Accize aplicate uleiurilor minerale – Scutire – Notiunea «navigatie» – Carburant utilizat pentru un excavator instalat pe o nava si care functioneaza independent de motorul acestei nave

„Directiva 92/81/CEE – Accize aplicate uleiurilor minerale – Scutire – Notiunea «navigatie» – Carburant utilizat pentru un excavator instalat pe o nava si care functioneaza independent de motorul acestei nave”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)
10 noiembrie 2011

In cauza C 505/10,

avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Højesteret (Danemarca), prin decizia din 15 octombrie 2010, primita de Curte la 21 octombrie 2010, in procedura

Partrederiet Sea Fighter impotriva Skatteministeriet,

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul K. Lenaerts, presedinte de camera, domnul J. Malenovský, doamna R. Silva de Lapuerta (raportor), domnii G. Arestis si T. von Danwitz, judecatori,
avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: doamna K. Sztranc Sławiczek, administrator,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 13 septembrie 2011,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Partrederiet Sea Fighter, de N. Bjørnholm, advokats
– pentru guvernul danez, de domnii S. Juul Jørgensen si K. Lundgaard Hansen, in calitate de agentis
– pentru guvernul german, de domnii T. Henze si J. Möller, in calitate de agentis
– pentru Comisia Europeana, de domnii W. Mölls si P. Dyrberg, in calitate de agenti,
dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 20 septembrie 2011,

pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea articolului 8 din Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurii accizelor aplicate uleiurilor minerale (JO L 316, p. 12), astfel cum a fost modificata prin Directiva 94/74/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 (JO L 365, p. 46, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 190, denumita in continuare „Directiva 92/81”).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Partrederiet Sea Fighter (denumita in continuare „Sea Fighter”), pe de o parte, si Skatteministeriet, pe de alta parte, ca urmare a refuzului acestuia din urma de a scuti de accize pe uleiurile minerale carburantul consumat de un excavator instalat pe o nava apartinand Sea Fighter.

Cadrul juridic
Reglementarea Uniunii

3 Articolul 8 din Directiva 92/81 prevede:
„(1) Pe langa dispozitiile generale ale Directivei 92/12/CEE [a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si privind detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse (JO L 76, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 129)] privind utilizarile scutite de taxe ale produselor supuse accizelor si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, statele membre scutesc de la plata accizelor armonizate produsele enumerate mai jos, potrivit conditiilor pe care le stabilesc pentru a asigura aplicarea corecta si clara a acestor scutiri si pentru a impiedica frauda, evaziunea sau abuzurile:
[…]
(c) uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii lor drept carburant pentru navigatia in apele comunitare (inclusiv pescuitul), la bordul altor ambarcatiuni decat cele de agrement private.
In sensul prezentei directive, prin ambarcatiuni de agrement private se intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica sau juridica care o poate utiliza prin inchiriere sau cu alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele decat transportul de pasageri sau de marfuri sau prestarea de servicii cu titlu oneros sau pentru necesitatile autoritatilor publices
[…]
(2) Fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, statele membre pot aplica scutiri sau reduceri totale sau partiale ale nivelului accizelor pe uleiurile minerale sau pe alte produse avand aceeasi destinatie, utilizate sub controlul fiscal:
[…]
(b) pentru navigatia pe cai navigabile interioare, alta decat navigatia de agrements
[…]
(g) pentru operatiuni de dragaj al cailor navigabile si al porturilor.
[…]” [traducere neoficiala]

Reglementarea nationala

4 Articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/81 a fost transpus in dreptul danez prin articolul 9 alineatul 4 din Legea privind accizele aplicabile uleiurilor minerale (Mineralolieafgiftsloven) si prin articolul 7 alineatul 4 din Legea privind accizele aplicabile dioxidului de carbon (Kuldioxidafgiftsloven).
5 Legiuitorul danez nu a pus in practica abilitarea prevazuta la articolul 8 alineatul (2) litera (g) din Directiva 92/81.
6 Articolul 9 alineatul 4 punctul 1 din Legea privind accizele aplicabile uleiurilor minerale are urmatorul cuprins:
„Taxa este rambursata in cazul […] produselor utilizate pentru exploatarea trenurilor si a feriboturilor, precum si pentru navigatia comerciala cu alte nave decat cele mentionate la alineatul 1 punctul 3), cu exceptia navelor de agrement […]”
7 Articolul 7 alineatul 4 punctul 1 din Legea privind taxarea dioxidului de carbon prevede urmatoarele:
„Taxa este rambursata in ceea ce priveste […] produsele supuse taxarii […] care sunt utilizate de o intreprindere, inregistrata in temeiul Legii privind TVA ul, in vederea navigatiei cu nave si cu barci de pescuit.”
Actiunea principala si intrebarea preliminara
8 M/S Grethe Fighter este o nava exploatata de Sea Fighter, special construita pentru lucrari de excavatii si de constructii in apa. Pe puntea acestei nave este instalat un excavator fix, care are motor si rezervor de carburant proprii. Excavatorul functioneaza independent de motorul de propulsie al navei. Carburantul utilizat pentru umplerea rezervorului motorului excavatorului provine din rezervorul principal al navei. Atunci cand excavatorul este utilizat pentru sapaturi, nava este ancorata, in timp ce, atunci cand materialul excavat este deversat in mare, nava se afla in miscare. Sea Fighter a urmarit obtinerea unei rambursari a accizelor aplicabile utilizarii de uleiuri minerale pe M/S Grethe Fighter pentru perioada 1 ianuarie 2001-30 septembrie 2003.
9 Prin decizia din 19 februarie 2004, ToldSkat Østjylland (Agentia de administrare vamala si fiscala din Iutlanda de Est) a considerat ca, pentru perioada mentionata, Sea Fighter nu avea dreptul la rambursarea accizelor pentru uleiurile minerale si pentru dioxidul de carbon aferente motorinei folosite de excavator. Aceasta a pus accentul in special pe faptul ca excavatorul functioneaza independent de motorul navei.
10 La 4 martie 2005, Landskatteretten (Comisia Fiscala Nationala) a confirmat aceasta decizie.
11 Sea Fighter a atacat decizia mentionata la Vestre Landsret, care, prin hotararea din 29 februarie 2008, a decis in favoarea administratiei fiscale.
12 Aceasta hotarare a facut obiectul unui recurs la Højesteret, care a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarea intrebare preliminara:
„Articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/81 […] trebuie interpretat in sensul ca, in imprejurari precum cele din prezenta cauza, sunt scutite de accize uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii de un excavator care este instalat permanent pe o nava, dar care, intrucat are motor si rezervor proprii, functioneaza independent de motorul de propulsie al navei?”

Cu privire la intrebarea preliminara

13 Cu titlu introductiv, trebuie aratat ca rezulta din al treilea si din al cincilea considerent ale Directivei 92/81 ca aceasta vizeaza, pe de o parte, sa clarifice un anumit numar de definitii comune pentru produsele care fac parte din categoria uleiurilor minerale care sunt supuse regimului general al accizelor, precum si, pe de alta parte, sa prevada anumite scutiri referitoare la aceste produse si care sunt obligatorii la nivelul Uniunii (a se vedea Hotararea din 1 aprilie 2004, Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, C 389/02, Rec., p. I 3537, punctul 17, si Hotararea din 1 martie 2007, Jan De Nul, C 391/05, Rep., p. I 1793, punctul 21).
14 In consecinta, dispozitiile referitoare la scutirile respective trebuie sa beneficieze de o interpretare independenta, intemeiata pe formularea dispozitiilor in cauza, precum si pe obiectivele urmarite de Directiva 92/81 (a se vedea Hotararile Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, punctul 19, si Jan De Nul, punctul 22, citate anterior).
15 In ceea ce priveste articolul 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, potrivit caruia uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii lor drept carburant pentru navigatia in apele Uniunii sunt scutite de accizele armonizate, trebuie sa se sublinieze ca aceasta dispozitie prevede o singura exceptie de la regimul de derogare, precizand ca scutirea nu se aplica in cazul uleiurilor minerale utilizate pentru navigatie cu „ambarcatiuni de agrement private”. Al doilea paragraf din dispozitie amintita defineste notiunea „ambarcatiuni de agrement private” drept navele utilizate „in alte scopuri decat cele comerciale” (a se vedea Hotararea Deutsche See Bestattungs Genossenschaft, citata anterior, punctul 22).
16 La punctele 23 si 25 din hotararea mentionata, Curtea a decis ca orice operatiune de navigatie in scopuri comerciale intra in sfera de aplicare a scutirii de accize armonizate, prevazuta la articolul 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81, fara a fi posibila o distinctie in functie de obiectul navigatiei vizate.
17 Astfel, scopul deplasarii efectuate de o nava in apele Uniunii nu este relevant in raport cu aplicarea scutirii de accize aplicate uleiurilor minerale consumate, in cazul in care navigatia presupune o prestare de servicii cu titlu oneros.
18 In ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale unei astfel de operatiuni de navigatie, Curtea a precizat, la punctul 40 din Hotararea Jan De Nul, ca manevrele efectuate de o draga purtatoare in cursul operatiunilor de aspirare si de deversare a materialelor, respectiv deplasarile inerente executarii activitatilor de dragaj, intra in sfera de aplicare a notiunii „navigatie” in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (c) primul paragraf din Directiva 92/81. Astfel, notiunea mentionata impune ca prestarea de servicii cu titlu oneros sa fie inerenta deplasarii navei.
19 In schimb, aceasta dispozitie nu poate fi interpretata in sensul ca se poate aplica in cazul tuturor prestarilor de servicii furnizate de pe o nava in apele Uniunii, respectiv in cazul utilizarii uleiurilor minerale care nu se afla in legatura cu deplasarea unei nave.
20 Astfel, reiese din cuprinsul acestei dispozitii ca scutirea in cauza este subordonata faptului ca uleiurile minerale sa fie utilizate drept carburant pentru navigatia in apele Uniunii.
21 In plus, reiese din obiectivul Directivei 92/81, potrivit caruia statele membre aplica uleiurilor minerale o acciza armonizata, ca aceasta nu vizeaza instituirea unor scutiri cu caracter general.
22 In ceea ce priveste cauza principala, nu se contesta ca utilizarea uleiurilor minerale de excavatorul instalat pe nava in cauza este total independenta de propulsia acesteia.
23 In aceste conditii, consumul mentionat nu poate fi considerat inerent deplasarii navei pe care este instalat excavatorul.
24 In consecinta, trebuie sa se raspunda la intrebarea adresata ca articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/81 trebuie interpretat in sensul ca uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii de un excavator care este instalat permanent pe o nava, dar care, intrucat are motor si rezervor proprii, functioneaza independent de motorul de propulsie al navei nu sunt scutite de accize.

Cu privire la cheltuielile de judecata

25 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara:
Articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurii accizelor pentru uleiurile minerale, astfel cum a fost modificata prin Directiva 94/74/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994, trebuie interpretat in sensul ca uleiurile minerale furnizate in vederea utilizarii de un excavator care este instalat permanent pe o nava, dar care, intrucat are motor si rezervor proprii, functioneaza independent de motorul de propulsie al navei nu sunt scutite de accize.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close