Metodologia privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional obtinute in strainatate

In M. Of. nr. 314 din 10 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3894/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Metodologia privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga urmatoarele dispozitii ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor si a Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, cu modificarile ulterioare: art. 5 A) alin. 1 lit. b) in ceea ce priveste recunoasterea diplomelor din cadrul celui de-al treilea ciclu de studii universitare, art. 11 alin. (2) lit. c) in ceea ce priveste recunoasterea diplomei de doctor si lit. f), art. 12 alin. (1) in ceea ce priveste recunoasterea diplomei de doctor, art. 16 alineatul privind actele necesare pentru recunoasterea diplomei de doctor, precum si prevederile privind eliberarea atestatului si traducerea legalizata a diplomei de doctor, art. 17 alin. (1) lit. a) in ceea ce priveste recunoasterea diplomei de doctor, art. 19 in ceea ce priveste recunoasterea diplomei de doctor, art. 20 in ceea ce priveste depunerea si solutionarea contestatiilor privind recunoasterea diplomei de doctor.
ART. 3
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. METODOLOGIE privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate

ART. 1
Prezenta metodologie reglementeaza recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional, obtinute la institutii acreditate de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate.
ART. 2
Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare CNRED, recunoaste automat diploma de doctor si titlul de doctor intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, obtinute la o institutie acreditata de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana.
ART. 3
CNRED recunoaste automat diploma de doctor si titlul de doctor intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, obtinute la o institutie acreditata de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat tert, inclusa pe Lista universitatilor de prestigiu din alte state, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.158/2012.
ART. 4
(1) CNRED recunoaste diploma de doctor si titlul de doctor obtinute la o alta institutie acreditata de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare decat cele mentionate la art. 2 si 3, intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, in baza deciziei Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit in continuare CNATDCU, de validare a tezei de doctorat sustinute in strainatate.
(2) In cazul in care diplomele de doctor prevazute la art. 2 si 3 nu au corespondenta intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, CNRED inainteaza dosarul spre evaluare CNATDCU.
(3) In situatiile mentionate la alin. (1) si (2), CNATDCU poate pronunta, in urma evaluarii dosarului de recunoastere, urmatoarele decizii:
a) validarea tezei de doctorat obtinute in strainatate, intr-unul din domeniile de studii universitare de doctorat din Romania, caz in care CNRED recunoaste diploma si titlul de doctor;
b) invalidarea tezei de doctorat obtinute in strainatate, caz in care CNRED informeaza solicitantul cu privire la decizia CNATDCU de nerecunoastere sau de refacere a tezei;
c) completarea cu documente suplimentare a dosarului de recunoastere prevazut la art. 6, caz in care CNRED informeaza solicitantul.
(4) In cazul in care CNATDCU invalideaza teza de doctorat, dispunand refacerea tezei, teza refacuta se depune la CNRED in termen de 6 luni de la comunicarea deciziei CNATDCU. Refacerea tezei nu impune resustinerea acesteia in fata unei comisii de specialitate din strainatate sau din Romania.
(5) CNATDCU recunoaste diplomele de doctor prevazute la alin. (1) si (2) in conformitate cu procedura prevazuta de Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.504/2012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat.
ART. 5
CNRED recunoaste diploma de doctor si titlul de doctor prevazute la art. 2 – 4, cu conditia echivalarii sau a recunoasterii actelor de studii din ciclul universitar anterior care au dat acces la studii doctorale.
ART. 6
(1) Dosarul pentru recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor obtinute in strainatate include:
a) cererea catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, denumit in continuare MECTS, prin care se solicita recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta metodologie;
b) actul de identitate si dovada schimbarii numelui (daca este cazul), in copie;
c) diploma de doctor, in copie si traducere legalizata sau in copie legalizata, in cazul in care diploma de doctor este in limba romana;
d) actul de studii din ciclul universitar anterior care a dat acces la studii doctorale, in copie legalizata (daca actul de studii este obtinut in Romania), sau atestatul de recunoastere ori echivalare, in copie (daca actul de studii este obtinut in strainatate);
e) orice alte documente suplimentare solicitate pentru procedura de evaluare de catre CNATDCU;
f) curriculum vitae;
g) copie dupa dovada achitarii taxei;
h) teza de doctorat, in format PDF (nu se accepta varianta scanata); pot face exceptie de la aceasta regula materialele audio, video sau ilustratiile grafice;
i) rezumatul tezei de doctorat (15 – 20 pag., in functie de domeniul de studii), in format PDF (nu se accepta varianta scanata), in limba romana, engleza sau franceza.
(2) Documentele mentionate la alin. (1) lit. b) – g) vor fi inscriptionate pe un CD, in forma scanata, de tip PDF.
(3) Diplomele de doctor emise in state care sunt parti ale Conventiei privind apostila de la Haga trebuie sa fie vizate cu apostila de la Haga, iar diplomele de doctor emise in statele nesemnatare ale acestei conventii trebuie supralegalizate de catre autoritatile competente din statul emitent.
(4) Dosarul de recunoastere se depune la registratura MECTS.
(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului, CNRED verifica existenta tuturor documentelor prevazute la alin. (1) si instiinteaza solicitantul in cazul in care constata ca dosarul nu este complet.
(6) Daca, in termen de 60 de zile de la transmiterea instiintarii de completare, solicitantul nu depune completarile la registratura MECTS, CNRED claseaza dosarul de recunoastere, urmand ca reluarea procedurii sa se faca in baza depunerii unui nou dosar.
(7) In cazul in care exista suspiciuni cu privire la existenta unor documente false in dosar, MECTS, prin CNRED, sesizeaza organele abilitate.
ART. 7
Dosarul de recunoastere a diplomei de doctor si a titlului de doctor prevazute la art. 2 – 4 este incarcat in platforma electronica si se semneaza electronic de catre personalul CNRED, desemnat in acest scop, care isi asuma raspunderea pentru conformitatea cu documentele depuse de solicitant, precum si pentru corectitudinea informatiilor solicitate prin platforma electronica.
ART. 8
(1) Termenul de solutionare a cererii de recunoastere a diplomei de doctor si a titlului de doctor prevazute la art. 2 si 3 este de 10 zile lucratoare de la depunerea dosarului complet, care se prelungeste in mod corespunzator in situatia prevazuta la art. 4.
(2) Atestatul de recunoastere, al carui model este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta metodologie, este emis de catre CNRED si se elibereaza solicitantului sau unei persoane imputernicite ori, la cererea scrisa a solicitantului, se transmite prin scrisoare recomandata la adresa indicata de solicitant.
(3) Atestatul de recunoastere completat si neridicat se pastreaza in arhiva MECTS cu termen permanent.
(4) In cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorarii partiale a atestatului de recunoastere se poate elibera un duplicat al acestuia, daca in arhiva MECTS se gasesc documentele care au stat la baza eliberarii atestatului respectiv.
(5) Pentru eliberarea duplicatului, titularul adreseaza, in scris, o cerere, insotita de urmatoarele documente: copie a actului de studii care a fost recunoscut, copie a actului de identitate, dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a pierderii atestatului – in cazul unui atestat pierdut – sau, in cazul deteriorarii atestatului in cauza, dovada platii taxei pentru eliberarea duplicatului.
(6) Actele mentionate la alin. (5) se depun la registratura MECTS de catre titularul atestatului sau de imputernicitul acestuia.
(7) Pentru publicarea pierderii atestatului, titularul acestuia se adreseaza Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, anuntul urmand sa cuprinda urmatoarele date: denumirea actului pierdut; numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui (mamei), prenumele titularului; anul obtinerii atestatului in cauza; numarul si data atestatului respectiv, denumirea institutiei emitente a atestatului.
ART. 9
(1) Solicitantul poate sa conteste o singura data decizia CNRED, printr-o cerere care se depune la registratura MECTS in termen de 15 zile lucratoare de la comunicarea deciziei.
(2) In cazul in care solicitantul contesta decizia CNRED pronuntata cu privire la situatiile mentionate la art. 2 si 3, termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei.
(3) In cazul in care solicitantul contesta decizia CNRED cu privire la diplomele de doctor mentionate la art. 4, contestatia se solutioneaza de catre CNATDCU in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.504/2012.

1 comentariu to “Metodologia privind recunoasterea diplomei de doctor si a titlului de doctor in stiinte sau intr-un domeniu profesional obtinute in strainatate”

  1. Dr.Av.VasileBotomei spune:

    Noua metodologie constituie un progres pentru stiinta din Romania.
    Procedura noua este abuziva.Romania nu este in drept sa conteste calitatea unei teze de doctor sau sa ceara refacerea tezei,deoarece s-ar pozitiona intr-un conflict institutional cu institutia recunoasterii dreptului dobandit prin administratia unui alt stat.
    CNRED ar trebui sa ceara unei institutii internationale de justitie, sa anuleze titlul stiintific dobandit de un cetatean roman intr-un stat strain,prin chemarea in judecata a autoritatii statale din domeniul invatamantului si cercetarii care au validat examenul de doctor. Practic cetateanul trebuie sa fie protejat prin acordurile si tratatele care Romania este parte.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close