 12.
[13] JO L 96, 12.4.2003, p. 16.
[14] JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
[15] JO L 336, 23.12.2003, p. 33.
[16] JO L 191, 13.7.2001, p. 45.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close