Regulamentul privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al MECTS

In M. Of. nr. 311 din 9 mai 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3866/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
Directia generala juridica, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1.  REGULAMENT privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentul regulament este elaborat in temeiul prevederilor art. 280 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2
Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prezentul regulament.
ART. 3
(1) Personalul de conducere, de indrumare si de control din inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care a fost sanctionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant, sanctionat in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt organe administrativ-jurisdictionale.

CAPITOLUL II
Raspunderea disciplinara

ART. 5
(1) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
(2) Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare, precum si personalul de indrumare si control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin potrivit legii, contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.
ART. 6
(1) Sanctiunea se stabileste in functie de gravitatea abaterilor, de imprejurarile in care au fost savarsite, de urmarile acestora, precum si de comportamentul persoanei in cauza.
(2) Daca de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara si pana la momentul aplicarii sanctiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana in cauza nu mai poate fi sanctionata disciplinar.
(3) Sanctiunea se aplica si se comunica prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de invatamant, inspectorul scolar general sau ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in termen de cel mult 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinara.
(4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantei judecatoresti este garantat.

CAPITOLUL III
Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si a colegiilor de pe langa inspectoratele scolare

ART. 7
(1) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de innoire a mandatului.
(2) Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este urmatoarea:
a) 4 reprezentanti si un secretar al Colegiului, desemnati de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
b) cate un reprezentant desemnat de fiecare federatie sindicala din invatamantul preuniversitar, reprezentativa la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.
(3) Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se propune un membru supleant.
(4) Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – membrii titulari si supleanti – se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(5) In prima sedinta a Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se aleg prin vot secret presedintele si vicepresedintele.
(6) Sedinta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este statutara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.
ART. 8
(1) Membrii colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de innoire a mandatului.
(2) Componenta colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare este urmatoarea:
a) un inspector scolar general adjunct;
b) 2 inspectori scolari;
c) un consilier juridic al inspectoratului scolar – secretar al colegiului de disciplina;
d) cate un reprezentant desemnat de fiecare federatie sindicala din invatamantul preuniversitar, reprezentativa la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si care exista in judetul respectiv.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in judetele in care organizatiile sindicale sunt afiliate doar la doua din federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, componenta colegiului de disciplina este completata cu seful compartimentului audit din cadrul inspectoratului scolar. Daca la nivelul judetului toate organizatiile sindicale sunt afiliate la una dintre federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, colegiul de disciplina va avea un numar de 5 membri [membrii prevazuti la art. 8 alin. (2) lit. a), b) si c) si reprezentantul federatiei sindicale respective].
(4) Pentru fiecare membru al colegiului de disciplina se propune un membru supleant.
(5) Componenta colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar – membrii titulari si supleanti – se aproba prin decizie a inspectorului scolar general.
(6) In prima sedinta a colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar se aleg prin vot secret presedintele si vicepresedintele.
(7) Sedinta colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar este statutara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

CAPITOLUL IV
Atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare

ART. 9
(1) Ca organe administrativ-jurisdictionale, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene solutioneaza contestatia adresata de persoana sanctionata in temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Colegiul de disciplina, prin hotarare motivata, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor orale sau in scris, poate dispune urmatoarele:
a) admiterea contestatiei;
b) respingerea contestatiei.
(3) Prin hotararea pronuntata colegiul de disciplina poate mentine sanctiunea aplicata, o poate diminua sau inlocui cu alta sanctiune mai usoara sau o poate anula in totalitate.
(4) Daca prin hotarare se admite contestatia si se dispune reintegrarea in functie a contestatarului, colegiul de disciplina se pronunta si asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.
ART. 10
(1) Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este competent sa solutioneze contestatiile conform art. 3 alin. (1).
(2) Colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt competente sa solutioneze contestatiile conform art. 3 alin. (2).

CAPITOLUL V
Procedura solutionarii contestatiei

SECTIUNEA 1
Procedura solutionarii contestatiei de catre Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

ART. 11
(1) Secretarul Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului primeste si inregistreaza contestatia in registrul special de intrari-iesiri al Colegiului, intocmeste un dosar pentru fiecare cerere si elaboreaza referatul cauzei.
(2) Referatul cauzei cuprinde urmatoarele elemente obligatorii: “partile”, “obiectul”, “actul contestat”, “sustineri in aparare”, “acte la dosar”, “constatari” si “aspecte de elucidat”.
ART. 12
(1) Secretarul Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului convoaca membrii acestuia si citeaza partile cu cel putin 15 zile inainte de sedinta. Intimatul este citat cu copie de pe contestatia depusa.
(2) Presedintele/Vicepresedintele Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului constata indeplinirea conditiilor de cvorum necesare pentru desfasurarea statutara a sedintei acestuia si conduce lucrarile acestuia.
ART. 13
(1) La solicitarea partilor, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate acorda un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata.
(2) In situatia in care, desi au fost legal citate, partile nu se prezinta, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului procedeaza la judecarea cauzei in lipsa, daca aceasta a fost solicitata de una dintre parti. In caz contrar, Colegiul dispune suspendarea solutionarii cauzei.
ART. 14
(1) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sunt obligati sa staruie in aflarea adevarului in vederea solutionarii contestatiei si pentru a pronunta o hotarare temeinica si legala.
(2) Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept invocate de parti in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in contestatie sau in intampinare.
(3) Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, din oficiu, poate pune in discutia partilor exceptii de procedura sau de fond, precum si administrarea de probe.
(4) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.
(5) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au obligatia de a se abtine de la orice actiune prin care ar putea influenta declaratiile martorilor sau ale partilor aflate in litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa se antepronunte.
(6) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta, semnat de membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(7) Dupa incheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului hotarasc motivat asupra contestatiei, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor.
(8) Hotararea se ia cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
ART. 15
(1) Hotararea Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se redacteaza, se motiveaza atat in fapt, cat si in drept, se semneaza de catre secretarul si presedintele/vicepresedintele Colegiului si se comunica partilor.
(2) Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate amana pronuntarea cel mult 7 zile, in vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amanarii se consemneaza in cuprinsul hotararii.
ART. 16
Procesul-verbal si inscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicarii hotararii se pastreaza in arhiva Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, potrivit prevederilor legale in vigoare.
ART. 17
Impotriva hotararii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului partea nemultumita se poate adresa cu actiune la instanta competenta – sectia specializata in solutionarea conflictelor de munca, in termen de 30 de zile de la comunicare.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura solutionarii contestatiei de catre colegiile de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare

ART. 18
Prevederile art. 11 – 15 si 17 se aplica in mod corespunzator si in cazul contestatiilor pentru a caror solutionare sunt competente colegiile de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare.
ART. 19
In cazul in care contestatarul este un membru al colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar, se respecta procedura prevazuta la art. 18, cu mentiunea ca acesta nu participa la dezbateri si nu are drept de vot.
ART. 20
Procesul-verbal si inscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicarii hotararii se pastreaza in arhiva inspectoratului scolar, potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 21
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
ART. 22
Membrii colegiilor de disciplina pot beneficia pentru activitatea desfasurata in cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, in conditiile legii.
ART. 23
Prezentul regulament intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close