Modificarea Regulamentului CE de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalentei standardelor de contabilitate aplicate de emitenti de valori mobiliare din tari terte

Regulamentul delegat (UE) nr. 310/2012 al Comisiei din 21 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1569/2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalentei standardelor de contabilitate aplicate de emitenti de valori mobiliare din tari terte, in conformitate cu Directivele 2003/71/CE si 2004/109/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

(Text cu relevanta pentru SEE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE [1], in special articolul 20 alineatul (3) primul paragraf,
avand in vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de modificare a Directivei 2001/34/CE [2], in special articolul 23 alineatul (4) al patrulea paragraf,

intrucat:
(1) In virtutea articolului 23 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE, Comisia trebuie sa instituie un mecanism pentru determinarea echivalentei informatiilor necesare in conformitate cu aceasta directiva. Comisia are obligatia sa adopte masuri pentru stabilirea unor criterii generale de echivalenta referitoare la standardele contabile care privesc emitentii din mai multe tari. In temeiul articolului 23 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE, Comisia trebuie sa ia decizii referitoare la echivalenta standardelor de contabilitate utilizate de emitentii din tari terte si poate sa permita utilizarea standardelor de contabilitate ale unor tari terte pe parcursul unei perioade tranzitorii corespunzatoare. Dat fiind gradul ridicat de interconectare a informatiilor necesare in conformitate cu Directiva 2004/109/CE cu informatiile necesare in conformitate cu Directiva 2003/71/CE, este necesar sa se aplice aceleasi criterii pentru determinarea echivalentei in cadrul ambelor directive.
(2) In consecinta, Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 al Comisiei [3] a stabilit conditiile de acceptare a standardelor de contabilitate ale tarilor terte pentru o perioada limitata care expira la 31 decembrie 2011.
(3) Comisia a evaluat utilitatea si functionarea mecanismului de echivalenta si a concluzionat ca acesta ar trebui prelungit pentru o perioada de trei ani, pana la 31 decembrie 2014. Datorita faptului ca perioada pentru care Comisia a introdus conditii de acordare a echivalentei pentru principiile contabile general acceptate (GAAP) din tarile terte expira la 31 decembrie 2011, prezentul regulament trebuie sa se aplice de la 1 ianuarie 2012. Acest lucru este necesar pentru a le asigura emitentilor cotati in Uniune din tarile terte relevante certitudine juridica si pentru a evita riscul ca acestia sa fie nevoiti sa isi reconcilieze situatiile financiare cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS). Posibilitatea aplicarii retroactive limiteaza astfel orice eventuala sarcina suplimentara pentru emitentii in cauza.
(4) Pentru a se garanta ca se realizeaza o determinare a echivalentei standardelor de contabilitate ale tarilor terte in toate cazurile relevante pentru pietele din Uniune, Comisia trebuie sa evalueze echivalenta standardelor de contabilitate ale tarilor terte fie la cererea autoritatii competente dintr-un stat membru, fie la cererea unei autoritati responsabile de standardele de contabilitate sau de supravegherea pietei dintr-o tara terta, fie din proprie initiativa. Comisia trebuie sa se consulte cu Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete (AEVMP) in ceea ce priveste aspectele tehnice ale evaluarii echivalentei standardelor contabile respective. De asemenea, emitentilor din Uniune trebuie sa li se permita sa utilizeze IFRS adoptate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului [4] in tara terta in cauza.
(5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 trebuie modificat in consecinta,

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1569/2007 se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 4
Conditii de acceptare a standardelor contabile ale tarilor terte pentru o perioada limitata de timp
(1) Emitentilor din tari terte li se poate permite sa utilizeze situatii financiare intocmite in conformitate cu standardele de contabilitate ale unei tari terte, pentru a respecta obligatiile prevazute de Directiva 2004/109/CE si, prin derogare de la articolul 35 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, sa furnizeze informatii financiare istorice in conformitate cu respectivul regulament pentru o perioada care poate incepe oricand dupa 31 decembrie 2008 si se incheie cel tarziu la 31 decembrie 2014 in urmatoarele cazuri:
(a) autoritatea din tara terta responsabila de standardele nationale de contabilitate respective si-a luat angajamentul public sa realizeze convergenta acestor standarde cu standardele internationale de raportare financiara pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014 si se intrunesc urmatoarele doua conditii:
(i) autoritatea din tara terta responsabila de standardele nationale de contabilitate respective a stabilit un program de convergenta complex, care poate fi realizat inainte de 31 decembrie 2014;
(ii) programul de convergenta se pune in aplicare in mod eficient, fara intarziere, fiindu-i alocate resurse corespunzatoare in acest sens;
(b) autoritatea din tara terta responsabila de standardele nationale de contabilitate respective si-a luat angajamentul public de a adopta standardele internationale de raportare financiara pana la 31 decembrie 2014, iar in tara terta se iau masuri eficiente pentru a se asigura punerea in aplicare integrala si la timp a acestora pana la acea data.
(2) Orice decizie de a permite acceptarea in continuare a situatiilor financiare intocmite in conformitate cu standardele de contabilitate ale unei tari terte, luata in temeiul alineatului (1), se adopta in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 24 din Directiva 2003/71/CE si la articolul 27 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE.
(3) Atunci cand permite acceptarea in continuare a situatiilor financiare redactate in conformitate cu standardele de contabilitate ale unei tari terte, in temeiul alineatului (1), Comisia examineaza periodic daca sunt intrunite in continuare conditiile specificate la litera (a) sau (b) (dupa caz) si raporteaza in consecinta Parlamentului European.
(4) In cazul in care conditiile specificate la litera (a) sau (b) de la alineatul (1) nu mai sunt intrunite, Comisia ia o decizie in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 24 din Directiva 2003/71/CE si la articolul 27 alineatul (2) din Directiva 2004/109/CE de modificare a deciziei luate in conformitate cu alineatul (1) in ceea ce priveste standardele de contabilitate respective.
(5) La aplicarea prezentului articol, Comisia se consulta mai intai cu AEVMP cu privire la programul de convergenta sau, dupa caz, la progresele realizate in vederea adoptarii IFRS.”
Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2011.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 345, 31.12.2003, p. 64.
[2] JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
[3] JO L 340, 22.12.2007, p. 66.
[4] JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close