Regulamentul privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti

In M. Of. nr. 297 din 5 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 1243/C/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Instantele judecatoresti si Directia resurse umane vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

ANEXA 1.  REGULAMENT privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei

ART. 1
(1) Prezentul regulament reglementeaza evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale are drept scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
ART. 2
(1) Activitatea personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti este evaluata anual de catre presedintele instantei, impreuna cu conducatorii compartimentelor in cadrul carora isi desfasoara activitatea.
(2) Documentatia aferenta activitatii de evaluare se gestioneaza de catre presedintele instantei sau de catre o persoana desemnata de acesta.
(3) Activitatea personalului contractual de executie, precum si a personalului contractual care indeplineste functia de conducere de sef serviciu sau sef birou in cadrul unor directii din aparatul propriu al Ministerului Justitiei este evaluata anual de conducatorul compartimentului in cadrul caruia persoana evaluata isi desfasoara activitatea.
(4) Activitatea personalului contractual din Ministerul Justitiei cu functii de conducere, altul decat cel prevazut la alin (3), se face, dupa caz, de secretarul general, subsecretarul de stat sau secretarul de stat coordonator.
(5) La evaluarea activitatii personalului contractual cu functii de conducere se va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
(6) Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament detasat sau delegat la alte institutii se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul activitatii desfasurate.
ART. 3
(1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate.
(3) In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale se face si in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al salariatului inceteaza, se suspenda sau se modifica in conditiile legii. In acest caz salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de munca. La obtinerea calificativului anual va fi avut in vedere, in functie de specificul atributiilor prevazute in fisa postului, si calificativul obtinut inainte de suspendarea sau modificarea raportului de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda ori se modifica, in conditiile legii. In acest caz evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea sau modificarea raportului de serviciu ori a raportului de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite;
d) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat in grad profesional/treapta profesionala;
e) la sfarsitul perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant.
ART. 4
Performantele profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si din aparatul propriu al Ministerului Justitiei sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, in functie de specificul activitatii compartimentului in care salariatul isi desfasoara activitatea.
ART. 5
(1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut de prezentul regulament are ca elemente de referinta:
a) fisa postului, ca element de raportare la cerintele, activitatile si responsabilitatile corespunzatoare postului, prevazuta in anexa nr. 1;
b) obiectivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluata;
c) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, stabilite in conditiile prezentului regulament.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se face potrivit criteriilor mentionate in fisele de evaluare prevazute in anexele nr. 2 si 3.
ART. 6
Procedura de evaluare se realizeaza in 3 etape, dupa cum urmeaza:
a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea fisei de evaluare.
ART. 7
(1) Fiecare criteriu de competenta profesionala si de performanta se noteaza cu note de la 1 la 10.
(2) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 – nivel minim si nota 10 – nivel maxim.
(3) In urma notarii se poate acorda unul dintre urmatoarele calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” si “nesatisfacator”.
(4) Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) sub 6,00 – nesatisfacator;
b) intre 6,00 si 6,99 – satisfacator;
c) intre 7,00 si 8,50 – bine;
d) intre 8,51 si 10,00 – foarte bine.
ART. 8
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si salariat, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta salariatului evaluat notarile evaluatorului din fisa de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre salariatul evaluat.
(2) In cazul in care intre salariatul evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra evaluarii, evaluatorul poate modifica fisa de evaluare daca se ajunge la un punct de vedere comun.
ART. 9
(1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. 8, fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului.
(2) In sensul prezentului regulament, are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice.
(3) In situatia in care calitatea de evaluator o are seful autoritatii sau institutiei, fisa de evaluare nu se contrasemneaza.
ART. 10
(1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri:
a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;
b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.
(2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat.
ART. 11
(1) Personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti si din Ministerul Justitiei nemultumit de rezultatul evaluarii poate sa il conteste in termen de 5 zile de la comunicare.
(2) Contestatia formulata de personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti se depune la presedintele instantei si se solutioneaza, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei, de catre o comisie constituita in acest scop prin decizie a presedintelui instantei, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.
(3) Comisia prevazuta la alin. (2) are in componenta un presedinte si 2 membri.
ART. 12
(1) Contestatia formulata de personalul contractual din cadrul Ministerului Justitiei prevazut la art. 2 alin. (3) se solutioneaza, dupa caz, de catre secretarul general, subsecretarul de stat sau secretarul de stat coordonator, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
(2) Contestatia formulata de personalul contractual din cadrul Ministerului Justitiei prevazut la art. 2 alin. (4) se solutioneaza de catre ministrul justitiei, in termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
(3) In solutionarea contestatiei, secretarul general, subsecretarul de stat, secretarul de stat sau ministrul justitiei, dupa caz, poate solicita evaluatorului orice informatii pe care le considera necesare, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.
ART. 13
(1) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei si se consemneaza in fisa de evaluare.
(2) Fisa de evaluare si raportul final se ataseaza la dosarul profesional.
(3) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 11 si 12 se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.
ART. 14
Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului prevazut de prezentul regulament pentru anul 2011 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.
ART. 15
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close