Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”

In M. Of. nr. 301 din 7 mai 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 352/2012 pentru aprobarea Programului “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”, denumit in continuare Program, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Locuintele construite prin Program reprezinta obiective de investitii promovate si derulate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala pentru Locuinte.
ART. 3
(1) Pentru implementarea si derularea Programului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, incheie contracte de concesiune de lucrari publice, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Finantarea structurarii economice, tehnice si juridice a proiectelor, inclusiv a elaborarii studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiilor de atribuire a contractelor necesare implementarii Programului, se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Locuinte din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
(3) Finantarea proiectarii, constructiei si exploatarii activelor care fac obiectul Programului se asigura de catre investitorii privati din surse proprii sau atrase, in conditiile legii.
ART. 4
Investitorii privati urmeaza a primi in contrapartida locuintelor realizate o cota-parte din chiriile incasate, insotita de plata unor plati unitare periodice, ce urmeaza a fi rambursate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.
ART. 5
(1) Persoanele fizice pot beneficia de o locuinta construita prin prezentul Program, cu respectarea criteriilor-cadru potrivit art. 1 si 17 alin. (6) din anexa la prezenta hotarare.
(2) Poate beneficia de locuinte construite prin Program si personalul propriu al autoritatilor publice centrale, in conditiile legii.
ART. 6
Locuintele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate de Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit prevederilor legale in vigoare.
ART. 7
Programul se dezvolta prin proiecte realizate pe amplasamente puse la dispozitia Agentiei Nationale pentru Locuinte de catre autoritatile publice locale si/sau centrale, potrivit prevederilor legale in vigoare si in conditiile prezentei hotarari.
ART. 8
Implementarea si derularea Programului se fac cu respectarea prevederilor art. VIII si IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative.

ANEXA 1. Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”

CAPITOLUL I
Promovarea investitiilor

ART. 1
Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”, denumit in continuare Program, are drept scop constituirea unui fond de locuinte la nivel national, destinate inchirierii, care sa permita accesul tuturor persoanelor fizice la o locuinta, cu respectarea standardelor de locuit in vigoare si a criteriilor-cadru prevazute in anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Implementarea si promovarea Programului se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, denumit in continuare MDRT, prin Agentia Nationala pentru Locuinte.
(2) Agentia Nationala pentru Locuinte, denumita in continuare ANL, informeaza, prin toate mijloacele de care dispune, persoanele interesate de conditiile Programului.
ART. 3
(1) ANL inventariaza solicitarile pentru realizarea de locuinte prin Program, formulate de autoritatile publice locale si/sau centrale, precum si datele privind terenurile disponibile si/sau constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie aflate in proprietatea acestora, inclusiv situatia retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit, in conformitate cu chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Inventarul solicitarilor prevazut la alin. (1) se actualizeaza permanent, ANL constituind o baza de date in acest scop.
ART. 4
(1) In vederea pregatirii si implementarii fiecarui proiect in cadrul Programului, ANL incheie contracte distincte cu fiecare autoritate publica locala care solicita includerea in Program si pune la dispozitie, in conditiile legii, terenurile disponibile si/sau constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie aflate in proprietatea acesteia, conform contractului al carui model este prevazut in anexa nr. 3.
(2) In vederea includerii in Program, autoritatile publice locale vor face dovada ca dispun de resursele necesare in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 6 si 7.
ART. 5
(1) Terenurile destinate constructiei de locuinte prin Program, apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si, dupa caz, constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie se preiau, libere de orice sarcini, in conditiile legii, de catre ANL, in folosinta gratuita, pe intreaga durata de existenta a constructiilor realizate prin Program, conform contractului al carui model este prevazut in anexa nr. 3.
(2) Terenurile destinate realizarii retelelor de utilitati si dotarilor tehnico-edilitare, necesare asigurarii conditiilor de locuit, se predau de catre ANL autoritatilor publice locale la finalizarea lucrarilor de constructii-montaj.
ART. 6
(1) In vederea promovarii investitiilor in cadrul Programului, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au obligatia de a realiza, pe cheltuiala proprie, evaluarea terenurilor si/sau a constructiilor nefinalizate aflate in diverse stadii de executie, dupa caz.
(2) Evaluarea terenurilor si/sau a constructiilor nefinalizate aflate in diverse stadii de executie, dupa caz, se realizeaza de catre evaluatori autorizati, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.
(3) Pentru constructiile nefinalizate aflate in diverse stadii de executie este obligatorie efectuarea de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pe cheltuiala proprie, a unei expertize tehnice si energetice, dupa caz, de catre un expert tehnic si un auditor energetic autorizati conform legii.
ART. 7
(1) Promovarea investitiilor in constructia de locuinte si dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinte prin Program se fac pe terenuri viabilizate sau a caror viabilizare se realizeaza corelat cu termenele de receptie si punere in functiune a locuintelor.
(2) Pentru terenurile prevazute la art. 5, lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare se realizeaza pana la limita exterioara a perimetrului destinat locuintelor, prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, finantarea fiind asigurata din surse de la bugetul de stat si/sau bugetul local, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) ANL initiaza procedura de atribuire a contractului de concesiune numai dupa inceperea lucrarilor prevazute la alin. (2). Daca aceste lucrari nu sunt demarate in termen de maximum un an de la preluarea in folosinta gratuita a terenurilor, in conditiile legii, ANL reanalizeaza si supune avizarii MDRT oportunitatea realizarii investitiei respective in cadrul Programului.
(4) Lucrarile tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit in interiorul perimetrului destinat locuintelor ce se realizeaza prin Program, pe terenurile prevazute la art. 5, se constituie in obiective de investitii promovate de catre investitorul privat in cadrul contractelor de concesiune sau de catre autoritatile publice locale, dupa caz.
(5) Finantarea lucrarilor prevazute la alin. (4) este asigurata, dupa caz, de catre investitorul privat, din surse proprii sau atrase in cadrul contractului de concesiune, din surse de la bugetul local, bugetul de stat, precum si din alte surse legal constituite.
(6) Tarifele de emitere a avizelor de amplasament, a avizelor tehnice de racordare si tarifele de racordare a locuintelor la utilitati se finanteaza din surse de la bugetele locale, din bugetul operatorilor de utilitati, cu acordul acestora, din sursele proprii sau atrase de catre investitorul privat in cadrul contractului de concesiune, precum si din alte surse legal constituite, dupa caz.
ART. 8
Responsabilitatile partilor implicate in Program:
1. MDRT asigura bugetarea in mod corespunzator si alocarea sumelor necesare structurarii economice, tehnice si juridice a proiectelor, precum si sumele necesare efectuarii platilor unitare periodice conform prevederilor art. 14 – 16 din prezenta anexa.
2. ANL asigura:
a) indeplinirea operatiunilor conform prevederilor cap. I;
b) structurarea economica, tehnica si juridica a proiectelor, inclusiv intocmirea documentatiei de atribuire si a modelului contractului de concesiune;
c) supunerea spre analiza a documentatiei de atribuire in forma finala, realizata conform prevederilor lit. b), institutiilor abilitate, in vederea determinarii impactului acestor proiecte asupra deficitului bugetar si datoriei publice guvernamentale;
d) urmarirea si supravegherea tehnica a realizarii lucrarilor de constructii-montaj, conform prevederilor legale in vigoare;
e) receptia lucrarilor de constructii-montaj;
f) dezlipirea terenurilor la finalizarea lucrarilor de constructii-montaj si predarea terenurilor prevazute la art. 5 alin. (2) catre autoritatile publice locale;
g) preluarea listei de repartizare de la consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de la autoritatile publice centrale, in vederea incheierii contractelor de inchiriere;
h) predarea catre investitorul privat a listei cuprinzand beneficiarii contractelor de inchiriere, pentru exploatarea corespunzatoare a locuintelor;
i) monitorizarea indeplinirii criteriilor de performanta de catre concesionar, conform prevederilor contractului de concesiune;
j) efectuarea platilor unitare periodice, conform prevederilor cap. IV, pe baza sumelor alocate anual prin bugetul MDRT cu aceasta destinatie.
3. Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura:
a) analiza temeinica a necesarului real de locuinte la nivelul localitatii, cu asumarea angajamentelor ce decurg din contractul al carui model este prevazut in anexa nr. 3;
b) indeplinirea operatiunilor conform prevederilor cap. I;
c) emiterea tuturor autorizatiilor si avizelor necesare in vederea construirii locuintelor obiect al Programului;
d) preluarea terenurilor prevazute la art. 5 alin. (2);
e) stabilirea masurilor necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte;
f) predarea listei de repartizare catre ANL in vederea incheierii contractelor de inchiriere;
g) orice alte informatii necesare in vederea inchirierii in totalitate a locuintelor, la solicitarea ANL.
4. Autoritatile publice centrale interesate, altele decat MDRT, asigura:
a) transmiterea terenurilor, in conditiile legii, in administrarea autoritatilor publice locale, in vederea realizarii locuintelor prin Program;
b) stabilirea masurilor necesare pentru luarea in evidenta, analiza solicitarilor de locuinte si intocmirea listei de repartizare;
c) predarea listei de repartizare catre ANL in vederea incheierii contractelor de inchiriere;
d) orice alte informatii necesare in vederea inchirierii in totalitate a locuintelor, la solicitarea ANL.
5. Investitorul privat finanteaza si asigura:
a) realizarea si exploatarea lucrarilor contractate, asumandu-si riscul de constructie si riscul de disponibilitate definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) intocmirea documentatiei in faza de proiect tehnic si de detalii de executie, cu respectarea cerintelor stabilite prin studiul de fezabilitate, si supunerea acesteia spre aprobare ANL;
c) executia lucrarilor de constructii-montaj, conform documentatiei tehnice aprobate de ANL, cu indeplinirea criteriilor tehnice prevazute in contractul de concesiune;
d) transferarea activelor realizate in cadrul contractului de concesiune, precum si a terenurilor aferente catre ANL, dupa finalizarea lucrarilor de constructii-montaj;
e) preluarea de la ANL a listei cuprinzand beneficiarii contractelor de inchiriere, pentru exploatarea corespunzatoare a locuintelor;
f) exploatarea activelor realizate in cadrul contractului de concesiune la finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, conform prevederilor contractului de concesiune;
g) colectarea si retinerea cotei-parti cuvenite din chirii, precum si virarea diferentelor de sume obtinute din chirii catre ANL, respectiv catre bugetul de stat consolidat, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
h) incasarea de la beneficiarii locuintelor, pe intreaga perioada de exploatare a activelor care fac obiectul Programului, a sumelor reprezentand cheltuielile privind intretinerea acestora, respectiv achitarea cheltuielilor cu furnizorii de utilitati.
ART. 9
(1) La incetarea contractului de concesiune, activele realizate in cadrul Programului raman in domeniul public al statului si in administrarea ANL.
(2) Predarea-primirea locuintelor realizate prin Program, precum si a terenurilor aferente se face prin protocol incheiat intre ANL si concesionar, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, dupa finalizarea lucrarilor de constructii-montaj.

CAPITOLUL II
Pregatirea proiectelor

ART. 10
In baza solicitarilor primite, prevazute la art. 3, ANL va intocmi anual lista obiectivelor de investitii cuprinzand locuintele cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, pe care o va supune spre aprobare MDRT.
ART. 11
(1) In vederea atribuirii fiecarui contract de concesiune de lucrari publice din cadrul Programului, ANL are obligatia realizarii studiilor de fundamentare a deciziilor de concesionare si a documentatiilor de atribuire, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) ANL are dreptul de a achizitiona servicii de consultanta specifice in scopul elaborarii studiilor si documentatiilor prevazute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Finantarea achizitionarii serviciilor de consultanta in scopul prevazut la alin. (2) se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prevazute anual cu aceasta destinatie, prin bugetul MDRT, precum si din alte surse legal constituite.
(4) ANL poate utiliza studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie existente in portofoliul propriu sau asigurate de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(5) Studiile de fezabilitate vor respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii prevazute la art. 10 se face in conditiile prevazute de lege pentru investitiile publice si va fi insotita de cate un exemplar al contractului prevazut la art. 4 alin. (1).

CAPITOLUL III
Atribuirea contractelor de concesiune

ART. 12
Initierea unui proiect de concesiune de lucrari publice apartine ANL si se refera la un singur obiectiv de investitie, stabilit conform prevederilor art. 10.
ART. 13
(1) Atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice prevazut la art. 3 alin. (1) din hotarare se realizeaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si ale Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1.517/9.574/2009.
(2) Contractul de concesiune urmeaza a fi incheiat in forma autentica.

CAPITOLUL IV
Mecanismul de plata

ART. 14
(1) Mecanismul de plata aferent contractului de concesiune are la baza urmatoarele principii:
a) concesionarul va primi, in completarea cotei-parti ce ii revine din chiriile incasate in temeiul dreptului de exploatare acordat, plati unitare periodice asociate indeplinirii criteriilor tehnice asociate realizarii activelor ce fac obiectul contractului, respectiv criteriilor de performanta asociate serviciilor care urmeaza a fi furnizate in legatura cu exploatarea activelor ce fac obiectul contractului;
b) criteriile de performanta referitoare la serviciile care urmeaza a fi furnizate in legatura cu exploatarea activelor ce fac obiectul contractului au asociate un sistem corespunzator de deduceri pentru neconformitati si evenimente de indisponibilitate care se vor aplica in mod unitar pe intreaga perioada de exploatare a contractului de concesiune,
c) platile unitare periodice vor fi efectuate pe intreaga perioada de exploatare a contractului de concesiune, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a realizat receptia la terminarea lucrarilor, si pot fi ajustate pe parcursul derularii contractului de concesiune conform prevederilor acestuia.
(2) Valoarea maxima a platilor unitare periodice prevazute la alin. (1) lit. a), impreuna cu cota-parte ce ii revine din chiriile incasate, va acoperi costurile concesionarului cu finantarea, proiectarea si realizarea activelor rezultate in urma implementarii proiectului de concesiune, precum si profitul minim la care acesta este indrituit conform legii.
(3) Valoarea maxima a platilor unitare periodice prevazute la alin. (2) poate fi ajustata prin aplicarea sistemului de deduceri corespunzatoare neconformitatilor si evenimentelor de indisponibilitate, conform prevederilor contractului de concesiune.
(4) Criteriile de performanta referitoare la serviciile care urmeaza a fi furnizate in legatura cu exploatarea activelor ce fac obiectul contractului definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare, sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante, prescriptii de proiectare si de calcul al costurilor si, de asemenea, orice alte conditii cu caracter tehnic pe care ANL le va descrie in cuprinsul documentatiei de atribuire si al contractului de concesiune.
(5) ANL defineste sistemul de deduceri pentru neconformitati si indisponibilitati asociat realizarii activelor si/sau executarii cu intarziere a lucrarilor, precum si criteriilor de performanta referitoare la serviciile care urmeaza a fi furnizate in legatura cu exploatarea activelor ce fac obiectul contractului in cuprinsul documentatiei de atribuire si al contractului de concesiune, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 15
Nivelul maxim al platilor unitare periodice se bugeteaza corespunzator, intr-un cod de clasificatie bugetara distinct in bugetul MDRT, conform prevederilor legale in vigoare.
ART. 16
Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea Programului se vireaza de catre MDRT in contul deschis cu aceasta destinatie la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pe seama ANL. Din acest cont, ANL efectueaza platile periodice unitare catre concesionar, conform prevederilor art. 14 si contractului de concesiune, in conditiile legii.

CAPITOLUL V
Repartizarea locuintelor

ART. 17
(1) Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti stabilesc masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte si dau publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
(2) Data inregistrarii cererii se considera data la care se depun, in totalitate, actele justificative solicitate de autoritatile publice locale.
(3) Cererile privind repartizarea de locuinte realizate prin Program se analizeaza de comisii constituite in acest scop.
(4) Structura pe specialitati a membrilor comisiilor prevazute la alin. (3) se aproba de consiliile locale, la propunerea primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general.
(5) La nivel local, comisiile prevazute la alin. (3) se vor constitui prin dispozitie a primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, prin dispozitie a primarului general al municipiului Bucuresti.
(6) Stabilirea solicitantilor care au acces la locuinte, precum si repartizarea locuintelor construite prin Program se realizeaza cu respectarea cumulativa a criteriilor-cadru cuprinse in anexa nr. 1.
(7) Autoritatile publice centrale stabilesc masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor de locuinte formulate de personalul propriu, insotite de actele justificative necesare, in vederea repartizarii locuintelor, potrivit reglementarilor legale.
ART. 18
(1) In urma analizarii cererilor privind repartizarea de locuinte realizate prin Program, comisiile constituite in acest scop prezinta consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti lista solicitantilor care au acces la locuinte.
(2) Analizarea cererilor si stabilirea listei de repartizare se fac anual, pana la sfarsitul lunii februarie a anului respectiv, luandu-se in considerare cererile depuse pana la sfarsitul anului precedent.
(3) Lista de repartizare prevazuta la alin. (2) se intocmeste sau se reface anual numai in cazul in care in anul respectiv urmeaza sa se finalizeze si sa se repartizeze locuinte noi realizate prin Program si se aproba, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(4) Listele de repartizare, precum si actele administrative prin care au fost aprobate vor fi date publicitatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) Contestatiile cu privire la actele administrative prin care se realizeaza repartizarea locuintelor se adreseaza, dupa caz, primarului, primarului general al municipiului Bucuresti sau, dupa caz, autoritatii publice centrale, in termen de 30 de zile de la afisarea/publicarea listelor prevazute la alin. (2), iar solutionarea contestatiilor se asigura de catre autoritatile publice locale in termen de 30 de zile de la primirea acestora.
(6) Plangerile formulate impotriva solutiilor pronuntate conform prevederilor alin. (5) se solutioneaza potrivit legii contenciosului administrativ.
(7) Locuintele care se elibereaza inainte de incetarea contractului de concesiune se repartizeaza solicitantilor cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).
ART. 19
(1) Exploatarea locuintelor realizate prin Program, de catre investitorul privat, se face in conditiile stabilite prin contractul de concesiune, incheiat potrivit legii.
(2) Contractul de inchiriere se incheie de catre ANL pe o perioada determinata si cuprinde clauze referitoare la drepturile si obligatiile chiriasului, raporturile dintre ANL si investitorul privat, cuantumul chiriei si modul de actualizare a acesteia.
(3) Incheierea contractelor de inchiriere prevazute la alin. (2) pentru locuintele realizate prin Program incepe dupa finalizarea lucrarilor de constructii-montaj, pe baza listei transmise de catre autoritatile publice locale si/sau centrale.
(4) La data incheierii contractului prevazut la alin. (2), titularii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere in forma autentica.
ART. 20
(1) Contractele de inchiriere incheiate cu incalcarea dispozitiilor art. 17 si 18 se supun sanctiunilor prevazute de legea civila.
(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 17 si 18 atrage raspunderea materiala, disciplinara, civila si penala, dupa caz, potrivit legii.
ART. 21
(1) Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cel putin cheltuielile de administrare, impozitele pe cladiri, in functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor legale, precum si cheltuielile generate de asigurarea acestora.
(2) Cuantumul chiriei prevazute la alin. (1) nu poate fi mai mare decat o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decat valoarea stabilita de amortizarea locuintei pe perioada normata de viata.
(3) Chiria prevazuta la alin. (1) se va actualiza anual cu indicile preturilor de consum total comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) Modelul de calcul al chiriei este prevazut in anexa nr. 6.
(5) Sumele incasate din chirii se vor distribui conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revin investitorului privat si 20% din cuantum revin ANL.
(6) Cota-parte din sumele provenite din chirii ce revine ANL va fi utilizata de catre aceasta pentru finantarea programelor de constructii de locuinte, precum si pentru acoperirea cheltuielilor generate de administrarea acestora.
ART. 22
Chiriasul va achita in avans o garantie in cuantum egal cu valoarea unei chirii lunare pentru denuntarea unilaterala, de catre chirias, a contractului de inchiriere inainte de ajungerea la termen.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 23
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul program.

ANEXA 1 la program. Criterii-cadru pentru repartizarea locuintelor construite prin Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”

A. Criterii de acces la locuinta:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte realizate prin Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” trebuie sa fie major la data depunerii cererii. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinta si ceilalti membri ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia – trebuie sa nu detina o alta locuinta in proprietate exclusiva si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, in localitatea in care a solicitat locuinta. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti aceasta restrictie se refera la locuinte care sunt detinute in municipiu, indiferent in care sector al acestuia.
NOTA:
Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte in proprietate nu are in vedere locuintele instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuintele trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura. De asemenea, restrictia nu se aplica in cazul chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitari de retrocedare sau care sunt retrocedate catre fostii proprietari.
3. Titularul cererii de locuinta trebuie sa aiba contract de munca, cu o vechime minima neintrerupta nu mai mica de un an.
4. In functie de starea civila, venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinta trebuie sa fie de cel putin 50% din salariul mediu brut pe economie si nu mai mult de 100% salariul mediu brut pe economie. Dovada veniturilor se va face prin declaratia de impozit pe venitul global din anul anterior formularii cererii.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Varsta titularului de cerere:
1.1. Pana la 35 de ani30 de puncte
1.2. Peste 35 de ani 10 puncte
2. Starea civila actuala
2.1. Starea civila:
a) casatorit 20 de puncte
b) necasatorit10 puncte
2.2. Numarul de copii in intretinere:
– un copil3 puncte
– 2 copii 4 puncte
– 3 copii 5 puncte
– mai mult de 3 copii 5 puncte + 1 punct
pentru fiecare copil
3. Nivelul de studii si/sau pregatire profesionala:
3.1. cu scoala generala, fara pregatire profesionala
si/sau cu specializare la locul de munca 10 puncte
3.2. cu studii medii, cu pregatire profesionala,
prin studii medii sau profesionale de specialitate15 puncte
3.3. cu studii superioare de scurta durata20 de puncte
3.4. cu studii superioare 30 de puncte
4. Situatii locative sau sociale deosebite
Persoane evacuate din case nationalizate sau
persoane provenite din centre de ocrotire sociala 15 puncte

NOTA:
– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile specificate la lit. A.
– Se va puncta ultimul nivel de studii incheiat si atestat conform legii.
– In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati in functie vechimea cererii solicitantului, luandu-se in considerare data efectiva a inregistrarii cererii (ziua/luna/anul), avand prioritate in acest caz solicitantul a carui cerere are vechime mai mare.

ANEXA 2
la program

CHESTIONAR
privind includerea unui obiectiv de investitie in cadrul Programului “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”
1. Suprafata de teren disponibila pentru proiect (mp) ………………..
2. PUZ/PUD ………………………..
3. Elaboratorul studiului de fezabilitate …………………………..
4. Elaboratorul proiectului tehnic si detaliile de executie …………..
5. Datele de identificare a structurii existente (daca este cazul)
a) Autorizatie de construire nr. …………….
b) regim de inaltime ………………
c) dotari (lift, centrala termica etc.)………………..
d) numar de unitati locative ………………., din care:
e) 1 camera ……………….
f) 2 camere ……………….
g) 3 camere ……………….
h) 4 camere ……………….
i) suprafete (mp)
______________________________________________________________________________
| Acd | Au |Acd|Au |
| total | total| | |
|_______|______|_______________________________|_______________________________|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | camera| camere| camere| camere| camera| camere| camere| camere|
|_______|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

Acd – arie construita desfasurata (mp).
Au – arie utila (mp).

6. Stadiu fizic lucrari …………………………..
7. Valoarea totala a lucrarilor executate (milioane lei) ……………., din care:
a) valoarea lucrarilor de proiectare ……………….
b) valoarea lucrarilor de constructii-montaj ………………………..
8. Lucrari tehnico-edilitare executate de …………………………..
9. Valoare lucrarilor tehnico-edilitare (milioane lei) ……………….
10. Numarul de cereri pentru locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat ………………………

ANEXA 3. la program

– model –

CONTRACT

Intre:
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE (ANL), cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sectorul 3, reprezentata de directorul general ……………………….. si directorul general adjunct economic ……………………….,
si
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ……………………, cu sediul in …………………, reprezentata prin ………………….,
in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” (Program), aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 352/2012, s-a incheiat prezentul contract:

CAPITOLUL I
Obiectul contractului

ART. 1
(1) Obiectul prezentului contract il constituie transmiterea terenului in suprafata de ………… mp, situat in ……………, aflat in proprietatea ……………………. si in administrarea Consiliului Local al ………., in folosinta gratuita a ANL (impreuna cu constructia existenta pe teren, daca este cazul), pe toata durata de existenta a locuintelor construite prin Program, precum si stabilirea drepturilor si obligatiilor care revin partilor in vederea implementarii programului enuntat anterior.
(2) Pe terenul prevazut la alin. (1) ANL va realiza locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, in baza unui contract de concesiune incheiat cu un investitor privat.
(3) Pentru terenul prevazut la alin. (1) unitatea administrativ-teritoriala …………………… va realiza lucrari de drumuri, lucrari necesare asigurarii cu utilitati si dotari tehnico-edilitare a constructiilor de locuinte, potrivit planurilor de urbanism aprobate in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 2
Preluarea terenului (si a constructiei existente pe teren, daca este cazul) prevazut la art. 1 se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire intre Consiliul Local al …………………. si ANL, dupa semnarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL II
Documentele contractului

ART. 3
(1) Identificarea terenului prevazut la art. 1 se realizeaza pe baza documentatiei care face parte integranta din prezentul contract.
(2) Documentatia prevazuta la alin. (1) cuprinde:
a) schitele cu amplasamentul terenului, suprafata acestuia, precum si categoriile de folosinta (anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul contract);
b) numarul de unitati locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul contract);
c) hotararea Consiliului Local al ……………. de transmitere catre ANL a terenului, pentru construirea de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, cu asigurarea din bugetul local a costului utilitatilor aferente constructiilor (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi) (anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul contract);
d) extras de carte funciara (anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul contract);
e) documentatia privind evaluarea terenului, respectiv a constructiei existente, daca este cazul (anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul contract);
f) calendarul activitatilor (anexa nr. 6, care face parte integranta din prezentul contract);
g) documentatiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD), aprobate conform legii.

CAPITOLUL III
Durata contractului

ART. 4
Prezentul contract se incheie pe perioada duratei de existenta a locuintelor.

CAPITOLUL IV
Obligatiile partilor

ART. 5
Unitatea administrativ-teritoriala …………………. se obliga:
a) sa transmita ANL in folosinta gratuita terenul pentru construirea de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, in suprafata de …….. mp, situat in ……………….., identificat conform prevederilor art. 3 (precum si constructia existenta pe teren …………….), pe toata durata de existenta a constructiilor;
b) sa puna la dispozitia ANL terenul liber de orice sarcini (si constructia existenta, daca este cazul);
c) sa garanteze folosinta netulburata a terenului, incepand de la predarea acestuia pana la sfarsitul duratei contractului;
d) sa garanteze ANL impotriva tuturor cheltuielilor generate ca urmare a pretentiilor oricaror persoane in legatura cu sau referitoare la expropriere, posesie, proprietate sau orice alte drepturi sau drepturi pretinse asupra oricarei parti din amplasament;
e) sa evalueze terenul si/sau constructiile nefinalizate aflate in diverse stadii de executie, precum si sa asigure pentru constructiile nefinalizate realizarea unei expertize tehnice si energetice, dupa caz;
f) sa elaboreze documentatiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) si sa suporte cheltuielile legate de acestea;
g) sa asigure de la bugetul local sursele necesare pentru executia si finalizarea utilitatilor aferente perimetrului (apa, canalizare, energie termica si electrica, gaze, telefonie, cai de acces, alei pietonale, spatii verzi) pana la receptia la terminarea locuintelor, in caz contrar urmand sa suporte toate cheltuielile efectuate de ANL si investitorul privat pentru realizarea investitiei, aferente acestor utilitati;
h) sa obtina toate avizele conform certificatului de urbanism, inclusiv acordul unic si studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat;
i) sa emita autorizatia de construire pentru executia lucrarilor care fac obiectul contractului de concesiune;
j) sa respecte termenele de executie si de punere in functiune a utilitatilor, corelate cu graficele de executie stabilite de ANL impreuna cu investitorul privat la incheierea contractului de concesiune, si sa informeze in scris ANL cu privire la finalizarea utilitatilor;
k) sa respecte calendarul activitatilor, prevazut in anexa nr. 6;
l) sa informeze in scris ANL, inainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, cu privire la intentia de renuntare la lucrarile de construire si scoaterea obiectivului de investitie din Program, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de ANL pana la data informarii privind intentia de renuntare;
m) sa defalce suprafata de ………. mp, situata in …………….., pe fiecare obiectiv receptionat, in vederea intocmirii de catre ANL a protocolului de predare-primire a obiectivului de investitie receptionat si a terenului aferent;
n) sa stabileasca masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte;
o) sa predea lista de repartizare catre ANL, in vederea incheierii contractelor de inchiriere;
p) sa completeze lista de repartizare ori de cate ori este necesar, dupa eliberarea locuintelor, cu noi solicitanti;
q) sa asigure orice alte informatii necesare in vederea inchirierii, in totalitate, a locuintelor, la solicitarea ANL.
ART. 6
ANL se obliga:
a) sa primeasca in folosinta gratuita terenul in suprafata de ………… mp, situat in ……………, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum si constructia existenta pe teren …………..), pe durata de existenta a locuintelor realizate prin Program;
b) sa asigure implementarea Programului pe terenul prevazut la lit. a);
c) sa aduca la cunostinta, in scris, unitatii administrativ-teritoriale …………………. termenele de finalizare a locuintelor, in conformitate cu graficele de executie;
d) sa aduca la cunostinta, in scris, unitatii administrativ-teritoriale ………………. locuintele receptionate, in conformitate cu procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
e) sa preia lista de repartizare de la Consiliului Local al ………….., in vederea incheierii contractelor de inchiriere.

CAPITOLUL V
Raspunderea contractuala

ART. 7
(1) Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre una dintre parti da dreptul partii lezate sa pretinda daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale in vigoare.
(2) Executarea cu intarziere a obligatiilor stabilite in prezentul contract la art. 5 lit. a), b), e), f), h), i), j) si m), respectiv la art. 6 lit. c), d) si e) conduce la plata de majorari de intarziere in cuantum de 0,1%/zi din valoarea terenului stabilita in anexa nr. 5, pentru fiecare zi de intarziere, calculate incepand cu data expirarii termenului in care obligatia trebuie indeplinita si pana la indeplinirea efectiva a obligatiei sau pana la data rezilierii de plin drept a contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale.
(3) In cazul in care nu se prezinta lista de repartizare refacuta de catre unitatea administrativ-teritoriala ……………………., dupa eliberarea locuintelor, aceasta va suporta contravaloarea chiriilor aferente locuintelor ramase neocupate.
(4) In cazul neexecutarii obligatiilor contractuale in termen de un an de la data semnarii prezentului contract intervine rezilierea de plin drept a acestuia, fara punere in intarziere, fara indeplinirea altor formalitati si fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti.

CAPITOLUL VI
Forta majora

ART. 8
(1) Prin forta majora se intelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.
(2) Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
(3) Executarea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
(4) Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in 24 de ore si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
(5) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII
Incetarea contractului

ART. 9
Prezentul contract inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:
a) la termen, in functie de durata de viata a constructiei;
b) inainte de termen, cu acordul ambelor parti.
ART. 10
Indiferent de cauza incetarii inainte de termen a prezentului contract, obligatiile partilor vor fi indeplinite pana la data la care va inceta acesta.
ART. 11
Incetarea prezentului contract prin ajungerea la termen (expirarea duratei de valabilitate) are ca efect stingerea obligatiilor partilor.
ART. 12
Fiecare parte are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea prezentului contract, in unul dintre modurile prevazute la art. 9, in termen de 5 zile lucratoare, aratand si motivele acestei solicitari.

CAPITOLUL VIII
Litigii

ART. 13
Litigiile aparute intre parti in timpul derularii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila.
ART. 14
Daca partile nu ajung la o intelegere pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente, conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

ART. 15
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.
ART. 16
Completarile sau modificarile ce se vor aduce prezentului contract dupa semnarea lui se vor efectua prin act aditional, semnat si stampilat de cele doua parti.

Incheiat astazi, …………, in 2 (doua) exemplare, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

ANL UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Director general,…………………………….
……………………. Primar,
Director general adjunct, ………………
……………………. Contabil,
Director general adjunct, ………………
……………………. Consilier juridic,
………………

Aviz de legalitate
Directia juridica si comunicare
Director general adjunct,
…………………….

Verificat
………………………..
(numele si prenumele in clar)

Serviciul juridic
………………………..

Intocmit
………………………..
(numele si prenumele in clar)

ANEXA 4
la program

Agentia Nationala pentru LocuinteInvestitor privat

PROTOCOL
de predare-primire a obiectivului de investitii

Locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat
Amplasament ………………………………….. cu …………….. unitati locative, S+P+ ………. Municipiul ……….., judetul …………

Incheiat intre:
Investitor privat ………………, cu sediul in …………………., municipiul ……………………….., judetul ………………………, reprezentat prin …………………………….., in calitate de predator,
si
Agentia Nationala pentru Locuinte, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sectorul 3, reprezentata prin directorul general ………………………….. si directorul general adjunct economic …………………………, in calitate de primitor; partile au convenit ca:
– in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 352/2012 pentru aprobarea Programului “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat”;
– in conformitate cu Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru blocul …………………………………………. inregistrat la Agentia Nationala pentru Locuinte si nr. ………………………………. inregistrat la …………………, sa incheie prezentul protocol:
ART. 1
…………………. preda Agentiei Nationale pentru Locuinte obiectivul de investitii situat in str. ………………………… cu …………… unitati locative, S+P+ ………, municipiul …………., judetul …….. .
ART. 2
(1) Agentia Nationala pentru Locuinte preia de la …………………… obiectivul de investitii situat in str. ………………… cu …………. unitati locative, S+P+ …….., municipiul ………….., judetul …….. .
(2) ……….. se obliga sa asigure exploatarea obiectivului de investitii situat in ……….. cu ……… unitati locative, S+P ………., municipiul ……………….., judetul …………. .
ART. 3
………………….. raspunde de exploatarea imobilelor realizate pe toata durata concesiunii.
Prezentul protocol de predare-primire a fost incheiat astazi, ……….., in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, si contine 2 (doua) file.

Am predat Am primit
Investitor privatAgentia Nationala pentru Locuinte
……………..Director general,
…………………….
Director general adjunct,
…………………….
Director general adjunct,
…………………….
Aviz de legalitate,
Directia juridica si comunicare,
Director general adjunct,
…………………….

Verificat
Serviciul juridic
………………………

Avizat
Seful Serviciului D.R.U.E.,
………………………

Avizat
Seful Biroului receptii,
………………………

Intocmit
………………………

Data …………………

ANEXA 5 la program. LISTA obiectivelor de investitii cuprinzand locuintele cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat, propuse a fi finantate in anul ………

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A – numarul de locuinte propus a se realiza
B – numarul de cereri
C – regimul de inaltime
D – stadiul fizic
E – termen PIF estimat
F – valoarea totala a investitiei (milioane lei, inclusiv TVA)
G – valoarea executata
H – sumele necesare in vederea finalizarii (milioane lei)
I – alocatii de la bugetul de stat pentru anul ….. (milioane lei, inclusiv TVA)
J – alocatii de la bugetele locale pentru anul ….. (milioane lei, inclusiv TVA)
K – alocatii din surse private (milioane lei)
______________________________________________________________________________
|Denumirea | A | B | C | D | E| Amplasament| F| G| H| I| J| K|
|localitatii| | | | | |_____________________________| | | | | | |
| | | | | | |Suprafata |Planul|Stadiul| | | | | | |
| | | | | | |urbanistic| |de | | | | | | |
| | | | | | | | |viabilizare| | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
| 0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6| 7 | 8| 9|10|11|12|13|14|
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
| I. Investitii in continuare |
|______________________________________________________________________________|
|Localitatea| | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|Obiectivul | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|Obiectivul | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|Total | | | | | | | | | | | | | | |
|localitate | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|TOTAL I| | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
| II. Investitii noi |
|______________________________________________________________________________|
|Localitatea| | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|Obiectivul | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|Obiectivul | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|Total | | | | | | | | | | | | | | |
|localitate | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|TOTAL II | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|
|TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|GENERAL| | | | | | | | | | | | | | |
|___________|___|___|___|___|__|__________|______|___________|__|__|__|__|__|__|

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
Director general,
……………..
Avizat
Directii de specialitate din minister:
………………………………..

ANEXA 6
la program

MODELUL DE CALCUL AL CHIRIEI

Pentru calculul estimativ al chiriei se iau in calcul urmatoarele:
a) apartament cu 2 camere;
b) suprafata construita desfasurata (A_cd): 89,1 mp (conform prevederilor anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
c) valoarea medie per metru patrat A_cd: 1.935,00 lei/mp (450 euro/mp Acd);
d) valoarea de schimb lei/euro: 4,3 lei = 1 euro;
e) valoarea de investitie: 89,1 mp x 1.935,00 lei/mp = 172.408,50 lei.

Calcul chirie – model

– Cheltuieli cu amortizarea imobilului
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca durata normala de functionare a unei cladiri de locuit este cuprinsa intre 40 si 60 ani (grupa 1 “Constructii”, punctul 1.6.1 “Cladiri de locuit”).
Pentru locuintele construite prin Programul “Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” (Program) se va lua in considerare o perioada de amortizare de 60 de ani.
-> 172.408,50 lei : 60 ani = 2.873,48 lei/an.

– Cheltuieli de administrare a imobilului, care se constituie din:
a) Conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul locuintelor are dreptul de a incasa din chirie o cota-parte cuprinsa intre 20 si 50% din cuantumul acesteia.
b) Taxe si impozite – s-a avut in vedere numai impozitul pe cladiri, calculat la nivelul de baza stabilit de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 251 – Calculul impozitului pentru persoane fizice).
In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul de mai jos valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective. Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:
______________________________________________________________________________
| Tipul cladirii | Valoarea impozabila (lei/mp) |
|______________________________________________|_______________________________|
| | Cu instalatii| Fara instalatii|
| | de apa, | de apa,|
| | canalizare, | canalizare,|
| | electricitate| electricitate |
| | si incalzire | sau incalzire |
| | (conditii||
| | cumulative) ||
|______________________________________________|______________|________________|
| A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu | 806 | 478 |
| pereti exteriori din caramida arsa sau din | ||
| orice alte materiale rezultate in urma unui | ||
| tratament termic si/sau chimic | ||
|______________________________________________|______________|________________|
| B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din| 219 | 137 |
| piatra naturala, din caramida nearsa, din| ||
| valatuci sau din orice alte materiale| ||
| nesupuse unui tratament termic si/sau chimic | ||
|______________________________________________|______________|________________|

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform art. 251 alin. (3) din Codul fiscal cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:
__________________________________________________________
| Zona in cadrul |Rangul localitatii |
| localitatii|_________________________________________|
|| 0 | I | II | III | IV | V |
|________________|______|______|______|______|______|______|
| A| 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |
|________________|______|______|______|______|______|______|
| B| 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |
|________________|______|______|______|______|______|______|
| C| 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |
|________________|______|______|______|______|______|______|
| D| 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |
|________________|______|______|______|______|______|______|

In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal se reduce cu 0,10.
-> 806 lei/mp x (2,5 – 0,1) x 0,1% x 89,1 mp = 172,36 lei.
c) Asigurarea locuintei
Din datele furnizate de societatile de asigurare, valoarea unei polite de asigurare facultativa, care include si asigurarea obligatorie conform prevederilor legale in vigoare, variaza intre 0,13 si 0,17% din valoarea locuintei.
Pentru locuintele construite prin Program se va lua in considerare o cota medie a asigurarii de 0,15% din valoarea locuintei.
-> 172.408,50 lei x 0,15% = 258,61 lei.
Cost total al cheltuielilor de administrare:
-> 2.442,51 lei + 172,36 lei + 258,61 lei = 2.873,48 lei/an.
– Chiria neta anuala se compune din valoarea amortizarii, cheltuielile de administrare, taxe si impozite, precum si cuantumul politei de asigurare a locuintei.
-> 2.873,48 lei (amortizare) + 2.873,48 lei (administrare) = 5.746,96 lei/an.
– Chiria lunara
5.746,96 lei/12 luni = 478,91 lei/4,3 lei/euro = 111,38 euro.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close