Metodologia pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

In M. Of. nr. 312 din 10 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3850/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a scolilor doctorale pe domenii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice si Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare elaboreaza Ghidul de evaluare a scolilor doctorale.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de catre Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, de institutiile de invatamant superior care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, potrivit legii, precum si de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. METODOLOGIE pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

ART. 1
(1) Programele doctorale corespund celui de-al treilea ciclu de studii universitare in cadrul procesului Bologna si permit dobandirea unei calificari de nivelul 8 din EQF/CEC si din Cadrul national al calificarilor.
(2) Autorizarea provizorie, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii de studii universitare de doctorat, se realizeaza in conformitate cu prezenta metodologie.
(3) Pot organiza programe de studii universitare de doctorat intr-un anumit domeniu institutiile prevazute la art. 158 alin. (2) si (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La nivelul fiecarei institutii care are dreptul de a organiza cel putin doua programe de studii universitare de doctorat, in domenii diferite, se creeaza o structura specifica in acest scop, numita institutie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumita in continuare IOSUD. In cazul in care intr-o institutie se organizeaza studii universitare de doctorat doar intr-un singur domeniu disciplinar sau interdisciplinar, institutia respectiva nu se organizeaza ca IOSUD.
(5) In cadrul IOSUD, organizarea studiilor universitare de doctorat se realizeaza prin intermediul scolilor doctorale constituite pe domenii de studii universitare de doctorat sau interdisciplinar. Acestea reprezinta comunitati organizate de profesori/cercetatori si doctoranzi in cadrul unei IOSUD, organizate ca structuri administrative axate pe cercetarea stiintifica/creatia artistica si invatarea prin cercetare, activitati care se finalizeaza prin teze de doctorat, publicatii stiintifice, inovatii, brevete, performante artistice si sportive si alte rezultate ale cercetarii stiintifice/creatiei artistice.
ART. 2
Programele de studii universitare de doctorat sunt de doua tipuri:
a) doctorat stiintific, care are ca finalitate producerea de cunoastere stiintifica originala, relevanta international, pe baza unor metode stiintifice, organizat numai la forma de invatamant cu frecventa. Doctoratul stiintific este o conditie pentru cariera profesionala in invatamantul superior si cercetare;
b) doctorat profesional, in domeniile artelor sau sportului, care are ca finalitate producerea de cunoastere originala pe baza aplicarii metodei stiintifice si a reflectiei sistematice, asupra unor creatii artistice sau asupra unor performante sportive de inalt nivel national si international, si care poate constitui o baza pentru cariera profesionala in invatamantul superior si in cercetare in domeniile artelor si sportului.
ART. 3
Pentru realizarea obiectivelor de cercetare, programele de studii universitare de doctorat au ca scop formarea competentelor specifice si a competentelor transversale, definite conform Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, si cuprind: programul de studii avansate si programul de cercetare stiintifica/creatie artistica. Programele de studii universitare de doctorat se desfasoara numai la forma de invatamant cu frecventa.
ART. 4
(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza in scoli doctorale autorizate provizoriu sau acreditate, care functioneaza in cadrul unei IOSUD. Autorizarea provizorie sau acreditarea unei scoli doctorale se realizeaza pe baza autoevaluarii si a evaluarii externe.
(2) Evaluarea externa a scolilor doctorale, in conformitate cu prezenta metodologie, se face de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau din strainatate, inregistrata in EQAR, denumita in continuare agentia abilitata, pe baza rapoartelor elaborate de catre Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, denumit in continuare CNCS, care evalueaza calitatea cercetarii, si de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU, care evalueaza calitatea resurselor umane prin rezultatele cercetarii.
ART. 5
(1) Pe baza rezultatelor evaluarii externe a scolii doctorale, agentia abilitata propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului acordarea sau, dupa caz, retragerea autorizarii provizorii/acreditarii in vederea organizarii de studii universitare de doctorat. Autorizarea provizorie sau acreditarea in vederea organizarii de studii universitare de doctorat se atesta prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(2) Autorizarea provizorie a scolii doctorale nu se poate intinde pe o perioada mai mare de 3 ani, conform art. 16 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 681/2011. In cazul in care o scoala doctorala autorizata provizoriu nu solicita acreditarea in acest termen, statutul de autorizare provizorie este anulat in mod automat, scoala doctorala nu mai poate organiza admitere la studii doctorale si nu mai poate emite acte de studii, intrand in lichidare.
(3) Scolile doctorale acreditate sunt evaluate periodic, la intervale de maximum 5 ani, in vederea reacreditarii pe baza performantelor proprii si a capacitatii institutionale a IOSUD in care functioneaza.
ART. 6
Evaluarea externa a unei scoli doctorale, in vederea autorizarii provizorii, a acreditarii sau a reacreditarii, se axeaza, in principal, pe urmatoarele aspecte:
a) masura in care scoala doctorala respecta criteriile, standardele si indicatorii de performanta stabiliti in prezenta metodologie;
b) respectarea relevantei studiilor si a publicatiilor realizate in cadrul scolii doctorale pentru domeniul de cercetare si calitatea resursei umane implicate pentru formarea competentelor stiintifice si transversale;
c) respectarea prevederilor regulamentare referitoare la organizarea studiilor universitare de doctorat in limba romana, in una dintre limbile minoritatilor nationale sau intr-o limba de circulatie internationala;
d) respectarea prevederilor regulamentare referitoare la organizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
e) respectarea cerintei de a realiza proiecte de cercetare, care implica doctoranzi si sunt finalizate prin publicatii;
f) respectarea prevederilor regulamentare privind finalizarea studiilor de doctorat, prin sustinerea in sedinta publica a tezei de doctorat, cu respectarea standardelor de calitate si de transparenta;
g) respectarea cerintei ca in cadrul programului de studii universitare de doctorat sa nu se repete cursuri din ciclul de studii universitare de licenta si de master.
ART. 7
(1) La intrarea in vigoare a prezentei metodologii, scolile doctorale si programele de studii universitare de doctorat au urmatorul statut diferentiat:
a) scolile doctorale ale caror domenii sunt asociate unor programe de studii universitare de licenta si de master care sunt plasate in categoriile A in orice clasa de universitati sau in categoria B din clasa universitatilor de cercetare avansata si educatie si din clasa universitatilor de educatie si cercetare sunt considerate ca acreditate si se supun evaluarii periodice in vederea reacreditarii;
b) scolile doctorale ale caror domenii sunt asociate unor programe de studii universitare de licenta si de master care sunt plasate in categoriile C, D sau E din clasa universitatilor de cercetare avansata si educatie sau din clasa universitatilor de educatie si cercetare intra in lichidare si nu mai organizeaza examene de admitere incepand cu anul universitar 2012 – 2013;
c) scolile doctorale ale caror domenii sunt asociate cu programe de studii universitare de licenta si de master care sunt plasate in categoriile B, C, D sau E si apartin universitatilor clasate ca universitati centrate pe educatie intra in lichidare si nu mai organizeaza examene de admitere incepand cu anul universitar 2012-2013.
(2) La competitia organizata pentru alocarea granturilor de studii doctorale din fonduri publice pentru anul universitar 2012 – 2013 pot participa numai scolile doctorale considerate ca acreditate sau reprezentanti ai acestora.
ART. 8
Autorizarea provizorie/Acreditarea/Evaluarea periodica a unei scoli doctorale presupune parcurgerea urmatoarelor etape de lucru succesive:
1. In baza cererii de declansare a procedurii de evaluare externa in vederea autorizarii provizorii/acreditarii/evaluarii periodice, depusa la departamentul de acreditare al agentiei abilitate de catre furnizorul de educatie, conducerea executiva a agentiei abilitate hotaraste declansarea procedurii de evaluare externa, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) furnizorul de educatie are programele de studii universitare de licenta si de master din domeniul in care doreste sa organizeze studii universitare de doctorat plasate in categoriile A sau B pentru universitatile de cercetare avansata si educatie, precum si pentru universitatile de educatie si cercetare, respectiv in categoria A pentru universitatile centrate pe educatie; in conditiile in care universitatea nu desfasoara programe de licenta sau masterat in acel domeniu de ierarhizare, universitatea pune la dispozitia agentiei abilitate informatiile necesare care sa permita evaluarea domeniului si ierarhizarea acestuia potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii;
b) furnizorul de educatie a depus raportul de evaluare interna, elaborat tinand seama de prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) furnizorul de educatie face dovada cu acte ca a achitat taxa legala pentru activitatea de autorizare provizorie/acreditare/evaluare periodica.
2. Consiliul agentiei abilitate numeste o comisie de evaluare externa, formata din 4 evaluatori cu competente in domeniul scolii doctorale, dintre care 2 din partea agentiei abilitate si cate unul din partea CNCS, respectiv CNATDCU. Unul dintre cei 2 membri desemnati de catre agentia abilitata este director de misiune. Toti membrii comisiei de evaluare externa trebuie sa aiba calitatea de conducator de doctorat. Atributiile reprezentantului CNATDCU vizeaza evaluarea resursei umane a scolii doctorale, in timp ce atributiile reprezentantului CNCS privesc evaluarea proceselor productiei stiintifice din scolile doctorale. Membrul comisiei de evaluare externa numit de agentia de asigurare a calitatii abilitata din registrul propriu de evaluatori evalueaza activitati care corespund celorlalte criterii si standarde de evaluare ale scolii doctorale, in special cele care privesc capacitatea institutionala a IOSUD.
3. Comisia de evaluare externa formata din cei 4 membri verifica, prin vizita la institutia solicitanta, indeplinirea standardelor pe domenii, a procedurilor legale si a criteriilor aprobate prin prezenta metodologie. Rezultatele verificarilor sunt consemnate intr-un document numit fisa vizitei, care va fi incarcat intr-o baza de date si va fi semnat de toti membrii comisiei, precum si de conducerea institutiei, conducerea IOSUD si a scolii doctorale, atat in format scris, cat si in format electronic.
4. In urma desfasurarii procesului de evaluare, comisia de evaluare externa elaboreaza un raport de evaluare care contine o analiza cantitativa si calitativa a datelor validate in urma vizitei, o analiza a tendintelor inregistrate de la precedenta evaluare, in cazul evaluarii periodice, o analiza a punctelor tari si slabe identificate de catre institutie si validate de catre comisie, precum si o serie de recomandari privind imbunatatirea calitatii, care vor fi transmise institutiei solicitante. Raportul este structurat in mod distinct pe cele 3 sectiuni care corespund competentelor ARACIS, CNCS, CNATDCU. De asemenea, raportul comisiei de evaluare externa contine in mod obligatoriu o recomandare privind autorizarea/acreditarea/neacreditarea in cazul procesului de autorizare provizorie, respectiv acreditare sau privind acordarea increderii/neincrederii in cazul evaluarii periodice in vederea reacreditarii, respectiv al intrarii in lichidare a scolii doctorale. Recomandarile vor fi justificate prin prisma datelor factuale observate in timpul vizitei, precum si a celor rezultate din analiza documentelor puse la dispozitie de catre institutia solicitanta. Raportul de evaluare va fi semnat numai de catre membrii comisiei de evaluare externa. Acordarea increderii in vederea reacreditarii se poate face numai pentru programele din categoriile A sau B pentru universitatile de cercetare avansata si educatie, precum si pentru universitatile de educatie si cercetare, respectiv categoria A pentru universitatile centrate pe educatie.
5. Raportul de evaluare intocmit de expertii care au efectuat vizita se inainteaza pentru analiza Consiliului general al CNATDCU si CNCS, care vor desemna raportorii si vor inainta documentul comisiilor de specialitate ale CNATDCU si CNCS pentru fiecare scoala doctorala. Pe baza rapoartelor comisiilor de specialitate, CNCS si CNATDCU elaboreaza un aviz cu mentiunea “Da”/”Nu” pentru acordarea increderii, respectiv autorizare/acreditare/reacreditare. Rapoartele si avizele vor avea in vedere fiecare scoala doctorala, in mod distinct, din cadrul unei IOSUD.
6. Rapoartele mentionate la pct. 4 si 5 sunt transmise consiliului agentiei abilitate, care le dirijeaza spre comisia departamentului de acreditare, care il analizeaza in sedinte de lucru, pe comisii de specialitate. Raportul panelului de experti este avizat de departamentul de acreditare, cu scopul de a verifica respectarea prezentei metodologii, conform procedurii interne a agentiei abilitate. Sedintele de lucru sunt organizate pe domenii si la acestea participa toti membrii comisiilor de evaluare externa din domeniul respectiv. In urma acestei analize se incheie un proces-verbal care cuprinde sinteza analizei si a discutiilor pentru fiecare scoala doctorala si care este atasat raportului de evaluare. Departamentul de acreditare intocmeste propriul sau raport. Cele doua rapoarte, al comisiei de evaluare externa si al Departamentului de acreditare, sunt documente publice.
7. Consiliul agentiei abilitate, pe baza concluziilor prezentate de directorul de misiune, mentionate in raportul de evaluare, a eventualelor observatii din partea departamentului de acreditare, mentionate in procesul-verbal al sedintei de departament, si in urma dezbaterilor si a rapoartelor CNATDCU si CNCS, voteaza decizia finala si elaboreaza raportul consiliului. Raportul consiliului nu poate fi pozitiv daca unul dintre rapoartele subsecvente este negativ.
8. Acest raport este inaintat Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu propunerea de acordare sau, dupa caz, de neacordare a autorizarii provizorii/acreditarii/reacreditarii scolii doctorale si este publicat pe site-ul agentiei abilitate. Raportul va mentiona explicit termenul de valabilitate al autorizarii provizorii/acreditarii/reacreditarii scolii doctorale, respectiv data de la care intra in vigoare si data la care expira. Agentia abilitata va notifica institutia care organizeaza studii universitare de doctorat cu 6 luni inainte de expirarea termenului, iar institutia are obligatia de a depune dosarul cu 3 luni inainte de expirarea termenului. Daca, cu 3 luni inainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizarii provizorii/acreditarii/reacreditarii, institutia care organizeaza studii universitare de doctorat nu depune un nou dosar, scoala doctorala intra in lichidare, aceasta nemaiavand dreptul sa organizeze admitere, sa inmatriculeze studenti doctoranzi, iar studentii doctoranzi aflati deja in timpul studiilor urmand sa isi finalizeze studiile.
ART. 9
(1) Procesul de evaluare a scolilor doctorale se realizeaza diferentiat pe cele doua etape in care este structurat, respectiv programul de studii avansate si programul de cercetare stiintifica/creatie artistica.
(2) Evaluarea programului de pregatire avansata constata compatibilitatea cu standardele aferente programelor de studii de masterat de cercetare si/sau alte programe similare. Comisia de evaluare acorda calificativul de incredere sau neincredere atat pentru programul de studii avansate, cat si pentru cel de cercetare stiintifica/creatie artistica. O scoala doctorala poate obtine calificativul de incredere, respectiv avizul pentru obtinerea acreditarii in cazul procedurii de acreditare, doar daca ambele calificative aferente celor doua etape sunt de incredere.
ART. 10
(1) Scolile doctorale care nu s-au inscris in procesul de evaluare periodica intr-un interval de maximum 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii intra in faza de lichidare si nu pot participa la competitia de acordare a granturilor de studii universitare de doctorat din fonduri publice.
(2) In cazul in care, in urma unei noi evaluari in vederea ierarhizarii programelor de studii si a clasificarii universitatilor, unul sau mai multe domenii de studii universitare de licenta si master dintr-o universitate se situeaza in categoriile A sau B, respectiva institutie, indiferent de clasa in care se situeaza, poate solicita autorizarea provizorie a uneia sau a mai multor scoli doctorale in respectivele domenii de studii universitare, conform prevederilor prezentei metodologii.
ART. 11
(1) Pentru autorizarea provizorie, acreditarea si evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii de doctorat, se aplica criteriile, standardele si indicatorii de performanta prezentati in metodologia de evaluare externa a agentiei abilitate.
(2) Cerintele normative minimale pentru autorizarea provizorie/acreditarea/evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii de doctorat, se refera la cadrul juridic de organizare si functionare a scolii doctorale, continutul procesului de invatamant si cercetare stiintifica/creatie artistica, etica stiintifica, profesionala si universitara, baza materiala a institutiei de invatamant superior.
ART. 12
(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza si se desfasoara in cadrul IOSUD numai prin scolile doctorale. O scoala doctorala se poate constitui doar daca cuprinde cel putin 3 conducatori de doctorat. In cadrul IOSUD pot functiona una sau mai multe scoli doctorale, fiecare specializata pe un domeniu disciplinar sau interdisciplinar de studiu si cercetare. Cadrul general de organizare si de functionare a scolilor doctorale este stabilit prin dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 681/2011, prin regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat si poate fi completat cu prevederile regulamentului IOSUD si cu cel propriu fiecarei scoli doctorale, cu respectarea legii.
(2) Infiintarea scolilor doctorale este propusa de conducatorii institutiilor componente ale IOSUD, este avizata de catre organele colective de conducere ale fiecarei institutii componente a IOSUD si este aprobata de catre Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat.
(3) In structura unei institutii de invatamant superior, o scoala doctorala poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care functioneaza ca unitati de venituri si cheltuieli in cadrul institutiei de invatamant superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) si art. 134 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Relatiile de afiliere dintre o scoala doctorala si alte structuri ale institutiilor componente ale IOSUD sunt stabilite prin regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat.
(4) Fiecare scoala doctorala poseda un regulament care stabileste modul in care sunt organizate si se desfasoara programele de studii universitare de doctorat in cadrul scolii doctorale si care respecta urmatoarele conditii:
a) regulamentul scolii doctorale este elaborat de catre consiliul scolii doctorale, prin consultarea tuturor conducatorilor de doctorat membri ai scolii respective, cu respectarea regulamentului institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul IOSUD;
b) regulamentul scolii doctorale este avizat prin votul universal, direct, secret si egal al majoritatii absolute a conducatorilor de doctorat membri ai scolii respective.
(5) Regulamentul scolii doctorale stabileste criterii, proceduri si standarde obligatorii vizand cel putin urmatoarele aspecte:
a) acceptarea de noi membri conducatori de doctorat, precum si reglementari referitoare la modalitatea prin care unui conducator de doctorat ii poate fi retrasa calitatea de membru al scolii doctorale;
b) mecanismele prin care se iau deciziile in ceea ce priveste oportunitatea, structura si continutul programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate;
c) modalitatile de schimbare a conducatorului de doctorat al unui anumit student doctorand si procedurile de mediere a conflictelor;
d) conditiile in care programul de doctorat poate fi intrerupt;
e) modalitatile de prevenire a fraudei in cercetarea stiintifica, inclusiv a plagiatului;
f) asigurarea accesului la resursele de cercetare;
g) obligatiile de frecventa ale studentilor doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
h) stabilirea costurilor de studii si a taxelor de studii, tinand seama de urmatoarele:
(i) universitatea are proceduri de stabilire a costurilor de scolarizare, pe fiecare program, ciclu de studii si limba de predare;
(ii) senatul universitatii a stabilit taxele de studii in temeiul autonomiei universitare si pe baza costurilor reale calculate pentru fiecare domeniu, ciclu de studii si limba de predare;
(iii) universitatea a comunicat cuantumul costurilor si al taxei de scolarizare tuturor celor interesati, inclusiv pe site-ul universitatii;
(iv) universitatea poate acoperi unele dintre costurile scolarizarii din alte surse. In acest caz universitatea a facut publice aceste surse pentru fiecare program, inclusiv pe site-ul universitatii, si demonstreaza cheltuirea lor in scop educational.
(6) Regulamentul se aplica si in cazul programelor de studii universitare de doctorat desfasurate in cotutela, daca prin acordul de parteneriat s-a decis astfel.
ART. 13
Scolile doctorale au obligatia sa ofere informatii corecte si complete privind programele de studii universitare de doctorat candidatilor la aceste programe, comunitatii universitare si altor persoane fizice sau juridice interesate.
ART. 14
(1) Scolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, asigura publicarea pe internet a tuturor informatiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizandu-se cu precadere urmatoarele categorii:
a) regulamentul scolii doctorale;
b) informatii privind posturile vacante pentru studenti doctoranzi;
c) informatii privind posturile vacante pentru conducatori de doctorat;
d) informatii privind modul de organizare si desfasurare a programelor doctorale;
e) informatii privind continutul programelor de studii universitare de doctorat;
f) informatii privind modul de finantare a studiilor, precum si a costurilor suportate de studentul doctorand;
g) modelul contractului-cadru de studii doctorale;
h) informatii privind conducatorii de doctorat si studentii doctoranzi pe care ii coordoneaza, care includ cel putin lista publicatiilor si a brevetelor acestora;
i) informatii privind rezultatele si performantele profesionale ale conducatorilor de doctorat;
j) informatii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri si criterii de evaluare a acestora;
k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmeaza sa fie sustinute public, precum si data, ora si locatia aferente sustinerilor publice, cu cel putin 14 zile inaintea sustinerii acestora;
l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Raportul de autoevaluare trebuie sa cuprinda informatii de acest tip, certificate de conducerea institutiei.
ART. 15
Programul de studii universitare de doctorat cuprinde:
a) un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate, in cadrul scolii doctorale;
b) un program individual de cercetare stiintifica sau creatie artistica.
ART. 16
(1) Programele de studii universitare de doctorat asigura formarea de competente profesionale, respectiv de continut, cognitive si de cercetare, in domenii de specialitate, precum si a unor competente transversale.
(2) Sunt calificate drept competente profesionale urmatoarele competente specifice domeniului:
a) cunostinte avansate in domeniu;
b) capacitatea de identificare, formulare si solutionare a problemelor de cercetare;
c) stapanirea metodelor si tehnicilor de cercetare avansata;
d) cunostinte privind managementul proiectelor de cercetare;
e) stapanirea procedeelor si a solutiilor noi in cercetare;
f) abilitati de documentare, elaborare si valorificare a lucrarilor stiintifice;
g) abilitati lingvistice la nivel academic in limbi de circulatie internationala, necesare documentarii si elaborarii de lucrari stiintifice;
h) intelegerea si capacitatea de aplicare a principiilor si valorilor eticii cercetarii stiintifice in domeniul respectiv.
(3) Sunt considerate competente transversale urmatoarele:
a) competente de comunicare, scrisa si orala, in domeniul stiintei si culturii;
b) competente lingvistice avansate in limbi de circulatie internationala;
c) utilizarea tehnologiei informatiei si comunicarii;
d) abilitati de interrelationare si de lucru in echipa;
e) cunostinte de management al resurselor umane, materiale si financiare;
f) calitati de conducere;
g) cunostinte privind managementul carierei, precum si insusirea de tehnici privind cautarea unui loc de munca si de creare de locuri de munca pentru altii;
h) cunostinte privind managementul riscului, crizei si al esecului;
i) cunostinte privind utilizarea legislatiei in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala;
j) capacitati de antreprenoriat economic, tehnologic si social.
ART. 17
(1) Scolile doctorale pot pune la dispozitia studentilor doctoranzi un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate, alcatuit din activitati desfasurate in formatiuni institutionalizate de studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare si altele asemenea.
(2) Oportunitatea organizarii unui program de pregatire universitara avansata, precum si structura si continutul acestuia sunt la latitudinea scolii doctorale, potrivit regulamentului scolii doctorale.
ART. 18
Scoala doctorala este obligata sa asigure accesul liber si neingradit la programul de pregatire avansata tuturor studentilor doctoranzi din cadrul scolii doctorale respective sau din cadrul altor scoli doctorale.
ART. 19
(1) In vederea asigurarii bazei necesare de cunostinte pentru desfasurarea studiilor universitare de doctorat, scolile doctorale pot organiza in cadrul lor programe de studii universitare de master de cercetare, exclusiv la forma de invatamant cu frecventa si orientate preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare poate fi echivalata cu programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate.
(2) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat si prin participarea studentilor doctoranzi la cursurile masterului de cercetare organizat de scoala doctorala, daca nu au mai parcurs aceste cursuri, fara ca studentii doctoranzi sa fie obligati sa sustina examenele de promovare din cadrul acestui ciclu.
ART. 20
Continutul programului individual de cercetare stiintifica sau creatie artistica va evidentia:
a) traditia si rezultatele scolii doctorale;
b) existenta unui plan de cercetare al tezei de doctorat;
c) stabilirea unor obiective concrete si realizabile ale cercetarii din cadrul tezei de doctorat, inclusiv de realizare de publicatii;
d) existenta planului de experimente aferent continutului teoretic, daca este cazul;
e) alte elemente considerate relevante.
ART. 21
In evaluarea activitatilor dintr-o scoala doctorala, o atentie deosebita este acordata finalizarii cercetarilor cu publicatii in reviste de prestigiu international sau in volume colective.
ART. 22
(1) Scoala doctorala si conducatorul de doctorat au obligatia de a informa studentul doctorand cu privire la etica stiintifica, profesionala si universitara si de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizarii cercetarii de doctorat;
b) respectarea prevederilor deontologice in redactarea si finalizarea tezei de doctorat.
(2) Scoala doctorala si IOSUD iau masuri pentru prevenirea si sanctionarea abaterilor de la normele eticii stiintifice, profesionale si universitare, conform codului de etica si deontologie profesionala al institutiei. In cazul unor eventuale fraude academice, al unor incalcari ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica, inclusiv al plagiatului, studentul doctorand si/sau conducatorul de doctorat raspund/raspunde in conditiile legii.
ART. 23
Institutia de invatamant superior/Scoala doctorala trebuie sa faca dovada ca dispune de laboratoare proprii, biblioteci si alte facilitati pentru cercetarea stiintifica avansata, cu dotarea corespunzatoare.
ART. 24
Institutia de invatamant superior/Scoala doctorala trebuie sa faca dovada ca dispune de biblioteca dotata cu sala de lectura, fond de carte propriu si biblioteca virtuala.
ART. 25
Bibliotecile institutiei de invatamant asigura un numar suficient de abonamente la publicatii si periodice romanesti si straine, corespunzator misiunii asumate.
ART. 26
Expertii evaluatori au datoria de a aduna, de a verifica si de a schimba intre ei documentele si elementele justificative, astfel incat sa poata verifica afirmatiile facute in documentatia de autoevaluare si sa formuleze propriile aprecieri asupra gradului de indeplinire a standardelor aplicate in scoala doctorala. Evaluatorii vor discuta si vor schimba intre ei informatiile adunate, vor verifica intelegerea si interpretarea datelor si vor analiza diverse surse, pentru a ajunge la o concluzie comuna.
ART. 27
Expertii evaluatori vor fi selectivi in ceea ce priveste investigatiile si se vor concentra asupra elaborarii de aprecieri bazate pe criterii bine definite. Ei vor rafina concluziile in curs de formare, folosind o gama cat mai variata de informatii.
ART. 28
Expertilor evaluatori li se cere sa evalueze felul in care probele adunate sunt conforme cu autoevaluarea facuta de scoala doctorala, sa verifice in ce masura probele pot sustine calificativele autoatribuite in cursul autoevaluarii. Aceasta presupune stabilirea masurii in care sunt respectate standardele si indicatorii de performanta anuntati de institutie.
ART. 29
Criteriile si indicatorii de performanta utilizati in evaluarea unei scoli doctorale sunt prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, pe baza careia se vor elabora ghidurile CNCS, CNATDCU, ARACIS si fisa finala de evaluare, aprobate de consiliile respective si integrate de ARACIS.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close