Metodologia de alocare a fondurilor bugetare finantarea de baza si finantarea suplimentarapentru a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2012

In M. Of. nr. 307 din 9 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3998/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2012, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Institutiile de invatamant superior de stat isi asuma raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise.
ART. 3
Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior isi asuma raspunderea pentru corectitudinea calculelor efectuate privind anexa si notifica Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului eventualele neconcordante sesizate.
ART. 4
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica notifica, verifica si/sau controleaza institutiile de invatamant superior de stat privind orice neconcordante sesizate in datele raportate.
ART. 5
Directia generala invatamant superior prin Directia strategii de finantare institutionala, Directia generala economic, finante, resurse umane din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si institutiile de invatamant superior de stat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2012

ART. 1
(1) Sumele stabilite pentru finantarea de baza si cea suplimentara a unei institutii de invatamant superior de stat provenite de la bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sunt evidentiate distinct in contractul institutional. In contract sunt specificate: numarul de studenti finantati de la bugetul de stat, pe domenii de ierarhizare, cicluri si limba de predare, si numarul de ani pentru care se aloca finantarea.
(2) Contractele institutionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) si Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS).
ART. 2
(1) Toate fondurile pentru finantarea de baza si suplimentara a universitatilor de stat, atrase din diverse surse, sunt considerate venituri proprii.
(2) Veniturile pentru finantarea de baza sunt utilizate de institutiile de invatamant superior in conditiile autonomiei universitare, in vederea realizarii obiectivelor care le revin in cadrul politicii statului din domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universitare.
ART. 3
Finantarea de baza se refera la:
1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, precum si pentru personalul de cercetare implicat in desfasurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contributii legale, deplasari interne si internationale;
2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de intretinere si gospodarie, cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparatii curente, carti si publicatii, perfectionarea personalului, protocol, protectia muncii etc.;
3. Regia institutiilor de invatamant superior pentru desfasurarea unui program de studii.
ART. 4
(1) In vederea incurajarii excelentei in institutiile de invatamant superior, se constituie un fond de finantare suplimentara a universitatilor in suma, la nivel national, de minimum 30% din suma alocata la nivel national universitatilor de stat ca finantare de baza.
(2) Atribuirea fondurilor pentru finantarea suplimentara are in vedere ierarhizarea programelor de studii, precum si criterii referitoare la:
a) finantarea preferentiala a programelor de studii de master si doctorat in stiinte si tehnologii avansate, a programelor in limbi de circulatie internationala si a doctoratelor in cotutela;
b) cresterea capacitatii institutionale si a eficientei manageriale;
c) asumarea de catre institutiile de invatamant superior a unui rol activ la nivel local si regional.
(3) Utilizarea fondurilor pentru finantare suplimentara se realizeaza in mod autonom de universitatile beneficiare.
(4) Rectorii universitatilor de stat, prin contractul institutional incheiat cu MECTS, aloca fondurile pentru finantare suplimentara prioritar spre departamentele si structurile cele mai performante din universitate.
ART. 5
Tranzitoriu, pana la incheierea unui ciclu de studii de licenta, de masterat sau doctorat, sumele atribuite fiecarei universitati pentru finantarea de baza pentru studentii inmatriculati intr-un program de studii de licenta sau de master anterior anului universitar 2012/2013 si pentru doctoranzii inmatriculati anterior anului universitar 2011/2012 se aloca pe baza cifrelor de scolarizare primite de universitate, proportional cu numarul de studenti echivalenti unitari ai acestora. Numarul de studenti echivalenti unitari ai universitatii se determina prin ponderarea numarului fizic de studenti ai acesteia cu coeficienti de echivalare si de cost.
ART. 6
Pentru doctoranzii inmatriculati in anul universitar 2011/2012 finantarea se face prin granturi doctorale, pe baza cifrei de scolarizare aprobate. Valoarea acestora este prezentata in anexa nr. 3. Din fondurile cuprinse in bugetul de stat pentru finantarea de baza se acopera pentru o perioada de 9 luni sumele care nu cuprind bursele studentilor doctoranzi. Pentru ultimul trimestru din 2012, finantarea acestor granturi doctorale se va face din bugetul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), pe baza unor prevederi distincte intr-o anexa la contractul institutional semnat intre MECTS si universitati. Aceasta anexa este semnata de MECTS, ANCS si universitati.
ART. 7
(1) Procedurile de alocare a fondurilor pentru finantarea de baza si pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta pentru studentii inmatriculati intr-un program de studii de licenta sau de master anterior anului universitar 2012/2013 si pentru doctoranzii inmatriculati anterior anului universitar 2011/2012 sunt prezentate la art. 8 si 9.
(2) Procedurile de alocare a fondurilor pentru celelalte componente ale finantarii suplimentare vor fi cuprinse intr-un ordin distinct al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(3) Valorile coeficientilor de echivalare si de cost pentru anul 2012 sunt cuprinse in anexa nr. 1.
(4) Distributia fondurilor pentru finantarea de baza si suplimentara din bugetul national, precum si a fondului de dezvoltare institutionala este prezentata in anexa nr. 2.
ART. 8
In perioada de tranzitie determinarea alocatiilor bugetare pentru universitatile de stat pentru finantarea de baza asociata ciclurilor de studii (licenta, masterat, doctorat anii II si III) se face cu respectarea urmatoarei proceduri:
1. Se determina fondurile alocate pentru finantarea de baza FB pe anul 2012, asociata ciclurilor de studii (licenta, masterat, doctorat anii II si III):
a) din suma alocata in bugetul national pentru finantarea institutionala a universitatilor se scade valoarea alocata pentru finantarea granturilor doctorale pentru studentii doctoranzi inmatriculati in anul universitar 2011/2012;
b) din suma ramasa se calculeaza valoarea fondurilor ce corespund proportiei prevazute in anexa nr. 2 pentru FB.
2. Se determina numarul de studenti echivalenti unitari din fiecare universitate, pe fiecare an de studiu, si numarul total pentru ciclurile de studii (licenta, masterat, doctorat anii II si III). Procedura are doua etape:
U
a) in prima etapa se determina numarul SEd de studenti echivalenti din domeniul de ierarhizare d ai universitatii U:

F
_
U\U
SEd = /_ ef x Sf, d,
f=1

unde:
U
Sf, d este numarul de studenti fizici din domeniul de ierarhizare d, la forma de invatamant f inscrisi in universitatea U, raportat la o data de referinta stabilita (1 octombrie 2011 pentru repartizarea preliminara si 1 ianuarie 2012 pentru repartizarea finala);
ef este coeficientul de echivalare corespunzator formei de invatamant f;
F este numarul total al formelor de invatamant finantate de la bugetul de stat in universitatile din Romania (a se vedea tabelul 1 din anexa nr. 1);
b) In a doua etapa se determina numarul SEUU de studenti echivalenti unitari ai universitatii U:

D
_
\ U
SEUU = /_ cd x SEd,
d=1

unde:
Cd este coeficientul de cost corespunzator domeniului de ierarhizare d;
D este numarul total al domeniilor de ierarhizare finantate.
Coeficientul de cost al domeniului de ierarhizare d este determinat in raport cu coeficientii atasati domeniilor de studii stabiliti in tabelul 2 din anexa nr. 1.

3. Se determina numarul total de studenti echivalenti unitari SEU:

u
_
\
SEU = /_ SEUU,
U=1

unde u este numarul total de universitati de stat finantate.

4. Se determina alocatia fbs pe student echivalent unitar:

FB
fbs = —,
SEU

unde:
FB este valoarea alocatiei pentru finantarea de baza;
SEU reprezinta numarul total de studenti echivalenti unitari.

5. Se determina pentru fiecare universitate U alocatia fbU pentru finantarea de baza:

fbU = fbs x SEUU

unde:
SEUU reprezinta numarul total de studenti echivalenti unitari ai universitatii U;
fbs este valoarea alocatiei corespunzatoare unui student echivalent unitar.

ART. 9
In perioada de tranzitie determinarea alocatiilor bugetare pentru universitatile de stat pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta se face pe baza urmatoarei proceduri:
1. In prima etapa se determina:
a) valoarea alocatiilor bugetare pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta pentru fiecare domeniu de ierarhizare;
b) valoarea alocatiilor bugetare pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta pentru fiecare ciclu de studii (licenta, masterat, doctorat anii II si III) din fiecare domeniu de ierarhizare.
In acest sens:
(i) Se determina fondurile FSEd alocate pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta FSE pe anul 2012, pentru fiecare domeniu de ierarhizare, dupa cum urmeaza:
– Se determina numarul SEUd de studenti echivalenti unitari din domeniul de ierarhizare d:

u
_
\ U
SEUd = /_ SEUd
U=1

U
unde SEUd reprezinta numarul de studenti echivalenti unitari ai universitatii U in domeniul d
– Se determina suma FBd alocata pentru finantarea de baza pentru domeniul d:

FBd = fbs x SEUd

– Se determina, conform anexei nr. 2, suma alocata pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta pentru domeniul d:

FSE
FSEd = FBd x —
FB

unde:
FBd este valoarea alocatiei pentru finantarea de baza pentru domeniul d;
FSE reprezinta valoarea finantarii suplimentare bazate pe excelenta;
FB este valoarea fondurilor alocate pentru finantarea de baza.
U
(ii) Se determina pentru fiecare universitate U numarul de studenti echivalenti unitari SEUr, d din domeniul de ierarhizare d la ciclul de studii r, tinand seama de valorile coeficientilor de echivalare din tabelul 1, anexa nr. 1.
(iii) Analog procedurii prin care se determina FSEd se determina suma alocata pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta FSEr, d, pentru domeniul d si ciclul de studii r.

2. In a doua etapa se determina valoarea alocatiilor bugetare per student echivalent unitar ponderat cu indicele de excelenta pe fiecare domeniu de ierarhizare si ciclu de studii:
U
(i) Se determina numarul SEUPr, d de studenti echivalenti unitari ponderati cu indicele de excelenta din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r ai universitatii U:

U U
SEUPr, d = kr x SEUr, d

unde kr este un indice de excelenta care depinde de clasa in care sunt pozitionate in ierarhie programele de studii oferite de universitatea U in domeniul d si la ciclul de studii r (licenta, masterat, doctorat anii de studii II si III). Valoarea indicilor k este prezentata in anexa nr. 4.
(ii) Se determina numarul SEUPr, d de studenti echivalenti unitari ponderati cu indicele de excelenta, din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r:

u
_
\ U
SEUPr, d = /_ SEUPr, d
U=1

U
unde SEUPr, d este numarul de studenti echivalenti unitari ponderati ai universitatii U din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r.
(iii) Se determina din FSE valoarea alocatiilor bugetare afse, r, d per student echivalent ponderat cu indicele de excelenta pentru domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r:

unde:
SEUPr, d este numarul total de studenti echivalenti unitari ponderati din domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r;
FSEr, d reprezinta valoarea finantarii suplimentare bazate pe excelenta corespunzatoare domeniului d, pentru ciclul de studii r.

3. In a treia etapa se determina valoarea alocatiilor bugetare pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta pentru fiecare universitate si fiecare domeniu de ierarhizare:
(i) Pentru fiecare universitate U se determina valoarea alocatiei suplimentare bazate pe excelenta in domeniul de ierarhizare d si ciclul de studii r:

U U
FSEr, d = afse, r, d x SEUPr, d

unde:
U
SEUPr, d este numarul de studenti echivalenti unitari ponderati ai universitatii U din domeniul de ierarhizare d, la ciclul de studii r;
afse, r, d reprezinta valoarea din FSE a alocatiei bugetare per student echivalent ponderat cu indicele de excelenta corespunzator domeniului d si ciclul de studii r.
(ii) Pentru fiecare universitate U se determina valoarea alocatiei suplimentare bazate pe excelenta in domeniul de ierarhizare d:

_
U\ U
FSEd = /_ FSEr, d
r

unde:
U
FSEr, d este valoarea alocatiei suplimentare bazate pe excelenta pentru universitatea U din domeniul de ierarhizare d, pentru ciclul de studii r.
(iii) Pentru fiecare universitate se determina valoarea totala a alocatiilor bugetare pentru finantarea suplimentara bazata pe excelenta:

D
_
\ U
FSEU = /_ FSEd
d=1

unde:
U
FSEd este valoarea alocatiei suplimentare bazate pe excelenta pentru universitatea U din domeniul de ierarhizare d.

ART. 10
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close