Masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

In M. Of. nr. 314 din 10 mai 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

Din cuprins:
Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 15/2012 pentru acordarea increderii Guvernului,
luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii Guvernului si a administratiei publice centrale,
pentru a continua procesul de modernizare a administratiei publice se impune luarea unor masuri adecvate de reorganizare a Guvernului, in scopul asigurarii punerii in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirii principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice,
tinand cont de situatia economico-sociala a Romaniei,
avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
In cadrul Ministerului Administratiei si Internelor functioneaza ministrul delegat pentru administratia publica, care coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.
ART. II
In cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functioneaza ministrul delegat pentru dialog social, care coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.
ART. III
In cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri functioneaza ministrul delegat pentru mediul de afaceri, care coordoneaza activitatile din domeniul pentru care a fost investit.
ART. IV
Ministrii delegati prevazuti in prezenta ordonanta de urgenta emit ordine in domeniile pentru care au fost investiti.
ART. V
Secretariatul de Stat pentru Culte, structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, trece in subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat.
ART. VI
Alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) In cazul in care viceprim-ministrul nu are si calitatea de ministru, acesta dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului.”
ART. VII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul pentru relatia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator tertiar de credite. In cadrul departamentului functioneaza unul sau mai multi secretari de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a primului-ministru;”.
2. La articolul 1 alineatul (1), literele d) si i) se abroga.
3. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1) – a^3), cu urmatorul cuprins:
“a^1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
a^2) Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
a^3) Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania <<Elie Wiesel>>, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;”.
4. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se abroga.
ART. VIII
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (1), (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat.
………………………………………………………………..
(6) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie prin decizie a primului-ministru.
(7) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.”
2. La articolul 8, alineatele (1), (7), (13) si (15) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
………………………………………………………………..
(7) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea consiliului de administratie al Agentiei Nationale.
………………………………………………………………..
(13) Agentia Nationala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
………………………………………………………………..
(15) Se instituie Programul national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, care se realizeaza pe baza planului multianual propus de Agentia Nationala si aprobat de Guvern. Finantarea cheltuielilor privind realizarea programului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, si se aproba intr-un program, anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului.”
3. La articolul 10, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizandu-se reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea consiliului de administratie al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
4. La articolul 64, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 64
(1) Agentia Nationala este imputernicita sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
………………………………………………………………..
(4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
ART. IX
Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^1), cu urmatorul cuprins:
“l^1) Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;”.
2. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara transmite Comisiei Europene actele normative nationale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.”
ART. X
In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 4/2010, sintagma “Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara” se inlocuieste cu sintagma “Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara”.
ART. XI
Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.”
2. Articolul 3 se abroga.
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
Conducerea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. este asigurata de inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit si revocat din functie prin decizie a primului-ministru.”
4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. se aproba prin hotarare a Guvernului.”
ART. XII
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind organizarea si functionarea lor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
ART. XIII
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2012 corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, in baza protocoalelor de predare-preluare.
(2) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
(3) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se face de catre ordonatorii principali de credite pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprind prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) finantarea institutiilor carora li se modifica raporturile de subordonare sau coordonare potrivit prezentei ordonante de urgenta se asigura din bugetul ordonatorilor principali de credite din care se finantau pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close